Clicks397
Stylita
5

Boží slovo na den 2.7. A.D.2020

Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle – přinášeli mu ochrnulého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Někteří z učitelů Zákona si však pomyslili: „Ten člověk se rouhá!“ Protože Ježíš poznal jejich myšlenky, řekl: „Proč smýšlíte špatně ve svém srdci? Vždyť co je snadnější – říci: `Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: `Vstaň a choď '? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy“ – řekl ochrnulému: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!“ A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal takovou moc lidem.
Mt 9,1-8
Dana22
re:
Theodorá-Máriá

Prepáč,Stylita.Musím to dať sem,lebo nick Theodorá-Máriá uverejní často urážky,alebo nepravdivé veci o katolíkoch.
Th-M zabúda,že aj na jej cirkev by sa dali nájsť veci,ktoré boli buď vyslovene klamstvom,alebo prekrútené.
Chce vyvolať táto osoba nenávisť medzi kresťanmi?
O čo jej ide?
Komentáre vždy vypne,aby jej omyly nikto nekomentoval.
Theodorá-Máriá
Dana22
RE: Theodorá-Mária

Hádžeš sem nepravdivé informácie,ale odpovedať na ne nrchceš.
To o sv. Cyrilovi a Metodovi je klamstvo!
Nikdy neboli pre nás heretikmi!!

5.júla máme dokonca štátny sviatok a nejdeme do práce.


Robia sa mnohé slávnosti.

A tož kdo to má pokrůcené???
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/13_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Amosa.
Betelský kněz Amasjáh vzkázal izraelskému králi Jorobeamovi: „Amos štve proti tobě uprostřed izraelského domu. Země nemůže snést všechny jeho řeči. Tak totiž mluví Amos: Jorobeam zahyne mečem a Izrael bude vyhnán ze své země!“ Amasjáh řekl také Amosovi: „Vidoucí, seber se a uteč do judské …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/13_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Amosa.
Betelský kněz Amasjáh vzkázal izraelskému králi Jorobeamovi: „Amos štve proti tobě uprostřed izraelského domu. Země nemůže snést všechny jeho řeči. Tak totiž mluví Amos: Jorobeam zahyne mečem a Izrael bude vyhnán ze své země!“ Amasjáh řekl také Amosovi: „Vidoucí, seber se a uteč do judské země, tam se živ a tam prorokuj! V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova svatyně a říšský chrám.“ Amos odpověděl Amasjáhovi: „Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od stáda a řekl mi: `Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu!' Nyní slyš Hospodinovo slovo: Ty říkáš: `Neprorokuj proti Izraeli, neslintej na Izákův dům.' Proto tak praví Hospodin: `Tvá žena bude v městě nevěstkou, tvoji synové a tvé dcery padnou mečem, tvé pozemky budou rozděleny měřickým provazem, ty sám zemřeš v nečisté zemi; Izrael bude vyhnán ze své země.'“
Am 7,10-17

Žalm:
Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,
Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.

Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.

Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky,
Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.

Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata,
sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.
Zl 19

Evangelium:
Mt 9,1-8

Církevní kalendář:
sv. Liberát, Bonifác, Servus, Rustik, Rogát, Septimus a Maxim
Liberatus, Bonifatius
2. července, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 484
Žili v kapsaském klášteře, v Byzaciu, v kraji severní Afriky za doby pronásledování katolíků ariánskými Vandaly. Liberát byl opatem, Bonifác jáhnem, Servus a Rustik byli podjáhni, Rogát a Septimus prostí bratři mniši. K této malé řádové komunitě patřil i hoch Maxim.
Vandalové byli německého původu. V době největšího rozpětí Římské říše se ve značné míře objevili v Podunaji, na pozdějším území Uher a přijali ariánské učení. Vedeni králem Gundarichem odtáhli r. 406 do Galie a po třech letech vpadli do Španělska, v němž si založili silnou říši. Vandalský král Genserich podnikl v roce 428 tažení do severní Afriky, kde se zmocnil Mauretánie a Numidie a usídlil se v Karthaginu. V r. 455 se vypravil do Itálie a vyplenil Řím. S krutým pronásledování katolíků v Africe začal Genserich a nenávist jeho syna Hunnericha (477-484) byla proti pravověrným katolíkům ještě víc vystupňovaná. Tento dějepisný obraz zároveň ukazuje rozsah ariánského pronásledování ze strany Vandalů, jehož obětí se stalo i sedm dnes připomínaných mnichů v klášteře Kapsa.
Ariáni přepadli sedm mnichů v jejich klášteře a jako zajatce je dopravili do Karthaginy, kde je uvězněné v řetězech týrali hladem a žízní. Domluvami a sliby se je přitom snažili přimět k přijetí ariánské víry, která popírala Kristovo božství. Mniši prý prohlásili: "Je jeden Bůh, jedna víra, jeden křest. Čiňte s námi co chcete, raději podstoupíme vaše časné tresty, než abychom snášeli tresty věčné."
Katolíci podplatili žalářníka a v noci mnichům nosili potraviny s nápoji. O situaci se dozvěděl král Hunerich a nařídil všechny mnichy přikovat na nějaké chátrající plavidlo, zaplnit je chrastím a na moři podpálit.
Mučedníci vedení k moři chválili písní Boha a s radostí přijímali mučednickou smrt pro Ježíše. Hledělo za nimi více katolíků a odsouzení připomínali Kristovu smrt, kterou podstoupil z lásky k nim a kterou se netřeba bát následovat. Bludaři se snažili ještě na poslední chvíli odvrátit nejmladšího Maxima. On jim však řekl: "Nedám se odloučit od otce Liberáta a od bratří, kteří mne v klášteře vychovali. S nimi jsem žil a s nimi chci dojít věčné slávy." Pak byli přikováni do lodě, která byla po zaplnění chrastím zapálena a odstrčena od břehu. Oheň ale opakovaně zhasínal. Rozezlený Hunerich pak nařídil všem sedmi rozbít lebky veslem a naházet mrtvoly do moře.
Vlny vynesly těla mučedníků na břeh a katolíci je pohřbili. Později byly ostatky sv. Liberáta přeneseny do Říma, odkud se později dostala část až k nám. Získala ji v r.1734 velkovévodkyně Toskánská Anna Marie, která je 2. 6. hned předala do chrámu Panny Marie v Kácově, nacházejícím se v okrese Kutná Hora.

catholica.cz
Theodorá-Máriá
Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,

Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost
.

Tak jest! Všechny výroky papežů si rovnejte s Písmem svatým.
Pochopíte jak klamná je víra ve svatost římské církve.
A že jedniná Kristova církev je původní apoštolská -Pravoslavná=Pravověrná.
I ty získáš moudrost:

Dana22
Jen se snaž!