Clicks18

Andreas Altus Profundus

Prečo je Tradičná sv. omša lepšia?
3.časť

Ofertórium.

Ofertórium bolo už dávno pred 2VK terčom nenávisti Kristových nepriateľov, pretože jasne vyjadruje charakter zadosťučinenia Kristovej obety, ktorá sa nekrvavým spôsobom sprítomňuje vo sv. omši. Pri obetovaní chleba (TSO) sa kňaz modlí: „Prijmi ó Svätý Otče, Nebeský a Večný Bože, túto nepoškvrnenú obetu, ktorú ti predkladá tvoj nehodný služobník, na uzmierenie za moje nespočetné hriechy, urážky a nedbalosti...“
Táto modlitba bola nahradená židovskou stolovou modlitbou, avšak nie modlitbou súvisiacou s praxou starozákonných Izraelitov, ale formulou z Talmudu, teda nenávistlivej literatúry zameranej proti Ježišovi Kristovi. Nepriatelia Cirkvi sa snažia, aby sme uverili, že táto modlitba znamená návrat k viere a liturgii prvotnej Cirkvi a má nám pripomínať naše židovské korene. Je to však zavádzajúce, pretože modlitby čerpané z Talmudu (mimo iného bol Talmud spísaný až po Ježišovi Kristovi, čiže nemôžeme tu hľadať kontinuitu so starým zákonom), sú rúhavé voči Ježišovi a Panne Márii ,a sú v ňom mnohé nechutnosti, z ktorých nie je možné čerpať do liturgie sv. omše.
V židovskej encyklopédii sa uvádza zoznam „požehnaní predpísaných Talmudom a každé z nich sa začína formulou „Požehnaný si ó Pane, náš Bože, kráľ celého sveta“. Tieto požehnania židia používajú pri rôznych situáciách, napr.,aj po použití záchodu (...ten, kto v múdrosti utvoril človeka a stvoril mnoho otvorov), alebo pri preklínaní kresťanov (...nech odpadlíci nemajú žiadnu nádej a všetci kresťania okamžite zahynú).