Clicks73
Stylita
12

Boží slovo na den 27.1. A.D.2020

Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Ježíšovi): "Je posedlý Belzebubem! Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů." Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem." To řekl proto, že tvrdili: "Je posedlý nečistým duchem.
Mk 3,22-30
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_01.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekly: "Hle, jsme tvá kost a tvoje maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj izraelský lid, ty budeš vládcem nad Izraelem." Přišli tedy všichni přední …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_01.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekly: "Hle, jsme tvá kost a tvoje maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj izraelský lid, ty budeš vládcem nad Izraelem." Přišli tedy všichni přední mužové izraelští ke králi do Hebronu a král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem, oni pak pomazali Davida za krále nad Izraelem. Davidovi bylo třicet let, když se stal králem; a kraloval čtyřicet let. V Hebronu kraloval nad Judou sedm let a šest měsíců; v Jeruzalémě kraloval třiatřicet let nad celým Izraelem i nad Judou. Král se svými muži pak vytáhl k Jeruzalému proti Jebuzitům, obyvatelům té země. Ti řekli Davidovi: "Nevejdeš sem, slepí a kulhaví tě zaženou!" To znamenalo: David sem nevstoupí. David však dobyl tvrze Siónu - a to je město Davidovo. A David se stával stále mocnějším, protože Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním. 2Sam 5,1-7.10

Žalm:
Má věrnost a láska ho budou provázet.

Kdysi ve vidění jsi mluvil ke svým zbožným a řekls:
Jinochu jsem dal přednost před bojovníkem,
povýšil jsem vyvoleného z lidu.

Nalezl jsem Davida, svého služebníka,
pomazal jsem ho svým svatým olejem,
pevně ho drží má ruka
i mé rámě ho posiluje.

Má věrnost a láska ho budou provázet,
ve jménu mém zmohutní jeho síla.
Položím jeho ruku na moře
a na řeky jeho pravici."
Zl 89

Evangelium:
Mk 3,22-30

Církevní kalendář:
sv. Anděla Mericiová (+1540)
Původem byla Anděla z Desenzanu, v Brescii vstoupila do 3. řádu sv. Františka. Starala se o chudé a nemocné. Jejím hlavním posláním byla snaha o obnovu rodin a tím i celé společnosti skrze křesťanskou výchovu dívek a žen. Za tím účelem založila řeholní společnost sester Voršilek. Zpočátku zůstávaly v rodinách bez řádového oděvu i když jich několik bydlelo i pohromadě. Stanovy Voršilek byly vytvořeny se značnou pružností, aby se daly přizpůsobovat požadavkům, přiměřeným vždy konkrétní době a situacím pro co nejúčinnější plnění hlavních úkolů.
catholica.cz/index.php
Joske likes this.