ľubica
4277

Vianočné pandemické desatoro

Verejná výzva prezidentke, vláde a parlamentu

Iniciatíva „Hovorme spolu“ pripravila VIANOČNÉ DESATORO pre prezidentku, členov vlády a poslancov národnej rady, ktorého dodržiavanie považuje za kľúčové v boji s akoukoľvek pandémiou.
Vďaka nemu máme v rukách efektívny nástroj na upokojenie situácie a opätovné spojenie mimoriadne rozdelenej spoločnosti. Bez jeho dodržiavania zo strany vládnej moci však nie je možné v tomto boji zvíťaziť. Preto budeme ako občania veľmi dôkladne dbať na splnenie každého uvedeného bodu.

Pre prípad, že by sa naši vládni predstavitelia zachovali nezodpovedne a chceli by toto Desatoro pre vládu porušovať, pripravili sme aj NOVOROČNÉ DESATORO pre našich zodpovedných občanov, ktoré oficiálne zverejníme po 10 dňoch (t.j. 20.12.2021 – k nahliadnutiu je však k dispozícii už teraz) a ktoré v prípade, že bude aj naďalej dochádzať k porušovaniu Desatora pre vládu, vstúpi 1.1.2022 do platnosti. Pretože v tomto boji nemôžeme poľaviť.
Všetkých zodpovedných občanov, ktorí súhlasia s uvedeným Desatorom pre vládu a Desatorom pre občanov, poprosíme o vyjadrenie súhlasu s touto VEREJNOU VÝZVOU. #budmezodpovedni #smevtomspolu
1. VYBERTE NAJLEPŠÍCH ODBORNÍKOV
– odborníci, ktorí nás opakovane doviedli k najhorším výsledkom na svete nemajú miesto v poradných štáboch či konzíliách a musia byť vymenení
– výber nových odborníkov musí byť pod verejným dohľadom a so zastúpením širokého spektra odborných názorov z rôznych táborov, aby bolo každé opatrenie podrobené kritickej diskusii
– každý odborník, ktorý bude radiť výkonnej moci pri opatreniach spojených s riešením aktuálnej epidémie, musí podpísať verejnú deklaráciu o bezkonfliknosti
– k zásadným sporným otázkam je nevyhnutné prizvať potrebných oficiálnych znalcov
2. ZAVEĎTE FUNKČNÉ OPATRENIA
– každé opatrenie musí byť v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a pred prijatím musí byť dôkladne odborne zdôvodnené
– každé opatrenie musí mať pre občanov viac plusov ako mínusov
– každé opatrenie musí byť primerané a funkčné s merateľnými výsledkami

3. VRÁŤTE PLURALITU DO RTVS
– verejnoprávna televízia a rozhlas musia opäť plniť svoju zákonnú funkciu
– doterajšie vedenie RTVS, ktoré zlyhalo pri plnení svojich povinností, musí byť odvolané a nahradené novým, a musí tam byť vyvodená zodpovednosť
– to isté platí aj pre kontrolné orgány RTVS
– do vysielania sa musia vrátiť široké diskusie s pluralitným zastúpením názorov, v ktorých dostanú priestor všetci relevantní odborníci
– do momentu, kým sa pripravia prvé diskusie, môže RTVS odvysielať prvé dve série diskusií realizované iniciatívou Hovorme Spolu

4. BUĎTE TRANSPARENTNÍ
– zverejnite zápisnice všetkých zasadnutí a rokovaní od marca 2020, ktoré sa týkali prijímania opatrení – vrátane rokovaní Permanentného krízového štábu, Krízového štábu, Konzília odborníkov, vládnych rokovaní za účasti poradných orgánov (Veda pomáha a pod) – aby sme vedeli kto a na základe čoho sa ich zúčastnil, o čom sa rokovalo, akým spôsobom sa hlasovalo a na základe akých podkladov sa niečo prijalo
– ak tieto zápisnice nie sú k dispozícii, treba vyvodiť zodpovednosť u tých osôb, ktoré tieto rokovania a zasadnutia iniciovali či zvolávali a nezabezpečili vyhotovenie predmetných zápisníc
– zverejnite všetky zmluvy, ktoré súvisia s opatreniami – s dodávateľmi vakcín, testov, liekov a pod – a to v plnom rozsahu
– v prípade, že ich znenie nebude v plnom rozsahu zverejnené, alebo sa po ich zverejnení ukáže, že pre našich občanov sú nevýhodné, je potrebné stiahnutie všetkých produktov predávaných a aplikovaných na základe týchto zmlúv z predaja a obehu na území Slovenskej republiky
– uvedenie každého ďalšieho produktu súvisiaceho s opatreniami proti Covidu musí podliehať verejnej kontrole

5. ZRUŠTE OČKOVACIU KORUPCIU
– ukončite všetky projekty určené na podporu očkovania, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu – reklamné kampane v médiách, poukážky a pod
– náklady na ich financovanie je potrebné presunúť naspäť na firmy, ktoré očkovacie látky predávajú a zároveň je potrebné žiadať od nich refinancovanie všetkého, čo bolo použité z verejných zdrojov v prospech ich produktov
– je potrebné vyvodiť osobnú zodpovednosť u osôb, ktoré rozhodli, aby tieto kampane a projekty na podporu predaja súkromných produktov boli financované zo štátneho rozpočtu

6. INFORMUJTE PRAVDIVO
– o počtoch ľudí, u ktorých bolo ochorenie potvrdené oficiálnymi diagnostickými metódami
– prestaňte o ľuďoch s pozitívnym výsledkom testu hovoriť verejne ako o chorých, infikovaných, nakazených a pod – tieto testy sú nediagnostické, nespoľahlivé a ich pozitívny výsledok nehovorí nič o tom, či je testovaná osoba chorá alebo nie
– o počte hospitalizovaných, počte úmrtí a pod – nie je možné, aby naše štátne orgány manipulovali oficiálnymi štatistikami bez vyvodenia zodpovednosti (viď napr. dosiahnutie vládou určených 3 200 hospitalizácii potrebných na vyhlásenie núdzového stavu tým, že sa počas niekoľkých dní prirátavali len nové hospitalizácie, ale neodrátavali ukončené hospitalizácie)
– o účinnosti či nežiadúcich účinkoch aktuálne používaných vakcín proti Covidu v súlade s Rezolúciou parlamentného zhromaždenia Rady Európy

7. OBNOVTE LIEČBU

– počnúc elementárnou prevenciou (vitamíny, posilňovanie imunity a pod) a elimináciou rizikových faktorov (obezita a pod) a s tým spojenou informačnou kampaňou

– cez ambulantných lekárov s poskytnutím všetkých doteraz známych liečebných protokolov (vrátane FLCCC, či Možností profylaxie a liečby zosumarizovaných a zverejnených prof. Hrubiškom a prof. Jeseňákom) a uvoľnením predaja všetkých s tým súvisiacich liečiv (vrátane Ivermektínu)

– až po liečbu v nemocniciach v súlade s aktuálnymi dostupnými poznatkami a liečebnými protokolmi

– a to pre všetkých bez rozdielu

8. PODPORTE ZDRAVOTNÍCTVO

– namiesto nákupu testov za 26 mil EUR, molupiraviru za 24 mil Eur, či lotérií alebo mediálnych kampaní na vakcíny súkromných firiem v hodnote ďalších desiatok miliónov EUR, presuňte verejné zdroje do zdravotníctva – na zvýšenie platov zdravotníkov a zlepšenie vybavenia ambulancií a nemocníc

9. BUĎTE SOLIDÁRNI
– pri každom lockdowne si pozastavte vyplácanie mzdy a buďte tak solidárni s tými, ktorým ste zastavili ich príjmy – a to až do momentu, kým lockdown neukončíte
– zároveň sa vzdajte svojich príjmov za všetky predchádzajúce lockdowny a použite tie prostriedky na kompenzácie tým najrizikovejším skupinám

10. BUĎTE ZODPOVEDNÍ
– vyvoďte zodpovednosť za všetky pochybenia počas uplynulých 20 mesiacov – pri odborníkoch, pri ministroch zdravotníctva, pri členoch vlády, ale aj úradníkoch, manažmente RTVS a pri členoch kontrolných orgánov, ktorí rozhodli alebo konali v neprospech občanov Slovenskej republiky a občanom tým spôsobili škody na majetku či ujmu na zdraví
– zaveďte účinné (rýchle) zákonné prostriedky právnej nápravy v oblasti pandémie

Podpora petície
Ak súhlasíte s vyššie popísanými desiatimi bodmi, svoju podporu môžete vyjadriť aj pripojením sa k petícii, ktorú nájdete TU.

Tiež si môžete pozrieť video iniciátorov VIANOČNÉHO DESATORA, bratov Matyinkovcov, v nasledujúcom videu:

Tu je priamy link na vyššie uvedené video.
Záver
Naša stránka sa uverejnením VIANOČNÉHO DESATORA k nemu pridáva a zároveň mu vyjadrujeme našu plnú podporu.
Určite sa pridajte aj vy a spoločne tak dajme prezidentke, vláde a parlamentu jasne najavo, čo od nich v nasledujúcom období ohľadne riešenia pandémie bezodkladne očakávame.
Zdroj: hovormespolu.eu, Spracoval: Badatel.net
Súvisiace články
Otvorený list vláde od občianskeho združenia lekárov k testovaniu detí v školách
Slovenská lekárska únia špecialistov pripomína vláde a ministerstvu školstva pokyny WHO
Advokáti podali do Haagu žalobu na Vládu SR pre možné vojnové zločiny proti obyvateľstvu
Lisabonský súd: „Na Covid-19 zomrelo len 0,9% z vládou uvádzaných 17 000 obetí“
Megistender 1
Žiadnych desatoro! Len jeden bod: padnite pred národom na kolená, kajajte sa a žiadajte pre seba spravodlivý trest!
ľubica
musíme im to vyprosiť
Modlitba za nepriateľov
ľubica
Ak súhlasíte s vyššie popísanými desiatimi bodmi, svoju podporu môžete vyjadriť aj pripojením sa k petícii, ktorú nájdete TU.