Victory
335

Rozjímání nad J 16,33

„To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení.
Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“


Toto jsou důležitá slova; je třeba si uvědomit, že pravý pokoj máme jenom v Kristu. On na jiném místě říká: „Pokoj, který já vám dávám, svět vám dát nemůže.“ Ten pokoj je spojený s živou vírou, oddaností Kristu a čistým svědomím. Člověk, který koná zlo a který opustil Krista, může mít pouze falešný pokoj, ne pravý.

Ježíš předpovídá, že ve světě budeme mít trápení. To trápení má každý člověk a neuteče mu. Vychází z několika zdrojů, nejen od druhých lidí, nejen ze systému světa a určité disharmonie v něm, ale i z naší nemohoucnosti a z toho, že v nás působí zlo. My sami si trápení vyrábíme. Musíme se proto učit vnímat hmotné, duševní i duchovní zákonitosti, a tím získávat životní moudrost. Hlavní světlo k pravé moudrosti i osvícení nám ale dává Duch svatý. Kolikrát mladí lidé mohou mít moudrost starců, pokud, jak říká Písmo, se snaží poznávat Boží slovo a zachovávat je.

Ježíš říká: „Vzchopte se, já jsem přemohl svět!“ A na jiném místě Písmo říká: „Víra vaše je to, co přemáhá svět.“ Víra nás spojuje s Ježíšem. Skrze tuto víru působí On sám a přemáhá systém světa, klamu a zla. Takže vzhůru srdce! Ježíš je s námi. Je blízko nás, je v nás, a my si máme znovu – zvláště skrze modlitební zastavení přes den, když vzýváme Jeho jméno – uvědomovat Jeho přítomnost. Máme Mu za všechno děkovat i za utrpení, které přichází. To je projev víry, a to je vlastně podstata verše z žalmu 119,164 „Sedmkrát za den chvalte Pána za Jeho spravedlivé soudy.“ My většinou, když přijde utrpení, propadáme sebelítosti a výčitkám Bohu. To není projev víry, to je projev nevěry. Je to znak, že jsme se zabarikádovali do svého eis ta idia se svou nevěrou, strachem, sebelítostí a vzpurností vůči Bohu. Je třeba nepouštět do našeho nitra tyto myšlenky, ani spolu s nimi tuto negativní vládu nad námi. My máme stát ve víře a v ní máme přijímat, ne Evu, ale Marii. Ježíšova matka je plná milostí. Ona nás v těchto situacích bude učit, jak máme chodit v Duchu svatém. Základem učenlivosti je pokora. Umět si přiznat svou chybu a mít zdravou sebekritiku, která nepodléhá depresi ani sebelítosti, ale se svou bídou se okamžitě obrací na Kristův kříž. Tam máme odevzdávat své poklesky a hříchy a znovu se stavět do duchovního boje za Boží království v nás i v našem okolí.

Ježíš říká: „Vzchopte se, já jsem přemohl svět!“ To si uvědomujme během těch 14 dní, kdy budeme opakovat slovo života.

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8