Clicks606
Anton Čulen

Prijímanie Eucharistie do úst pochádza z apoštolskej tradície

Prijímanie Eucharistie do úst pochádza z apoštolskej tradície

Z vyhlásení pápežov, svätých a cirkevných radov: Sv. Sixtus I. (okolo roku 115): „Dotýkať sa zasvätených nádob je len privilégiom tých, ktorí sú zasvätení Pánovi.“
Sv. Bazil Veľký, učiteľ Cirkvi (r. 330-379): ,,Prijímanie Eucharistie do rúk je povolené len počas prenasledovania kresťanov.“ Sv. Bazil Veľký nesúhlasil s prijímaním do rúk, a preto ho bez váhania označil za závažnú chybu.

Podľa Synody v Zaragoze (v r. 380) bol exkomunikovaný každý, kto naďalej prijímal Eucharistiu do rúk. Toto vyhlásenie potvrdila Synoda v Tolede.
Synoda v Rouene (r. 650) odsúdila prijímanie do rúk. Považovala ho za zneužitie a svätokrádež.

Šiesty ekumenický koncil v Konštantínopole (r. 680-681) zakázal veriacim, aby sa dotýkali svätej hostie rukami a za porušenie im hrozila exkomunikácia.

Sv. Tomáš Akvinský (r. 1225-1274): ,,…pretože z úcty sa tejto sviatosti nedotýka žiadna vec len posvätná. Tak ako sa posväcuje korporál i kalich, podobne i ruka kňazova je posväcovaná na dotyk tejto slávnosti.“ (Suma Teologická, 3 odst., 82 čl., 3 odp.)

Tridentský Koncil (r. 1545-1565): ,,To, že výlučne kňaz dáva sväté prijímanie svojimi posvätenými rukami, vychádza z apoštolskej tradície.“
Pápež Pavol VI (r. 1963-1978): ,,Je nutné zachovávať spôsob podávania svätého prijímania do úst.“ (Memoriale Domini)

Pápež Ján Pavol II.: ,,Dotýkať sa svätých predmetov a rozdávať ich vlastnými rukami je privilégiom posvätných osôb.“ (Dominicae Cenae, 11)

„Pápež Ján Pavol II. nedodržal apoštolskú tradíciu, keď nezastavil dávanie prijímania do rúk veriacim nevysvätenou osobou. Je veľmi zaujímavé, že Ján Pavol II. ani ostatní pápeži Druhého vatikánskeho koncilu nikdy nevydali povolenie, aby nevysvätené osoby mohli podávať prijímanie. Nezohľadnili skutočnosť, že keď sa veriaci dotknú premenenej hostie vlastnými rukami, ako keby ju od nevysvätenej osoby prijímali. Jediná časť ľudského tela, ktorá umožňuje konzumáciu hostie je jazyk. Všetko jedlo sa nám dostáva na jazyk, ktoré prehltneme a tým sa vyhneme duseniu,“ hovorí Pauly Fongemie, správca portálu lifesitenews.com

Sv. pápež Lev Veľký je menej známy napriek jeho významnej zásluhe v liturgických štúdiách. Je jedným z najstarších svedkov spôsobu prijímania Eucharistie na jazyk. Lev Veľký čítal šiestu kapitolu z Jánovho evanjelia, keď sa zmieňoval o Eucharistii (tak ako všetci cirkevní otcovia). Vo svojej kázni ku šiestej kapitole z Jánovho evanjelia (Kázeň 9), ktorá sa nám zachovala, sv. Lev hovorí:
„Hoc enim ore sumitur quod fide creditur“

V preklade ,,Naozaj ju prijímame ústami, tak ako sme o tom presvedčení. ‚Ore‘ je v ablatíve a v tomto kontexte znamená nástroj, preto ústa predstavujú prostriedok, prostredníctvom ktorého sa prijíma svätá Eucharistia.“
(Ablatív je gramatický pád v latinčine, pozn. prekl.)

Synoda v Rouene (650): „Nedávajte Eucharistiu do rúk žiadneho svetského muža alebo ženy, ale len do ich úst.“

alianciazanedelu.sk/archiv/10322