Victory
777

BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /3. část: Hinduismus/

video: BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /3. část: Hinduismus/ |
BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /3. část: Hinduismus/
BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /3. část: Hinduismus/ – VIDEO Byzantine Catholic Patriarchate BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /3. část: Hinduismus/ BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /3. část: Hinduismus/ ugetube.com/watch/9TtnOsy9p5fuPs2 BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce /3. část: Hinduismus/

V první části jsme vzpomněli křesťanství, v druhé buddhismus a nyní, v třetí části, hinduismus a internáboženský dialog.

Hinduismus je pohanské náboženství, které uctívá zvířata jako bohy, věří v reinkarnaci, tedy v převtělování lidí i do zvířat, hadů či hmyzu. Zavádí kastovnický systém, v němž páriové mají menší cenu než nějaké zvíře či hmyz! Z důvodu reinkarnace se nesmí zabíjet ani komáři, ani krysy. Na druhé straně ale hinduisté napadli křesťanské vesnice a vymordovali je. To byl konkrétní příklad tzv. hinduistického „nenásilí“, o kterém však ctitelé Gándhího mlčí.

Krávě je vzdávána božská úcta, protože je pokládána za bohyni. Gándhí napsal ódu na krávu, kde tvrdí, že z krávy je posvátné i její lejno. Mnozí guruové se proto tímto lejnem mažou. Je nepochopitelné, proč papež Jan Pavel II. dával Gándhího křesťanům za vzor a sám šel demonstrativně uctít jeho popel. Tento papež si také nechal od sakrální kněžky udělat zásvětnou tečku na čelo a vložit na krk rituální věnec, což znamenalo zasvěcení se démonům.

Liberální teologové manipulačně tvrdí, že prý máme stejného Boha s hinduisty. Všichni sice máme jednoho Boha, který stvořil vesmír i člověka, jenže hinduisté Ho neuctívají. Oni naopak uctívají démony ve zvířatech.
Jóga je skrytou pastí hinduistického náboženství. Nelze kombinovat jógu s křesťanskou vírou! Totéž platí i o zenu, což je józe odpovídající japonské učení!

Zakladatelka katolického hnutí Fokoláre Chiara Lubich, obdržela od hinduistů a buddhistů, jako gesto jednoty, několik čestných doktorátů. Na znamení této jednoty spolu s nimi meditovala a prohlásila, že prožila duchovní vibrace. Pokud tento „vibrující duch“, kterého přijala Chiara Lubich, pronikl také celé hnutí Fokoláre, pak je potřebné z toho konat veřejné pokání! Nelze to omlouvat gesty Jana Pavla II., např. v Assisi v roce 1986, protože se jimi dopouštěl apostaze.

Transcendentální meditace

Transcendentální meditace je forma jógy. Kdo se jí zúčastnil, obdržel hned při úvodní ceremonii tzv. mantru. Mantra bývá jméno nějakého pohanského ducha – démona. U meditujících často nastávají stavy halucinací. Transcendentální meditace je cesta nejen odpadu od Krista, ale i ztráty zdraví!
Páter Jacques Verlinde pracoval jako nukleární chemik. Když mu v roce 1968 překřížil cestu Mahariši Maheš Jógi, propagátor transcendentální meditace, jeho život se od základu změnil. Trávil celé měsíce v meditaci téměř bez jídla a bez spánku. Prožil „samadhi“, ale za tím vším cítil „nesmírnou prázdnotu“.

Po své konverzi a exorcismu Verlinde volá: „Chci s veškerou vážností varovat před pokusy zasadit jógistické praktiky, mantry a jiné východní rity do křesťanského prostředí. Někdo může nyní namítnout, že jsem netolerantní. Na základě svých osobních zkušeností však nemohu mluvit jinak. Připouštím, že moje zkušenost byla extrémní, ale právě v tom je její přednost: pomáhá otevřít oči. Tyto meditace dělají z člověka médium. Dřív nebo později se člověk stane obětí démonských bytostí.

Na bázi hinduismu působí různí guruové, kteří jsou lidmi uctíváni jako bohové (Sái Bába, Mahariši Maheš, Šrí Činmoj....). Rovněž se na bázi hinduismu šíří různé sekty, nejznámější je sekta Hare Krišna.

Interreligijní dialog

Pán Ježíš Kristus neposlal apoštoly vést interreligijní dialog s pohany a se světem, ale přikázal jim zvěstovat evangelium, tedy konat misii. Za pohanstvím je duch lži a smrti. Misii je proto možno přirovnat k akci záchranářů při ohrožení života. Zde ale jde o život věčný. Nelze vést s ohroženými dialog. Je třeba jim zprostředkovat záchranu. Tou záchranou je pro každého člověka pouze Ježíš Kristus, nikdo jiný.

Kdo odmítne tuto jedinou Bohem danou možnost spásy, zahyne. Proto jsme povinni pohanům hlásat evangelium. Pán Ježíš říká Pavlovi: „Posílám tě k pohanům, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mě dosáhli odpuštění hříchů (Sk 26,18), a byli zachráněni.

Celý systém interreligijního dialogu je založen na lži:

1) Musí se falešně předpokládat, že pohané mají rovnocennou cestu ke spáse – a to je lež.

2) Nesmí se jim zvěstovat v plnosti a moci evangelium, aby se mohli obrátit a být spaseni – to je zločin.

3) Nesmí se ohlašovat, že Ježíš Kristus je jediným Spasitelem – takový postoj je ale zradou pravdy, Krista a církve.

4) Musí se tvrdit, že hinduistické a buddhistické praktiky nás obohacují – to je však velký podvod.

Nejenže jsou likvidovány misie, ale navíc sami mniši zprostředkovávají antimisie buddhismu a hinduismu do samotného nitra křesťanství. Mnozí katoličtí řeholníci zvou pohanské mnichy do svých klášterů, a tím se stávají nejefektivnějšími šiřiteli apostaze. Je to, jako by pastýři místo hledání zbloudilých ovcí přiváděli do ovčince vlky, kteří pak trhají ubohé ovce v samotném ovčinci.

Pravdivý misionář, který postaví za základ, střed a vrchol ohlašování spásy Ježíše Krista, Syna Božího, dialog vést nebude. On naopak hlásá Krista v síle Ducha a duše jsou vytrženy z moci satanovy a tak zachráněny (Sk 26,18). Za to se platí utrpením a mnohdy i mučednickou smrtí, jak dokazují i japonští, čínští a korejští mučedníci.

Ovoce interreligijního dialogu je apostaze
Apostaze od Krista k pohanství má dvě etapy. V první etapě hraje hlavní roli historicko-kritická metoda. Skrze tuto metodu se duch ateizmu ve falešné formaci v seminářích systematicky vlévá do duší budoucích kněží. Postupně ničí spasitelnou víru a vztah k Bohu. Systém této metody působí duchovní vakuum.

V druhé etapě se pak už skrze tzv. interreligijní dialog do tohoto vakua přijímá „nové“, falešné duchovno. A tak do duchovní prázdnoty přichází duch pohanských náboženství. Tento pohanský duch se už musí nekriticky a s úctou přijímat. Zde už se žádný dialog nepřipouští. Zde je diktát ducha lži a smrti. Tak je přímo v seminářích otráveno budoucí kněžstvo.

Západní církev je smrtelně paralyzována duchem II. vatikána. Koncil se nepostavil proti herezím modernismu, ale naopak, skrze historicko-kritickou metodu jim otevřel dveře. Koncil navíc prosadil falešnou úctu k pohanství a tím i k démonům, které pohané uctívají.

Jaké je řešení? Jediným řešením je odsoudit hereze modernismu a zrušit interreligijní dialog. Tím se otevřou dveře pravdivé reevangelizaci a misii.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

8. 9. 2022