Clicks137
Stylita
3

Boží slovo na den 28.5. A.D.2020

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“
Jan 17,20-26
Theodorá-Máriá
Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat,
aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“


Maranatha!
Duch a Nevěsta volají příjď!
Maranatha!
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_04.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Velitel (posádky v Jeruzalémě) chtěl vědět najisto, z čeho židé Pavla obviňují. Dal ho tedy na druhý den vyvést z vězení a přikázal, aby se shromáždili velekněží a celá velerada. Pak dal Pavla dovést dolů a postavit před ně. Pavel věděl, že jedna část patří ke straně saducejské a druhá k …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_04.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Velitel (posádky v Jeruzalémě) chtěl vědět najisto, z čeho židé Pavla obviňují. Dal ho tedy na druhý den vyvést z vězení a přikázal, aby se shromáždili velekněží a celá velerada. Pak dal Pavla dovést dolů a postavit před ně. Pavel věděl, že jedna část patří ke straně saducejské a druhá k farizejské. Proto zvolal k veleradě: „Bratři, já jsem farizeus, syn farizeů! Stojím před soudem kvůli naději ve vzkříšení mrtvých!“ Jak to řekl, farizeové a saduceové se začali mezi sebou přít, a shromáždění se rozštěpilo. Saduceové totiž říkají, že není vzkříšení, ani andělé, ani duchové, kdežto farizeové to všechno vyznávají. A tak se rozpoutal velký křik. Někteří učitelé Zákona z farizejské strany povstali, dali se do hádky a volali: „Neshledáváme na tomto člověku nic zlého! A co když s ním (skutečně) mluvil duch nebo anděl?“ Když se ta hádka vzmáhala, dostal velitel strach, aby snad Pavla nerozsápali. Proto poručil, aby přišel dolů oddíl vojska, vyrval jim ho a odvedl zase do pevnosti. V noci potom přistoupil k němu Pán a řekl mu: „Neztrácej odvahu! Jako jsi o mně vydával svědectví v Jeruzalémě, tak musíš vydávat svědectví také v Římě.“
Sk 22,30;23,6-11

Žalm:
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Nebo: Aleluja.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem,
k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.
Hospodina mám neustále na zřeteli,
nezakolísám, když je mi po pravici.

Proto se raduje mé srdce, má duše plesá,
i mé tělo bydlí v bezpečí,
neboť nezanecháš mou duši v podsvětí,
nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.

Ukážeš mi cestu k životu,
u tebe je hojná radost,
po tvé pravici je věčná slast.
Zl 16

Evangelium:
Jan 17,20-26

Církevní kalendář:
sv. Vilém (z Akvitánie)
Gulielmus, monachus
28. května, připomínka
Postavení: vévoda, zakladatel klášterů, mnich OSB
Úmrtí: 812
Patron: zbrojířů
Atributy: ďábel, poustevník s vévodským kloboukem, přilba (bývá znázorňován jak ho Benedikt z Anione obléká do mnišského)
Byl spřízněn s Karlovci a proslul jako vojevůdce. Povýšen do šlechtického stavu stal se hrabětem toulským a po vyhnání muslimského vojska i vévodou akvitánským. Napravoval následky invaze a zaváděl pořádek, podporoval církev a mimo jiné založil benediktinský klášter. Sám do něj nakonec vstoupil jako obyčejný mnich a strávil v něm posledních šest let života, druhou polovinu jako poustevník.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá
V noci potom přistoupil k němu Pán a řekl mu:

„Neztrácej odvahu! Jako jsi o mně vydával svědectví v Jeruzalémě,


tak musíš vydávat svědectví také v Římě.“

Proto se raduje mé srdce, má duše plesá,
i mé tělo bydlí v bezpečí,
neboť nezanecháš mou duši v podsvětí,
nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
😇