Clicks1K
Coburg
3

O záverečnom dokumente zo Synody o Amazónii (agentúry Kaht.net KAP)

Synoda o Amazónii za viri probati a celostnú ekológiu

Vatikán, 27.10.2019 (kath.net/KAP) 025 686 – Hlasovaním za povolenie ženatých kňazov - viri probati – v odľahlých regiónoch sa skončila Synoda biskupov o Amazónii vo Vatikáne. V záverečnom dokumente v sobotu sa synodálni otcovia vyslovili za energické zasadzovanie sa za ochranu Amazónie a jej obyvateľov aj za to, aby sa pre farnosti Amazónie, ktoré trpia nedostatkom kňazov, mohli svätiť vzdelaní otcovia rodín, ktorí boli najprv stálymi diakonmi. Všeobecné zrušenie celibátu, ktorý je „Božím darom“, sa s tým nespája. Kritériá na voľbu farnosťou uznaných mužov treba ešte len nájsť.

Od 6. októbra sa na synode radilo 185 väčšinou biskupov a 100 rehoľníkov, expertov a hostí o pastoračných výzvach Amazónie. Záverečný dokument nemá záväzný charakter, no slúži pápežovi na utvorenie mienky pre dokument, ktorý plánuje pripraviť do konca roka.
Na každý zo 120 článkov dokumentu bola potrebná 2/3 väčšina zo 181 synodálnych otcov - teda 120 hlasov. Väčšinu hlasov dostali články o ženatých kňazoch – 41 k 128 a k diakonátu žien - 30 k 137.

Na nájdenie riešení v pastorácii Amazónie potrebuje Cirkev dialóg, počúvanie, rozlišovanie a spoločné hľadanie konsenzu teda synodálnu skúsenosť“, konštatuej synoda. Laici by mali byť posilnení v ich spoluzodpovednosti na poradách, ako aj v rozhodovaní, k čomu by mala amazonská cirkev „prepožičať úrady mužom a ženám rovnakou mierou“. Vo farnostiach bez kňaza by mohol biskup na obmedzený čas menovať nevysvätené osoby v rotačnom princípe, pričom majú byť aj „ženy ako vedúce farností“.
Vzhľadom na diakonát žien dokument veľmi opatrne konštatuje, že sa pri poradách viackrát požadoval. Návrh pripustenia diakoniek však synoda explicitne nepodporila. Text však obsahuje želanie, aby sa záležitosť prediskutovala s komisiou pre skúmanie diakonátu ženy, ktorú pápež založil v r. 2016. (Tá však prišla k záveru, že úrad svätených diakoniek v Cirkvi nikdy nebol.)

Nový „amazonský obrad“
Explicitne sa navrhuje nový „amazonský obrad“, ktorý má na to založená komisia preveriť a pripraviť! Nový obrad nastúpi po boku 23 už existujúcich obradov v Katolíckej cirkvi a bude vyjadrovať „liturgické, teologické, disciplinárne a duchovné dedičstvo Amazónie“. Tu záverečný dokument synody poukazuje na to, čo stanovuje koncilový dokument „Lumen Gentium“ pre východné cirkvi.

Nasadenie za ekológiu

Vzhľadom na „sociologicko-ekologickú krízu“ v nikdy nepoznanom rozsahu sa Cirkev musí naliehavo zasadzovať za planétu Zem, ktorá je „Božím darom“, ako konštatuje synoda veľmi jasnými slovami k problematike životného prostredia Amazónie. K „celostnej ekológii“ niet alternatívy, to nie je dodatočne voliteľná opcia pre Cirkev regiónu, ale „jediná možná cesta“ na záchranu teritória! Pre túto ekológiu je domorodcami praktizovaný prístup k životnému priestoru príkladný. On obohacuje sociálnu náuku Cirkvi, ktorá má už dlhšiu dobu na zreteli aj ekologickú otázku.
Kresťanská viera má „politický a etnický rozmer“, ako sa uvádza v dokumente ďalej, ktorý označuje vládnuci model rozvoja ako „ničivý“. Cirkev musí svoj postoj k tomu jasne vyjadriť, prispieť k „radikálnej zmene v oblasti energií“ smerom k trvalej udržateľnosti a k modelom spravodlivého, solidárneho a trvalého rozvoja“. Cesta k tomu vedie cez zahrnutie domorodých znalostí, overenie každého plánu na získavanie surovín v Amazónii, čo sa týka následkov na oblasť a obyvateľstvo. Zisk nesmie nikdy stáť nad otázkami životného prostredia a ľudskými právami.
Synoda navrhuje konkrétne: Zriadiť svetový fond na odškodnenie spoločenstiev v Amazónii za ich ekologickú prácu a na ochranu pred plánmi koncernov. A po druhé – treba zriadiť ekologicko-pastoračné dokumentačné centrum na obranu života. Pápežovi smeruje prosba v Dikastériu pre celostný rozvoj človeka zriadiť oddelenie pre Amazóniu, a ktorým bude centrum spolupracovať.
Medzinárodnému spoločenstvu synoda adresuje požiadavku uznať „ústredný význam životného prostredia Amazónie pre svetovú klímu“ a napomáhať ho:
„Cirkev povzbudzuje medzinárodné spoločenstvo poskytnúť nové ekonomické zdroje na ochranu oblasti a zasadzovať sa za spravodlivý a solidárny model rozvoja. Pritom majú byť v centre miestne komunity a domorodci a v každej fáze plánovania až po realizáciu sa majú na tom priamo podieľať. Nástroje vyvinuté klimatickou dohodou OSN je potrebné posilniť,“ zdôrazňuje synoda.

Obrana domorodcov
Prístupom k domorodcov sa dokument zaoberá veľmi podrobne ako napr. ocenením domorodých tradícií a spôsobu života:
„Domorodé náboženstvá si zaslúžia byť poznané a chápané v ich vlastných výrazoch a vzťahoch k lesu a k matke Zemi. Ľudová zbožnosť a výrazy viery v Amazónii sa musia v Cirkvi oceňovať, sprevádzať, napomáhať a niekedy očistiť a okrem toho treba domorodé kňazské povolania silnejšie napomáhať, pretože Amazónia musí byť evanjelizovaná aj skrze Amazončanov.“
Synoda sa zastáva aj spojenectva s amazonskými národmi: „Na atentáty na život a spoločenstvo domorodcov treba poukazovať a projekty, ktoré obmedzujú ich práva, pranierovať. Táto obhajoba života, spoločenstiev, Zeme a práv domorodých národov- to sú princípy Evanjelia, ktoré Cirkev musí zachovať.“
Ostro sa kritizuje, že dôležitých obhajcov práv domorodcov sa vo verejnosti kriminalizuje: „Zasadzovanie za ľudské práva je pre kresťanov požiadavkou viery,“ dodáva dokument.
Jasne sa ďalej odmieta aj predstava, že Cirkev tu môže vystupovať ako koloniálna pani - tak nejako zhora: „Namiesto toho je dôležité rovnoprávne priblíženie sa ľudu hospodársky, kultúrne, aj nábožensky, a nenakladať určité spôsoby života jedného národa inému. Odmietame evanjelizáciu v koloniálnom štýle. Hlásať Ježišovu radostnú zvesť znamená, uznávať semená slova, ktoré sú v kultúrach vysiate,“ uvádza sa v texte.
Skutočne „domáce“ katolícke cirkvi v Amazónii môžu vznikať iba tam, kde sa Evanjelium „inkulturuje“ – teda kde je kultúrne udomácnené.
Peter(skala)
Vzhľadom na diakonát žien dokument veľmi opatrne konštatuje, že sa pri poradách viackrát požadoval. Návrh pripustenia diakoniek však synoda explicitne nepodporila. Text však obsahuje želanie, aby sa záležitosť prediskutovala s komisiou pre skúmanie diakonátu ženy, ktorú pápež založil v r. 2016. (Tá však prišla k záveru, že úrad svätených diakoniek v Cirkvi nikdy nebol.)
👍

zdravý rozum …More
Vzhľadom na diakonát žien dokument veľmi opatrne konštatuje, že sa pri poradách viackrát požadoval. Návrh pripustenia diakoniek však synoda explicitne nepodporila. Text však obsahuje želanie, aby sa záležitosť prediskutovala s komisiou pre skúmanie diakonátu ženy, ktorú pápež založil v r. 2016. (Tá však prišla k záveru, že úrad svätených diakoniek v Cirkvi nikdy nebol.)
👍

zdravý rozum zvíťazil a vieru potvrdil
Coburg
Nový „amazonský obrad“
Explicitne sa navrhuje nový „amazonský obrad“, ktorý má na to založená komisia preveriť a pripraviť! Nový obrad nastúpi po boku 23 už existujúcich obradov v Katolíckej cirkvi a bude vyjadrovať „liturgické, teologické, disciplinárne a duchovné dedičstvo Amazónie“.

Nuž počkajme si na nový "amazonský" obrad. Čo to bude za šamanizmus.