Clicks306
Stylita
2

Boží slovo na den 27.7. A.D. 2021

Ježíš rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Mt 13,36-43
U.S.C.A.E.
Než tě spatříme tváří v Tvář - sv. Terezie od Ježíše

sv. Terezie od Ježíše, 15.10. 2019

Mít bázeň Boží znamená mít strach na prvním místě ze svých hříchů a kát se z nich dřív, nežli předstoupíme před Pána lásky a budeme z nich souzeni ve světle Jeho spravedlnosti, jak o tom rozjímá sv. Terezie z Avily (+1582) ve své exklamaci.

...

2. Ó má duše, dobrořeč navěky tak velikému Bohu! Jak jen je …More
Než tě spatříme tváří v Tvář - sv. Terezie od Ježíše

sv. Terezie od Ježíše, 15.10. 2019

Mít bázeň Boží znamená mít strach na prvním místě ze svých hříchů a kát se z nich dřív, nežli předstoupíme před Pána lásky a budeme z nich souzeni ve světle Jeho spravedlnosti, jak o tom rozjímá sv. Terezie z Avily (+1582) ve své exklamaci.

...

2. Ó má duše, dobrořeč navěky tak velikému Bohu! Jak jen je možné se proti Němu stavět? Ach, k jaké asi škodě je nevděčným velikost milosti! Naprav to ty sám, můj Bože! Ó lidští synové, dokdy budete zatvrzovat svá srdce a odporovat nejlaskavějšímu Ježíši? Co to znamená? Potrvá snad naše zloba proti Němu navždy? Nikoliv, neboť lidský život končí jak polní květ, a pak přijde Syn Panny, aby vynesl strašný rozsudek. Ó můj mocný Bože! Ať chceme nebo ne, přesto nás budeš soudit. Proč tedy nedbáme toho, čeho je nám zapotřebí, abychom se ti v onu hodinu zalíbili? Ale kdo, kdo by jen nechtěl Soudce tak spravedlivého? Blahoslavení, kdo se v onom hrůzyplném okamžiku budou radovat s tebou, můj Bože a Pane! Avšak jak bude moci žít ten, koho jsi ty, Pane, pozvedl a který poznal, jak bídně se uvrhl do záhuby pro tak kratinkou rozkoš, a který je odhodlán s pomocí tvé milosti vždy sloužit tobě (neboť neopouštíš, Dobro mé duše, ty, kteří tě hledají, a vyslýcháš ty, kteří tě vzývají), nežli umíraje se vzpomínkou, jaké že ztratil dobro, když pozbyl křestní nevinnosti? Nejlepší život, který může žít, je zmírat stále s tímto vědomím. Jak to však může snášet duše, která tě miluje něžně?
U.S.C.A.E.