Victory
2.3K

František Bergoglio a vedoucí představitelé politického života vyhlásili 15. 9. 2022 v 35 bodech program globalizačního náboženství New Age

video: František Bergoglio a vedoucí představitelé politického života vyhlásili 15. 9. 2022 v 35 bodech program globalizačního náboženství New Age |
František Bergoglio a vedoucí představitelé politického života vyhlásili 15. 9. 2022 v 35 bodech program globalizačního náboženství New Age
František Bergoglio a vedoucí představitelé politického života vyhlásili 15. 9. 2022 v 35 bodech program globalizačního náboženství New Age – VIDEO Byzantine Catholic Patriarchate František Bergoglio a vedoucí představitelé politického života vyhlásili 15. 9. 2022 v 35 bodech program globalizačního náboženství New Age ugetube.com/watch/I7lpx63rsJlR5jn František Bergoglio a vedoucí představitelé politického života vyhlásili 15. 9. 2022 v 35 bodech .. František Bergoglio a vedoucí představitelé politického života vyhlásili 15. 9. 2022 ...

Závěrečný dokument kongresu v Kazachstánu s 35 body je jakousi chartou magna světového náboženství New Age. Vyhlásil ho František Bergoglio spolu s mnoha přítomnými členy světového zednářského bratrství.

Citace: „My, účastníci VII. kongresu duchovních vůdců světových a tradičních náboženství, politici, vedoucí mezinárodních organizací... vedeni touhou po prosperitě světa...“

Do tohoto globalizačního náboženství se začlenili i politici a vedoucí mezinárodních organizací, tedy dnes zednáři. Tito leadeři nejsou vedeni touhou po spáse nesmrtelných duší, ale prý po prosperitě světa. Ve skutečnosti nejde ani o prosperitu, neboť v nejbližších dnech můžeme čekat už předem naplánovaný „velký reset“, tedy opak prosperity. I ostatní vyjádření závěrečného dokumentu obsahují mnoho podvodných manipulací, které vedou k tragickému konci jedince i lidstva.

Hned první den Bergoglio uprostřed mnoha frází prozradil: „Svět potřebuje jednoho vůdce...“ Kdo má být tím jedním politickým a zároveň náboženským vůdcem světa? Politická a mocenská struktura už je připravena. Má jím být František? Či František č. 2, č. 3, či někdo jiný? Bible varuje před vystoupením syna záhuby – antikrista.

Pseudopapež ve svých projevech v Kazachstánu, když mluvil o duchovnu, transcendentnu atd., ani jedenkrát nevzpomenul našeho Spasitele Ježíše Krista. Rovněž se ani nezmínil o objektivních morálních principech a spravedlivých Božích zákonech a přikázáních. V tomto novém náboženství už nemají místo, i když o nich budou pronášet vznešené fráze.

Bůh, kterého Bergoglio představil na setkání, není Stvořitel vesmíru a člověka. František se v Kanadě zasvětil ďáblu pod vedením šamana. On ve Vatikánu intronizoval spolu s čaroději a čarodějkami z Amazonie démona Pačamamu. Františkův pseudobůh není naším Otcem a Otcem našeho Pána Ježíše Krista, který se pro nás a pro naši spásu stal člověkem, zemřel za nás a vstal z mrtvých. Pseudobůh a pseudoduchovno z Nur-Sultanu slouží globalizaci a je zrušením prvního přikázání Dekalogu: „Nebudeš míti jiného boha kromě mě...“ (Dt 5,7).

Nové náboženství prosazuje gender, kde už muž není mužem a žena ženou, ale pokrytecky byla vzpomenuta nutnost rodiny. Tento pseudobůh a pseudonáboženství uzákoňuje a privileguje nemorálnost a zločinnost a trestá nevinné jako -foby. Toto New Age náboženství hlásá covidové a ekologické antievangelium, které prosazuje František a za které schází na zem Boží prokletí (Gal 1,8-9). V něm, jak se vyjádřil, je sex už bez rigidity, tedy bez jakýchkoli omezení.

Toto náboženství New Age usiluje o peklo na zemi a peklo po smrti. Základem je lež, protože bůh tohoto náboženství – ďábel – je otec lži (J 8,44). Za odmítnutí pravého Boha a jediného, Jím daného, Vykupitele a za odmítnutí pokání čeká každého po smrti věčné peklo. Bergoglio před ním nevaruje, a navíc propaguje do něj cestu. Toto náboženství New Age naplánovali globalizační architekti prosazující jednu vládu, jednu měnu a jedno náboženství.

To, co nejvíce každý člověk potřebuje, je vědět, co dělat, aby spasil svou nesmrtelnou duši. Na to dává jasnou odpověď Kristovo evangelium. Spasení je bytostně spojené s naším Vykupitelem Ježíšem Kristem. On vzal na sebe ložisko zla porušené lidské přirozenosti i naše hříchy a spravedlivě za ně jako pravý Bůh a zároveň pravý člověk zadostiučinil. Z naší strany je podmínkou spásy:

1) přiznat si před sebou i před Bohem svůj hřích

2) uvěřit, že Ježíš je Božím Synem a jediným Spasitelem, který mě vykoupil a osvobodil z mých hříchů.

Naše víra se projevuje také vzýváním Božího jména. Písmo svědčí: „Kdo by vzýval Boží jméno (Jehošua), bude spasen.“ (Ř 10,13) Tato základní pravda o naší spáse už v náboženství New Age nemá místo.

Tolik stručně k vyhlášení 35 bodů, které představují základ globalizačního pseudonáboženství. To má sjednotit odpadlé křesťany, židy a muslimy. Hinduisti, buddhisti, animisti a jiní pohané nebudou mít problém vytvořit jednotu s tímto náboženstvím uctívajícím ďábla a démony. Jaký je ale konec této cesty odmítání pravdy, odmítání pravého Boha a odmítání pokání? Konec je tragický – ohnivé jezero navěky.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

16. 9. 2022