Clicks34
vi.news

Thị trưởng thánh hiến thị trấn cho Đức Mẹ, gặp rắc rối

Cảnh sát đã báo cáo Thị trưởng Jwan Costantini của Giulianova, Ý, tới văn phòng công tố viên, RadioSpada.org (27 tháng 3) viết.

Tội ác của Costantini: vì đã thánh hiến của thị trấn của mình cho Đức Mẹ tại thánh đường Madonna dello Splendore vào ngày 25 tháng 3 (video).

Khi cảnh sát đến, có bốn đại diện của thị trấn, bao gồm Costantini, năm linh mục và ba nhà báo - mười hai người - trong nhà thờ rộng rãi.

Những cuộc tụ họp như vậy bị cấm ở Ý dưới chế độ coronavirus.

#newsPmyqhjwdhu