Clicks446
Victory

Rozjímání nad J 16,2-3

Budou vás vylučovat za synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne.

Tento citát Ježíš uvádí slovy: „To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést.“ Ježíš předpovídá apoštolům, ale i mnohým křesťanům v celé historii, že ti, kteří jsou Mu věrni, budou pronásledováni a vylučováni ze synagog, tedy z oficiálního křesťanského společenství. Dnes vidíme, že Kristovu církev okupují církevní leadeři, jakým je lžipapež Bergoglio a jiní lžibiskupové, nechceme jmenovat, kteří jsou jako ti vinaři, o nichž Ježíš v podobenství hovoří v evangeliu. Uchvátili Boží vinici a Kristovy služebníky, ba dokonce samotného Božího Syna potupili a zabili v duších. Místo Božího Syna, Jemuž patří vinice – církev – postavili démona Pačamamu. Bůh to dopouští, ale církevní zločinci neuniknou Božímu soudu a spravedlivému trestu. Tito okupanti a jejich spolupracovníci v této hodině temnoty vytvářejí takové veřejné mínění, že ten, kdo pravdivé Kristovy učedníky zabije, se bude skutečně dokonce domnívat, že tím uctívá Boha. To je totální popletení rozumu, vyměnění pravdy za lež a pravdivého učení za hereze. Je otázka: Proč to tito lidé dělají? Protože jsou duchovně zaslepeni a notoricky odmítají pokání. Dovedou se ale – nicméně v duchu apostaze – odvolávat i na Písmo svaté a zneužívat ho. Ježíš jasně říká: „To s vámi budou dělat, protože nepoznali Otce ani mě.“ Ano, tito lidé nepoznali Otce, ani nemají žádný osobní vztah k našemu Spasiteli Ježíši Kristu.

Smýšlení jejich srdce se jasně projevuje právě v této době koronapsychózy, takže každý už může rozlišit, že tito lidé neslouží Kristu, i když zastávají nejvyšší úřady, ale postavili se přímo proti Němu a pronásledují a zabíjejí ty, kteří Ježíši věrně slouží. Ježíš na závěr těchto slov znovu dodává: „To jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina.“ My máme vědět, jako statisíce mučedníků před námi, že za utrpení, které je nám způsobeno, zůstaneme-li věrni Ježíši, nás čeká věčná odměna v nebi, takže plně platí slova z listu k Římanům: „A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.“ (Ř 8,17) „Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: ‚Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.‘ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Ř 8,34-39)

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8