52 pages
johnfrax
11.2K

Božské Srdce Ježišovo Dvanáste V E Ľ K É P R I S Ľ Ú B E N I E

•Prisľúbenia a ich vysvetlenie •Prvé prisľúbenie: Dám im všetky ich stavu potrebné milosti. •Druhé prisľúbenie: Ich rodinám udelím pokoja. •Tretie prisľúbenie: Vo všetkých protivenstvách ich poteším …More
•Prisľúbenia a ich vysvetlenie
•Prvé prisľúbenie: Dám im všetky ich stavu potrebné milosti.
•Druhé prisľúbenie: Ich rodinám udelím pokoja.
•Tretie prisľúbenie: Vo všetkých protivenstvách ich poteším
•Štvrté prisľúbenie: „V živote, ale najmä pri smrti, budem im istou
ochranou."
•Piate prisľúbenie: Každé ich podujatie hojne požehnám.
•Šieste prisľúbenie: Hriešnici nájdu v srdci mojom prameň a nekonečné more milosrdenstva. •Siedme prisľúbenie: Vlažné duše stanú sa horlivými. •Ôsme prisľúbenie: Horlivé duše dosiahnu chytro veľkú dokonalosť. •Deviate prisľúbenie: I domy požehnám, v ktorých si obraz môjho srdca zavesia a uctia. •Desiate prisľúbenie: Kňazom dám milosť, aby i najzatvrdilejšie srdcia obrátili. •Jedenáste prisľúbenie: „Mená tých, čo túto pobožnosť rozširujú, zapísané budú do môjho srdca a nikdy nebudú vytreté z neho.“ •Dvanáste a či V E Ľ K É P R I S Ľ Ú B E N I E
johnfrax
Pre koho je veľké prisľúbenie?
1. Spasiteľ hovorí sv. Margite: „Sľubujem...všetkým tým, čo budú...“ Teda veľké
prisľúbenie je pre každého katolíka, čo už môže rozum upotrebiť, lebo každý môže splniť
podmienky. Spasiteľ nikoho nevyníma – všetkých povoláva.
Ako kedysi kážuc v Galilei volal: Poďte ku mne všetci – tak aj tu v zjavení
všetkých volá slovami: „Sľubujem...všetkým.“ Obracia sa na všetkých…More
Pre koho je veľké prisľúbenie?
1. Spasiteľ hovorí sv. Margite: „Sľubujem...všetkým tým, čo budú...“ Teda veľké
prisľúbenie je pre každého katolíka, čo už môže rozum upotrebiť, lebo každý môže splniť
podmienky. Spasiteľ nikoho nevyníma – všetkých povoláva.
Ako kedysi kážuc v Galilei volal: Poďte ku mne všetci – tak aj tu v zjavení
všetkých volá slovami: „Sľubujem...všetkým.“ Obracia sa na všetkých, aby všetci mysleli na
to a usilovali sa získať túto veľkú milosť.
„Všetkým“, povedal. Teda bohatým a chudobným, chlapom a ženám, deťom a
starcom, spravodlivým a hriešnikom; slovom všetkým, ktorým treba spasiť si dušu, peklu
uniknúť a nebo obsiahnuť.
2. Premilostivý Ježiš pre každého stal sa človekom, pre každého žil, pre každého umrel, pre
každého je v Najsv. Sviatosti, každého nosí v Srdci, preto nikoho nevyníma, nevytvára –
iba kto sám chce.