Clicks268
jili22

Konkluzja dotycząca nabożeństwa do dusz w czyśćcu”

piątek, 26 listopada 2021

Konkluzja dotycząca nabożeństwa do dusz w czyśćcu”

A więc jest to święta, zbawienna myśl, aby modlić się za zmarłych! (Mach. XII, 46)

Niech ten zbiór przykładów wzbudza w niektórych, aw innych odnawia pobożność wobec tych, którzy nas poprzedzali w Trybunale Bożym! Różnorodność tych faktów, autorytet nadany im przez poważnych autorów, od których je zapożyczyliśmy, dostarczają obszernego materiału do naszych rozważań i nie będzie tak, że nie prowadzą nas do wielkiego współczucia dla dusz, które jęczeć w przebłaganiu. Że jeśli najwyższy stopień doskonałości chrześcijańskiej tkwi w miłości ku Bogu i ku bliźniemu i jeżeli na tych dwóch miłościach, jak na dwóch biegunach świata, obraca się niebo cnót dokonanych, to jakim szacunkiem nie należy być z każdym chrześcijaninem gorliwość o wyzwolenie tych biednych dusz!
Po pierwsze, głosy, którymi nad nim pracujemy, świadczą o wielkiej miłości do samego BOGA, którego najbardziej godnym podziwu atrybutem jest naśladowanie, miłosierdzia. Czy nasz Pan nie powiedział (Łk VI, 36): „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny: Estote misericordes sicut i Pater vester misericors est? (hic)"Tekst, o którym św. Grzegorz napisał tę refleksję:" Upewnij się, że jesteś jak Bóg dla cierpiącego, naśladując miłosierdzie Boga. »Teraz, komu najlepiej okazywane jest to miłosierdzie, niż duszom pozbawionym wszelkiej pomocy, duszom zresztą bardzo drogim Panu, jego córkom, jego żonom, spadkobiercom Jego królestwa, do posiadania którego dążą? Czy wielki lekarz św. Tomasz z Akwinu nie ustalił stanowczo, że akty miłosierdzia duchowego znacznie przeważają nad miłosierdziem czysto cielesnym? Jeśli zatem pokarm podawany głodnym, ubranie dla nagiego, nawiedzenie więźnia są czymś przyjemnym dla Suwerennego Mistrza, o ileż bardziej będzie on uważał czyn, który ma za cel?
Po drugie, to wielka miłość do bliźniego. Jeśli św. Piotr Nolasque zasługuje jak Jeremiasz na piękny tytuł przyjaciela swoich braci ( fratrum amator), ponieważ poświęcił swoją osobę, swój czas i swoje dobra na zerwanie kajdan chrześcijańskich niewolników na wybrzeżach Barbary, czy ten wspaniały tytuł nie będzie należeć, z jeszcze większym prawem, do wiernych, których jałmużna, modlitwy, umartwienia otwarte dla jego jęczących braci drzwi do strasznego lochu, aby wysłać ich do radości doskonałej i wiecznej wolności? Z pewnością godną i świętą troską jest złagodzenie różnych nieszczęść, którymi jesteśmy wszędzie otoczeni tutaj na dole, w ubogich, chorych, cierpiących; ale widocznie jeszcze doskonalsze jest stać się dobroczyńcą tych, którzy są w inny sposób torturowani i bez żadnej władzy dla siebie. To jest porządek prawdziwej miłości. Dobroczynność jest zasadniczo uporządkowana i uregulowana, według Mędrca:Ordinavit we mnie charitatem . Dobrze ! lekarze uczą nas, że ten porządek wymaga, abyśmy rozważyli w miłości: gdzie jest największy obowiązek; 2 ° gdzie jest najbardziej paląca potrzeba; największa zasługa osób, które są jej przedmiotem; i inne podobne okoliczności.
Cóż za większy obowiązek niż zaspokojenie konieczności?ekstremalne, takie jak potrzeba tych okrutnie udręczonych dusz w trawiących płomieniach? Jaka jest większa zasługa niż zasługa tych wybranych dusz, utwierdzonych w łasce pomimo ich przeszłych niedoskonałości i gotowych wstąpić do nieba, aby wejść w posiadanie niebiańskiej chwały? Jaki akt miłosierdzia jest bardziej wspaniałomyślny, niż użyć całej naszej siły, aby zapewnić im dobro ponad wszelkie dobro?
Wreszcie, jeśli rozważamy nasz własny interes, nie może być czynu, który jest dla nas bardziej korzystny i przyciąga więcej łask. BÓG zwykle wynagradza tę miłość z obecnego życia wielkimi korzyściami, łaskami doczesnymi i duchowymi, nieustannym wzrostem wiary, żywszą i obecną nadzieją, gorliwszą i bardziej płodną miłością, wewnętrzną pociechą w smutkach, szczególną ochroną w niebezpieczeństwach : nie ma już pretekstu, by w to wątpić, po przeczytaniu poprzednich stron, na których zebraliśmy tylko kilka cech zapisanych u pisarzy kościelnych. Pamiętajmy na przykład o cudownej ochronie, jaką Juda Machabée otrzymał w nagrodę za jego pobożność wobec zmarłych. VS' po jego oddaniu świątyni jerozolimskiej Pan wysłał mu miecz, dzięki któremu miał zwyciężać w bitwach; i aby nie było wątpliwości, że była to cena jego pobożnego wspominania zmarłych, kazał mu ją ofiarować przez dwóch zmarłych, arcykapłana Oniasza i proroka Jeremiasza. Ten ostatni powiedział do niego: „Przyjmij ten święty miecz, dar od Pana, którym pokonasz wrogów mojego ludu Izraela:Accipe sanctum gladium, munus à Deo, in quo dejices adversarios populi mei Israel . (II Mach., XV, 16) Co szybko okazało się genialne, zabijając 35 000 wrogów małą armią wiernych. Jeśli więc naśladujemy tego religijnego kapitana, czy nie moglibyśmy, tak jak on, zostać obdarzeni szczególnymi łaskami przeciwko naszym duchowym wrogom w nieustannej i zdradliwej wojnie, którą ofiarują nam przez całe życie?
Nie mogliśmy zakończyć lepiej niż pobożnymi słowami św. Bernarda: „Powstań więc na pomoc duszom; wstawiaj się swoimi jękami, zaklinaj westchnieniami, pomnóż swoje modlitwy, ofiaruj zaspokojenie najwspanialszej ofiary. Odwagi, Chrześcijanie! Niech wasze modlitwy, wasze posty, wasza jałmużna, wasza gorliwość u stóp ołtarza i podczas składania ofiary świętej przychodzą na pomoc biednym duszom, a one z kolei pobiegną do łoża Twojej agonii, aby wspierać was, ożywiać was, podpowiadać wam uczucia, które przygotowują się do stawienia się przed naszym Panem; i wreszcie, jeśli BÓG udzieli wam łaski, wprowadzcie was samych do zgromadzenia błogosławionych Ojca. Czy możesz kwestionować ich lojalność, wdzięczność, ich moc, ich przywiązanie do tego, kto ich kocha? Nie, nie może być, przeciwstawiają się temu najprostsze pojęcia chrześcijańskie. Natchniona Księga Eklezjastyka kieruje do was tę lekcję, która zamknie wszystkie nasze: „Benefac justo, et invenies retributionem magnam : Po prostu czyń dobro, a twoja nagroda będzie wielka! "

( Boskich cudów dusz w czyśćcu , przez PG Rossignoli, Towarzystwa Jezusowego)

le-petit-sacristain.blogspot.com/…lusion-sur-la-devotion-aux-ames-du-purgatoire.html