Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.4K

Polský katolický arcibiskup Lenga: Stahujete do pekla sebe i druhé! (české titulky)

Je-li církev v krizi, pak s ní celý svět! Český úryvek z 4.10.2019 DEBATA O STANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO! Abp. Lenga, ks. Kneblewski, ks. Małkowski i dr Krajski! www.youtube.com/watch Zdroj výběr…More
Je-li církev v krizi, pak s ní celý svět! Český úryvek z 4.10.2019 DEBATA O STANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO! Abp. Lenga, ks. Kneblewski, ks. Małkowski i dr Krajski! www.youtube.com/watch Zdroj výběru a českých titulků: www.youtube.com/watch Co se vlastně dnes děje s pravdou? S pravdou, vážení a ctihodní hosté,
0:17
má totiž současnost velký problém. Poprosím pana arcibiskupa.
0:23
Bohužel, v těchto časech máme velký problém s pravdou,
0:27
protože stále více lidí na celém světě
0:35
včetně těch, kteří představují katolickou církev,
0:38
se nesnaží povznést a hledat ji "nahoře",
0:45
ale tenduje k jakémusi rozprášení pravdy a jejího hledání spíše na zemi.
0:50
Nehledají na vertikále, nýbrž na světské horizontále.
0:55
Bůh je však cesta, pravda a život, toto řekl
0:58
Kristus sám o sobě. Jiná pravda není a nebude,
1:01
což je rozhodující pro všechna pokolení, epochy, národy, a to až do konce světa.
1:11
Bůh svět stvořil, v Písmu je vše napsáno, jak to udělal,
1:16
co nám dal inspirován Duchem Svatým, opravdovým Duchem Svatým
1:20
s velkými písmeny, ne tím s malými písmeny - víme, co se dnes v církvi děje...
1:24
Dostali jsme pokyny, jež Bůh sdělil prorokům,
1:29
a které byly zapsány do Starého a Nového zákona.
1:34
Stejně jako první apoštolové, vybraní Kristem,
1:40
jež byli posláni do celého světa, aby šířili Jeho učení,
1:45
nikoliv žádné jiné.
1:48
"Učte to, co jsem vám předal!" Kristus tímto dává
1:51
jednoznačný příkaz, nepřipouští žádnou diskusi.
1:55
Pověří apoštola Petra jako toho hlavního, jenž má udržovat a upevňovat
2:03
víru mezi svými spolubratry, ale nejdřív se musí sám obrátit.
2:10
Kristus přece řekl: " Ďábel prosil o to, aby vás mohl tříbit jako pšenici."
2:17
"Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala;
2:20
a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím."
2:24
Bohužel dnes, přesněji řečeno, po Druhém vatikánském koncilu,
2:30
všichni papežové BEZ VÝJÍMKY
2:35
neustále snižovali a snižují úroveň Kristovy pravdy.
2:42
"Proč se tohle děje?" Protože Druhý vatikánský koncil,
2:48
řeknu to obrazně - do zdravého lidského těla vložil novotvar,
2:54
jenž je zdrojem metastáz! Do Druhého vatikánského koncilu vstoupili zednáři.
3:00
Koncil připravil papež Jan XXIII. ( Angelo Giuseppe Roncalli ) se skupinou kardinálů,
3:07
kteří ještě vycházeli z tradice, ale zednáři
3:12
udělali bojkot a koncil nabral úplně jiný směr.
3:17
Všichni pokoncilní papežové chtíc nechtíc v tomto paradigmatu
3:20
dále žili a nastoupený směr udržovali.
3:23
A teď toto paradigma došlo v čase až k nám, a my s hrůzou vidíme, že je vše zničené.
3:29
Fundament církve zničen nebyl, neboť ďábel fundament zničit nemůže,
3:34
ale podepsalo se to na lidských ekvivalentech - na papežích, kardinálech, biskupech a kněžích.
3:39
Semináře ztratily opravdového Svatého Ducha,
3:44
přestaly vést budoucí kněze k tradici, a raději z nich vychovávájí dnešní Janičáře.
3:50
Kneží mnoho věci neznají!
3:51
Myslí si, že předávají správné učení, a přitom jsou v rozporu s tradicí,
3:55
která platila spoustu let předtím.
3:57
Dnes řídí Církev pokoncilní hierarchové
4:03
prostoupeni duchem světa, ne však Duchem Krista.
4:05
Konsekvencí tohoto zla - Druhý vatikánský koncil byl už jen kulminací jistých snah -
4:13
byly zásahy do všech struktur liturgie, Písma svatého...
4:21
Annibale Bugnini přece změnil žalmy v breviářích. V Písmu sice zůstaly,
4:25
ale z breviářu, které jsou určeny především pro kněze,
4:29
byly ty silné verše odebrány.
4:37
Pokud žalmy obsahují pravdu, tak musí dojít
4:42
ke každému člověku, o to více ke knězi.
4:46
Neblahé zjištění tohoto stavu, pak může vyvolat v knězi
4:51
pocit podivného relativismu, o kterém zde hovořil vedle mě sedící kněz Stanislaw.
4:57
Bohužel tento relativismus dnes v církvi dominuje.
5:01
Církev je řízena vyměněnými biskupy, vyměněnými kardinály,
5:08
kteří nebyli vybírání s ohledem na to, že stojí pevně
5:13
za katolickými hodnotami, KATOLICKÝMI s velkými písmeny,
5:17
ale že jsou ochotni se poddat vlivu světa výměnou za nejvyšší posty.
5:24
Takoví nemohou církvi dát nic jiného, než jen to, co v mají sobě.
5:27
"A proč se tohle děje? Zaslechl jsem něco, co možná vypadá jako konspirační teorie.
5:32
V jednom z mých programů jsme o tom hovořili s panem Dr. Krajskim,
5:36
jedná se o tzv. pátou kolonu, která vznikala v dobách Sovětského svazu
5:42
(KGB - operace Hyacint), kdy byli agenti posílání do seminářů,
5:48
aby ničili církev zevnitř. Myslíte si, že toto se dnes děje?"
5:53
V roce 1820 připravila jedna zednářská lóže (Alta Vendita) plán na zničení katolické církve
6:00
mnoho informací o tom lze dohledat (Permanentní instrukce Alta Vendita)
6:04
ale teď na to nemáme čas.
6:07
Oni rozhodli takto: "Nenalhávejme si, z papeže zednáře neuděláme,
6:12
ale jsme schopni plánovat na 100 let dopředu!"
6:15
Od roku 1820 do roku 1917 (Velká říjnová socialistická revoluce) je to fakticky 100 let.
6:24
"Nenalhávejme si, z papeže zednáře neuděláme,
6:28
ale s našimi liberálními idejemi pronikneme do seminářů.
6:31
Ze seminářů vyjdou liberální kněží, z těch se stanou liberální biskupové,
6:39
a ti budou papežovo okolí těmito idejemi sytit.
6:47
Papež chtíc nechtíc nakonec bude těmito idejemi sám prostoupen."
6:51
Potom sám začne schvalovat věci které povedou k rozkladu církve.
6:55
"Znamená to rozbítí církve zevnitř pomocí zideologizovaných duchovních?" Ano, tak to přesně je!
6:59
"V čem spočívá, vážení hierarchové, krize v církvi? Mluví se hodně o krizi,
7:05
ale de facto nevíme, o co vlastně jde. Poprosím pana arcibiskupa Jana Pawła Lengu.
7:10
"Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.
7:17
Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou;
7:20
ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní."
7:24
Dnes už to není stolice Mojžíšova, ale Kristova,
7:29
na níž bohužel zasedli polovzdělaní zákoníci a katoličtí farizeové,
7:34
kteří nejsou prosáklí hloubkou Písma svatého a chybí jim osobní vztah k Pánu Ježíši.
7:46
Proto nemohou z hloubky srdce vydávat to, co v sobě opravdu mají.
7:50
Říkají pouze samá klišé, a všem ucpávají ústa,
7:59
se snahou držet se v jakémsi myšlenkovém rámci, ať už v klášterech či na veřejnosti.
8:05
Každý se bojí odchýlit od nastoupeného kurzu, aby neztratil popularitu.
8:10
Nás však povolal Kristus, ať už jde o kněze, biskupa,
8:16
kardinála nebo papeže, abychom hlásali Jeho vůli!
8:21
Kdyby se Pán Ježíš neodchýlil, nebyl by ukřižován!
8:26
ON věděl, že ho ukřižují, proto musíme být také schopni
8:32
nést odpovídající konsekvence.
8:36
Nejsem nepřítelem biskupů, o kterých hovořím,
8:43
nejsem ani nepřítelem Bergoglia, přestože ho kritizuji. Jednou mi bude
8:49
děkovat jako svému nejlepšímu příteli, neboť mu vytýkám to, co by neměl dělat.
8:54
Bergoglio je povinen utvrzovat bratry ve víře, ale v takové víře jakou nám
9:00
Kristus předal prostřednictvím prvních apoštolů a tradice Církve!
9:03
Ale ne takovou víru jaká je dnes! Nemůžeme se poddávat tlaku světa.
9:08
Nás nepovolal svět, abychom hlásali to, co se mu líbí!
9:12
Nejsme krmeni na dvoře nějakého krále,
9:19
od kterého pobíráme penzi. Sloužíme Ježíši Kristu!
9:25
Když nevykonáme to, k čemu jsme byli pověřeni, jakkoli by to dobře vypadalo, staneme se neužitečnými sluhy!
9:35
Neužitečný sluha, neužitečný sluha a neužitečný sluha. Protože to musíš udělat!
9:41
A oni nedělají dnes nic... Udělali jsme to, co jsem byli povinni udělat. Ano, pěkně!
9:48
Pan Ježíš Kristus! Jak mužeme teď říkat něco jinak? Oni dnes Pána Ježíše necitují, neříkají o Něm nic,
9:55
jako kdyby nebyl. Pouze povídají a povídají
9:59
s cílem družit se s bůhvíkým a naslouchat bůhvíkomu...
10:02
Přemýšlet nebo pozorovat... Kristus neříkal běžte a pozorujte, ale řekl
10:07
běžte a učte, povzneste všechny národy! Učte je to, co jsem naučil Já vás!
10:14
To znamená, že Kristus moc dobře věděl, že existovala i jiná náboženství,
10:19
přesto vysílá své apoštoly a jako Bůh vytváří
10:23
JEDINÉ PRAVÉ NÁBOŽENSTVÍ!
10:27
Bůh je pravda! A všichni ostatní se tomuto musí přizpůsobit.
10:31
Nemůžeme nikoho nutit, aby tuto Pravdu přijal. Kristus také nikoho nenutil. "Svobodná vůle!"
10:37
Ano, svobodná vůle. Když ho vedli s křížem, tak šel až do konce.
10:41
Svatý Petr, první apoštol a první papež chtěl Pána Ježíše zastavit.
10:46
"Pane Ježíši, nechoď tam, oni Tě zabijí."
10:51
A co mu Kristus řekl? "Jdi ode mně pryč, ďáble!"
10:53
Dnešním biskupům a kardinálům,
10:56
kteří zrazují Krista ve svých srdcích,
11:00
by se mělo říci: "Jděte pryč!
11:04
Děláte špatnou práci a stahujete do pekla nejen sebe,
11:07
ale i lidi, jež vám byli svěřeni!
Veľká skutočná pravda. Veľmi dobre video.
Arcibiskup Lenga: Když je církev v krizi, celý svět je poté zákonitě v krizi. L: Neboť církev je dle slov Krista světlem tohoto světa. Ale když světlo v současnosti nesvítí, celý svět je temný. Rozmlouvali 4.10.2019, právě když Bergoglio (František) poprvé uvítal pohanskou modlu Pachamamu ve Vatikánských zahradách, ale v Polsku při natáčení to ještě nevěděli.)
0:10
Co se vlastně dnes děje s prav…More
Arcibiskup Lenga: Když je církev v krizi, celý svět je poté zákonitě v krizi. L: Neboť církev je dle slov Krista světlem tohoto světa. Ale když světlo v současnosti nesvítí, celý svět je temný. Rozmlouvali 4.10.2019, právě když Bergoglio (František) poprvé uvítal pohanskou modlu Pachamamu ve Vatikánských zahradách, ale v Polsku při natáčení to ještě nevěděli.)
0:10
Co se vlastně dnes děje s pravdou? S pravdou, vážení a ctihodní hosté,
0:17
má totiž současnost velký problém. Poprosím pana arcibiskupa.
0:23
Bohužel, v těchto časech máme velký problém s pravdou,
0:27
protože stále více lidí na celém světě
0:35
včetně těch, kteří představují katolickou církev,
0:38
se nesnaží povznést a hledat ji "nahoře",
0:45
ale tenduje k jakémusi rozprášení pravdy a jejího hledání spíše na zemi.
0:50
Nehledají na vertikále, nýbrž na světské horizontále.
0:55
Bůh je však cesta, pravda a život, toto řekl
0:58
Kristus sám o sobě. Jiná pravda není a nebude,
1:01
což je rozhodující pro všechna pokolení, epochy, národy, a to až do konce světa.
1:11
Bůh svět stvořil, v Písmu je vše napsáno, jak to udělal,
1:16
co nám dal inspirován Duchem Svatým, opravdovým Duchem Svatým
1:20
s velkými písmeny, ne tím s malými písmeny - víme, co se dnes v církvi děje...
1:24
Dostali jsme pokyny, jež Bůh sdělil prorokům,
1:29
a které byly zapsány do Starého a Nového zákona.
1:34
Stejně jako první apoštolové, vybraní Kristem,
1:40
jež byli posláni do celého světa, aby šířili Jeho učení,
1:45
nikoliv žádné jiné.
1:48
"Učte to, co jsem vám předal!" Kristus tímto dává
1:51
jednoznačný příkaz, nepřipouští žádnou diskusi.
1:55
Pověří apoštola Petra jako toho hlavního, jenž má udržovat a upevňovat
2:03
víru mezi svými spolubratry, ale nejdřív se musí sám obrátit.
2:10
Kristus přece řekl: " Ďábel prosil o to, aby vás mohl tříbit jako pšenici."
2:17
"Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala;
2:20
a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím."
2:24
Bohužel dnes, přesněji řečeno, po Druhém vatikánském koncilu,
2:30
všichni papežové BEZ VÝJÍMKY
2:35
neustále snižovali a snižují úroveň Kristovy pravdy.
2:42
"Proč se tohle děje?" Protože Druhý vatikánský koncil,
2:48
řeknu to obrazně - do zdravého lidského těla vložil novotvar,
2:54
jenž je zdrojem metastáz! Do Druhého vatikánského koncilu vstoupili zednáři.
3:00
Koncil připravil papež Jan XXIII. ( Angelo Giuseppe Roncalli ) se skupinou kardinálů,
3:07
kteří ještě vycházeli z tradice, ale zednáři
3:12
udělali bojkot a koncil nabral úplně jiný směr.
3:17
Všichni pokoncilní papežové chtíc nechtíc v tomto paradigmatu
3:20
dále žili a nastoupený směr udržovali.
3:23
A teď toto paradigma došlo v čase až k nám, a my s hrůzou vidíme, že je vše zničené.
3:29
Fundament církve zničen nebyl, neboť ďábel fundament zničit nemůže,
3:34
ale podepsalo se to na lidských ekvivalentech - na papežích, kardinálech, biskupech a kněžích.
3:39
Semináře ztratily opravdového Svatého Ducha,
3:44
přestaly vést budoucí kněze k tradici, a raději z nich vychovávájí dnešní Janičáře.
3:50
Kneží mnoho věci neznají!
3:51
Myslí si, že předávají správné učení, a přitom jsou v rozporu s tradicí,
3:55
která platila spoustu let předtím.
3:57
Dnes řídí Církev pokoncilní hierarchové
4:03
prostoupeni duchem světa, ne však Duchem Krista.
4:05
Konsekvencí tohoto zla - Druhý vatikánský koncil byl už jen kulminací jistých snah -
4:13
byly zásahy do všech struktur liturgie, Písma svatého...
4:21
Annibale Bugnini přece změnil žalmy v breviářích. V Písmu sice zůstaly,
4:25
ale z breviářu, které jsou určeny především pro kněze,
4:29
byly ty silné verše odebrány.
4:37
Pokud žalmy obsahují pravdu, tak musí dojít
4:42
ke každému člověku, o to více ke knězi.
4:46
Neblahé zjištění tohoto stavu, pak může vyvolat v knězi
4:51
pocit podivného relativismu, o kterém zde hovořil vedle mě sedící kněz Stanislaw.
4:57
Bohužel tento relativismus dnes v církvi dominuje.
5:01
Církev je řízena vyměněnými biskupy, vyměněnými kardinály,
5:08
kteří nebyli vybírání s ohledem na to, že stojí pevně
5:13
za katolickými hodnotami, KATOLICKÝMI s velkými písmeny,
5:17
ale že jsou ochotni se poddat vlivu světa výměnou za nejvyšší posty.
5:24
Takoví nemohou církvi dát nic jiného, než jen to, co v mají sobě.
5:27
"A proč se tohle děje? Zaslechl jsem něco, co možná vypadá jako konspirační teorie.
5:32
V jednom z mých programů jsme o tom hovořili s panem Dr. Krajskim,
5:36
jedná se o tzv. pátou kolonu, která vznikala v dobách Sovětského svazu
5:42
(KGB - operace Hyacint), kdy byli agenti posílání do seminářů,
5:48
aby ničili církev zevnitř. Myslíte si, že toto se dnes děje?"
5:53
V roce 1820 připravila jedna zednářská lóže (Alta Vendita) plán na zničení katolické církve
6:00
mnoho informací o tom lze dohledat (Permanentní instrukce Alta Vendita)
6:04
ale teď na to nemáme čas.
6:07
Oni rozhodli takto: "Nenalhávejme si, z papeže zednáře neuděláme,
6:12
ale jsme schopni plánovat na 100 let dopředu!"
6:15
Od roku 1820 do roku 1917 (Velká říjnová socialistická revoluce) je to fakticky 100 let.
6:24
"Nenalhávejme si, z papeže zednáře neuděláme,
6:28
ale s našimi liberálními idejemi pronikneme do seminářů.
6:31
Ze seminářů vyjdou liberální kněží, z těch se stanou liberální biskupové,
6:39
a ti budou papežovo okolí těmito idejemi sytit.
6:47
Papež chtíc nechtíc nakonec bude těmito idejemi sám prostoupen."
6:51
Potom sám začne schvalovat věci které povedou k rozkladu církve.
6:55
"Znamená to rozbítí církve zevnitř pomocí zideologizovaných duchovních?" Ano, tak to přesně je!
6:59
"V čem spočívá, vážení hierarchové, krize v církvi? Mluví se hodně o krizi,
7:05
ale de facto nevíme, o co vlastně jde. Poprosím pana arcibiskupa Jana Pawła Lengu.
7:10
"Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.
7:17
Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou;
7:20
ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní."
7:24
Dnes už to není stolice Mojžíšova, ale Kristova,
7:29
na níž bohužel zasedli polovzdělaní zákoníci a katoličtí farizeové,
7:34
kteří nejsou prosáklí hloubkou Písma svatého a chybí jim osobní vztah k Pánu Ježíši.
7:46
Proto nemohou z hloubky srdce vydávat to, co v sobě opravdu mají.
7:50
Říkají pouze samá klišé, a všem ucpávají ústa,
7:59
se snahou držet se v jakémsi myšlenkovém rámci, ať už v klášterech či na veřejnosti.
8:05
Každý se bojí odchýlit od nastoupeného kurzu, aby neztratil popularitu.
8:10
Nás však povolal Kristus, ať už jde o kněze, biskupa,
8:16
kardinála nebo papeže, abychom hlásali Jeho vůli!
8:21
Kdyby se Pán Ježíš neodchýlil, nebyl by ukřižován!
8:26
ON věděl, že ho ukřižují, proto musíme být také schopni
8:32
nést odpovídající konsekvence.
8:36
Nejsem nepřítelem biskupů, o kterých hovořím,
8:43
nejsem ani nepřítelem Bergoglia, přestože ho kritizuji. Jednou mi bude
8:49
děkovat jako svému nejlepšímu příteli, neboť mu vytýkám to, co by neměl dělat.
8:54
Bergoglio je povinen utvrzovat bratry ve víře, ale v takové víře jakou nám
9:00
Kristus předal prostřednictvím prvních apoštolů a tradice Církve!
9:03
Ale ne takovou víru jaká je dnes! Nemůžeme se poddávat tlaku světa.
9:08
Nás nepovolal svět, abychom hlásali to, co se mu líbí!
9:12
Nejsme krmeni na dvoře nějakého krále,
9:19
od kterého pobíráme penzi. Sloužíme Ježíši Kristu!
9:25
Když nevykonáme to, k čemu jsme byli pověřeni, jakkoli by to dobře vypadalo, staneme se neužitečnými sluhy!
9:35
Neužitečný sluha, neužitečný sluha a neužitečný sluha. Protože to musíš udělat!
9:41
A oni nedělají dnes nic... Udělali jsme to, co jsem byli povinni udělat. Ano, pěkně!
9:48
Pan Ježíš Kristus! Jak mužeme teď říkat něco jinak? Oni dnes Pána Ježíše necitují, neříkají o Něm nic,
9:55
jako kdyby nebyl. Pouze povídají a povídají
9:59
s cílem družit se s bůhvíkým a naslouchat bůhvíkomu...
10:02
Přemýšlet nebo pozorovat... Kristus neříkal běžte a pozorujte, ale řekl
10:07
běžte a učte, povzneste všechny národy! Učte je to, co jsem naučil Já vás!
10:14
To znamená, že Kristus moc dobře věděl, že existovala i jiná náboženství,
10:19
přesto vysílá své apoštoly a jako Bůh vytváří
10:23
JEDINÉ PRAVÉ NÁBOŽENSTVÍ!
10:27
Bůh je pravda! A všichni ostatní se tomuto musí přizpůsobit.
10:31
Nemůžeme nikoho nutit, aby tuto Pravdu přijal. Kristus také nikoho nenutil. "Svobodná vůle!"
10:37
Ano, svobodná vůle. Když ho vedli s křížem, tak šel až do konce.
10:41
Svatý Petr, první apoštol a první papež chtěl Pána Ježíše zastavit.
10:46
"Pane Ježíši, nechoď tam, oni Tě zabijí."
10:51
A co mu Kristus řekl? "Jdi ode mně pryč, ďáble!"
10:53
Dnešním biskupům a kardinálům,
10:56
kteří zrazují Krista ve svých srdcích,
11:00
by se mělo říci: "Jděte pryč!
11:04
Děláte špatnou práci a stahujete do pekla nejen sebe,
11:07
ale i lidi, jež vám byli svěřeni!