Clicks903

Mons. Viganò žiada biskupov a kňazov, aby sa na Bielu sobotu modlili exorcizmus „proti Satanovi“

Mons. Viganò žiada biskupov a kňazov, aby sa na Bielu sobotu modlili exorcizmus „proti Satanovi“

13. októbra 1884 mal pápež Lev XIII. strašné videnie útoku síl pekla na svätú matku Cirkev a nariadil, aby sa na konci svätej omše modlila modlitba k sv. archanjelovi Michaelovi.
Tiež zložil akt exorcizmu a nariadil, aby bol zaradený do rímskeho rituálu, a výslovne spomenul, čo videl: „Cirkev, nevestu Nepoškvrneného Baránka, jej ľstivý nepriatelia, ktorí položili bezbožné ruky na jej najsvätejší majetok, naplnili horkosťou a opili jedom.
Na mieste, kde bol ako svetlo svetu zriadený Stolec svätého Petra a stolica pravdy, postavili trón svojej ohavnej bezbožnosti s hanebným úmyslom, aby keď udrie na pastierov, ovce boli rozptýlené. „(Pozn: na Petrovom stolci už nie je pastier)
V týchto moderných časoch strašného súženia, kedy pandémia pripravila katolíkov o sväté omše a sviatosti, Zlý začal besnieť a znásobil svoje útoky, aby zvádzal duše k hriechu. Tieto požehnané dni Veľkého týždňa, ktoré boli ideálnym časom k sviatosti zmierenia, aby sme sa pripravili na veľkonočné sväté prijímanie, nás zastihol uzamknutých v našich domoch, ale nemôžu nás zastaviť k modlitbe k nášmu Pánovi.

Modlitba arcibiskupa Jána Oroscha za antikristovu vládu čo pozatvárala kostoly: Vyháňam ťa, každý nečistý duch, každá satanská moc, každá invázia nepriateľa z pekla, každá légia, každé zhromaždenie a diabolská sekta, v mene moci nášho Pána Ježiša Krista: Vyháňam ťa, každý nečistý duch, každá satanská moc, každá invázia nepriateľa z pekla, každá légia, každé zhromaždenie a diabolská sekta, v mene moci nášho Pána Ježiša Krista TU: alianciazanedelu.sk/archiv/8598

Pretože Biela sobota je dňom ticha, kedy očakávame Jeho slávne vzkriesenie, mal by byť tento deň ideálnou príležitosťou pre Božích služobníkov. Nie je potrebné chodiť von ani porušovať žiadny z momentálne platných zákonov.
Chcel by som vás všetkých požiadať o spoločnú modlitbu – a to vo forme, ktorú podáva Lev XIII. – Exorcizmu proti satanovi a padlým anjelom (Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos, Rituale Romanum, Tit. XII, Caput III) v sobotu 11. apríla 2020 o tretej hodine popoludní rímskeho času (15:00, stredoeurópsky letný čas), aby sme tak všetci spoločne bojovali proti spoločnému nepriateľovi celého ľudstva [tu latinsky, tu anglicky].
Biela sobota je deň, kedy si pripomíname zostúpenie nášho Pána Ježiša Krista do podsvetia, aby oslobodil duše Otcov zo satanových reťazí. Vo veľkom tichu po utrpení a smrti nášho Pána naša Panni bdela, verila a s nádejou očakávala vzkriesenie svojho milovaného Syna. Bol to čas, kedy sa zdalo, že svet zvíťazil, avšak všetko sa pripravovalo na slávu Veľkej noci.
Chcel by som požiadať všetkých svojich bratov, biskupov a kňazov, aby sa ku mne pripojili, keď prednesiem tento exorcizmus s vedomím, že táto sviatostina – zvlášť ak je prednesená spoločne so všetkými ostatnými kňazmi – má silu pomôcť Cirkvi v jej boji proti satanovi. Chcel by som tiež odporučiť, aby ste všetci mali štólu, znamenie vašej kňazskej moci, a svätenú vodu.
Matka Božia, Najsvätejšia Panna Mária, strašná ako armáda v šíkoch v poli, a svätý archanjel Michael, patrón svätej Cirkvi a knieža nebeských zástupov, nám všetkým pomôžu.

+ Carlo Maria Viganò

EXORCISMUS IN SATANAM ET ANGELOS APOSTATICOS
JUSSU LEONIS PP. XIII EDITUS
(Acta Sanctæ Sedis, vol. XXIII)
In nómine Patris et Fílii + et Spíritus Sancti. Amen.

Psalmus 67.
Exsúrgat Deus et dissipéntur inimíci ejus: * et fúgiant qui odérunt eum a fácie ejus.
Sicut déficit fumus defíciant; * sicut fluit cera a fácie ígnis, sic péreant peccatóres a fácie Dei

Psalmus 34.
Júdica Dómine nocéntes me; * expúgna impugnántes me.
Confundántur et revereántur * quaeréntes ánimam meam.
Avertántur retrórsum et confundántur, * cogitántes míhi mála.
Fíant támquam púlvis ante fáciem vénti: * et Ángelus Dómini coárctans eos.
Fiat via illórum ténebrae, et lúbricum: * et Ángelus Dómini pérsequens eos.
Quóniam grátis abscondérunt míhi intéritum láquei sui: * supervácue exprobravérunt ánimam meam.
Véniat illi láqueus quem ignórat; * et cáptio quam abscóndit, aprehéndat eum: et in láqueum cádat in ipsum.
Ánima áutem mea exsultábit in Dómino: * et delectábitur super salutári suo.
Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sícut érat in princípio et nunc et semper, * et in saécula saéculórum.
Amen.

Ad S. Michaëlem Archangelum

Precatio
Prínceps gloriosíssime cœléstis milítiæ, sancte Michaël Archángele, defénde nos in prœlio advérsus príncipes et postestátes advérsus mundi rectóres tenebrárum harum, contra spirituália nequitiæ, in cœléstibus.

Veni in auxílium hóminum: quos Deus ad imáginem similitúdinis suæ fecit, et a tyránnide diáboli emit prétio magno. Præliáre hodie cum beatórum Angelórum exércitu proélia Dómini, sicut pugnásti ólim contra ducem supérbiæ lucíferum, et ángelos ejus apostáticos: et non valuérunt, neque locus invéntus est eórum ámplius in coélo. Sed projéctus est draco ille magnus, sérpens antíquus, qui vocatur diábolus et sátanas, qui sedúcit univérsum orbem; et projéctus est in terram, et ángeli ejus cum illo missi sunt. En antiquus inimícus et homicída veheménter eréctus est. Transfigurátus in ángelum lucis, cum tota malignórum spirítuum catérva late circuit et invádit terram, ut in ea déleat nómen Dei et Christi ejus, animásque ad ætérna glóriæ corónam destinátas furétur, máctet ac pérdat in sempitérnum intéritum. Virus nequítiæ suæ, támquam flumen immundíssimum, draco maléficus transfúndit in hómines depravátos mente et corrúptos corde; spiritum mendácii, impietátis et blasphémiæ; halitúmque mortíferum luxúriæ, vitiórum ómnium et iniquitátum. ECCLÉSIAM, AGNI IMMACULÁTI SPONSAM, FAVÉRRIMI HOSTES REPLEVÉRUNT AMARITUDÍNIBUS, INEBRIÁRUNT ABSÍNTHIO; AD ÓMNIA DESIDERABÍLIA EJUS ÍMPIAS MISÉRUNT MANUS. UBI SEDES BEATÍSSIMI PETRI ET CÁTHEDRA VERITÁTIS AD LUCEM GÉNTIUM CONSTITÚTA EST, IBI THRÓNUM POSUÉRUNT ABOMINATIÓNIS ET IMPIETÁTIS SUÆ; UT PERCÚSSO PASTORE, ET GRÉGEM DISPÉRDERE VÁLEANT. Adésto ítaque, Dux invictíssime, pópulo Dei contra irrumpéntes spirituáles nequítias, et fac victóriam. Te custódem et patrónum sancta venerátur Ecclésia; te gloriátur defensóre advérsus terréstrium et infernórum nefárias potestátes; tibi trádidit Dóminus ánimas redemptórum in supérna felicitáte locándas. Deprecáre Deum pacis, ut cónterat sátanam sub pédibus nostris, ne últra váleat captívos tenére hómines, et Ecclésiæ nocere. Offer nostras preces in conspéctu Altíssimi, ut cito antícipent nos misericórdiæ Dómini, et apprehéndas dracónem, serpéntem antíquum, qui est diábolus et sátanas, ac ligátum mittas in abyssum, ut non sedúcat ámplius gentes. Hinc tuo confísi præsídio ac tutela, sacra sánctæ Mátris Ecclésiæ auctoritáte (si fuerit clericus: sacri ministérii nostri auctóritate), ad infestatiónes diabólicæ fráudis repelléndas in nómine Jesu Christi Dei et Dòmini nostri fidéntes et secúri agrédimur.

℣ Ecce Crucem Dómini: fúgite, partes advérsæ.
℟ Vicit Leo de tribu Juda, radix David.
℣ Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos.
℟ Quemádmodum sperávimus in te.
(si fuerit clericus: ℣ Dóminus vobíscum
℟ Et cum spíritu tuo.)

Orémus. Oratio

Deus, et páter Dómini nóstri Jesu Christi, invocámus nómen sánctum tuum, et cleméntiam tuam súpplices expóscimus: ut per intercessiónem immaculátae semper Vírginis Dei Genitrícis Maríae, beáti Michaélis Archángeli, beáti Jóseph ejúsdem beátae Vírginis Sponsi, beatórum Apostolórum Pétri et Páuli et ómnium Sanctórum, advérsus sátanam, omnésque álios immúndos spíritus, qui ad nocéndum humáno géneri animásque perdéndas pervagántur in múndo, nóbis auxílium praestáre dignéris. Per eúmdem Chrístum Dóminum nóstrum. Amen.

Exorcismus
EXORCIZÁMUS te, ómnis immúnde spíritus, ómnis satánica potéstas, ómnis incúrsio infernális adversárii, ómnis légio, ómnis congregátio et secta diabólica, in nómine et virtúte Dómini nostri Iesu + Christi, eradicáre et effugáre a Dei Ecclésia, ab animábus ad imáginem Dei cónditis ac pretióso divini Agni sánguine redémptis +. Non ultra áudeas, sérpens callidíssime, decípere humánum genus, Dei Ecclésiam pérsequi, ac Dei eléctos excútere et cribráre sicut tríticum. + Imperat tibi Deus Altíssimus +, cui in magna tua supérbia te símilem habéri adhuc præsúmis; qui ómnes hómines vult salvos fieri, et ad agnitiónem veritátis venire. Imperat tibi Deus Pater +; Imperat tibi Deus Fílius +; Imperat tibi Deus Spíritus Sanctus +. Imperat tibi majéstas Christi, ætérnum Dei Verbum caro factum +, qui pro salúte géneris nostri tua invídia pérditi, humiliávit semetípsum factus obédiens usque ad mortem; qui Ecclésiam suam ædificávit supra fírmam pétram et portas ínferi advérsus eam numquam esse prævalitúras edíxit, cum ea ipse permansúrus ómnibus diébus úsque ad comsummatiónem saéculi. Imperat tibi sacraméntum Crucis +, omniúmque christiánæ fídei Mysteriórum virtus +. Imperat tibi excélsa Dei Génitrix Virgo Maria +, quæ superbíssimum caput tuum a primo instánti immaculátæ suæ Conceptiónis in sua humilitáte contrivit. Imperat tibi fides sanctórum Apostolórum Petri et Pauli ceterorúmque Apostolórum +. Imperat tibi Mártyrum sanguis, ac pia Sanctórum et Sanctárum ómnium intercéssio +. Ergo, draco maledícte et ómnis légio diabólica, adjurámus te per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per Deum, qui sic diléxit mundum, ut Fílium suum unigénitum dáret, ut ómnis, qui credit in eum, non péreat, sed hábeat vitam ætérnam; cessa decípere humánas creatúras, eísque ætérnæ perditiónis venénum propináre: désine Ecclésiæ nocére et eius libertáti láqueos injícere.

Vade, sátana, invéntor et magíster omnis falláciæ, hostis humánæ salútis. Da locum Christo, in quo nihil invenísti de opéribus tuis: da locum Ecclésiæ unæ, sanctæ, cathólicæ et Apostólicæ, quam Christus ipse acquisívit sánguine suo. Humiliáre sub poténti manu Dei; contremísce et éffuge, invocáto a nobis sancto et terríbili Nómine Iesu, quem ínferi trémunt, cui Virtútes cœlórum et Potestátes et Dominatiónes subiéctæ sunt; quem Chérubim et Séraphim indeféssis vócibus láudant, dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sabaoth.

℣ Dómine, exáudi oratiónem meam.
℟ Et clámor meus ad te véniat.
(Si fuerit clericus: ℣ Dóminus vobíscum.
℟ Et cum spírito tuo.)

Orémus. Oratio
Deus cæli, Deus terræ, Deus Angelórum, Deus Archangelórum, Deus Patriarchárum, Deus Prophetárum, Deus Apostolórum, Deus Mártyrum, Deus Confessórum, Deus Virginum, Deus qui potestátem habes donáre vitam post mortem, réquiem post labórem: quia non est Deus præter te, nec esse potest nisi tu, créator ómnium visibílium et invisibílium, cujus regni non erit finis: humíliter majestati glóriæ tuæ suplicámus, ut ab omni infernálium spirítuum potestáte, láqueo deceptióne et nequítia nos poténter liberáre, et incólumes custodíre dignéris. Per Christum Dóminum nostrum.

℟ Amen.
℣ Ab insídiis diáboli,
℟ Libera nos, Dómine.
℣ Ut Ecclésiam tuam secúra tibi fácias libertáte servire,
℟ Te rogámus, audi nos.
℣ Ut inimícos sanctæ Ecclésiae humiliáre dignéris,
℟ Te rogámus, audi nos.
Et aspergatur locus aqua benedicta.

alianciazanedelu.sk/archiv/8634
Krásný pokojný den
Pusť si pro potěchu duše - El Shaddai - a přijdeš na jiné myšlenky. Vážně.😊
Hermenegild
Teraz je jasné, že exorcizmus bol nevyhnutný proti mystickej intronizácii Antikrista na zemi, ktorá sa konala v Egypte na Bielu sobotu.