Clicks24
Victory

Rozjímání nad Ž 39,7

„Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne.“

Tento výrok žalmu ukazuje na hlubokou pravdu, která se týká krátkosti našeho života, reality smrti i lidské slepoty, která s ní nepočítá a ani si nepřipouští, co bude s majetkem, který si člověk nashromáždil. Jinými slovy, ukazuje na marnost. V předcházejících 5. a 6. verši je řečeno: „Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu. Hle, jen na píď odměřils mi dnů a jako nic je před Tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně.“ Kdo z nás lidí si uvědomuje tuto realitu, která se každého z nás týká? Proto také v slově života je řečeno, že každý žitím putuje jak přelud, tedy jako někdo, kdo nerespektuje realitu.

Po 7. verši, který si budeme dva týdny opakovat jako slovo života, následuje 8. verš, který ukazuje východisko. „A tak, jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen k Tobě. Vysvoboď mě od všech mých nevěrností!“ A ve verši 13. volá: „Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám. Nebuď k mému pláči hluchý.“

Pravá moudrost je myslet na konec. Všechno, co je kolem nás, opustíme: své věci, svůj majetek, své nejdražší. Na věčnost si nic nevezmeme. Písmo ale říká, že láska nikdy nezanikne. A apoštol mluví, jaká láska je. Je trpělivá, nezávidí, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Tedy láska je bytostně spojena s pravdou. Čistá láska, agapé, znamená, že máme Boha postavit na první místo, tedy máme Ho milovat celým srdcem, celou duší a vší silou, a to máme především prožívat ve vnitřní modlitbě. Zde Bohu nejprve dáme své hříchy a pak Mu vydáme všechny své problémy a starosti. To je východisko z marnosti života a okoušení už šťastné věčnosti, do které pak máme dřív nebo později přejít.

Pokud máme osobní vztah k Ježíši, poznáváme, že v Něm jsou nám odpuštěny hříchy, On nám dává sílu překonávat i nejtěžší životní situace. S Ním pak máme projít i branou smrti do šťastné věčnosti.


Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.