lowoa
10502
1002. „Imádkozz többet papjaimért, mert hamarosan válaszút elé fogják őket állítani. Ha megvallanak Engem, kiközösítik őket. Ha a tévtanítást választják, elkárhoznak. Drága Jézusom, Örök Főpapunk …More
1002. „Imádkozz többet papjaimért, mert hamarosan válaszút elé fogják őket állítani. Ha megvallanak Engem, kiközösítik őket. Ha a tévtanítást választják, elkárhoznak.

Drága Jézusom, Örök Főpapunk! Kérlek, add meg papjaidnak az állhatatosság kegyelmét, hogy megvalljanak Téged az emberek előtt. Hűségesen kitartsanak Melletted mindhalálig. Soha ne cseréljék fel az Evangéliumot, amelyért Te Szent Véredet ontottad, az embereknek való megfeleléssel.
Mindig csak Téged lássanak a keresztfán! Soha ne mozduljanak el kereszted alól! Legyenek olyanok, mint a hűséges tanítvány, Szent János apostol, aki kitartott Melletted egészen a végsőkig. Ezért tudtad rábízni Legszentebb Édesanyádat.

Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet papjaidnak, hogy az életszentséget válasszák, és szentek legyenek mindörökké. Ámen.
(MJ20190615)


Rózsafüzér a jó papokért

A közönséges rózsafüzéren imádkozható.
Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után az alábbi kéréseket illesztjük be:

1. tized: Halálfélelmed érdemei által adj nekünk buzgó papokat.

2. tized: Megostorozásod fájdalmai által küldj nekünk tiszta életű papokat.

3. tized: Tövissel való megkoronáztatásod által gúny tárgya lettél: küldj nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat.

4. tized: Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és állhatatos papokat.
5. tized: Borzalmas kereszthalálod által küldj nekünk önzetlen és szentéletű papokat.
lowoa
Ima a papokért - Nagy Szent Leó pápától
Szaporítsd meg, ó Uram, Egyházadban a kegyelem lelkét, amelyet adtál, hogy a főpapi hivatal méltó munkálkodása által növekedjék híveid jámborsága.
Add meg, Atyánk, papjaidnak a méltó szolgálat kegyelmet. Újítsd meg szívükben a szentség szellemét, hogy példájukkal tegyék előttünk kézzelfoghatóvá a tanításokat, amelyekre meg kell bennünket …
More
Ima a papokért - Nagy Szent Leó pápától

Szaporítsd meg, ó Uram, Egyházadban a kegyelem lelkét, amelyet adtál, hogy a főpapi hivatal méltó munkálkodása által növekedjék híveid jámborsága.

Add meg, Atyánk, papjaidnak a méltó szolgálat kegyelmet. Újítsd meg szívükben a szentség szellemét, hogy példájukkal tegyék előttünk kézzelfoghatóvá a tanításokat, amelyekre meg kell bennünket tanítani. Adj nekik, Uram, Szentlelked ajándékai által okos szerénységet, bölcs szelídséget, önmérsékletet, gyengédséget, a szívnek tisztaságát és a szellemnek szabadságát! Töltsd el őket egészen szent Szereteteddel, hogy tökéletesen a tieid legyenek, dicséretesen járjanak útjukon és ne kapjanak a földi dicséreten. Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és a test tisztaságában dicsérjenek téged, szeretetedben éljenek és szeretetedben szolgáljanak.

Te légy az ő dicsőségük, te légy örömük, te légy akaratuk, a szenvedésben vigasztalásuk, a kétségben tanácsadójuk, igazságtalanság ellen védelmük, szorongattatásban türelmük, szegénységben gazdaságuk, betegségben orvosságuk. Add, hogy benned mindenük meglegyen, hiszen téged választottak minden felett.

A te közösséged, Uram, engedd, hogy békességben éljen pásztoraival, hogy mindnyájuknak része legyen az ő tisztességükben, mindnyájan örvendezzenek az ő szent életmódjukon, és egykor jó számadást adhassanak munkálkodásukról és elnyerjék velük együtt az örök boldogság jutalmát. Amen.

(Sík Sándor, Dicsőség, békesség, 610 o.)
lowoa
Ima a papságért - Prohászka püspöktől
Édes Uram Jézus, ki háromszor kérdezted, sürgetted Pétert, hogy nagyon szeressen téged, mert nagy szándékaidra csak akkor rátermett, ha szerető lélek van benne. Azt akartad, hogy veled egybeforrjon, mert csak akkor vezethet hozzád mást. Sürgetted apostolodban, hogy nagyon szeressen, hogy ne legyen bűne, hogy legyen erénye, s hogy benned, mint barátjában …More
Ima a papságért - Prohászka püspöktől

Édes Uram Jézus, ki háromszor kérdezted, sürgetted Pétert, hogy nagyon szeressen téged, mert nagy szándékaidra csak akkor rátermett, ha szerető lélek van benne. Azt akartad, hogy veled egybeforrjon, mert csak akkor vezethet hozzád mást. Sürgetted apostolodban, hogy nagyon szeressen, hogy ne legyen bűne, hogy legyen erénye, s hogy benned, mint barátjában, megnyugodjék, hogy ne lépjen őfelé a kísértés, hogy: a világ-e vagy Isten. A világ szétfoszlik a te szeretetedtől, s magad maradsz a szívekben. Istenem, adj a te szolgáidnak szívet, amelyben háromszor felszított szeretet van, hogy alkalmasak legyenek a te művedre. Te mondtad, Úr Krisztus, hogy az emberek halászaivá teszlek, de nekik is egész életet kell befektetniük. Adj nekik erőt és kitartó lelket, hogy szeretetben egész életüket neked, Urunknak, Istenünknek szenteljék, azaz egyéniségedben, szellemedben egészen feloldódjanak, hogy ne csak hasonlítsanak hozzád, hanem beléd olvadjanak. Emlékezzél, Uram, a te győzelmes lélekformáló szavaidra, ahogy meghívtad őket: „Jöjj és kövess!” Ó, milyen volt a tekinteted, hogyan mélyedt választottaid lelkébe. Hívó szavaidra ők „elhagytak mindent”, mint rossz köntöst vetették le a régi kis életet, és felöltözködtek a te akaratodba. Add, hogy végigzengjen életükön a te hívó hangod, és hálókkal, melyeket a te szavadra vetettünk ki, gyöngyöket halásszunk. Amen.
(Prohászka, Szentlélek hárfája, 366. o.)
8 more comments from lowoa
lowoa
Kis Szent Teréz imája a papokért:
Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud nekik ártani. Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap mint nap érintik szent Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága szent Véred piroslik. Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segítsd …More
Kis Szent Teréz imája a papokért:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud nekik ártani. Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap mint nap érintik szent Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága szent Véred piroslik. Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segítsd őket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjanak. Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának ereje mellett ahhoz is az erőt, hogy a szíveket megváltoztassák. Áldd meg munkájukat bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekik az örök élet koronáját! Amen.
lowoa
Drága, szerető Mennyei Atyánk! Eléd hozzuk egyházmegyénk felszentelt papságát (név szerint felsoroljuk a listáról :/EGER www.dnyem.hu/index.html ; www.eger.egyhazmegye.hu/index.php/fopapjaink-es-p… ; sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/szemely.php / ; /ESZTERGOM www.esztergomi-ersekseg.hu ; gyor.egyhazmegye.hu/nev-es-cimtar/papjaink ; www.szfvar.katolikus.hu/adattar/papok /www.gorogkatolikus.huMore
Drága, szerető Mennyei Atyánk! Eléd hozzuk egyházmegyénk felszentelt papságát (név szerint felsoroljuk a listáról :/EGER www.dnyem.hu/index.html ; www.eger.egyhazmegye.hu/index.php/fopapjaink-es-p… ; sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/szemely.php / ; /ESZTERGOM www.esztergomi-ersekseg.hu ; gyor.egyhazmegye.hu/nev-es-cimtar/papjaink ; www.szfvar.katolikus.hu/adattar/papok /www.gorogkatolikus.hu /; /www.exarchatus.gportal.hu/gindex.php /; /KALOCSA www.asztrik.hu/hu/teruleti-beosztas ; www.pecs.egyhazmegye.hu/esperesi_keruletek.html ; szeged-csanad.hu / ; / VESZPRÉM kaposvar.egyhazmegye.hu/papok/ ; www.martinus.hu/nev_es_cimtar ; veszpremiersekseg.hu/kereso/ /). Arra kérünk téged, Mennyei Atyánk, hogy erősítsd meg fiaid lelkét arra a nagy küldetésre, amire meghívtad őket. Térítsd egészen magadhoz azokat, akiknek megadtad a szentmisében az átváltoztatás hatalmát. Tedd feddhetetlen tisztává lelküket, és add meg számukra, hogy mindvégig állhatatosan kitartsanak Szent Fiad tanítása mellett. Add, hogy a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándéka felerősödjön bennük, hogy a rájuk bízott nyájadat vezetni tudják az örök üdvösség útján. A Szűzanya biztos jel legyen életük lobogóján, Ő vezesse őket biztonságos kikötőbe és a legnagyobb vihar közepette is oltalomhely legyen Szeplőtelen Szíve. Szent Mihály, az angyali seregek vezére, és Istennek minden szentjei harcoljatok velük, és könyörögjetek értük minden küzdelmükben! Amen
lowoa
Mária, Jézus Anyja és a papok Anyja,
engedd, hogy így szólítsunk téged,
hogy ünnepelhessük anyaságodat,
s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad,
Istennek szent anyja!
Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése
által a pap Messiásnak embertestet adtál,
hogy üdvözítse a szegényeket és a megtörtszívűeket;
őrizd meg szívedben és Egyházadban a papokat,
Megváltónknak Anyja! Hitnek …
More
Mária, Jézus Anyja és a papok Anyja,

engedd, hogy így szólítsunk téged,

hogy ünnepelhessük anyaságodat,

s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad,

Istennek szent anyja!

Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése

által a pap Messiásnak embertestet adtál,

hogy üdvözítse a szegényeket és a megtörtszívűeket;

őrizd meg szívedben és Egyházadban a papokat,

Megváltónknak Anyja! Hitnek Anyja,

aki elkísérted a templomba az Emberfiát,

hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket;

ajánld az Atyának az ődicsőségére Fiadnak papjait,

Szövetség Szent Szekrénye! Egyháznak Anyja,

aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között

az új népért és pásztoraiért imádkoztál;

eszközöld ki a papoknak az ajándékok teljességét,

Apostolok Királynője! Jézus Krisztus Anyja,

ki Fiad mellett álltál élte kezdetén és küldetésében,

kerested őt, a Mestert a sokaságban,

mellette álltál, amikor felmagasztalták a földről,

s odadta magát egyetlen és örök áldozatul;

aki fiadként kaptad meg Jánost,

fogadd el az öröktől fogva meghívottakat,

oltalmazd növekedésüket,

kísérd életükben és szolgálatukban a te fiaidat,

Papok Édesanyja!

Ámen.
lowoa
Először is megköszönjük Neked, Urunk, hogy ezek a férfiak vállalták a papi hivatást; hogy nem helyezték hívatásod elé sem
egyéni karrierüket, sem a családot. Ha ezt tették volna, nagy volna a mi hiányunk…Köszönjük, hogy bátorságot adtál nekik az áldozathoz és a lemondáshoz. Ezért táplálkozhatunk most az élet kenyerével; képezhetjük lelkünket áldott kegyelmeddel;
s várhatjuk azt az …
More
Először is megköszönjük Neked, Urunk, hogy ezek a férfiak vállalták a papi hivatást; hogy nem helyezték hívatásod elé sem

egyéni karrierüket, sem a családot. Ha ezt tették volna, nagy volna a mi hiányunk…Köszönjük, hogy bátorságot adtál nekik az áldozathoz és a lemondáshoz. Ezért táplálkozhatunk most az élet kenyerével; képezhetjük lelkünket áldott kegyelmeddel;

s várhatjuk azt az órát, amikor fölragyog majd előttünk Arcod fényessége a halálban. Köszönjük, hogy papjainknak vannak hibáik is. Az egészen tökéletes emberek nehezen értenék meg gyengeségeinket…Azok,akik mindig egészségesek és nem ismerik a szenvedés gyötrelmeit, nem tudnak együtt érezni a betegekkel. Te azt akartad, hogy papjaid ismerjék az emberi gyengeséget is. Kérünk, Urunk, őrizd meg őket az elbizakodottságtól, ha sikerül egy-egy vállalkozásuk; de ne engedd őket elcsüggedni sem, ha nem látják tüstént munkájuk gyümölcsét. Adj nekik, Urunk, sokoldalú tehetséget: legyenek nevelők a gyerekek között; az élet jó ismerői a jegyesek előtt; legyenek orvosok a gyóntatószékben; professzorok az élet nehéz kérdéseinek megoldásában; teológusok-történészek a kételyek eloszlatásában; hitet és reményt sugárzók a szomorúak között; derűsek és készségesek akkor is, ha fáradtak, vagy kimerültek; tudjanak szolgálni, s csak szolgálni a Te ügyedet.

Add,Uram,hogy megértsük feladatuk, munkájuk problémáit; add, hogy meg tudjuk bocsátani türelmetlenségüket, tévedésüket, vagy botlásaikat. Segíts megéreztetni velük, hogy nemcsak közöny és gyűlölet veszi őket körül, hanem ragaszkodó szeretetünk is. Engedd azt is, Uram, hogy kitartóan tudjunk értük imádkozni, mert ez a legkevesebb, amit elvárhatnak tőlünk.
lowoa
Úr Jézus, aki jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben,
Te papjaidon keresztül akarod folytatni jelenléted közötünk.
Add, hogy szavaik mindig a te szavaid legyenek, tetteik mindig a te tetteid, életük hűségesen tükrözze a te életed.
Hadd legyenek ők olyan emberek, akik népük nevében szólnak
Istenhez, az embereknek pedig Istenről beszélnek.
Ne féljenek attól, hogy szolgálniuk kell …
More
Úr Jézus, aki jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben,

Te papjaidon keresztül akarod folytatni jelenléted közötünk.

Add, hogy szavaik mindig a te szavaid legyenek, tetteik mindig a te tetteid, életük hűségesen tükrözze a te életed.

Hadd legyenek ők olyan emberek, akik népük nevében szólnak

Istenhez, az embereknek pedig Istenről beszélnek.

Ne féljenek attól, hogy szolgálniuk kell, úgy szolgálják az egyházat, ahogyan arra az Egyháznak szüksége van.

Legyenek olyan emberek, akik az Örökkévalóról tesznek tanúságot korunkban,

végezzék buzgón hivatásukat és küldetésüket,

tükrözzék fényesen indenditásukat, és járja át életüket a kapott kegyelmek öröme.

Édesanyád, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására kérlek:

Ő, aki élted során ott állt melletted, álljon szüntelenül papjaid mellett is életük folyamán.

Amen
lowoa
Urunk, adj nekünk jó papokat,
ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!
Akik Neked szolgálni szeretnének,
és nem uralkodni helyetted.
Akik a Te igazságodat hirdetik,
és nem a sajátjukat erőltetik ránk.
Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni,
de tudnak tapintatosan magukról hallgatni.
Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket,
hanem amikor miattuk Téged ócsárlás ér.
Akik …
More
Urunk, adj nekünk jó papokat,
ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!

Akik Neked szolgálni szeretnének,
és nem uralkodni helyetted.

Akik a Te igazságodat hirdetik,
és nem a sajátjukat erőltetik ránk.

Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni,
de tudnak tapintatosan magukról hallgatni.

Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket,
hanem amikor miattuk Téged ócsárlás ér.

Akik hiszik mindazt, amit tanítottál,
és azt nem csak velünk elhitetni akarják.

Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat,
hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat.

Végül kérünk, Urunk,
engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek,
s hogy ők is minél jobban megértsék:
mi bennük keressük jóságos arcod fényét.

Ámen.
lowoa
Ima a papokért!
Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban.
Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat!
Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak …
More
Ima a papokért!

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban.

Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat!

Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak!

Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában!

Ámen.
lowoa
Ima papokért
Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk,
hanem jó papokat adj nekünk! Uram!
Akik átérzik hívatásuk fenségét - és nem saját dicsőségüknek tekintik azt.
Akik neked kívánnak szolgálni,
Akik hűségesen feltárják előttünk terveidet
Akik a te igazságaidat hirdetik - és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban.
Akik nem restellnek mindenfelé rólad …
More
Ima papokért

Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk,
hanem jó papokat adj nekünk! Uram!
Akik átérzik hívatásuk fenségét - és nem saját dicsőségüknek tekintik azt.
Akik neked kívánnak szolgálni,
Akik hűségesen feltárják előttünk terveidet
Akik a te igazságaidat hirdetik - és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban.
Akik nem restellnek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni.
Akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit Te tanítasz,
nem csupán velünk akarják megtartatni Evangéliumodat.
Akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk - hanem
nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra.
És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt, hogy ők is emberek,
és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram