Clicks2.8K
olo13jcb

«NA KONIEC MOJE SERCE ZWYCIĘŻY...» cz. 2

PISMA KS. GOBBIEGO
"Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej"


Rola i cele masonerii w świecie i Kościele, w świetle
orędzi "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" (1973-1995)

DOKOŃCZENIE:

Nasze zadania w zwycięskim zastępie Maryi

Spis treści (część I):
Aby należeć do zastępu Maryi i skutecznie przeciwstawić się złu należy:
włączyć się do walki duchowej, słuchając wskazań Maryi
nawrócić się
odrzucić dążenia do kariery
kochać Jezusa i Kościół
służyć Kościołowi
dawać świadectwo jedności z Papieżem
schronić się w Sercu Maryi
odnawiać ofiarowanie się Jej Sercu
przystępować do sakramentów i zachowywać przykazania
przyjąć cierpienie i ofiarować je Maryi
odważnie dawać świadectwo
modlić się – odmawiać Różaniec
żyć we wspólnocie z duszami czyśćcowymi i ze świętymi
przyjąć pełnię prawd wiary zawartych w nowym Katechizmie
włączyć się w dzieło Maryi i żyć jego zasadami, pod Jej opieką
Zwycięstwo Boga i Maryi bliskie i pewne!
Matka Boża nie ogranicza się do przedstawienia mrocznej rzeczywistości, w której żyjemy. Chce ukazać nam w Swoich Orędziach, jak walczyć za złem, dopomóc nam w pokonaniu go. Sama staje na czele przyjaciół Boga, zapowiadając od pierwszych Orędzi, iż po czasie próby, prześladowań i cierpienia, Bóg odniesie zwycięstwo w ludzkości, która na nowo zwróci się ku Niemu. Szatan zostanie pokonany.
Maryja napełniona Bożą Mądrością, stojąca na czele walczących z przeciwnikiem Boga zastępów, zdaje sobie doskonale sprawę z jego taktyki. Wie, jak ją pokonać, dlatego mówi: «Teraz rozumiecie, dlaczego – w tych czasach straszliwego i przebiegłego ataku czarnej Bestii, to znaczy masonerii – Moje Niepokalane Serce staje się waszym schronieniem i pewną drogą prowadzącą do Boga. W Moim Niepokalanym Sercu powstaje plan taktyki, której wasza Niebieska Mama używa w walce, aby pokonać podstępne oszustwa czarnej Bestii.» (405)
Matka Boża przychodzi do nas ze Swym dziełem Kapłańskiego Ruchu Maryjnego ze słowami nadziei, pociechy, wskazując drogę, wiodącą do Boga. Uczy, jak postępować, by wśród podstępnych ataków masonerii, która działa w świecie i Kościele, nie zagubić się i razem z Nią – Niewiastą obleczoną w słońce – odnieść zwycięstwo Smokiem, wspomaganym przez Bestie. Maryja przeciwstawia zastępom Przeciwnika Swój zastęp. Tak o nim mówi: «Oddział, który Sama prowadzę, uformowany jest z wszystkich aniołów i świętych Raju. Dowodzi nimi święty Michał Archanioł, stojący na czele niebieskich zastępów.» (314)
Maryja chce i nas także widzieć w Swoim zastępie: «Wraz ze Mną, małe dzieci, walczcie ze Smokiem, który usiłuje zbuntować całą ludzkość przeciw Bogu. Walczcie wraz ze Mną, małe dzieci, przeciw czarnej Bestii, masonerii, pragnącej doprowadzić dusze do zatracenia. Walczcie wraz ze Mną, małe dzieci, przeciw Bestii podobnej do baranka – masonerii, która przeniknęła do głębi życie Kościoła, w celu zniszczenia i jego, i Chrystusa. Aby to osiągnąć, pragnie ona utworzyć nowego bożka, to znaczy fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół.» (407)
«Mrocznej sile – którą posługuje się dziś masoneria kościelna dla zniszczenia Chrystusa i Jego Kościoła – przeciwstawiam silny blask Mego kapłańskiego i wiernego zastępu. Czynię to, aby Chrystus był kochany i słuchany, aby wszyscy szli za Nim i aby Jego Kościół był coraz bardziej kochany, broniony i uświęcany.» (406)

[początek tej strony]
Aby należeć do zastępu Maryi i skutecznie przeciwstawić się złu należy:

włączyć się do walki duchowej, słuchając wskazań Maryi
Maryja tak mówi o tej walce 13 października 1985: «To wielka bitwa. Toczy się ona przede wszystkim w sferze duchów. Na tej ziemi Mój zastęp tworzą ci wszyscy, którzy – zgodnie z łaską otrzymaną na Chrzcie Świętym – żyją w miłości, uwielbiają Boga i idą pewną drogą doskonałego zachowywania przykazań Pana. Są oni pokorni, ulegli, mali, miłosierni. Omijają zasadzki demona i nie ulegają łatwym pokusom przyjemności. Idą drogą miłości, czystości i świętości. Mój zastęp uformował się ze wszystkich Moich małych dzieci, dających Mi odpowiedź we wszystkich częściach świata i idących dziś za Mną drogą, którą im wyznaczyłam przez te lata.» (314)


nawrócić się
Pierwszym warunkiem przynależności do zastępu Maryi jest nawrócenie i głoszenie nawrócenia: «Idźcie głosić konieczność pokuty i nawrócenia, powrotu do Pana drogą modlitwy i nawrócenia, odrzucenia szatana i jego pokus, zła i panowania nad namiętnościami. Powróćcie jak syn marnotrawny w ramiona Ojca Niebieskiego, który czeka z miłością, aby móc ustanowić nowe, głębokie i powszechne pojednanie pomiędzy Bogiem i ludzkością. Sami bądźcie narzędziami tego powszechnego powrotu. Bądźcie Apostołami drugiej ewangelizacji, o którą tak prosi Mój Papież. Dzięki wam Moje Niepokalane Serce zatryumfuje.» (523)


odrzucić dążenia do kariery
«Najmilsi synowie, proszę was o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu i o wejście do matczynego schronienia. Proszę po to, byście doznali opieki i obrony przed tą straszliwą zasadzką... proszę was o odrzucenie – w akcie poświęcenia Mojego Ruchu – wszelkich dążeń do zrobienia kariery. Unikniecie przez to najsilniejszej i najbardziej niebezpiecznej zasadzki, którą posługuje się masoneria, aby włączyć do swej tajemnej sekty wielu Moich najmilszych synów.» (406)


kochać Jezusa i Kościół
«Prowadzę was do wielkiej miłości: do Jezusa-Prawdy, czyniąc z was odważnych świadków wiary; do Jezusa-Życia, doprowadzając was do wielkiej świętości; do Jezusa-Drogi, prosząc, byście żyli jedynie Ewangelią i głosili ją dosłownie. Prowadzę was także do coraz większej miłości do Kościoła. Każę wam kochać Kościół-Prawdę, czyniąc was mężnymi głosicielami wszystkich prawd wiary katolickiej, przeciwstawiającymi się z mocą i odwagą wszelkim błędom.» (406)


służyć Kościołowi
«Czynię was sługami Kościoła-Życia, pomagając wam być Kapłanami wiernymi i świętymi. Bądźcie zawsze gotowi zaspokajać potrzeby dusz. Oddawajcie się posłudze Pojednania, zapominając wspaniałomyślnie o sobie. Bądźcie gorejącymi płomieniami miłości i gorliwości wobec Jezusa obecnego w Eucharystii. Niech znów pojawią się w waszych kościołach częste godziny publicznej adoracji i wynagrodzenia przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza.» (406)


dawać świadectwo jedności z Papieżem
«Przemieniam was w świadków Kościoła-Drogi i czynię was drogocennymi narzędziami jego jedności. Dlatego właśnie zachowywanie szczególnej jedności z Papieżem uczyniłam drugim zobowiązaniem w Moim Ruchu. Dzięki waszej miłości i waszej wierności Boży plan doskonałego zjednoczenia Kościoła zabłyśnie na nowo w całej swej wspaniałości.» (406)


schronić się w Sercu Maryi
«Ponieważ nadszedł czas wielkiej próby, nadeszła również chwila, gdy wszyscy powinni udać się do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca. Nie traćcie odwagi! Niech was umacnia ufność i nadzieja. (...) Im bardziej będziecie wchodzić w czas wielkiej próby, tym bardziej będziecie doświadczać w nadzwyczajny sposób Mojej matczynej obecności przy was. Jestem blisko, aby udzielać wam pomocy, bronić, ochraniać, pocieszać, przygotowywać was na nowe dni w ciszy i pokoju.» (486)


odnawiać ofiarowanie się Jej Sercu
«Jak usilnie pracuje masoneria i komunizm, aby w sposób ukryty niszczyć Mój Kościół, który zawsze był wspaniały i silny w waszych krajach!... Zapewnijcie wszystkim bezpieczeństwo, które wam przygotowałam na czekające was krwawe dni: schronienie Mego Niepokalanego Serca.» «Odnawiajcie każdego dnia wasze poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przez ten akt dajecie Mi możliwość wejścia w wasze życie jako Mamie i prowadzenia was do doskonałego wypełnienia planu, jaki Pan ma w stosunku do każdego z was.» (519)


przystępować do sakramentów i zachowywać przykazania
«...formuję wszystkie Moje dzieci do zachowywania dziesięciu przykazań Bożych, do życia dosłownie Ewangelią, do częstego przystępowania do sakramentów – zwłaszcza do sakramentu pokuty i Komunii eucharystycznej. Środki te są niezbędną pomocą, by trwać w łasce Bożej. Pomagam Moim dzieciom, aby mocno ćwiczyły się w cnotach i zawsze kroczyły drogą dobra, miłości, czystości i świętości. Posługuję się wami, Moje małe, poświęcone Mi dzieci, w demaskowaniu wszystkich podstępnych zasadzek zastawianych na was przez czarną Bestię. Dzięki wam pragnę ostatecznie udaremnić wielki atak masonerii, skierowany dziś przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi.» (405)


przyjąć cierpienie i ofiarować je Maryi
«Przygotujcie się na przeżywanie niewymownego cierpienia opuszczenia przez najwierniejszych, wystawienia na pośmiewisko przez współbraci, odsunięcia na bok przez przełożonych, zwalczania przez przyjaciół, prześladowania przez tych, którzy poszli na kompromis ze światem i przyłączyli się do tajemnego zastępu masonerii.» (393)
«...proszę was o ofiarowanie Mi pachnącego i drogocennego kwiatu waszego cierpienia. Na ołtarzu Mego Niepokalanego Serca chcę wszystkie Moje dzieci składać w akcie nieustannej ofiary i wynagrodzenia. Jedynie dzięki cierpieniu Moich najmniejszych dzieci mogę przyśpieszyć czas tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie. Nawet Mego Papieża Jana Pawła II... poprosiłam o większe cierpienie. Godzina Kalwarii nadeszła dla Kościoła. Jest on wezwany do złożenia siebie w ofierze całopalnej, ma być złożony w ofierze na Krzyżu krwawego męczeństwa.» (519)


odważnie dawać świadectwo
«Nie pozwólcie, by ogarnęło was zniechęcenie. To są czasy odwagi i świadectwa. Wasz głos powinien przekazywać coraz silniej Słowo Ewangelii i wszystkie prawdy wiary katolickiej. Musicie demaskować błędy - jakiekolwiek by nie były - pokonywać podstępne zasadzki, odrzucać wszelki kompromis z duchem świata, dawać wszystkim przykład wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi.» (393)


modlić się – odmawiać Różaniec
«Walczcie przy pomocy modlitwy i pokuty! Niech Różaniec stanie się waszą zwycięską bronią.» (295)
«Odpowiadajcie modlitwą Różańca Świętego na szerzące się panowanie szatana, niewolnictwo grzechu, który więzi tak wiele Moich dzieci; na zło, które wlewa swą truciznę w serca; na podstępne i niebezpieczne zasadzki szatana, na potężną siłę masonerii, której udaje się wszędzie wśliznąć; na szerzący się kult szatana. To jest Moja modlitwa, to jest wasza modlitwa.» (519)
«Dzielcie w tych godzinach Moją wielką troskę i przyłączcie się wszyscy do Mojej modlitwy wstawienniczej i wynagradzającej. Mnóżcie wszędzie Wieczerniki modlitwy, o które was prosiłam: bezpieczne miejsca schronienia, w których będziecie strzeżeni przed straszliwą czekającą was udręką.» (509)


Żyć we wspólnocie z duszami czyśćcowymi i ze świętymi
«Masoneria w sposób ukryty i mroczny spiskuje przeciw wam, abyście wpadli w jej sieci. Święci jednak odkrywają je i niszczą. Sprawiają, że z Raju zstępuje silne światło, aby całe wasze życie okryć i nasycić zapachem wiary, nadziei, miłości, czystości i świętości. Wspólnota życia ze świętymi z Raju jest lekarstwem, które wam daję przeciw obecnym, podstępnym i bardzo zdradzieckim zagrożeniom ze strony czarnej Bestii – masonerii. Bestia podobna do baranka naraża was, Moi synowie najmilsi, na trudności, szyderstwa, usunięcie na margines. W tej sytuacji szukajcie więc stałej łączności modlitewnej ze świętymi duszami w Czyśćcu. Ta modlitewna wspólnota z duszami czyśćcowymi daje im światło, umocnienie i skraca ich czas oczyszczenia, wam zaś pozwala bezpiecznie i odważnie realizować w życiu Mój plan. Polega on na pomaganiu wam w wypełnianiu w każdej chwili Boskiej woli Pana.» (413)


przyjąć pełnię prawd wiary zawartych w nowym “Katechizmie”
«Katechizm Kościoła Katolickiego jest szczególnym darem Mojego Niepokalanego Serca na czasy, w których żyjecie. Mój Papież zechciał go ogłosić niemal jako swój testament, pełen blasku i ostateczny.» (486)


włączyć się w dzieło Maryi i żyć jego zasadami, pod Jej opieką
Jednym ze sposobów obrony przed złem jest pozwolenie na to, by prowadziła nas przez życie Matka Boża. Dla udzielenia nam pomocy w trudnym czasie doprowadziła – za pośrednictwem ks. Gobbiego – do powstania Ruchu Maryjnego, który objął kapłanów i świeckich na całym świecie, którzy decydują się na ofiarowanie siebie Niepokalanemu Sercu Maryi, na odmawianie Różańca oraz całkowitą wierność Ojcu Świętemu. Maryja tak o tym mówi 19.06.1993:
«To jest Moje Dzieło. W tych ostatnich czasach prowadzę je do końca we wszystkich częściach świata. Wszędzie wzbudzam je dla tryumfu Mojego Niepokalanego Serca. Właśnie Sama go dokonuję, aby zgromadzić ze wszystkich stron małą resztę, która pozostanie wierna Jezusowi i Jego Ewangelii, Papieżowi i Kościołowi z nim zjednoczonemu. To jest Moje Dzieło, ponieważ Sama je tworzę i rozszerzam w sposób ukryty i cichy. Szatan i wszelkie diabelskie duchy nic nie mogą uczynić temu Dziełu. Pan zakazał im mu szkodzić. Nic nie mogą mu uczynić potęgi zła, ciemne i szatańskie siły ani okultystyczne moce masonerii, ponieważ Ja je chronię, zachowuję i bronię. Właśnie tworzę je we wszystkich częściach świata, aby pokonać szatana w wielkiej bitwie przeciw złym duchom... Dokonuję go dla rozszerzenia Prawdy w tych czasach wielkiego odstępstwa; dla doprowadzenia was do największej jedności z Papieżem w tych dniach podziału i ogromnego buntu; dla poprowadzenia was drogą łaski i świętości pośród powszechnego rozprzestrzeniania się grzechu i nieczystości. (...) Przez to Dzieło doprowadzam do tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie. Obecnie, kiedy nadeszła wielka próba, Dzieło to powinno jaśnieć coraz silniejszym światłem.» (497)

[początek tej strony]
Zwycięstwo BOGA i MARYI bliskie i pewne!
Wszystkie orędzia Maryi, dane ks. Gobbiemu, przepełnia nadzieja i pociecha. Matka Boża nieustannie powtarza: “Moje Serce zwycięży”, a dzięki temu nadejdzie “tryumf Najświętszego Serca Jezusa”.
«W imię Maryi zostanie doprowadzone do końca Moje Dzieło i klęskę poniesie masoneria, wszelka diabelska moc, materializm i praktyczny ateizm. Cała ludzkość będzie się mogła przygotować na spotkanie z Panem, zostanie oczyszczona i całkowicie odnowiona. Moje Niepokalane Serce odniesie tryumf w świecie.» (456)
«Wznieście wasze oczy ponad epokę, w której właśnie żyjecie: epokę bolesnego oczyszczenia i wielkiego ucisku – zachęca Matka Boża 13 października 1992 – Wasze czasy są złe, ponieważ złe stały się ludzkie serca: zamknięte, zimne, twarde i ogarnięte wielką oschłością. Nad waszym światem, nad ludzkością szatan ustanowił, w tych czasach, swe królestwo i panuje jako pewny władca. Moce Zła – przy pomocy mrocznych potęg ateizmu i masonerii – osiągnęły zwycięstwo. Co powinnyście robić wy, Moje biedne dzieci, wystawione na wielkie niebezpieczeństwa, lecz tak bardzo kochane i ochraniane przez waszą niebieską Mamę? Podnieście oczy ku Niebu, ponieważ wasze wyzwolenie jest bliskie. Z Nieba zstąpi na was nowa epoka światłości i świętości. Z Nieba przyjdzie ostateczna klęska szatana i całej jego potężnej armii zła. Z Nieba zstąpi do was Chrystus w blasku Swojej chwały, na białym koniu Swej Boskiej mocy. (...) Zapraszam was wszystkich do podniesienia oczu ku Niebu. Ukazuje się «niebo otwarte: i oto – biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach – wszyscy odziani w biały, czysty bisior. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.»
«Na koniec, po czasie wielkiej próby, czeka was czas wielkiego pokoju, wielkiej radości, wielkiej świętości, wielkiego tryumfu Boga pośród was.» (486)
«Moje Niepokalane Serce zatryumfuje w Moim Kościele cierpiącym i podzielonym, rozdzieranym przez duchy zła i branym w posiadanie w sposób coraz silniejszy przez mroczną władzę masonerii.» (523)
«Dla was, apostołów tych ostatnich czasów, nadeszła godzina odważnej walki pod rozkazami waszego Niebieskiego Wodza.» (267)
I wreszcie pocieszające słowa z 5 grudnia 1994:
«Potwierdzam ci, że na wielki jubileusz roku 2000 nadejdzie tryumf Mego Niepokalanego Serca, który przepowiedziałam wam w Fatimie. Nastąpi on równocześnie z powrotem Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. I tak ujrzycie wreszcie na własne oczy nowe niebiosa i nową ziemię.»


voxdomini.com.pl/gob_opr/gmas02.html