U.S.C.A.E.
Než tě spatříme tváří v Tvář - sv. Terezie od Ježíše

sv. Terezie od Ježíše, 15.10. 2019

Mít bázeň Boží znamená mít strach na prvním místě ze svých hříchů a kát se z nich dřív, nežli předstoupíme před Pána lásky a budeme z nich souzeni ve světle Jeho spravedlnosti, jak o tom rozjímá sv. Terezie z Avily (+1582) ve své exklamaci.

...

2. Ó má duše, dobrořeč navěky tak velikému Bohu! Jak jen je …More
Než tě spatříme tváří v Tvář - sv. Terezie od Ježíše

sv. Terezie od Ježíše, 15.10. 2019

Mít bázeň Boží znamená mít strach na prvním místě ze svých hříchů a kát se z nich dřív, nežli předstoupíme před Pána lásky a budeme z nich souzeni ve světle Jeho spravedlnosti, jak o tom rozjímá sv. Terezie z Avily (+1582) ve své exklamaci.

...

2. Ó má duše, dobrořeč navěky tak velikému Bohu! Jak jen je možné se proti Němu stavět? Ach, k jaké asi škodě je nevděčným velikost milosti! Naprav to ty sám, můj Bože! Ó lidští synové, dokdy budete zatvrzovat svá srdce a odporovat nejlaskavějšímu Ježíši? Co to znamená? Potrvá snad naše zloba proti Němu navždy? Nikoliv, neboť lidský život končí jak polní květ, a pak přijde Syn Panny, aby vynesl strašný rozsudek. Ó můj mocný Bože! Ať chceme nebo ne, přesto nás budeš soudit. Proč tedy nedbáme toho, čeho je nám zapotřebí, abychom se ti v onu hodinu zalíbili? Ale kdo, kdo by jen nechtěl Soudce tak spravedlivého? Blahoslavení, kdo se v onom hrůzyplném okamžiku budou radovat s tebou, můj Bože a Pane! Avšak jak bude moci žít ten, koho jsi ty, Pane, pozvedl a který poznal, jak bídně se uvrhl do záhuby pro tak kratinkou rozkoš, a který je odhodlán s pomocí tvé milosti vždy sloužit tobě (neboť neopouštíš, Dobro mé duše, ty, kteří tě hledají, a vyslýcháš ty, kteří tě vzývají), nežli umíraje se vzpomínkou, jaké že ztratil dobro, když pozbyl křestní nevinnosti? Nejlepší život, který může žít, je zmírat stále s tímto vědomím. Jak to však může snášet duše, která tě miluje něžně?
U.S.C.A.E.