Victory
655

BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /2. část: Buddhismus/

video: BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /2. část: Buddhismus/ | BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /2. část: Buddhismus/ BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /2. část: Buddhismus/ – VIDEO Byzantine Catholic Patriarchate BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /2. část: Buddhismus/ BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /2. část: Buddhismus/ BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /2. část: Buddhismus/

V první části jsme hovořili o podstatě křesťanství, nyní krátce o buddhismu.

Sami buddhisté souhlasí s charakteristikou buddhismu, která říká, že buddhismus je religií bez Boha, ale uctívá množství bůžků.

Buddhismus radikálně odmítá Boha, Stvořitele světa. Ideálem buddhismu je úplné zničení světa, a především zničení osobní existence – sebezničení. K tomu dnes směřuje masová čipizace.

Žena jako nositelka nového života je v buddhismu, který směruje ke zničení života, nenáviděná. Ani jedna religie se k ženě nestaví tak nepřátelsky a odmítavě jako buddhismus. V celém množství svých pověstí ji buddhismus nepřestává vyobrazovat jako něco hnusného.

Rovněž k zemědělství se buddhismus staví zcela odmítavě, protože prý „nic není pro hmyz tak vyhubující, jako zemědělství.“

Buddhismus uctívá více než 30 milionů bůžků. Jen jediného Boha Stvořitele a Spasitele buddhisté nepřijímají. Buddhisté jsou zároveň ateisté a zároveň ctitelé démonů. Největším paradoxem jsou tzv. mezináboženská setkání, při nichž liberální křesťané sugestivně tvrdí, že prý máme jednoho Boha. To je manipulace. Ano, je jeden Bůh, který vše stvořil, ale buddhisté Ho popírají.

V Assisi 1986 se papež Jan Pavel II. modlil s buddhisty a byl přítomen i dalajláma, kterého uctívají jako vtěleného boha.

Bývalý ctitel dalajlámy S. M. vydal otřesné svědectví o tibetském buddhismu:
Byl jsem buddhistou. Budhista do sebe při opakování mantry zve démony a ďábly. Nejznámější praktika tibetského buddhizmu, tzv. gčod, se dělá na pohřebištích, které jsou fakticky krajinou lidských mrtvol, těl naházených supům. To samé dělá v imaginaci i meditující, ale místo supům hází kusy masa ze svého těla démonům a buddhistickým božstvům. I já jsem v džogčhenu dělal tuto meditaci. Samotný text je: „Obětuji vám své tělo, maso, krevní koláč, srdce a mozek, odtínám si lebku a házím to vše vám.“

Tibetský buddhizmus je jednou velikou lží satana. Dalajláma podobně jako pančhenlama anebo karmapa jsou lámové, kteří jsou od dětství médii zlých duchů. Nirvána je velkým podvodem démona – anděla světla (srov. 2Kor 11,14).


Buddhismus a tzv. křesťanský zen
Zenový buddhismus vznikl v 7. století. Bojové sporty jako judo, aikido a jiné vycházejí ze zenu. Na začátku intenzivní meditace očekávají žáky zenu nesmyslné hádankykóany. Cílem zenu je odstranit normální a zdravé myšlení i lidské svědomí – Boží hlas v nás. Celý systém je založen na démonské pýše a lži, která zneužívá porušenou lidskou přirozenost a rozvíjí v nás ložisko zla – dědičný hřích. S touto hadí silou – hříchem v nás – se duše skrze meditace sjednocuje, tedy sjednocuje se s duchem lži a smrti – ďáblem (J 16,11).

Buddhismus a křesťanství oddělují nepřekonatelné rozdíly: křesťanství věří v jednoho Boha Stvořitele, který je osobním Bohem. Křesťanství vidí člověka jako bytost, která potřebuje spásu a není schopna sebespasení. Buddhismus naproti tomu nevěří a neuznává Boha jako Stvořitele, ani jako osobního Boha. Dále tvrdí, že člověk může být vlastními silami spasen. Tuto spásu vidí v tzv. nirváně. To vše je ale velký klam.

Vykoupení je prý poznání, že všechno je jedno! Toto se může zrodit jen v hlavách těch, kteří ztratili zdravý smysl pro rozlišování reality, tedy dobra a zla. Taková filosofie vede k totálnímu rozkladu jedince i společnosti, ke ztrátě zdravého rozumu, k zavedení zákona džungle a pekla na zemi. Peklo je místo pro ty, kteří odmítli Lásku a Pravdu a kteří uvěřili fundamentální lži, že všechno je jedno. Až se jim tam otevřou oči, už bude pozdě.

Co znamená vykoupení pro křesťana
? „Bůh nás vytrhl z moci tmy a přenesl nás do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.“ (Kol 1,13-14) Tedy Bůh nás vysvobodil – vykoupil, a ne falešná cesta zen-buddhistických meditací. V Něm – tedy v Kristu – máme vykoupení a odpuštění hříchů a v nikom a v ničem jiném! Nirvána je démonský podvod. Za falešným osvícením v buddhismu je anděl světla – Lucifer!!!

Buddhismus neuznává Boha Stvořitele a odmítá Ježíše jako Vykupitele. Bájemi o karmě, reinkarnaci a nirváně zbavuje člověka morální zodpovědnosti a dává mu falešnou naději v jiných formách života (zvířat, ptáků, plazů, hmyzu). Po smrti však člověk sklidí buď věčnou odměnu, anebo věčný trest. Reinkarnace popírá základní pravdy křesťanství: osobního Boha, nesmrtelnou duši, hřích, Ježíše jako Vykupitele, nebe, peklo.

Bojové umění: Dnes probíhá nejmasovější misie buddhismu na území bývalého křesťanského světa. Není už jediné město, kde by nebylo propagováno bojové umění, které zdaleka není obyčejným sportem. Je spojeno s buddhistickými meditacemi, které vedou křesťany k apostazi od Krista. Masová popularizace začala už před 50 lety skrze filmy, literaturu a exhibice.

Okultní praktiky: věštění a magie. Jde například o věštění skrze tzv. I-ťing, dále jsou to čínské horoskopy se svým zvěrokruhem atd.

Magické léčitelství: Akupunktura, akupresura a čínské masáže vycházejí z učení o tzv. pozitivních a negativních energiích, o jinu a jangu, o tzv. meridiánách.

Bonsai je okultní výzdoba zahrady. V bonsajích mají údajně žít duchové zemřelých předků.

Čínské umění – čínští draci, symboly démonů na gobelínech, porcelánu, tetování draků a okultní symboliky na tělo, figurky Buddhy, vonné tyčinky, tibetské zvonkohry, feng šui – tzv. výzdoba bytu žábami, želvami, slony..., jimž je připisována magická moc. To vše má okultní kořeny a dnes se stává součástí života nepoučených křesťanů.

Čajovny: Jsou už téměř v každém městě. Mnohé čaje mají narkotický charakter a způsobují závislost. Pití čaje je spojeno s určitým okultním obřadem, popřípadě s meditacemi.

Katoličtí teologové uspávají lživými frázemi svědomí křesťanů. Mnozí katoličtí mniši místo toho, aby dělali pravdivé misie, konají antimisie – otevírají dveře do církve buddhismu (např. xaveriáni v Itálii, benediktini, jezuiti...).

V roce 1998 zemřel jeden buddhistický mnich patřící k barmské etnické většině v Myanmaru. Stovky jeho mnišských kolegů a jeho příbuzných se shromáždily, aby se zúčastnily obřadu. Předtím, než měla být jeho mrtvola zpopelněna, se mnich náhle posadil a začal křičet: „Všechno je lež! Viděl jsem tam Buddhu a všechny buddhistické učitele. Všichni byli v ohnivém jezeře!“

Mnich začal naléhat: „Musíte poslouchat křesťany! Křesťané jsou jediní, kteří znají Pravdu!“ Tato událost šokovala celou oblast. Více než 300 buddhistických mnichů se stalo křesťany a začali přijímat křesťanské učení. Vzkříšený muž pokračoval v naléhání, aby všichni uvěřili v Ježíše Krista, protože On je jediný pravý Bůh. Brzy na to se stal mnich nezvěstným.

7 protikladů křesťanství a buddhismu

1) existence Boha

Křesťanství vyznává Boha, který stvořil svět viditelný i neviditelný (anděly...).

Buddhismus popírá pravého Boha,
ale uctívá zvířata jako bohy.

2) existence duše

Křesťanství zdůrazňuje duchovní princip v člověku – nesmrtelnou duši.

Buddhismus nesmrtelnou duši popírá.

3) Hřích

Křesťanství pravdivě ukazuje na realitu lži a zla – hřích.

Buddhismus popírá realitu hříchu.

4) Svědomí

Křesťan se řídí svědomím a rozumem.

Buddhista popírá svědomí a rozum.

5)Vykoupení

Křesťan pokorně přiznává hříchy
a přijímá Ježíše Krista Vykupitele.

Buddhista pyšně popírá své hříchy
a odmítá Vykupitele.

6) Nebe či peklo

Po smrti je věčné štěstí v nebi či věčné utrpení v pekle.

Buddhista věčné nebe i peklo popírá.

7) Láska k člověku

Křesťanství hlásá odpuštění a lásku k člověku.

Buddhismus hlásá cynismus a egoismus.

Lživé učení buddhismu drží v temnotě miliony duší a táhne je do časné a věčné záhuby. Za celým lživým systémem není Duch pravdy a života, ale duch lži a smrti. Miliony duší touží po pravdě a záchraně. Jenže II. vatikánský koncil deklarací Nostra aetate de facto zrušil misii a otevřel dveře sebevražedné antimisii, zvané mezináboženský dialog. Církevní preláti proto musí konat pokání a nazvat II. vatikánský koncil tím, čím vpravdě byl a je, tedy heretickým. Klérus se musí odřeknout hereze modernismu, který skrze historicko-kritickou metodu otrávil církev. Teprve potom mohou obnovit pravdivý vztah k Bohu a začít vnitřní reevangelizaci. Skrze hlásání Kristova evangelia pak v síle Ducha svatého mohou začít záchrannou misii celých území, která jsou pod vládou buddhismu a hinduismu. Ti, kteří přijmou Ježíše Krista, jediného Spasitele, získají odpuštění hříchů a život věčný.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
4. 9. 2022