Martina Bohumila Lutherová
Nechápu kdo mu ten symbol přifařil!

Zobrazeny výsledky pro dotaz SYMBOL APOŠTOLA PETRA
Pro výrazy SYMBOL AOŠTOLA PETRA nebyly nalezeny žádné výsledky

Zobrazit vše

Kříž svatého Petra (svatopetrský kříž) je latinský kříž převrácený tak, že příčné břevno je nikoli v horní, ale ve spodní části kříže. Jedná se o křesťanský symbol odkazující k postavě apoštola Petra.
Stylita
sv. Petr na něm zemřel
Martina Bohumila Lutherová
Stylito ,jsou nějaké věrohodné informac, že tomu
tak skutečně bylo? Z čeho to vzešlo, že se ten kříž
dává do spojení se satanisty?
Stylita
Kříž sv. Petra není satanský kříž. Satanisté kříž Pána Ježíše Krista obracejí, převracejí ho, kvůli svému odporu k Bohu. Sv. Petr se však nechal ukřižovat na obráceném kříži z pokory k Pánu. Podle církevní tradice pravil, že není hoden zemřít jako jeho Pán a nechal se ukřižovat hlavou dolů, což je ještě bolestivější smrt než ukřižování hlavou nahoru.
Učí tak katolická i pravoslavná církev. Nejsem…More
Kříž sv. Petra není satanský kříž. Satanisté kříž Pána Ježíše Krista obracejí, převracejí ho, kvůli svému odporu k Bohu. Sv. Petr se však nechal ukřižovat na obráceném kříži z pokory k Pánu. Podle církevní tradice pravil, že není hoden zemřít jako jeho Pán a nechal se ukřižovat hlavou dolů, což je ještě bolestivější smrt než ukřižování hlavou nahoru.
Učí tak katolická i pravoslavná církev. Nejsem církevní historik, víc k tomu nemám.
Martina Bohumila Lutherová
neuspokojivé
Stylita
Označení svatopetrský či svatopeterský kříž vzniklo z tradice, podle níž byl apoštol Petr odsouzen k ukřižování, považoval však za příliš velkou poctu být ukřižován stejným způsobem, jako Ježíš Kristus, a proto požádal, aby mohl být ukřižován naopak, hlavou dolů. Tato tradice je poprvé doložena z apokryfních Skutků Petrových, které pochází z období kolem roku 200, o tomto neobvyklém způsobu …More
Označení svatopetrský či svatopeterský kříž vzniklo z tradice, podle níž byl apoštol Petr odsouzen k ukřižování, považoval však za příliš velkou poctu být ukřižován stejným způsobem, jako Ježíš Kristus, a proto požádal, aby mohl být ukřižován naopak, hlavou dolů. Tato tradice je poprvé doložena z apokryfních Skutků Petrových, které pochází z období kolem roku 200, o tomto neobvyklém způsobu ukřižování hovoří i Órigenés, Tertullianus a další prameny.
zdroj: Kříž svatého Petra – Wikipedie (wikipedia.org)

Papež Jan Pavel II. při své návštěvě Svaté země v jubilejním roce 2000 sloužil mši v Galileji, na místě, kde tradice nachází Horu blahoslavenství. Křeslo obsazené papežem v té době neslo jednoduchý design obráceného kříže, jak je vidět na fotografii v tomto odstavci. Návrh, jak vysvětlil umělec, který ho vytvořil, představuje smrt Petra vzhůru nohama, což je skutečnost, která je zachována v tradici Církve od velmi raného data. Tato slavnost, kromě toho, že jí předsedal ten, kdo dnes zaujímá místo Petra – podle katolické nauky – se slavila několik kilometrů od Betsaidy, rodného města apoštola Petra a Kafarnaumu, kde apoštol obvykle pobýval.
Později byl návrh obráceného kříže na tomto liturgickém křesle interpretován některými lidmi s jasnou protikatolickou inspirací ne jako
Petrovské znamení, ale jako satanské znamení, protože obrácený kříž je prvek často související se satanskou bohoslužbou.
zdroj:
- Apologetica.org: Papež a jeho křeslo... satanské! (archive.org)

Tu na gtv u jednoho sedesvacantisty jsem podobný obrázek viděl a i on používal onu manipulaci, že svatý otec tím dal najevo svůj satanismus, ale není to tak
Martina Bohumila Lutherová
jednoznačně satanisti
nikde v Ochr. prologu jsem to neviděla
jen v papežském úřadě,který narušil roku
379 akt,kdy papež D. přijal trojstupňovou
korunu a titul Nejvyšší pohanský velekněz
....
věřte nevěřte hledej rok 379estranky.cz
Kuželovitou korunu předal papež Pavel VI - OSN
Martina Bohumila Lutherová
Ano je to všechno vzůhuru nohama jako jogini.
Stylita
Ochridský Prológ, 29.6. sv. Petr apoštol, slovenské vydání, strana 465, 466 . Je to tam také uvedeno, že Petr zemřel na obráceném kříži. Opravdu pravoslavní to taktéž vyznávají.
V tomto vláknu jsou i ofoceny, dole to najdeš.
Stylita
Titul papeže je ovšem jiný

Celá titulatura papeže zní:

Římský biskup (Romanus episcopus), nejvyšší Velekněz všeobecné (katolické) Církve (Pontifex Maximus Ecclesiae catholicae, od r. 379), náměstek (zástupce) Krista (vicarius Christi, od r. 495), nástupce Petra (Succesor Petri), primas Itálie (Primasius Italiae), arcibiskup–metropolita církevní římské provincie (Archiepiscopus et metropolita …More
Titul papeže je ovšem jiný

Celá titulatura papeže zní:

Římský biskup (Romanus episcopus), nejvyšší Velekněz všeobecné (katolické) Církve (Pontifex Maximus Ecclesiae catholicae, od r. 379), náměstek (zástupce) Krista (vicarius Christi, od r. 495), nástupce Petra (Succesor Petri), primas Itálie (Primasius Italiae), arcibiskup–metropolita církevní římské provincie (Archiepiscopus et metropolita ecclesiasicae proviciae Romanae), Suverén státu Vatikán (Suverenus Status Vaticanus), služebník Božích služebníků (sluha sluhů Božích) (Servus servorum Dei, (595).

Nejvyšší velekněz (Pontifex Maximus), toto označení je antického původu. V doslovném překladu „nejvyšší mostař“, budovatel nebo správce mostu. Papež jako budovatel mostu mezi tímto a duchovním světem. Ve starém Římě titul zprvu používal nejvýše postavený pohanský kněz, posléze se tento náboženský „úřad“ stal spíše čestným titulem, jenž byl udělován úctyhodným osobnostem ze světa politiky a veřejného života vůbec. Když se ve čtvrtém století stalo křesťanství uznávaným a nejrozšířenějším náboženstvím v Římě, přešel tento tradiční čestný titul na římského biskupa. Doba jeho působení v úřadě se pak označovala jako pontificat a pro odznaky jeho úřadu (prsten, mitra, berla aj.) se vžilo označení pontificalia. To se z Říma rozšířilo i do jiných církevních obcí na Západě a dodnes se tento výraz používá pro součásti liturgického oděvu biskupů.
zdroj: Církevní historie (katolická) - Vatikán - Tituly papeže (estranky.cz)
Martina Bohumila Lutherová
Východořímský císař Gratianus (367 – 383) přenesl v r. 379 na papeže titul císaře jako pohanského velekněze Pontifex Maximus (Nejvyšší velekněz) daroval mu tiáru (čepici kuželovitého tvaru).

Hnusí se mi to.Přijal tak přijal. Celým jménem: Nejvyšší pohanský velekněz -
Je mi z vás špatně jak všechno umíte převrátit doslova horenohy jak ten kříž.
Stylita
Nic nepřevracím. Ty jsi protikatolická a hledáš důvody, jak to vyjádřit.
Martina Bohumila Lutherová
Ano katolická církev od 4stol. je smíšena s pohanstvím
kdo to má pořád třídit LEŽ - PRAVDA....církev antikrista
je řkc.
Stylita
2. list sv. Petra 3, 1-18

To už je, milovaní, druhý dopis, který vám píšu. Tímto napomínáním chci probouzet vaše čisté smýšlení, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, i na to, co ustanovil Pán a Spasitel skrze vaše apoštoly. Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té …More
2. list sv. Petra 3, 1-18

To už je, milovaní, druhý dopis, který vám píšu. Tímto napomínáním chci probouzet vaše čisté smýšlení, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, i na to, co ustanovil Pán a Spasitel skrze vaše apoštoly. Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.“ Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny.Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní Písmo, k vlastní záhubě. Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.
Martina Bohumila Lutherová
vesmír = jezuitský termín pro nebeskou klenbu,
oni nenávidí Bibli Svatou a stvoření Slovem BOžím.
Tento termín je tuším jen v Bibli 21 století - století
v očekávání mimozemšťanů řkc
Trepifajksl
Tak myslíš, že nám sovětští socialističtí osvoboditelé lhali s Gagarinem?
Trepifajksl
Kuriózní Žuravľjova sci-fi o sovětském dobývání Měsíce na raketoplánu "CCCP 1 - Josef Stalin"
youtube.com/watch?v=71HgQ0JNE7E
Stylita
ekumenický překlad:
Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

Kralický překlad
Přijdeť zajisté den Páně, jako zloděj v noci, v kterémžto nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou.

protestantská …More
ekumenický překlad:
Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

Kralický překlad
Přijdeť zajisté den Páně, jako zloděj v noci, v kterémžto nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou.

protestantská bible 21. století
Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.
Martina Bohumila Lutherová
Trepifajksl
Dnes ,když byly odkryty archivy není také tajemství, že
celou tu lži měli pod palcem američani,kteří ten obor v
Rusku řídili. PF - 2022
Trepifajksl
Můžeš být konkrétní? Kdo z těch sovětských výzkumníků okolo vesmírného programu byl placen Američany? Já tuto informaci slyším poprvé a zabývám se tím přes 40 let.
Martina Bohumila Lutherová
Nepsala jsem že byl placen, ale Američané za Gorbačova
asi ještě před ním už za Chráštěva seděli v rusku a řídili to.
Lhali všichni. Víc nevím.
Martina Bohumila Lutherová
Stylito proím můžeš se podívat jak jsou ty verše přeloženy
u Krále Jakuba
-to je totiž nejpřesnější překlad ovšem je
jen anglicky.
Stylita
Martina Bohumila Lutherová

But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burned up.
King James Version

překlad:
Ale den Páně přijde jako zloděj v noci, v němž se nebesa pominou s velkým rachotem (zvukem) a živly (prvky, …More
Martina Bohumila Lutherová

But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burned up.
King James Version

překlad:
Ale den Páně přijde jako zloděj v noci, v němž se nebesa pominou s velkým rachotem (zvukem) a živly (prvky, elementy) se rozplynou žárem a shoří i země a díla, která jsou na ní.
Bible krále Jakuba

Tento můj překlad ber s rezervou, jsem věčný začátečník v anglickém jazyce.
U.S.C.A.E.
a na iných miestach je oslovovaný PETER a nie je ich málo TRADÍCIA NIE JE LEGENDA ale však vyjadrujte sa ako modernista pravda sa tým nezmení aj hrob vieme kde je a vždy sa to vedelo a Peter Ho zaprel Judáš Ho zradil a ostatní zdupkali

používal Abram meno Abram po jeho zmene BOHOM na AbraHÁm? to nie je ako menenie nickov 😊
U.S.C.A.E.
1. Svätý apoštol Peter. Syn Jonášov, brat Andreja Prvozvaného zo Simeonovho kmeňa z mesta Betsaida. Bol rybárom a najprv sa volal Šimon, ale Hospodin sa rozhodol dať mu meno Kéfas alebo Peter (Jn 1, 42). On prvý medzi učeníkmi jasne vyjadril vieru v Hospodina Isusa hovoriac: „Ty si Christos, Syn Boha živého“ (Mt 16, 16).
---
škoda že nemám prístup k celému textu v ochridskom prológu

a našiel …More
1. Svätý apoštol Peter. Syn Jonášov, brat Andreja Prvozvaného zo Simeonovho kmeňa z mesta Betsaida. Bol rybárom a najprv sa volal Šimon, ale Hospodin sa rozhodol dať mu meno Kéfas alebo Peter (Jn 1, 42). On prvý medzi učeníkmi jasne vyjadril vieru v Hospodina Isusa hovoriac: „Ty si Christos, Syn Boha živého“ (Mt 16, 16).
---
škoda že nemám prístup k celému textu v ochridskom prológu

a našiel som:

Pravoslávna cirkev na Slovensku
...
Na príkaz kráľa Nerona, Šimonovho priateľa, bol Peter odsúdený na smrť. Ustanoviac Lina za biskupa v Ríme a utešiac Christovo stádo, radostne odišiel na smrť. Keď uvidel pred sebou kríž, poprosil svojich mučiteľov, aby ho ukrižovali hlavou dole, lebo cítil, že nie je dôstojný zomrieť tak, ako zomrel Christos.

facebook.com/login/
Stylita
Ochridský Prológ o sv. Petru
Martina Bohumila Lutherová
šag ano legendy
U.S.C.A.E.
aj keby prečo rozkol AKCEPTUJE R Í M ???!!! spomenuli NÁSTUPCU PETRA to s tým nerom a šimonom mágom je legendistické ale Lína by len tak nespomenuli
Stylita
A sv. Linus, 2. papež je uctíván všemi církvemi s kultem svatých.
Martina Bohumila Lutherová
Do konce 4 stol je to tzv z tradiční legendy
U.S.C.A.E.
ale no tak to si prispôsobujete vy
Martina Bohumila Lutherová
Po zradě a Zmrtvýchvstání Krista už je
oslovován Šimone Janův, ajelikož se kál
a zaplakal a vyznal přede všemi lásku ke
Kristu byl opět přijat mezi Kristovy apoštoly.
Máme zprávy,že napsal dva listy pod jménem
Petr. Nemáme zprávy o tom kde zemřel ,kde
je pochován v legendách je uveden Řím.
Jistě zemřel mučednickou smrtí Kristus Pán
mu to předpověděl. To jisté. Svatý Šimone Janův
nazývaný Petře…
More
Po zradě a Zmrtvýchvstání Krista už je
oslovován Šimone Janův, ajelikož se kál
a zaplakal a vyznal přede všemi lásku ke
Kristu byl opět přijat mezi Kristovy apoštoly.
Máme zprávy,že napsal dva listy pod jménem
Petr. Nemáme zprávy o tom kde zemřel ,kde
je pochován v legendách je uveden Řím.
Jistě zemřel mučednickou smrtí Kristus Pán
mu to předpověděl. To jisté. Svatý Šimone Janův
nazývaný Petře přimouvej se za křesťany
....