Clicks583

Bráňme vieru v skutočnú prítomnosť Pána Ježiša Krista v Eucharistii! Tomu sa treba vzoprieť, ako urobili veriaci na Slovensku a v Taliansku, kde dosiahli predsa len toho, že im bolo povolené, zvlášť pri tradičnom ríte, prijímať do úst

Bráňme vieru v skutočnú prítomnosť Pána Ježiša Krista v Eucharistii! Tomu sa treba vzoprieť, ako urobili veriaci na Slovensku a v Taliansku, kde dosiahli predsa len toho, že im bolo povolené, zvlášť …More
Bráňme vieru v skutočnú prítomnosť Pána Ježiša Krista v Eucharistii! Tomu sa treba vzoprieť, ako urobili veriaci na Slovensku a v Taliansku, kde dosiahli predsa len toho, že im bolo povolené, zvlášť pri tradičnom ríte, prijímať do úst
Robil niekto niekedy anketu medzi bežnými občanmi, čo vedia o sviatku Božieho Tela?

Väčšine Cirkvi vzdialených osôb to asi už nič nehovorí. Tí vzdelanejší alebo tí, ktorí ešte prešli aspoň čiastočne v detstve katolíckou výchovou, odpovedia, že ide o sprievody s monštranciou a hostiou, katolíci NOM samozrejme budú vedieť, že sa jedná o slávnosť Tela a Krvi Pána, ako sa kalendári nazýva.

Lenže klinec po hlavičke je potrebné udrieť inde. Eucharistické sprievody, známe pod názvom procesie „Božieho Tela“, zaviedol r. 1264 pápež Urban IV. na základe zjavení vizionárky a augustiniánskej rehoľníčky sv. Juliany z Liege. Bola to doba šírenia albigenských a valdenských herézií, ktoré popierali reálnu prítomnosť Krista v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Preto Pán vyslovil skrze istú omilostenú dušu svätej mystičky svoje želanie, aby katolíci verejnými sprievodmi s Konsekrovanou hostiou manifestovali pravú vieru, že On, Spasiteľ, je tu naozaj prítomný pod spôsobmi, pod vonkajšími atribútmi chleba a vína. Vere, realiter, substantialiter – pravdivo, skutočne, podstatne, ako definovali už prvé synody v staroveku, neskôr potom pápež sv. Gregor VII., Najdôraznejšie však v 16. stor. Tridentský koncil.

Eucharistická procesia sa tak mala stať verejnou manifestáciou obrany pravovernosti proti bludom, odhodlaným vyznaním viery, že táto malá hostia v monštranciu je skutočný Kristus so svojím Božstvom aj ľudskosťou, Boh aj Človek, Bohočlovek. On potvrdil pravdivosť tejto náuky desiatkami eucharistických zázrakov, najmarkantnejšie v talianskom Lanciano, kde v 7. stor. pri vyslovení premenenia slov sa v rukách kňaza na hostii objavili kúsok svalu a krv. Tie tam zostali na mieste dodnes ako evidentné zázrak dokazujúce, že Kristove slová nie sú žiadnou metaforou, ale realitou.

Pápež Gregor VII. bránil túto vieroučnú pravdu v 11. stor. proti Berengarovi z Tours, ktorý proti nej brojil. Ešte predtým organizovali procesiu s Najsvätejšou sviatosťou s úmyslom verejne vyznať vieru v skutočnú prítomnosť Pána proti tým, čo ju popierali benediktínski mnísi z kláštora v Cluny. Nejde teda o umelo vytvorenú formu zbožnosti, ale o úctyhodnú starú tradíciu, ktorej jadro je apologetické: obrana zjavenej náuky, že chlieb a víno sa pri vyslovení premenenia slov kňaza slúžiaceho svätú omšu mení na Telo a Krv Ježiša Krista, aj keď vonkajšie formy vrátane tvaru, vône a chuti zostávajú formami chleba a vína.

Svätá omša na sviatok Božieho Tela s následným eucharistickým sprievodom nie je teda žiadnou vonkajšou slávnosťou na spôsob rýdzo svetských podujatí, ale verejným vyznaním viery v Ježišove slová, že On je „… chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby, ten, kto bude z neho jesť , nezomrel. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky … .Ak nebudete jesť Telo Syna človeka a piť jeho Krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje Telo a pije moju Krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje Telo je pravý pokrm, a moja Krv je pravý nápoj. Kto je moje Telo a pije moju Krv, ostáva vo mne a ja v ňom … „(Jn 6, 51-60). Môžeme tiež pridať Pánove slová vyslovené pri poslednej večeri, kde jasne hovorí, že „toto je moje Telo … .Toto je moja Krv …“ (Mat 26,27; Mar 14,23; Luk 22,19; 1 Kor 11,24). Kresťan, ktorý sa zúčastňuje procesie Božieho Tela, dáva tým tiež najavo, že je ochotný túto pravdu nielen vyznávať a pevne jej veriť, ale aj ju brániť za cenu obetí.

To môže ale urobiť len vtedy, keď je o nej náležite informovaný z katechizmu a z hodín náboženskej výchovy. Dnešní katolíci z veľkej časti o nej nevedia. Bol som pred rokmi otrasený svedectvom známej rehoľníčky, ktoré sa pýtala čerstvých magistrov teológie z jednej našej katolíckej fakulty počas procesie Božíeho Tela, či „ten Pán Ježiš, v ktorého veríme, je tam prítomný, je to biele, alebo to zlaté?“ O reálne prítomnosti Krista v Eucharistii, o transsubstanciácii, sa na katolíckych školách a na hodinách náboženstva už len málokde učí.

Viera v transsubstanciáciu (prepodstatnenie) sa po II. vatikánskom koncile neustále spochybňuje. Prvýkrát tak urobil smutne preslávený Holandský katechizmus r. 1966, ktorý nahradil pojem „transsubstanciácia“ výrazmi „transfinalizácia“ a „transsignifikácia“. To je však totálne popretie reálnej prítomnosti Spasiteľa v Eucharistii, lebo tieto latinské slová znamenajú v preklade „zmena účelu“ a „zmena znamenia“. V praxi si to osvetlíme na príklade bežného chleba. Jeho účelom je, aby sa stal potravou pre človeka. Keď ho ale nadrobíme sliepkam, zmení síce svoj účel, tj. Nestal sa potravou pre človeka, ale pre hydinu, ale tým neprestal byť chlebom. Znamením tohto chleba potom je, že nabáda ľudí k jedlu. Keď ale vyhlásim, že tento konkrétny chlieb je trvalým znamením vďačnosti poľnohospodárom, preto ho teda nemôžem zjesť, potom ide síce o zmenu znamenie, ale chlieb ostáva naďalej chlebom.

Tieto nemodernistické výklady, dnes veľmi rozšírené v katolíckej výučbe, idú ešte ďalej ako učenie Luthera a Kalvína, ktorým sa chcú v rámci ekumenizmu prispôsobiť. Luther totiž priamo a bezprostredne nepoprel reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii, aj keď ju samozrejme vykladal úplne bludne tak, že vraj Pán je prítomný akoby „vnútri“ tohto chleba, ako jeho „duša“. Kalvín síce túto prítomnosť poprel, však učil, že vraj chlieb a víno požehnané pri protestantské „poslednej večeri“ udeľujú veriacim zvláštnu „silu a milosť z neba“, čo v dnešných rádoch katolíckych výkladov sotva nájdeme.

Možno sa potom čudovať, keď si zosnulý kardinál Joachim Meisner z Kolína nad Rýnom raz sťažoval, že cca 80 percent pravidelných účastníkov nedeľnej liturgie prijíma svätokrádežne? Keď nechodia vôbec k spovedi a žijú v trvalom stave hriechu (nelegitímne sexuálne vzťahy, homosexuálne zväzky, obohacovanie sa podvodmi a krádežami atď.)? Je ťažké si predstaviť, že by pristupovali k Pánovmu stolu, keby vedeli a verili, že ten „oblátok“ je v skutočnosti živý Spasiteľ, ten istý, ktorý zázračne prišiel na tento svet, hlásal náuku o Božom kráľovstve, bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych, že to nie je obyčajný „symbol“ jednoty liturgického spoločenstva. Ku sv. prijímanie by sa určite báli pristúpiť, strach z Božích trestov by im to nedovolil (sv. Pavol píše o trestoch za svätokrádežné sv. prijímanie v 1Kor 11,29n), odvážili by sa toho až po sv. spovedi, pri ktorej sa rozhodli zmeniť svoj život.

Lenže z Eucharistie sa stalo v súčasnej novo cirkvi obyčajné znamenie, nič viac. Prijímanie na ruku túto mentalitu dosť podporuje. Ak prijímam Konsekrovanú hostiu vlastnými rukami ako každý iný pokrm, čím sa ona od normálneho iného jedla vlastne líši? Ešte závažnejšia je skutočnosť, že na rukách zostávajú drobné čiastočky Pánovho Tela, ktoré kňaz síce po omši sv. purifikuje, komunikant ale nie, ruky si pokojne utrie do papierovej servítky, ktorú vyhodí atď., nehľadiac takisto k jednoduchej možnosti odniesť Kristovo Telo na účely satanských rituálov. Prijímanie na ruku, ako dokazujú vo svojich publikáciách Michael Davies, biskup Athanasius Schneider ai., Bolo zavedené podvodom. Najprv sa spontánne po koncile rozšírilo v Holandsku, pápež Pavol VI. to zakázal dokumentom „Memoriale Domini“ r. 1967 s nešťastnou výnimkou pre krajiny, „v ktorých už sa to stalo bežnou praxou, hoci nedovolenou“. Lavínovito a spontánne sa potom v ďalších krajinách začalo neomodernistami šíriť prijímanie na ruku, aby potom mohli hovoriť, že v ich krajinách tiež platí, že už je to „bežnou praxou“, aj keď nedovolenou. Aj toto svedčí proti tejto praxi, lebo čo bolo presadené podvodom, býva zriedkakedy dobré.

Tým skôr treba odmietnuť, ak niektorí biskupi v súvislosti s hygienickými opatreniami proti koronavírusu nariaďujú povinné prijímanie na ruku – a to dokonca aj pri tradičnom ríte, ktorý túto formu absolútne nepripúšťa. Na niečo také biskup nemá vôbec žiadne právo. Ide o hrubé znásilňovanie svedomia veriacich, ktorí majú oprávnené vnútorné zábrany prijímať na ruku, lebo sa boja – oprávnene – zneuctenia Pánovho Tela. Tomu sa treba vzoprieť, ako urobili veriaci na Slovensku a v Taliansku, kde dosiahli predsa len toho, že im bolo povolené, zvlášť pri tradičnom ríte, prijímať do úst.

Koreňom a príčinou toho všetkého je ale strata viery v transsubstanciáciu, to znamená, že chlieb a víno sa stávajú pri premenení skutočným Telom a skutočnou Krvou Ježiša Krista. Novocirkev, ak priamo a bezprostredne túto principiálnu pravdu nepopiera, ju čoraz viac odsúva do pozadia alebo rozdrobuje v nezrozumiteľných termínoch. Je na nás, tradičných a konzervatívnych katolíkoch, aby sme tým viac túto autentickú náuku nebojácne hlásali, za ňou stáli a jej učili svoje deti, vnúčatá a všetkých, ktorí sú nám zverení a očakávajú od nás jasné slovo. K tomu nás vedie sviatok Božieho Tela. Prosme o pomoc a silu od Pána a – vytrvajme!
PhDr. Radomír Malý

alianciazanedelu.sk/archiv/6372
warez
dyk trepkáš idiotiny. Veľmi krásne a podrobne ti to ľubica vysvetlila.
A spráchnivelej liturgie sa držíš ty. bola daná do obehu v roku 1969 a už teraz je zastaralá, nekompetentná, nič nehovoriaca, znevažujúca najsv. tajomstvá našej viery.
Je jalová - nepriťahuje žiadnych nasledovníkov. Vymrie aj s jej uživateľmi...
Anton Čulen
Veľmi pekne ďakujem za gratuláciu. Nech aj Vás všetkých tu na Tv Gloria Pán Boh žehná a ochraňuje.
Anton Čulen
Kedysi, keď som prišiel medzi kňazov, tak sme boli jedno srdce a jedna duša. Vedeli sme dobre, kto je pacista a tak pred ním treba mlčať. Dnes to žiaľ Bohu neplatí. Neopacisti Cirkev rozkladajú zvnútra a hlásajú polopravdy. Ale aj polopravda je lož! Treba sa stále veľa modliť a prosiť Ducha Svätého o dar múdrosti.
dyk
" Je na nás, tradičných a konzervatívnych katolíkoch, "
...
Buď som katolík, alebo nie som. Niečo také ako tradičný, konzervatívny, liberálny NEMEXISTUJE!!! Všetko čo sa definuje takými pojmami NEMEXISTUJE a tak je to zavádzanie a štiepenie Cirkvi.
ľubica
dyk, nefučte tak, aj tak tomu nerozumiete, tak čo chcete riešiť?
1/ tradiční katolíci v SR sú tí, ktorí majú tradičnú latinskú sv. omšu (TLO). Od 6. 5, sú ich kaplnky a malé kostolíky otvorené a tiež tam prebieha nedeľná liturgia. Samozrejme tá, ktorá sa volá liturgia pp. Jána XXIII. (1962), je v latinčine. Kňaz je v smere ad orientem. Veriaci prijímajú všetci do úst, tu sa inak nedá!!! A …More
dyk, nefučte tak, aj tak tomu nerozumiete, tak čo chcete riešiť?
1/ tradiční katolíci v SR sú tí, ktorí majú tradičnú latinskú sv. omšu (TLO). Od 6. 5, sú ich kaplnky a malé kostolíky otvorené a tiež tam prebieha nedeľná liturgia. Samozrejme tá, ktorá sa volá liturgia pp. Jána XXIII. (1962), je v latinčine. Kňaz je v smere ad orientem. Veriaci prijímajú všetci do úst, tu sa inak nedá!!! A samozrejme poklaciacky!!! Každý!!! Za mriežkou, z pohľadu kňaza. A tu sú informacie o TLO v SRtridentskaomsa.weebly.com

2/ ostatní ,teda aj dyk a spol, sa zúčastňujú NOM obradu v slovenčine, tvárou k ľudu, SP je 99,99% neúctivé na ruku.
-------------------------------------
dyk , vy si v prípade závažnej operácie, nevyberáte lekára, príp. nemeníte nemocnicu? Matka v SR, ktorá chce porodiť zdravé dieťa a neutrpieť ujmu, si dobre rozmyslí, kde pôjde svoje dieťa porodiť. Nie každá pôrodnica a nie každá nemocnica má odborníkov, žiaľ. O tom hovoria bežne ľudia, ktorí museli meniť lekára, lebo by ich prizabil, resp. zabil, svojím prístupom a odbornosťou.
O čo viac je v porovnaní s telom duša! Ak si môže vybrať medzi, poviem obrazne, 100% prívod kyslíka a 50 % prívod, tak myslím , že by bola hlúpa, ak by si dávkovala priškrtený kyslík ! A práve TLO je OMSA VSETKYCH VEKOV a prúdi cez ňu 100 % kyslík= liturgia ad orientem, modlitby v latinčine, ktorú diabol nenávidí, Sv. Prijímanie do úst na na kľakátku. To isté platí pre sviatosti vysluhované v TLO obrade, krst je nevypovedateľne nabitý milosťami oproti NOM! A nielen krst, ale všetky sviatosti! keby ste nemal lenivého ducha a prestal sa hádať a metať ako ryba na chodníku, mohol ste urobiť zo svojej strany viac a vybrať sa na takú liturgiu! Ja som od 2016 zmenila kurz, dovtedy som chodievala na NOM, a práve tu na GTV som našla materiály o TLO liturgii, dá sa tu nájsť misálik, vytlačiť a učiť sa latinsky! Občas som to striedala s grekokatolíckou liturgiou... ktorá je oveľa úctivejšia ako NOM

No ak vám bude chýbať to hop-sasa, čo je na NOM, kde sa prezentujú lektori, speváci, čítači prosieb, ak vám bude chýbať tvár kňaza a všetci húfne ako sliepky, prichádzajúci veriaci k SP, ktoré si vezmú ako cukrík.... tak potom aj vaša viera bude tak vyzerať....
Máte na výber 100% alebo 50%.
Mohla som použiť obraz z banky. Ak vám jedna ponúka úver xx a druhá úver xxxxxxxx, boli by ste zlý zákazník, ak by ste si vybrali to úbohejšie. A predsa ste si vybral. Tak potom pre každého platí zákon aj pre vás: lex vivendi lex orandi lex credendi
www.crisismagazine.com/2018/lex-orandi-lex-…
-----------------------------------
PS: už ste si vyberali niekedy mladé sliepky resp. húsky?.... a akú by ste si vybral, krívajúcu?, alebo s jedným vykĺbeným krídlom? alebo snáď slepú? alebo iného invalida?
prečo si viete vybrať správne v takýchto veciach, a v tak vážnej veci ako je liturgia si neviete...
apredsasatoci
dyk, Spása je z VIiERY!
Na čo je soľ bez chuti? Len ju treba vyhodit. Lebo stratila svoju chuť!
dyk
Tzv. tradičný katolíci su v podstate nasledovníci exkomunikovaného lefebvra a sú ako batoľatá držiace sa spráchnivetej stoličky a i napriek tomu, že ho Ocko chce naučiť žiť, odmietajú sa dreva pustiť. II.VAT doniesol nový závan Ducha Svätého, ale niektorí sa nechcú pustiť spráchniveteho dreva, ktoré už je len na oheň. Nechcú sa nechať viesť Duchom Svätým a tým len odpadávajú od viery v Pravého …More
Tzv. tradičný katolíci su v podstate nasledovníci exkomunikovaného lefebvra a sú ako batoľatá držiace sa spráchnivetej stoličky a i napriek tomu, že ho Ocko chce naučiť žiť, odmietajú sa dreva pustiť. II.VAT doniesol nový závan Ducha Svätého, ale niektorí sa nechcú pustiť spráchniveteho dreva, ktoré už je len na oheň. Nechcú sa nechať viesť Duchom Svätým a tým len odpadávajú od viery v Pravého Boha. Veď 99% tradičných ani neprečítalo dokumenty II.VAT. a tak sú iba vedený slepými a samí sú slepý. Nepoznajú duchovné bohatstvo koncilu, ktorý posúva Cirkev vpred. Kríza, ktorá je, je morálnou krízou, lebo ľudia chcú hrešiť (to je aj v Biblii) a nechcú sa podvoliť a z toho pramení aj "tradičný odpad od viery". Pýcha a neposlušnosť sú za tzv. tradičnými a títo strhávajú so sebou aj veriacich. V Garabandale Panna Mária povedala, že veľa biskupov a kňazov ide do zatratenia a ťahajú tam aj svoje ovečky, alebo tak nejako, a tradičný sú tam tiež. Je to smutné, ale je to tak. Ste ako indiáni, ktorým Kolumbus dal farebné sklíčka a oni boli ochotní aj dušu za to dať, len žeby to mali. Aj tradičný kvôli parádam, rukavičky a rôzné čačky-mačky okolo tridentskej, sú vám viac ako Duch Svätý, ktorý hovorí v Cirkvi.
Vidíte, že to chápem až veľmi dobre to tzv. "tradičné".
apredsasatoci
Pán Ježiš povedal: Je dokonané!
Ako sa ty a prelati opovazujete opravovať a meniť Slovo Božie?!
Keď budeš v pekle potom uvidíš komu si slúžil a kto bol tvojim pánom.
dyk
Luther, lefebvre, kalvin, ... jedná škola, škola pýchy a neposlušnosti.
apredsasatoci
Treba rozlišovať! Luther a Kalvin sú odpaslici. Lefevbre nie!
dyk
Lefebvre TIEŽ je odpadlik. Neuznal II. VAT. a neoľutoval svoj hriech i napriek tomu, že na to čakal spovedník, ktorého poslal Pápež sv. Ján Pavol II. k jeho smrteľnej posteli. On počiatkom toho odpadlictva, ktoré si teraz hovorí tradičný katolíci.
Peter(skala)
kde sa o tom dá dočýčať? Myslim o tom spovednikovi
warez
dyk ty vieš o arcibiskupovi Lefebvrovi figu borovú. A odpadlík si ty. Nie on. On sa vždy pridržiaval katolíckej viery, kdežto, ty si vymenil vieru sa pokoncilový modernizmus. Takže vlastne žiadny katolík nie si.
apredsasatoci
dyk Lefebvre to musel urobiť. Ako to musel urobiť napr. Tomáš Moore a dalsi. Prečo? Božie Slovo hovorí jednoznačne: Kto zaprie na zemi Pána Ježiša, Pán Ježiš ho zaprie na nebi.
Čomu nerozumieš?!
BernadettaJaMalinka
@dyk cirkev od apoštolov učila a hlasala že spása je jedine v Kristovi, že kto uverí uceniu Ježiša Krista, ktoré mala cirkev strážiť mocou Ducha svätého a nič k tomu nepridať ani nič neubrat, tak ten bude spasený. Všetky iné náboženstvá sú v tme, klaňajú sa démonom a aby nezahynuli v pekle, kresťania sú k nim poslaní ohlasovať evanjelium. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený!! Toto je viera …More
@dyk cirkev od apoštolov učila a hlasala že spása je jedine v Kristovi, že kto uverí uceniu Ježiša Krista, ktoré mala cirkev strážiť mocou Ducha svätého a nič k tomu nepridať ani nič neubrat, tak ten bude spasený. Všetky iné náboženstvá sú v tme, klaňajú sa démonom a aby nezahynuli v pekle, kresťania sú k nim poslaní ohlasovať evanjelium. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený!! Toto je viera cirkvi Kristovej.

A teraz si prečítaj nostra eatate:

"Prívrženci hinduizmu skúmajú Božie tajomstvo a vyjadrujú ho nevyčerpateľnou plodnosťou mýtov a prenikavým filozofickým hľadaním. Hľadajú oslobodenie od úzkosti našej existencie asketickým spôsobom života či hlbokým rozjímaním alebo sa s láskou a dôverou utiekajú k Bohu. Budhizmus vo svojich rozmanitých formách uznáva základnú nedostatočnosť tohto menlivého sveta a učí ceste, ktorou by ľudia mohli s nábožnou a dôvernou mysľou dosiahnuť stav dokonalého oslobodenia alebo dôjsť k vrcholnému osvieteniu či už vlastným úsilím, alebo vďaka pomoci zhora. Rovnako aj iné náboženstvá, ktoré sa všade na svete rozličným spôsobom usilujú prekonať nespokojnosť ľudského srdca, predkladajú rozmanité cesty, to jest učenia, životné pravidlá a posvätné obrady.
Katolícka cirkev nezavrhuje nič z toho, čo je v týchto náboženstvách pravdivé a sväté. S úprimnou úctou hľadí na spôsoby konania a správania, na pravidlá a učenia, ktoré sa síce v mnohom líšia od toho, čo ona sama zachováva a učí, no predsa nezriedka odzrkadľujú lúč Pravdy, ktorá osvecuje všetkých ľudí. Cirkev však ohlasuje a je povinná neprestajne ohlasovať Krista, ktorý je „cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6), v ktorom ľudia nachádzajú plnosť náboženského života a v ktorom Boh zmieril so sebou všetko4.
Preto Cirkev povzbudzuje svojich synov a dcéry, aby s múdrosťou a láskou vydávali svedectvo o viere a kresťanskom živote, nadväzovali dialóg a spoluprácu s vyznávačmi iných náboženstiev a uznávali, chránili i zveľaďovali duchovné, mravné a kultúrno-spoločenské hodnoty, ktoré sa u nich nachádzajú.

Islamské náboženstvo

3. Cirkev sa s úctou pozerá i na moslimov, klaňajúcich sa jedinému, živému, jestvujúcemu, milosrdnému a všemohúcemu Bohu, Stvoriteľovi neba i zeme5, ktorý prehovoril k ľuďom."

- toto všetko sú bludy a krásne slová čo len steklia uši, ale je to LOŽ priamo z pekla!!

Hindiuzmus a budhizmus sa klaňajú démonom, veď uctievajú mnoho bohov, čo to má spoločné s pravým Bohom!! A nič v nich nieje svate a pravdivé, zhola nič od základu sú zlé. To učila cirkev celé stáročia!!
Islam je odveký nepriateľ kresťanstva a zrazu sa naň máme pozerať s úctou lebo sa klaňajú jedinému pravému Bohu?? To veru nie, klaňajú sa démonom a keďže odmietli veriť v Božieho Syna, nectia si ani pravého Boha! To isté židia.
Čo je to za cirkev čo s úprimnou úctou hľadí na konanie, pravidlá iných náboženstiev.. preložím.. na modlosluzbu, na obrady bozstiev ktorým sa klaňajú, na to ako si uctievajú kravy alebo prinášajú týmto démonom ľudské obete.. !! To čo je za cirkev, keď miesto toho aby s láskou týchto ľudí zachránila z pazúrov diabla, sa ide radšej prizerať ako si tancujú do pekla..a ona tancuje spolu s nimi.. toto nemôže byť Kristova cirkev.. pretože Kristus učí, aby sme pohanov a hriešnikov zachraňovali!! Láska nieje to, že sa budeme prizerať a obdivovať ako caruju a urážajú Boha.

Takže @dyk ktorá cirkev klame?? Nemôže byť pravda jedno aj druhé. Boh sa nemení, ani učenie cirkvi sa meniť NEMÔŽE. Inak by si tvrdil, že Ježiš Kristus klame.

Ale jedno je isté, II. Vat. otvoril dvere duchu antikrista. A Duch svätý sa nebude s takým deliť o miesto.. Ducha Božieho zaháňa už len približujúca sa neprávosť.. kdeže by on sídlil v neviestke, ktorej vládne antikrist.
Duch Boží je len tam, kde zachovávajú učenie Ježiša Krista!! To je Jeho cirkev.. 💗
Dana22
Brániť Eucharistiu

www.lifenews.sk/31767/sviatok-najsvat…

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi naliehavo vyzýva k adorovaniu nášho Pána

www.lifesitenews.com/blogs/corpus-christi-…

V týchto dňoch slávime už tradične veľmi významný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Corpus Christi), kedy si pripomíname ustanovenie Najsvätejšej sviatosti oltárnej naším Pánom a kedy máme, …More
Brániť Eucharistiu

www.lifenews.sk/31767/sviatok-najsvat…

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi naliehavo vyzýva k adorovaniu nášho Pána

www.lifesitenews.com/blogs/corpus-christi-…

V týchto dňoch slávime už tradične veľmi významný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Corpus Christi), kedy si pripomíname ustanovenie Najsvätejšej sviatosti oltárnej naším Pánom a kedy máme, podľa svätej Matky Cirkvi, niesť vysoko nad hlavou monštranciu vo verejnej procesii, aby sa jej dostalo náležitej úcty od kresťanských duší. Vďaka šíreniu tohto sviatku sa v celom kresťanskom svete veľmi rozmohla Eucharistická adorácia, dosahujúca svoj vrchol v časoch Tridentského koncilu, či inými slovami v období protireformácie. Praktizovanie adorácie slablo v 20. storočí najmä pod mrazivým vplyvom modernizmu; no nebývalo rozkvitlo všade, kde sa začalo naozaj úprimne veriť a kde sa viera začala úprimne aj žiť.
Po celé stáročia povzbudzovala Cirkev katolíkov k nábožnej návšteve svätostánku v ktoromkoľvek kostole. Tento zvyk by sme mali znovu obnoviť. Keď kráčaš popri kostole, vojdi dnu a pomodli sa k nášmu Pánovi. Ak sa nemôžeš zastaviť, aspoň sa prežehnaj a krátko sa v duchu pomodli, napríklad takto: "Ježišu, Kráľ lásky, vkladám svoju dôveru v Tvoje preláskavé milosrdenstvo."
Matka Mectilda de Barová (1614-1698), spisovateľka duchovnej literatúry vo Francúzsku 17. storočia, ktorej spisy sa stávajú známymi vďaka antológii, ktorú nedávno vydalo vydavateľstvo Angelico Press, nám v diele The Mystery of Incomprehensible Love (Tajomstvo nepochopiteľnej lásky) hovorí:
"Nikdy nesmieme strácať zo zreteľa naše svätostánky; tam totiž získavame svoju silu a čnosti. Napriek svojim ľudským nedostatkom by sme mali zložiť celý svoj život k nohám nášho Božského Majstra, alebo by sme ho mali navštevovať tak často, ako sa len dá a nevenovať sa prázdnym činnostiam, ktoré nás oberajú o vzácny čas, ktorého využitie aj tak dlhujeme láske nášho Boha." (str. 22)

V jedinečnej knihe In Sinu Jesu: When Heart Speaks to Heart - The Journal of a Priest at Prayer (Keď srdce hovorí k srdcu - denník modliaceho sa kňaza) zdôrazňuje náš Pán dôležitosť týchto návštev a vyjadruje nespokojnosť so zatvorenými kostolmi:
"Najsvätejšia Eucharistia nie je len mojou obetou, ponúknutou Otcovi, aj keď nekrvavým spôsobom, a nie je len potravou duší, živiacou ich mojím vlastným Telom a Krvou, ale je aj sviatosťou môjho božského priateľstva, zárukou mojej horiacej túžby byť nablízku všetkým, ktorí ma hľadajú, všetkým, ktorí ma potrebujú, všetkým, ktorí trávia čas v mojej spoločnosti.
Preto ma tak zarmucuje, že sú kostoly zatvorené a že som celé dni sám zatvorený v svätostánku. Pritiahol by som duše k svojmu otvorenému Srdcu, prežiaril by som ich svojou eucharistickou tvárou, dal by som im seba samého v dôvernom priateľstve k dušiam, ktoré ku mne priťahuje sviatosť mojej lásky, ale vy, kňazi, pastieri duší, zabúdate, že otvorené kostoly sú neoddeliteľnou súčasťou vašej posvätnej služby. Pásol by som duše vo svojej eucharistickej prítomnosti, ale vy tým, že zatvárate dušiam kostoly, znechucujete a protirečíte túžbam môjho Eucharistického Srdca. Nebo je z toho nevýslovne smutné. Nie je ťažké nechať otvorené kostoly a zabezpečiť naplnenie duchovných potrieb tých, ktorí do nich vchádzajú a túžia po priateľstve so mnou. Prekážky nie sú také, aké si myslíte; prekážkou je nedostatok viery a strata dôvery v moju reálnu prítomnosť. Moji kňazi budú zodpovední za chlad a izoláciu, ktoré ma obklopujú vo sviatosti mojej lásky. Ako len túžim, aby sa kostoly otvorili! Otvorte brány mojich posvätených domov a verte mi, že ich naplním tými, čo sa mi budú klaňať v duchu a v pravde!" (str. 54).
Neskôr v knihe prehovorí aj Panna Mária
"Ako zrádzajú môjho Syna? Jeho kňazi, moji vlastní synovia, Ho zrádzajú, keď ho nedávajú spoznať iným, keď tým, že neučia o tajomstve Jeho reálnej prítomnosti, ponechávajú duše v temnote nevšímavosti, bez ohňa a bez svetla. Zrádzajú môjho Syna, keď svojím príkladom odrádzajú od úcty, adorácie a láskavej pozornosti, ktorá sa Mu má v Jeho prítomnosti preukazovať. Zrádzajú Ho, keď nehodne prinášajú obetu svätej omše a keď Ho podávajú hriešnikom, ktorí nemajú v úmysle odovzdať Mu svoje srdce, túžiť po Jeho milosrdenstve a po tom, aby im odpustil hriechy. Zrádzajú Ho, keď Ho nechávajú samého v uzavretých kostoloch a znemožňujú dušiam prístup k svätostánku a k spočinutiu v hrejivej žiare Jeho Eucharistickej tváre. Zrádzajú Ho, keď dovoľujú, aby sa kostoly stávali hlučnými miestami, kde sa tára o svetských veciach, a keď nerobia nič na to, aby pritiahli duše k živému tajomstvu Jeho lásky, to jest k Jeho prítomnosti vo svätostánku." (str. 184)
Čo sa týka "bojových pokynov" pre duchovných a pre veriacich od nášho Pána a od Panny Márie, týkajúcich sa užívania kostolov, úcty k bázeň vzbudzujúcemu mystériu Krista a k Najsvätejšej sviatosti, sú celkom jasné a zjavné. Vďaka Bohu, že niektoré kostoly ostali otvorené aj počas koronakrízy a veriaci sa do nich mohli prísť pomodliť. oddaní kňazi vystavovali Sviatosť k adorácii. Niektorí slúžili aj sv. omše a spovedali. V histórii týchto pohnutých časov budú títo muži vystupovať ako hrdinovia.
Inde verejný život Cirkvi pripomína proroctvá o konci sveta, keď budú duše márne hľadať kňaza alebo sviatosti a knieža temnoty a tohto sveta sa bude radovať, akoby vyhladil náboženstvo z povrchu Zeme. "Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?"
No, nájde ju prinajmenšom u tých katolíkov, ktorí sa pevne pridŕžali tajomstva Kristovho Tela a Krvi a ktorí adorovali Pána vo sviatosti, v svätostánkoch Jeho kostolov - a ak by už všetko ostatné zlyhalo, tak vo svätostánku svojho srdca, v ktorom si Pán sám urobil svoj príbytok.
apredsasatoci
Pravda Oslobodzuje!
Blahoslaveni milujuci Pravdu!
Tak sa nebojme a pozrime sa kleru na zúbky. Už sa nedá zatĺkať, lavirovat.....
Anton Čulen
Coburg
Anton, ze zvláštne, ža základy viery musíme brániť vlastne proti samotnej Cirkvi... Kam sme to dospeli?
ľubica
Všetko naj, p. Anton Č., a p. Anton S., veľa Božích milostí pre dušu i telo na príhovor Nepoškvrnenej a Bolestnej P. Márie!
apredsasatoci
Ťažká situácia aj pre takého kto to vidí. Ale čo bude robiť taký čo to ani nevidí?