Clicks72
Stylita
1

Boží slovo na den 27.7. A.D.2020

Ježíš předložil zástupům další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl jim jiné podobenství: „Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.'
Mt 13,31-35
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_01.htm

Vstupní antifona
Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.
Žl 68,7.36

Vstupní modlitba
Bože, od tebe je všechna síla a svatost,
ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání
a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak,
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_01.htm

Vstupní antifona
Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.
Žl 68,7.36

Vstupní modlitba
Bože, od tebe je všechna síla a svatost,
ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání
a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak,
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Tak mi pravil Hospodin: „Jdi a kup si lněný pás, uvaž si ho kolem beder, ale do vody ho nedávej!“ Koupil jsem si tedy pás podle Hospodinova slova a uvázal si ho kolem beder. Hospodin mě oslovil podruhé takto: „Vezmi pás, který sis koupil a máš okolo beder, vstaň, jdi k Eufratu a ukryj ho tam do skalní díry.“ Odešel jsem tedy a ukryl jsem ho u Eufratu, jak mi přikázal Hospodin. Po mnohých dnech mi Hospodin řekl: „Vstaň, jdi k Eufratu a vezmi odtud pás, který jsem ti přikázal tam ukrýt!“ I odešel jsem k Eufratu, kopal jsem a vzal jsem pás z místa, kde jsem ho ukryl, avšak ten pás byl shnilý, takže nebyl k potřebě. Pak mě Hospodin oslovil: „Toto praví Hospodin: `Tak shnije Judova pýcha a veliká pýcha Jeruzaléma; tento zlý lid, který nechce poslouchat má slova a chodí v zatvrzelosti svého srdce, který odešel za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se jim, bude jako tento pás, který se k ničemu nehodí. Neboť jako se přivazuje pás k bedrům muže, tak jsem k sobě připoutal celý Izraelův i Judův dům – praví Hospodin – aby byli mým lidem, jménem, chválou a slávou, ale neposlechli.'“
Jer 13,1-11

Žalm:
Opustil jsi Boha, který tě zplodil.

Na Skálu, která tě zrodila, jsi zapomněl,
opustil jsi Boha, který tě zplodil.
Hospodin to viděl a zavrhl je,
rozhněval se na své syny a dcery.

Pravil: Skryji před nimi svou tvář,
uvidím, co se s nimi stane,
neboť je to zvrácené pokolení,
synové, jimž nelze věřit.

Popudili mě k žárlivosti kvůli tomu, kdo není Bůh,
rozhněvali mě svými modlami.
Nuže, já je popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ,
kvůli pošetilému lidu je rozhněvám.
Dt 32

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Otec rozhodl, že nám dá život slovem pravdy, abychom byli jako prvotiny ze všeho, co stvořil. Aleluja.
Jak 1,18

Evangelium:
Mt 13,31-35

Modlitba nad dary
Z toho, co jsme od tebe dostali, Bože,
přinášíme ti tyto dary;
přijmi je od nás a dej,
ať naše trvalá spolupráce s milostí,
kterou přijímáme od tebe,
posvěcuje naše jednání
a přivede nás do věčné radosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Žl 103,2
Nebo:
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Mt 5,7-8

Modlitba po přijímání
Bože, přijali jsme svátost,
která je trvalou památkou utrpení tvého Syna,
Ježíše Krista;
dej, ať nám tento dar jeho nevýslovné lásky přináší spásu.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků

Církevní kalendář:
sv. Gorazd, Klement, Náhum, Saba a Angelar
Gorazdus, Clemens
27. července, nezávazná památka
Postavení: biskupové a kněz
Úmrtí: s. IX/X
Jedná se o učedníky sv. Cyrila a Metoděje. Gorazd narozený na Moravě a znalý latiny i řečtiny byl podle Staroslověnské legendy navržen za nástupce sv. Metoděje na arcibiskupském stolci. Jak uvádějí historikové, kvůli Svatoplukově postoji ke slovanské bohoslužbě a upřednostnění latinského jazyka z údajných důvodů zachování míru mezi věřícími nemohli Metodějovi pokračovatelé zůstat na Moravě a odešli hlásat evangelium do Bulharska.
více: catholica.cz
dokument: Svatí Sedmipočetníci