Clicks1.6K

Začiatok antikristovskej misie Jána Pavla II. – vyhlasuje, že človek je Kristus (Mt 16:16) – prvá homília Jána Pavla II.

V tomto článku ukážem, že Ján Pavol II. vo svojej úplne prvej antipápežskej homílii 22. októbra 1978 vyhlásil, že každý človek je Kristus, Syn živého Boha (Mt 16:16) – že človek je Boh.

Ako Antikrist sa postaral o to, aby svetu svoju antikristovskú doktrínu vyložil hneď vo svojej prvej antipápežskej homílii. O slovách svätého Petra, ktoré obsahujú hlavnú pravdu Evanjelia, pravdu, že Ježiš je Mesiáš, o slovách „Ty si Kristus/Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16:16) Ján Pavol II. vyhlásil, že obsahujú „novú a definitívnu pravdu o človeku“. Vyhlásil, Petrove vyznanie sa vzťahuje na človeka!

Ján Pavol II., Prvá antipápežská homília, nedeľa 22. októbra 1978: „‘1. Ty si Kristus, Syn živého Boha’ (Mt 16:16). Tieto slová boli vyslovené Šimonom, synom Jonáša, v kraji Cézarey Filipovej... Tieto slová poznačujú začiatok Petrovej misie v histórii spásy...“

„2. V tento deň a na tomto mieste musia byť tieto isté slová znova vyrieknuté a počúvané: ‘Ty si Kristus, Syn živého Boha.’ Áno, bratia a synovia a dcéry, tieto slová v prvom rade. Ich obsah našim očiam odhaľuje tajomstvo živého Boha, tajomstvo, ktoré pozná Syn a ktoré nám priblížil. Nikto v skutočnosti živého Boha k ľuďom nepriblížil tak blízko, ako on sám, nikto ho nezjavil tak, ako to urobil on sám. Pri našom poznávaní Boha, na našej ceste smerom k Bohu, sme totálne viazaní silou týchto slov: „Kto vidí mňa, vidí Otca.“ Ten, ktorý je nekonečný, nepreniknuteľný, nevýslovný sa k nám priblížil v Ježišovi Kristovi, jednorodenom Synovi, narodenom z Panny Márie v betlehemskej maštali.

– Všetci z vás, čo už máte neoceniteľné šťastie veriť

– všetci z vás, čo stále hľadajú Boha

– a tiež vy, čo ste trápení pochybnosťou:

prosím počúvajte ešte raz, dnes, na tomto posvätnom mieste, slovám vysloveným Šimonom Petrom. V týchto slovách je viera Cirkvi. V týchto istých slovách je nová pravda, vskutku, konečná a definitívna pravda o človeku: Synovi živého Boha – ‘Ty si Kristus, Syn živého Boha.’

3. Nový biskup Ríma dnes slávnostne začína svoju službu a Petrovu misiu.“ [1]

(L’Osservatore Romano, Nov. 2, 1978, p. 1., titulok v L’Osservatore Romano: „Homília Jeho Svätosti, pápeža Jána Pavla II., počas omše poznačujúcej začiatok jeho pastierskeho úradovania, nedeľa 22. októbra“)

Ján Pavol II. vyhlásil, že nová pravda o človeku je, že je Kristus, Syn živého Boha! Slová z Evanjelia podľa Matúša sa vzťahujú iba na Ježiša Krista, nie na človeka!

Evanjelium podľa Matúša 16:13-16 – „Keď potom Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov hovoriac: "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?" A oni vraveli: "Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov." Povedal im: "A za koho ma pokladáte vy?" A Šimon Peter odpovedal a riekol: "Ty si Kristus, Syn živého Boha."“

A niet žiadnych pochýb o tom, že Ján Pavol II. sa tohto antikristovského rúhania dopustil úplne zámerne a s plným vedomím. Veľmi dobre pozná význam tých slov. Trikrát ich cituje. A všimnite si, ako sa snaží upútať pozornosť všetkých na to, čo sa chystá povedať. Chce, aby každý dával pozor.

„2. (...) – Všetci z vás, čo už máte neoceniteľné šťastie veriť

– všetci z vás, čo stále hľadajú Boha

– a tiež vy, čo ste trápení pochybnosťou:


prosím počúvajte ešte raz, dnes, na tomto posvätnom mieste, slovám vysloveným Šimonom Petrom. V týchto slovách je viera Cirkvi. V týchto istých slovách je nová pravda, vskutku, konečná a definitívna pravda o človeku: Synovi živého Boha – ‘Ty si Kristus, Syn živého Boha.’

3. Nový biskup Ríma dnes slávnostne začína svoju službu a misiu Petrovu.“

A všimnite si, ako akými slovami chce upútať pozornosť ľudí. Hovorí: „dnes, na tomto posvätnom mieste“. Hovorí to preto, lebo vie, že je antikrist, a vie, že tieto slová ľuďom hlása od „Chrámu Božieho“ (2 Tes 2:4), Baziliky sv. Petra.

A potom vyhlasuje svoju „novú pravdu“, svoju „novú pravdu o človeku“, a hovorí, že človek je Kristus, Syn živého Boha.

A hneď potom hovorí, že ako nový biskup Ríma slávnostne začína svoju „službu“, svoju „Petrovu misiu“, svoju antikristovskú misiu. V úvode svojej homílie cituje slová Mt 16:16 a hovorí toto: „1. (...) Tieto slová poznačujú začiatok Petrovej misie v histórii spásy...“

V novinách L’Osservatore Romano bol tento veľký nadpis: „Homília Jeho Svätosti, pápeža Jána Pavla II., počas omše poznačujúcej začiatok jeho pastierskeho úradovania, nedeľa 22. októbra“. Každému dáva najavo, že je anti-Peter, že vie, že ním je, a že začína svoju antikristovskú misiu.

Ľudia nemôžu podceniť význam prvej homílie antipápeža Jána Pavla II.

A vo svojom prvom antipápežskom posolstve na Vianoce, 25. decembra 1978, Ján Pavol II. vyhlásil hneď v prvej vete nasledovné: „Toto posolstvo adresujem každej ľudskej bytosti, človeku v jeho ľudskosti. Vianoce sú sviatkom človeka.“

Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista, nie človeka.

Ján Pavol II. zámerne a systematicky hlásal a učil, že každý človek je Ježiš Kristus, že človek je Boh – doktrínu Antikrista – či už vo svojich pápežských dokumentoch (napr. encyklikách) alebo vo svojich prejavoch, a týmto splnil biblickú definíciu Antikrista. Toto bolo odhalené a dokázané ešte za antipontifikátu Jána Pavla II. dvoma bratmi z Kláštora Najsvätejšej Rodiny (pozri článok v slovenčine: vatikankatolicky.com/antikrist/).

Ešte spomeniem, že na konci svojho veľmi krátkeho príhovoru z balkónu Baziliky sv. Petra, hneď potom, čo bol zvolený za antipápeža, Ján Pavol II. povedal nasledovné:

„A tak sa vám všetkým predstavujem, aby som vyznal našu spoločnú vieru, našu nádej, našu dôveru v Matku Krista a Cirkvi, a tiež... a tiež aby sme nanovo započali túto cestu, túto cestu dejín a Cirkvi, započali s Božou pomocou a s pomocou ľudí.“

Ján Pavol II. okrem vzývania Božej pomoci vzýva pomoc ľudí, stavia ich na rovnakú úroveň (aspoň sa to tak dá chápať)! Ide o to, že on si bol dobre vedomý toho, čo hlásal, a tak s tým antikristovským hlásaním začal ihneď, ako bol zvolený. Tiež si všimnite tie slová: „cestu dejín a Cirkvi“. Veľké slová. Ján Pavol II. vedel, kým bol. Bolo to súčasťou proroctiev, ktoré sa museli splniť, že Rím sa stane sídlom Antikrista; ...

Naša Pani z La Salette, Zjavenie schválené Katolícku Cirkvou, 19. september 1846: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista... Cirkev bude v zatmení.“

...že „Chrámu Božieho“ sa zmocní „človek hriechu“ (2 Sol 2:3-4); a že Cirkev bude na konci dejín musieť prejsť „cestou“, kedy bude v zatmení; kedy bude v úzadí, zatmená falošnou cirkvou, neviestkou babylonskou, sektou II. vatikánskeho koncilu, ktorú bude väčšina ľudí mylne považovať za Katolícku Cirkev. Pravá Katolícka Cirkev existujúca v malom vernom zvyšku pravých katolíkov nikdy nezanikne a pekelné brány (to jest heretici a ich skazonosné kacírske náuky) ju nikdy nepremôžu. Táto Katolícka Cirkev malého zvyšku veriacich je v Apokalypse predstavená ako žena, ktorá „utiekla na púšť“.

Apokalypsa 12:6 – „A žena potom utiekla na púšť, kde mala miesto pripravené Bohom, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.“

Apokalypsa 12:14 – „Ale žene boli dané dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada.“

Ján Pavol II., Nový katechizmus Katolíckej Cirkvi, (# 675): „Pred Kristovým príchodom Cirkev musí prejsť poslednou skúškou (769), ktorá otrasie vierou mnohých veriacich. Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi, odhalí „tajomstvo neprávosti“ v podobe náboženského podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy. Najväčším náboženským podvodom je podvod antikrista, to znamená určitého pseudomesianizmu, v ktorom človek oslavuje sám seba namiesto Boha a jeho Mesiáša, ktorý prišiel v tele.“

Samotný heretický katechizmus Jána Pavla II. ho nemohol opísať lepšie.

Vystúpte z cirkvi Antikrista, sekty II. vatikánskeho koncilu, a nikdy sa nezúčastňujte neplatnej novus ordo „omše“, ktorá tiež stavia človeka na miesto Boha, lebo kňaz čelí ľudu, nie Bohu.
Apokalypsa 18:4-5 – „A počul som iný hlas volať z neba: ‘Vyjdite z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.’“

[1] vatican.va/…ents/hf_jp-ii_hom_19781022_inizio-pontificato.html
[ DE - EN - ES - FR - IT - PT ]
Martina Bohumila Lutherová
Jistě, to máte náhradu za Krev a Tělo Kristovo -
protože věříte více ivomerkteinu
🥺 🤕 🥵 😫 🥳 😴
Samson.....

Samson1

IVERMEKTÍN DOSTAL ZELENÚ

Vo všetkom tom ohyzdnom mediálnom vytržení okolo tuctovej fotografie zaniká jedna mimoriadna informácia:
Ivermektín je oficiálne registrovaný na Slovensku a dostupný v lekárňach.
Samson1
Martina chodí po světě, vkádá ruce na nemocné a uzdravuje je. On dal Bůh lidem i lékaře. Bůh dal i do bylinek uzdravující moc a moudrý muž jimi nepohrdá, psáno v Písmě svatém. S tebou těžko diskutovat, všechno víš, vše znáš, víš, co je správné a kdo má hříchy.
Martina Bohumila Lutherová
Na chřipku je nejlepší vyzkoušený letitý
starý dobrý ASPIRIN buď šumivý s vit C nebo v tabletách.
Vyzkoušeno i při vysokých teplotách nad 39st.
2x denně. Do max. 20 dnů jsi fit.
milboy
Martina, práve teraz si sa zaradila medzi ľudí, ktorí by si mali uvedomiť, že "ak nie som lekár, tak nestanovujem diagnózu a liečbu..." Asi by bolo dobré pozrieť sa, aké je zloženie napr. šumivých liekov a môžem ťa ubezpečiť, že tá hlavná zložka je na tom dosť zle. Kyselina askorbová je k dostaniu v lekárňach ale aj v drogérii a je to 100% vitamin C, ktorý je čistý a účinný hlavne v sychravom …More
Martina, práve teraz si sa zaradila medzi ľudí, ktorí by si mali uvedomiť, že "ak nie som lekár, tak nestanovujem diagnózu a liečbu..." Asi by bolo dobré pozrieť sa, aké je zloženie napr. šumivých liekov a môžem ťa ubezpečiť, že tá hlavná zložka je na tom dosť zle. Kyselina askorbová je k dostaniu v lekárňach ale aj v drogérii a je to 100% vitamin C, ktorý je čistý a účinný hlavne v sychravom počasí, ktorému sa hovorí aj chrípkové obdobie.. (NIE tablety!!)
A Aspirin funguje tak u max 50% pre účinnú látku kyselinu acetylsalicylovú rovnako ako Acylpyrin a pre iných ie vhodnejší napr. Paralen kde je iné zloženie a o Ivermektíne asi toho tiež veľa nevieš a prečo funguje aj ked je to antiparazitikum..
Martina Bohumila Lutherová
milboy Vím co je to pokud máš parazity a viděl jsi je
ve stolici, tak si ber lék na červy. Pokud máš chřipku
ber si lék na chřipku na což je nejlepší Aspirin.
Mám to vzkoušené. Červy nemám !
Martina Bohumila Lutherová
Samsone, :"Kdo svou naději vloží do Hospodina, toho nezklame."
Osvědčený způsob jak být a žít. !Hledejte nedříve Boží království
a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude dáno
". Vzpamatuj se
bratře, jak jsi mohl tvrdit,že jsi dostal mrtvici z toho, že ses několik
let v noci modlil. Dělej z toho pokání.
Samson1

...Budu muset udělat ceslkovou přestavbu a už to asi nepůjde modlit se i v noci, …More
Samsone, :"Kdo svou naději vloží do Hospodina, toho nezklame."
Osvědčený způsob jak být a žít. !Hledejte nedříve Boží království
a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude dáno
". Vzpamatuj se
bratře, jak jsi mohl tvrdit,že jsi dostal mrtvici z toho, že ses několik
let v noci modlil. Dělej z toho pokání.
Samson1

...Budu muset udělat ceslkovou přestavbu a už to asi nepůjde modlit se i v noci, po pěti létech to asi odneslo zdraví.
Samson1
Martina chodí po světě, vkádá ruce na nemocné a uzdravuje je. On dal Bůh lidem i lékaře. Bůh dal i do bylinek uzdravující moc a moudrý muž jimi nepohrdá, psáno v Písmě svatém. S tebou těžko diskutovat, všechno víš, vše znáš, víš, co je správné a kdo má hříchy.

Nahlásit
Změnit komentář
Odstranit komentář
2 more comments from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová
Stylita

Už je to téměř dva roky, kdy němečtí lékaři dělali studiji
-pokud se nemýlím,na základě pitvy u zemřelého jejich
covidem- to co našli je vedlo k přesvědčení,že třeba se
vrátil k ASPIRINU /ne k acylpyrinu anopyrinu ect/ je to
jeden z nejstarších osvědčených léků. Když jsem před
rokem onemocněla chřipkou s vysokou horečkou přes
39 st. ztrátou čichu a obvykl. příznaky chřipky využila
jsem…More
Stylita

Už je to téměř dva roky, kdy němečtí lékaři dělali studiji
-pokud se nemýlím,na základě pitvy u zemřelého jejich
covidem- to co našli je vedlo k přesvědčení,že třeba se
vrátil k ASPIRINU /ne k acylpyrinu anopyrinu ect/ je to
jeden z nejstarších osvědčených léků. Když jsem před
rokem onemocněla chřipkou s vysokou horečkou přes
39 st. ztrátou čichu a obvykl. příznaky chřipky využila
jsem té rady o prastarém ASPYRINU po 3.dnech horečka
ustala , vyležela jsem to bez následků. To co říká ten lékař,
mě neinteresuje, MÁM SVOJI ZKUŠENOST.
Pravdou je také,že mám nemocný žaludek a tak jsem po
Aspyrinu trpěla bolestmi, které po čajích a dietě odezněly.
p.s. nejlépe je stavět an důvěře v Hospodina Boha a na
osobních zkušenostech.
Martina Bohumila Lutherová
Samson1
Ještě ti napíši jak se léčili narození kolem roku 1870?
Můj staříček měl jediný lék, kterým léčil každý neduh.
Rozškvařil špek pěkně do zlatova, zalél vodou z bečky
s kyselým zelím, nechal přebublat a vypil. Nikdy žádné
léky nebral. Zemřel v 76 letech, v sedě ještě žil když
mu zavolali panáčka.....Máme se co učit synku.