Clicks50

"Đối với tôi bạn sẽ không có quyền lực nếu nó không được ban cho ban bởi truyền thông" (xem John 19,11)

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsXgkbpfbefh