TerezaK
233

LA MIA VITA VICINO A PADRE PIO

I messaggi della Madonna nel Mondo

1 d ·

LA MIA VITA VICINO A PADRE PIO

Diario intimo spirituale di Cleonice Morcaldi

«Tu sei la mia primogenita» - Terza parte

• Prima avevo soggezione del Signore. Ora ho più amore e confidenza.
Prima era amore servile.
• Una delle tue figlie, non contenta di te, si rivolge a una visionaria.
Perciò non trova pace.
• Mi hai detto che Gesù Bambino piangeva nella grotta di Betlem, perché?
Perché soffriva come gli altri bambini; aveva assunta l’umanità nostra con tutte le nostre miserie; perché cominciava a fare l'ufficio di mediatore.
• Non voglio morire prima di te, ma voglio soffrire con te.
Sì che soffrirai con me.
• Che unione avremo in cielo con Gesù?
Eh! E chi la può descrivere? Chi ne può parlare? Solo l’Eucarestia ce ne dà un'idea.
• Fammi sentire la tua passione!
Ti farò sentire quella di Gesù.
• E perché la tua no?
Perché nella passione di Gesù ci trovi la mia.
• Gesù trova le sue delizie negli uomini. Nei giusti, però, nei buoni?
Gesù è venuto per i peccatori non per i giusti, per i malati non per i sani.
• Gesù ama i peccatori pentiti come ama gli innocenti?
Sì, ne abbiamo l’esempio in Maddalena.
• Ascolterò la tua ultima Messa?
Sì.
• Ma se morirai in cella come potrò assistervi?
Ma sempre ci sarà l’ultima Messa.
• Anche quando sarò vecchia mi farai venire alla tua Messa?
Ma sì.
• Ditemi una parola sulla Madonna.
Gesù è la fonte. Quest’acqua di vita eterna non potrebbe venire a te se non ci fosse quel benedetto condotto che è Maria. Gesù non viene a noi se non per Maria.
• Additatemi una scorciatoia per arrivare subito a Dio.
La scorciatoia è Maria.
• Quante lagrime avete sparso per me?
Tante, ma tutte di consolazione.
• Stamani avete pianto nella Messa, al Vangelo. Perché?
E tu piangi con me di tenerezza. Ti sembra poco che un Dio conversi con gli uomini?
• Temo che per la moltitudine degli angeli e dei santi, non mi sarà dato di stare da sola con Gesù e con te in paradiso.
Lassù saremo soli pur essendo in compagnia. Nessuno ci potrà impedire di comunicare con chi vogliamo.
• Chi mi sosterrà quando mi verrà meno il tuo conforto?
Il Signore.
• E sull'Immacolata, ditemi una parola.
Non ti basta sapere che è la Madre di Gesù? Tutti gli angeli e i santi messi insieme non possono degnamente lodare la Madonna.
• Qual è la penitenza più gradita a Gesù?
Il dolore dei propri peccati e il portare con santa rassegnazione la croce che ci manda.
• Stamani, salendo l’altare, tu tremavi. Pensavi a quel che dovevi soffrire?
Non a quello che dovevo soffrire, ma a quel che dovevo offrire.
• Ditemi una parola, ne ho bisogno.
Ricordati che quando si offende la giustizia di Dio, ci si appella alla sua misericordia. Ma se si offende la misericordia a chi si farà appello? Se si offende un padre degenere e cattivo, potrebbe trovarsi una scusante, ma offendere un cuore paterno che ci ama teneramente è doloroso assai, è un peccato che rattrista profondamente l'animo.
• I tuoi confratelli mi hanno detto che hai gridato di spavento l'altra notte, perché?
Niente. Una paura, un serpente sotto le spalle.
• Perché non hai chiamato la Madonna?
L’ho chiamata, ma non voleva andar via. Dopo è scappato.
• La Vergine faceva la santa comunione?
Sì che la faceva.
• Riceveva le carni del Figlio suo?
E Gesù, nell’ultima cena, non ricevette se stesso!
• Meno male che tu non muti!
Neppure tu muti. Il principio è sempre quello. Muta ciò che è in te, non tu.
• Vorrei distaccarmi da tutto, dar via tutto ciò che ho in casa.
Gregorio IX viveva nella reggia del Vaticano come se fosse morto. Si può sguazzare nell’abbondanza ed essere distaccati da tutto.
• Chi ti ricompenserà per tutto il bene che mi fai?
Tu sei la mia ricompensa.
• É scritto che si va a Dio per mezzo di Gesù e Maria. Io, leggendo la Sacra Scrittura, mi sento già nelle braccia del Padre celeste.
E non sono Gesù e Maria che ti hanno meritato questo?
• Ti sei dispiaciuto di quel che ti ho scritto?
Anche i figli buoni tirano calcetti!
• Padre mio, perdonami, non lo farò più; ho pianto tanto.
Facciamo un patto: io non ci penso più, tu pure non ci pensare.
• Sì, ma io sono perfida, potrei ricaderci.
Non mi darai più dispiaceri, sii certa.
• Promettimelo tu che sarà l’ultima volta.
Sarà l’ultimissima.

Conoscendo la ritrosia del Padre a parlare di sé, mi meravigliai della sua accondiscendenza nel rispondere alle mie puerili domande.
Forse ho approfittato un po’ troppo della sua bontà e pazienza.
Mi accorsi però che Gesù lo permetteva, perché conoscessimo colui che ci ha mandato in questo secolo disgraziato.
Credo che Gesù ci ripeteva ciò che il Padre celeste disse sul Tabor agli apostoli. Ci ripeteva, a noi insensati, additandoci Padre Pio crocifisso: «Questi è il mio figlio diletto in cui mi sono compiaciuto, guardatelo, ascoltatelo, imitatelo!».
Sì, era il Modello che ci aveva messo davanti. I farisei, i nemici del bene ci gridavano: Non è lecito seguire un uomo, pensate a servire il Signore! Ma il Signore li confondeva e li svergognava mostrando loro che Padre Pio non era quello che loro pensavano, ma era il suo eletto, era il novello Battista.

MŮJ ŽIVOT V BLÍZKOSTI OTCE PIA

Intimní duchovní deník Cleonice Morcaldiové
"Jsi můj prvorozený" - část třetí

- Předtím jsem byl v úctě k Pánu. Nyní mám více lásky a důvěry.
Dříve to byla láska otrocká.

- Jedna z vašich dcer, která s vámi není spokojená, se obrátila na vizionáře.
Proto nenachází klid.

- Řekl jsi mi, že Ježíšek v betlémské jeskyni plakal, proč?
Protože trpěl jako ostatní děti, vzal na sebe naše lidství se všemi našimi strastmi, protože začal vykonávat úřad prostředníka.
- Nechci zemřít před vámi, ale chci trpět s vámi.
Ano, budeš trpět se mnou.
- Jaké spojení budeme mít v nebi s Ježíšem?
Eh! A kdo to dokáže popsat? Kdo o tom může mluvit? Představu o něm nám dává pouze eucharistie.

- Dovolte mi pocítit vaši vášeň!
Dám ti pocítit Ježíše.

- A proč ne vaše?
Protože v Ježíšově utrpení najdeš to moje.

- Ježíš nachází své potěšení v lidech. Ve spravedlivém, ale v dobrém?
Ježíš přišel pro hříšníky, ne pro spravedlivé, pro nemocné, ne pro zdravé.

- Miluje Ježíš kající hříšníky stejně jako nevinné?
Ano, máme příklad v Magdaléně.
- Uslyším vaši poslední mši?
Ano.

- Ale pokud zemřete ve své cele, jak se jí budu moci zúčastnit?
Vždy však bude poslední mše.

- I když budu starý, dovolíš mi přijít na tvou mši?
Ale ano.

- Řekněte mi něco o Panně Marii.
Ježíš je pramen. Tato voda věčného života by k vám nemohla přijít, kdyby nebylo požehnaného prostředníka, kterým je Maria. Ježíš k nám nepřichází jinak než skrze Marii.

- Ukažte mi zkratku, jak se dostat přímo k Bohu.
Zkratka je Mary.
- Kolik slz jsi pro mě prolil?
Mnoho, ale všechny jsou útěchou.
- Dnes ráno jsi plakal při mši svaté, při evangeliu. Proč?
A ty jsi se mnou něžně plakala. Zdá se vám málo, aby Bůh rozmlouval s lidmi?
- Obávám se, že pro množství andělů a svatých mi nebude dopřáno být s Ježíšem a vámi v ráji o samotě.
Tam nahoře budeme sami, i když jsme ve společnosti. Nikdo nám nebude moci bránit v komunikaci s kýmkoli si budeme přát.

- Kdo mě podrží, když mě tvá útěcha zklame?
Pán.
- A na Immaculatu řekněte slovo.
Nestačí vám vědět, že je Ježíšovou Matkou? Všichni andělé a svatí dohromady nemohou Pannu Marii důstojně chválit.
- Jaké pokání je Ježíši nejmilejší?
Bolest z vlastních hříchů a snášení kříže, který nám posílá, se svatou rezignací.
- Dnes ráno, když jsi vystupoval na oltář, ses třásl. Myslel jsi na to, co jsi musel vytrpět?
Ne to, co jsem musel vytrpět, ale to, co jsem mohl nabídnout.

- Dej mi slovo, potřebuji ho.
Pamatujte, že když se někdo proviní proti Boží spravedlnosti, dovolává se jeho milosrdenství. Ale když někdo urazí milosrdenství, ke komu se má odvolat? Když někdo urazí zvrhlého a zlého otce, může si najít omluvu, ale urazit otcovské srdce, které nás něžně miluje, je velmi bolestné, je to hřích, který hluboce zarmucuje duši.

- Tvoji bratři mi řekli, že jsi tuhle v noci křičel strachy, proč?
Nic. Strach, had pod rameny.

- Proč jsi nezavolal Panně Marii?
Zavolal jsem na ni, ale nechtěla odejít. Pak utekl.
- Přijímala Panna Maria svaté přijímání?
Ano, to udělala.

- Přijala tělo svého Syna?
A Ježíš při poslední večeři nepřijal sám sebe!

- Ještě že nemáš vypnutý zvuk!
Ani vy neumlčíte. Princip je vždy stejný. Muta ciò che è in te, non tu.

- Chtěla bych se od všeho odpoutat, rozdat všechno, co mám doma.

Řehoř IX. žil ve vatikánském paláci, jako by byl mrtvý. Můžete se utápět v hojnosti a od všeho se odpoutat.
- Kdo tě odmění za všechno dobro, které mi prokazuješ?
Ty jsi moje odměna.
- Je psáno, že k Bohu se jde skrze Ježíše a Marii. Když čtu Písmo svaté, už se cítím v náručí nebeského Otce.
A nejsou to snad Ježíš a Maria, kdo se o to zasloužili?
- Mrzí tě, co jsem ti napsal?
I hodné děti kopou!
- Otče můj, odpusť mi, už to nebudu dělat, tolik jsem plakal.

Uzavřeme dohodu: já už na to nebudu myslet, ty na to také nemysli.
- Ano, ale jsem hříšná, mohla bych se vrátit.
Už mi neublížíš, buď si jistý.
- Slib mi, že to bylo naposledy.
Bude to naposledy.
Protože jsem znal otcovu nechuť mluvit o sobě, žasl jsem nad jeho blahosklonností, s jakou odpovídal na mé hloupé otázky.
Možná jsem až příliš využíval jeho dobroty a trpělivosti.
Uvědomil jsem si však, že Ježíš to dovolil, abychom poznali toho, kdo nás poslal do tohoto nešťastného století.

Věřím, že Ježíš nám opakoval to, co náš nebeský Otec řekl na Táboře apoštolům. Opakoval nám bláznům, ukazujíc na ukřižovaného otce Pia: "To je můj milovaný syn, v němž mám zalíbení, dívejte se na něj, poslouchejte ho, napodobujte ho!"
Ano, byl to Model, který před nás postavil. Farizeové, nepřátelé dobra, na nás volali: Není dovoleno následovat člověka, myslete na službu Pánu!
Pán je však zmátl a zahanbil tím, že jim ukázal, že otec Pio není tím, za koho ho považovali, ale že je jeho vyvoleným, že je novým Křtitelem.


I messaggi della Madonna nel Mondo
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo
5 hod ·
BUONGIORNO FRATELLI E SORELLE!
PREGHIAMO INCESSANTEMENTE LA NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA COME GESU' AVEVA DETTO A MARIA VALTORTA!
SANTA PREGHIERA!
Maria Valtorta - Quadernetti 26-5-53
«Fammi conoscere, Io-Misericordia, e fa conoscere le mie preghiere dettate a Suor Maria Faustina a quanti più puoi. Ogni anima che porti a Me-Misericordia ti accresce un …More
I messaggi della Madonna nel Mondo

5 hod ·

BUONGIORNO FRATELLI E SORELLE!

PREGHIAMO INCESSANTEMENTE LA NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA COME GESU' AVEVA DETTO A MARIA VALTORTA!

SANTA PREGHIERA!

Maria Valtorta - Quadernetti 26-5-53

«Fammi conoscere, Io-Misericordia, e fa conoscere le mie preghiere dettate a Suor Maria Faustina a quanti più puoi. Ogni anima che porti a Me-Misericordia ti accresce un grado di gloria. Se tu sapessi quale fiume di grazie Io riverso su chi prega Me-Misericordia! Fammi, fammi, fammi conoscere, e ogni anno, dal Venerdì santo, giornata per te sempre fatidica, alla Domenica in Albis, fa la Novena alla Divina Misericordia, per ricondurre a Me tutti quelli che in essa sono ricordati».

****

Maria Valtorta - Quadernetti 28-5-53

«Falla, senza attendere il tempo proprio della Novena vera e propria alla Misericordia, per i comunisti, specie per quelli che ti sono vicini, per gli eretici, scismatici, fratelli separati; e anche per i Sacerdoti d’ogni ordine, perché tornino come i miei primi Sacerdoti: eroici, ardenti; vero sale che dà sapore alle anime, vero lume che dà luce alle anime».

*************

7° Giorno Novena alla Divina Misericordia

“Figlia mia fa quanto è in tuo potere per la diffusione del culto della Mia Misericordia Io completerò quello che ti manca. Dì all’umanità sofferente che si stringa al Mio Cuore misericordioso e io lo colmerò di pace”.

St Faustina Diario n 1074

SETTIMO GIORNO: OGGI CONDUCIMI LE ANIME CHE VENERANO IN MODO PARTICOLARE ED ESALTANO LA MIA MISERICORDIA

«Oggi conduciMi le anime che venerano in modo particolare ed esaltano la Mia misericordia, ed immergile nella Mia misericordia. «Queste anime hanno sofferto maggiormente per la Mia Passione e sono penetrate più profondamente nel Mio spirito. Esse sono un riflesso vivente del Mio cuore pietoso. «Queste anime risplenderanno con una particolare luminosità nella vita futura. Nessuna finirà nel fuoco dell’Inferno; Io difenderò in modo particolare ciascuna di loro nell’ora della morte».

Misericordiosissimo Gesù, il cui Cuore è l’amore stesso, accogli nella dimora del Tuo pietosissimo Cuore le anime che in modo particolare venerano ed esaltano la grandezza della Tua misericordia. Queste anime sono forti della potenza di Dio stesso, in mezzo ad ogni genere di tribolazioni e contrarietà, avanzano fiduciose nella Tua misericordia. Queste anime sono unite a Gesù e reggono sulle loro spalle l’umanità intera. Esse non saranno giudicate severamente, ma la Tua misericordia le avvolgerà nell’ora della morte. L’anima che esalta la bontà del Suo Signore, Viene da Lui particolarmente amata, è sempre accanto alla sorgente viva, ed attinge la grazia dalla Divina Misericordia.

Eterno Padre, guarda con occhi di misericordia alle anime che esaltano e venerano il Tuo più grande attributo, cioè la Tua insondabile misericordia, e che sono racchiuse nel misericordiosissimo Cuore di Gesù. Queste anime sono un Vangelo vivente, le loro mani sono colme di opere di misericordia e la loro anima è piena di gioia e canta all’Altissimo l’inno della misericordia. Ti supplico, o Dio, mostra loro la Tua misericordia secondo la speranza e la fiducia che hanno posto in Te; si adempia in essi la promessa di Gesù che ha detto loro: «Le anime che onoreranno la mia insondabile misericordia, io stesso le difenderà come mia gloria durante la vita, ma specialmente nell’ora della morte». Amen.

(Si reciti la Coroncina alla Divina Misericordia)
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo
19 hod ·
Mario d'Ignazio: Messaggio datoci dal Divin Bambino di Praga - 12 novembre 2022.
Messaggio datoci dal Divin Bambino di Praga. 12 novembre 2022.More
I messaggi della Madonna nel Mondo

19 hod ·

Mario d'Ignazio: Messaggio datoci dal Divin Bambino di Praga - 12 novembre 2022.

Messaggio datoci dal Divin Bambino di Praga. 12 novembre 2022.