Clicks433
Stylita
8

Boží slovo na den 19.9. A.D. 2021

Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory a procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“
Mk 9,30-37
U.S.C.A.E.
ináč ten Patriarcha čo mal premrštené ambície proti úradu Pápeža a ktorému Gregor Veľký novo zavedeným titulom ukázal správnu cestu je nakoniec svätým čiže určite pochopil že tým chcením titulu ekumenický patriarcha to značne prepískol
Martina Bohumila Lutherová
Stylito ty plně chápeš co ten synek v zápalu
svého ega zde píše?. Na co navazuje?,Měl
bys to tlumočit než to lajkneš.
Stylita
Vím o čem píše. Nedávno o tom již Mike psal.

Služebník služebníků Božích (Servus Servorum Dei) je snad nejkrásnějším papežským titulem a výstižně vyjadřuje důvtip, vznešenost i pokoru, jež by měly k úřadu sv. Petra patřit. Vznikl během pontifikátu svatého papeže Řehoře I. Velikého (590–604). Tehdy si konstantinopolský patriarcha usurpoval titul „Ekumenický biskup“, ve zřejmé snaze uchvátit …More
Vím o čem píše. Nedávno o tom již Mike psal.

Služebník služebníků Božích (Servus Servorum Dei) je snad nejkrásnějším papežským titulem a výstižně vyjadřuje důvtip, vznešenost i pokoru, jež by měly k úřadu sv. Petra patřit. Vznikl během pontifikátu svatého papeže Řehoře I. Velikého (590–604). Tehdy si konstantinopolský patriarcha usurpoval titul „Ekumenický biskup“, ve zřejmé snaze uchvátit alespoň symbolicky část autority svatopetrského stolce. Také papež Řehoř vzápětí oznámil zavedení nového titulu, místo nějakého bombastického zdůraznění papežského primátu však tímto novým titulem bylo právě označení Služebník sluhů Božích, čímž papež uštědřil svému protihráči zřetelný morální políček.
euportal.cz/Articles/6068-symbolika-svatopetrskeho-stolce.aspx

Mimochodem svatý papež Řehoř je považován za světce v kat. církvích, v pravoslavných, lutheránských i anglikánské církvi.
U.S.C.A.E.
Traja svätí svätitelia

Sviatok Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho patrí k najnovším sviatkom v byzantskom liturgickom kalendári. Veriaci ľud si týchto svätcov hlboko vážil a uctieval už za ich života.

Na ustanovenie tohto sviatku dal podnet spor, ktorý vznikol v Carihrade v 11. storočí. Ľudia sa hádali, ktorý z týchto svätcov je pred …More
Traja svätí svätitelia

Sviatok Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho patrí k najnovším sviatkom v byzantskom liturgickom kalendári. Veriaci ľud si týchto svätcov hlboko vážil a uctieval už za ich života.

Na ustanovenie tohto sviatku dal podnet spor, ktorý vznikol v Carihrade v 11. storočí. Ľudia sa hádali, ktorý z týchto svätcov je pred Bohom väčší a pre Cirkev významnejší.

Spor nakoniec vyriešili samotní svätitelia, ktorí sa zjavili biskupovi Jánovi z mesta Euchaiti, najprv jednotlivo a neskôr spoločne, kedy mu aj povedali nasledujúce slová: „Ako vidíš, pred Bohom sme si rovní a nie je medzi nami nič protirečiace, či sporné, a každý z nás v svojej dobe – osobitne inšpirovaný Božím Duchom – učil, čo je potrebné pre spásu ľudí. Preto medzi nami nik nie je prvý, či druhý, ale keď spomenieš jedného, pripájajú sa k nemu ďalší dvaja. Vstaň, teda, a povedz tým, ktorí sa pre nás hádajú, aby sa nerozdeľovali medzi sebou, lebo ako za života, tak aj po smrti sa usilujeme viesť všetky končiny sveta k pokoju a jednote. Na dôkaz našej rovnosti pred Bohom nám ustanovíš v jeden deň spoločný sviatok. My na svojich ctiteľov budeme pamätať v príhovore pri Božom tróne!“

Takto sa od roku 1076 slávi tento sviatok v liturgickom roku. Bohoslužba sviatku ospevuje a oslavuje svätiteľov za ich vrúcnu lásku k Bohu a k blížnemu, pevnú vieru, význam pre Cirkev, veľké cnosti, Božiu múdrosť a príhovor.
Je zaujímavé, že aj samostatne majú títo svätci spomienku v liturgickom kalendári v mesiaci januári: Sv. Bazil Veľký 1. januára, sv. Gregor Teológ 25. januára, sv. Ján Zlatoústy – prenesenie jeho telesných ostatkov 27. januára (spomienka na tohto svätca v liturgickom kalendári je 13.novembra).

grkathe.sk/traja-svati-svatitelia/

---
ten rok je zaujímavý je jasne po oficiálne datovanom začiatku rozkolu aj keď dokonaný rozkol nastal o hodne neskôr to v roku 1054 nebola tak celková vec ako sa gréci radi tvária to bola kliatba uvalená na kelulária a tých čo by ho nasledovali najlepšie je že všetci traja svätitelia uznávali Rím a Apoštolský primát Pápeža
Zedad Z
.....„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.....
Stylita
Svátek slaví sv. Januarius

Svatý Januarius se narodil kolem roku 270 v neapolské patricijské rodině. Byl vysvěcen na kněze a roku 302 se stal biskupem v jihoitalském Beneventu.
V letech 303–304, za Diocletianova pronásledování, byli zatčeni dva jáhnové, Sosius z Miseny a Proculus z Puteoli, spolu se dvěma laiky – Eutychem a Acuciem – a byli uvězněni v Cumách. Následujícího roku došlo ke změně v …More
Svátek slaví sv. Januarius

Svatý Januarius se narodil kolem roku 270 v neapolské patricijské rodině. Byl vysvěcen na kněze a roku 302 se stal biskupem v jihoitalském Beneventu.
V letech 303–304, za Diocletianova pronásledování, byli zatčeni dva jáhnové, Sosius z Miseny a Proculus z Puteoli, spolu se dvěma laiky – Eutychem a Acuciem – a byli uvězněni v Cumách. Následujícího roku došlo ke změně v úřadu prokonzula Campanie a uvěznění křesťané byli propuštěni. Biskup Januarius se jim vydal vstříc a společně oslavili děkovnou bohoslužbu blízko Puteoli.
Tato událost vzbudila velkou pozornost a Januarius byl zatčen u Noly, když se se svými jáhny a dalšími křesťany vracel do Beneventa. Byl odsouzen k smrti a popraven v puteolském amfiteátru 19. září 305. S ním zemřeli také Sosius, Proculus, Eutychus, Acucius, Festus a Desiderius.
V neapolské katedrále je mezi ostatky svatého Januaria uchovávána také ampulka s jeho zaschlou krví. Několikrát do roka tato krev zkapalní a začne vířit, jako by byla právě prolita. Tento zvláštní jev dosud nebyl spolehlivě vysvětlen.

zdroj: proglas.cz/svatek/?date=9_19
Stylita
Věřící se scházejí třikrát ročně, aby byli svědky zkapalnění jinak sražené krve světce.
Při této nedělní ceremonii došlo ke zkapalnění krve.
Církev věří, že zázrak se odehrává v reakci na zasvěcení a modlitby věřících. Když dojde k zázraku, masa načervenalé zaschlé krve, ulpívající na jedné straně ampulky, se změní na zcela tekutou krev, pokrývající sklo ze strany na stranu.
Když krev nezkapalní,…More
Věřící se scházejí třikrát ročně, aby byli svědky zkapalnění jinak sražené krve světce.
Při této nedělní ceremonii došlo ke zkapalnění krve.
Církev věří, že zázrak se odehrává v reakci na zasvěcení a modlitby věřících. Když dojde k zázraku, masa načervenalé zaschlé krve, ulpívající na jedné straně ampulky, se změní na zcela tekutou krev, pokrývající sklo ze strany na stranu.
Když krev nezkapalní, Neapolitané to berou jako předzvěst neštěstí.

zdroj (aut. překlad) : cde.news/…y-san-gennaro-blood-liquefaction-ritual-in-naples/
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Bezbožníci řekli: „Číhejme na spravedlivého, podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s ním skončí. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Bezbožníci řekli: „Číhejme na spravedlivého, podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s ním skončí. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda najde ochranu, jak říká.“
Mdr 2,12a.17-20

Žalm:
Pán mě udržuje naživu.

Bože, zachraň mě pro své jméno,
svou mocí mi zjednej právo!
Bože, slyš moji modlitbu,
popřej sluchu slovům mých úst!

Neboť povstali proti mně zpupní lidé,
násilníci mi ukládali o život,
na Boha nebrali ohled.

Hle, Bůh mi pomáhá,
Pán mě udržuje naživu.
Budu s radostí přinášet oběti,
chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Zl 54(53)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Milovaní! Kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost. Z čeho vznikají války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve vašich údech. Žádáte, ale nemáte; zabíjíte a nenávidíte, a přesto nemůžete dosáhnout ničeho; bojujete a válčíte, ale nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte, a nic nedostáváte, protože prosíte špatně: chcete to potom rozplýtvat na své rozkoše.
Jak 3,16-4,3

Evangelium:
Mk 9,30-37