Victory
162

BKP: František Bergoglio pohanským rituálem v Kanadě převádí církev pod vládu démonů. Co dělat?

Bergogliovo několikadenní turné v Kanadě mělo jeden hlavní cíl: prolomit veřejné mínění v katolické církvi, že uctívání a svolávání démonů, otvírání se jim a zasvěcování je úplně na stejné či dokonce vyšší rovině než uctívání pravého a jediného Boha. Bergogliovi jde o odstranění prvního přikázání Desatera, které zní: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh... nebudeš mít jiného boha místo mě. Nezobrazíš si Boha zpodobením toho, co je nahoře na nebi (tedy ptáků), nebo co je ve vodě anebo na zemi... Nebudeš se ničemu takovému klanět – uctívat to.“ (Ex 20,1-5) Apoštol národů varuje před pohanstvím: „Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli.“ (Ř 1,22-23.25)

Bergoglio sleduje šokující a absurdní cíl: vymazat z vědomí katolíků neslučitelnost, která je mezi Bohem a ďáblem! Vymazat rozdíl, který je mezi světlem a tmou, mezi spásou a zavržením! Toto není jenom apostaze a vzpoura proti Bohu, ale je to i hřích proti Duchu svatému.

Při pohanském rituálu v Kanadě šaman vyzval Bergoglia, přítomné biskupy i lidi, aby si dali ruku na srdce. Šaman pak svolával démony, aby přišli a ujali se vlády nad jejich rozumem i srdci. Šaman při tom rituálně pískal na kost z divokého krocana.

Mnoho z pohanských rituálů, kterých se Bergoglio zúčastnil, bylo doprovázeno hlasitým bubnováním a křepčením. Aktéři měli na hlavách čelenky z ptačích per a znázorňovali různé ptáky. Šaman provedl zásvětný obřad nad čelenkou s péry, kterou pak nasadil na hlavu Bergogliovi na znak podřízení ho satanu a démonům, které pohané uctívají (srov. 1Kor 10,20).

Pohanská duchovnost, skrytá za tance a rituály, není nevinnou věcí. Vzpomeňme jen na tzv. kulturu a tradice Aztéků. Každého rána při úsvitu šaman vyrval z hrudi ještě živého člověka srdce a obětoval ho pohanským božstvům. Ročně tak bylo těmto božstvům obětováno asi 20 000 lidských životů. Kdyby nepřišlo křesťanství s kulturou lásky k Bohu a člověku a s principy spravedlnosti, tato pohanská hrůzovláda by zničila celé lidstvo. Tragédií je, že současní služebníci démonů mají stínovou vládu ve světě a usilují o redukci lidstva. Bergoglio jim k tomu svou zradou Boha a jednotou s démony vytváří stažením prokletí podmínky. Zkušenost už máme po jeho intronizaci démona Pačamamy. Následovala experimentální mRNA vakcinace, a to celoplanetárně. Co můžeme čekat po tomto apostatickém gestu v Kanadě?

Křesťané s duchem II. vatikána už zapomněli, že všichni mučedníci, zvláště prvních třech století, šli raději na mučení a na smrt, než by jediným zrnkem kadidla vzdali úctu pohanským božstvům, tedy démonům. Příkladem je svatý Ignác, biskup z Antiochie. Byl učedníkem apoštolů Petra a Jana. Když se císař Traján (98-117) dozvěděl o biskupu Ignácovi, rozkázal, aby ho k němu přivedli, a nutil ho uctít pohanská božstva. Svatý odpověděl: I když mě předhodíš šelmám nebo mě ukřižuješ či spálíš ohněm, nikdy nepřinesu oběť běsům – démonům!“ Svatý Ignác byl odsouzen a poslán do Říma, aby byl předhozen hladovým lvům. Po cestě lodí do Říma varoval Efezany: Jestliže někdo zlým učením rozkládá Boží církev, za kterou byl Ježíš Kristus ukřižován, takový člověk jako poskvrněný půjde do neuhasitelného ohně a stejně tak ten, kdo ho poslouchá.“

Toto usvědčení se plně vztahuje na pseudopapeže Františka. On zlým učením rozkládá Boží církev, proto půjde, jak varuje svatý Ignác, do neuhasitelného ohně. Spolu s ním tam půjde i ten, kdo ho poslouchá. Bergoglio táhne celou církev k satanskému modlářství a svolává Boží prokletí na církev a svět!

Svatý Ignác řekl císaři: „I když mě předhodíš šelmám, nikdy nepřinesu oběť běsům.“ Tento postoj svatého Ignáce vyplývá z učení Písma svatého i apoštolské a celé církevní Tradice.

Podobně jako svatý Ignác se zachoval i biskup Eleuterius za vlády císaře Hadriána (117-138). Svatý Eleuterius pocházel z Říma a byl nucen vzdát poctu pohanským božstvům. On odmítl slovy: Je třeba plakat nad vaším bláznovstvím. Máte od Boha rozum..., ale opustili jste pravého Boha, který všechno stvořil, a rozpoutáváte proti němu boj. Vaši bohové jsou ve skutečnosti démoni, kteří chtějí zahubit vaše duše v pekle. Pokládat je za bohy a přinášet jim oběti a pocty, to je největší bláznovství! Já se budu klanět jedinému Bohu, a to Ježíši Kristu!“ Biskup podstoupil sérii krutého mučení, zůstal Kristu věrný a nakonec mu císař Hadrián rozkázal useknout hlavu mečem.

Pseudopapež roku 2019 intronizoval démona Pačamamu ve Vatikánu. V Kanadě se Bergoglio při pohanském rituálu podřídil čaroději – šamanovi – a s ním i všichni přítomní biskupové. Iniciačním rituálem zasvěcení se démonům, který Bergoglio podstoupil, dává zhoubný precedent všem katolíkům. Svatý biskup Eleuterius by jemu i přítomným biskupům řekl: „Je třeba plakat nad vaším bláznovstvím! Máte od Boha rozum, ale Boha jste opustili! Vy pokládáte stvoření za bohy a uctíváte démona, kterého nazýváte matka země.“ Dále by mučedník Bergoglia a tyto biskupy usvědčil: „Opustili jste pravého Boha, který všechno stvořil, a rozpoutali jste proti Němu boj.“ Za gesto apostaze, kterého se dopustili, na ně dopadla Boží anathema dle Gal 1,8-9, tedy prokletí a vyloučení z Tajemného Těla Kristova – církve. Pokud tito biskupové odmítnou pokání, skončí v pekle.

Za císaře Aureliana (270-275) byl svatý Chariton předveden před městského prefekta, a ten ho nutil vzdát úctu pohanským božstvům. Chariton odpověděl: Všichni bohové pohanů jsou démoni. Bez Božího dopuštění nemají moc dokonce ani nad vepři.“ Chariton byl za věrnost Kristu podroben nejkrutějšímu mučení.

Zbožšťování tzv. matky země je modlářstvím. Pohané uctívají stvoření místo Stvořitele. Apoštol Pavel volá: „Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se tvorstvu místo Stvořiteli.“ (Ř 1,22-23.25)

Bergoglio v Kanadě maskoval úctu k démonům projevem uznání k tzv. kultuře domorodců a jejich duchovnosti. Je vinou II. vatikána a katolické hierarchie, že tito pohané, ač byli pokřtěni, provozují dokonce i v katolických chrámech modlářské rituály a magii. Tím uctívají démony, a ne Boha. Naplňují tak apostatický program Nostra aetate II. vatikána. Už Jan Pavel II. se rovněž v Kanadě i jinde účastnil pohanských rituálů. Druhý vatikánský koncil proto musí být nazván tím, čím je, tedy heretickým. Pokoncilní papežové za prosazování naprogramované apostaze musí být veřejně i posmrtně vyloučeni z církve, protože se z Tajemného Těla Kristova už sami vyloučili notorickou propagací pohanství. Bez tohoto radikálního kroku nemůže nastat duchovní probuzení a obnova církve! Jinak bude pokračovat sebelikvidační proces, který nyní urychluje pseudopapež Bergoglio svou přímou účastí na satanských rituálech, a to v chrámu i mimo něj.

Kéž by Bergogliova donebevolající provokace alarmovala paralyzované katolíky!

Drazí katolíci, uvědomte si nejpodstatnější pravdy víry a začněte rozlišovat, kdo kráčí pod praporem Krista a kdo pod praporem antikrista! Realitou je, že na neplatném papeži Františkovi spočívá už mnohonásobná Boží anathema, vyloučení z církve a prokletí! Přechází na všechny, kteří se mu podřizují a poslouchají ho.

Drazí biskupové, kněží a věřící, vaší povinností před Bohem je radikálně se od neplatného papeže oddělit!

Prorok Eliáš na Karmelu vyzval lid: „Jak dlouho budete kulhat na dvě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte Ho! Jestliže Baal, jděte za ním!“ (1Kr 18,21) Prorok se také modlil: „Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že Ty, Hospodine, jsi Bůh! Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě!“ (v. 37)

Aktuální obnovení křestních slibů po skandálu v Kanadě:

Ať jsou přítomni dva svědkové. Každý katolík ať si dá ruku na srdce při slovech:
Odříkám se satana a jeho démonů.
Odříkám se všech pověrečných a pohanských praktik, spojených s věštěním a magií.
Odříkám se satanova služebníka Františka Bergoglia.
Věřím v Boha Stvořitele a v Jeho Syna Ježíše Krista, jediného Spasitele.
Přijímám nyní Ježíše Krista za svého Pána a Boha. Amen.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
30. 7. 2022