Clicks229
Stylita
1

Boží slovo na den 8.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích."
Mt 5,13-16
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/10_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Bůh je věrný: když k vám mluvíme, neznamená to zároveň `ano' i `ne'. Vždyť přece Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás hlásali - já totiž, Silván a Timotej - nebyl zároveň `ano' i `ne', ale u něho je pouze `ano'. Všechna Boží zaslíbení (našla) v něm svoje …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/10_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Bůh je věrný: když k vám mluvíme, neznamená to zároveň `ano' i `ne'. Vždyť přece Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás hlásali - já totiž, Silván a Timotej - nebyl zároveň `ano' i `ne', ale u něho je pouze `ano'. Všechna Boží zaslíbení (našla) v něm svoje `ano'. Proto skrze něho voláme 'amen' k Boží slávě. Bůh upevňuje nás i vás, abychom byli vždycky spojeni s Kristem: posvětil nás, vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku.
2Kor 1,18-22

Žalm:
Ukaž, Pane, jasnou tvář svému služebníku!

Podivuhodná jsou tvá přikázání,
proto je zachovává má duše.

Výklad tvých slov osvěcuje,
poučuje prosté lidi.

Otvírám ústa a nabírám dech,
neboť toužím po tvých předpisech.

Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou,
jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno.

Veď mé kroky podle svého výroku,
ať mi nevládne žádná nepravost!

Jasnou tvář ukaž svému služebníku
a nauč mě svým příkazům!
Zl 119

Evangelium:
Mt 5,13-16