Clicks49
lowoa

1427. A hozzátartozókat kérjétek levélben...

Máté Evangéliuma.

És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzá menének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.
Márk. 13,1., Márk. 13,37., Luk. 21,5., Luk. 21,36.
Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.
Márk. 13,2., Luk. 19,44., Luk. 21,6.
Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
Mát. 24,24., Csel. 5,36., Csel. 5,37., 1 Ján. 2,18.
Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
Mát. 10,17., Mát. 10,22., Ján. 16,2.
És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
Mát. 7,15., 1 Ján. 4,1.
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
2 Thess. 2,10., 2 Tim. 3,1., 2 Tim. 3,5.
De a ki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.
Mát. 10,22.
És az Isten országának ez az evangélioma hirdettetik majd az egész világon, + bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
Mát. 28,19., Mát. 10,18.
Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):
Dán. 9,26., Dán. 9,27., Dán. 12,11.
Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;
Luk. 17,31.
És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.
Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.
Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombat napon:
Csel. 1,12.
Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem lesz soha.
Dán. 12,1.
És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.
Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higgyétek.
Márk. 13,21., Luk. 17,23.
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
Mát. 24,5., Mát. 24,11.
Íme eleve megmondottam néktek.
Azért ha azt mondják majd néktek: Íme a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.
Mert a miképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.
Luk. 17,23., Luk. 17,24.
Mert a hol a dög, oda gyűlnek a keselyűk.
Jób. 39,30., Hab. 1,8., Luk. 17,37.
Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
Ésa. 13,6., Ésa. 13,10., Jóel. 3,15., 2 Pét. 3,10.
És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég + felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Mát. 25,31., Mát. 26,64., Márk. 13,26., Márk. 14,62., Jel. 1,7., Jel. 19,11., Dán. 7,13., Dán. 7,14.
És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.
1 Kor. 15,52., 1 Thess. 4,16., Jel. 8,12.
A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:
Márk. 13,28., Luk. 21,29.
Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.
Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.
Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
Mát. 5,18., Luk. 21,33.
Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.
1 Thess. 5,2.
A miképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
1 Móz. 6,11., 1 Móz. 6,13., Luk. 17,26., Luk. 17,27.
Mert a miképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne.
És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
Luk. 17,35., Luk. 17,36.
Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
Mát. 25,13., Luk. 12,39., Luk. 12,46.
Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.
Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.
Mát. 25,13., Márk. 13,33., Luk. 12,40., Jel. 16,15.
Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?
Luk. 12,42., Luk. 12,46.
Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
Luk. 12,37.
Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.
Mát. 25,21., Mát. 25,23.
Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;
Préd. 8,11.
És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:
Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja,
És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
Mát. 8,12.