Stylita
10270

Boží slovo na den 18.6. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým …
Učeník Pánov
Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude přidáno.
Amen.
apredsasatoci
Skutočne Ho nasledujeme?
Alebo sa hráme, že Ho nasledujeme?
Učeník Pánov
Túto otázku si musí zodpoveď každý sám za seba.
apredsasatoci
A čo keď sa pomýlil?
Učeník Pánov
V tom základnom by sa nemal pomýliť. Prví nasledovníci Krista nemali ani kanonizované Písmo Sväté, často to boli ľudia z nižších vrstiev, bez vzdelania. Stačilo im jednoduché ale v moci Ducha Svätého ohlasované evanjelium a vedeli ako nasledovať Krista. Stačí si prečítať Skutky apoštolov alebo Listy z Nového Zákona aby člivek pochopil, že sa to dá. K tomu netreba zvláštne filozofie.
Tým nezavrhu…More
V tom základnom by sa nemal pomýliť. Prví nasledovníci Krista nemali ani kanonizované Písmo Sväté, často to boli ľudia z nižších vrstiev, bez vzdelania. Stačilo im jednoduché ale v moci Ducha Svätého ohlasované evanjelium a vedeli ako nasledovať Krista. Stačí si prečítať Skutky apoštolov alebo Listy z Nového Zákona aby člivek pochopil, že sa to dá. K tomu netreba zvláštne filozofie.
Tým nezavrhujem obrovské bohatstvo tradície Cirkvi v celých jej dvetisícročných dejinách. Niekedy je ale dobre vrátiť sa k prvotnej kerygme, ktorú ohlasovali apoštoli :
- Ježiš je vtelené Božie Slovo
- Ježiš je prisľúbený Mesiáš
- Ježiš je jediný vykupiteľ
- On je zmierna obeta za naše hriechy, na kríži zničil každý hriech a niet iného prostredníka medzi Otcom a človekom
- Iba On môže previesť človeka zo smrti do života večného
- Jeho spása je zadarmo a prijíma sa vierou
- Každý kto v Neho uverí dostane Ducha Svätého aby konal skutky, ktoré sa páčia Otcovi.
- Ježiš je hlavou Cirkvi, ktorú vedie prostredníctvom pastierov ustanovených apoštolmi až do dnešných dní a ktorí pokračujú v ohlasovaní evanjelia a vysluhovaní sviatostí, ktoré On ustanovil

Všetko, čo som tu napísal hlásali apoštoli.
Stylita
zdroj: fb Pravoslavný křesťan
Svatý nový mučedník
Marek Chioský ze Smyrny
památka 5. / 18. června
Svatý Marek, nový Kristův mučedník, se narodil ve městě Smyrna. Jeho otec Chadži-Konstantin pocházel ze Soluně a matka Marie byla ze Smyrny. Byl ženatý, pracoval jako prodejce, který za obchodem cestoval do Kusadasi (Ἔφεσος Νεόπολις – Nový Efez), na Chios a další místa. Nakonec se nechal přemluvit …More
zdroj: fb Pravoslavný křesťan
Svatý nový mučedník
Marek Chioský ze Smyrny
památka 5. / 18. června

Svatý Marek, nový Kristův mučedník, se narodil ve městě Smyrna. Jeho otec Chadži-Konstantin pocházel ze Soluně a matka Marie byla ze Smyrny. Byl ženatý, pracoval jako prodejce, který za obchodem cestoval do Kusadasi (Ἔφεσος Νεόπολις – Nový Efez), na Chios a další místa. Nakonec se nechal přemluvit svým bratrem, aby odešel kvůli obchodu ze Smyrny a usadil se v Novém Efezu.
Tam však upadl do hříchu, svoji ženu podvedl s jinou křesťanskou ženou jménem Marie. Po udání byli oba dopadeni při činu a následně zatčeni. Oba byli předvedeni před Agu[1], který je měl soudit. Aby se vyhnuli trestu za cizoložství, zřekli se oba dva křesťanství a přijali islám. Marek byl obřezán, nechal se Agou formálně přijat za syna a žena Marie byla převedena do jeho harému.
Oba jako muslimové žili po dobu devíti měsíců. Po nějaké době však Marek pocítil výčitky svědomí a s pláčem a se slzami odešel k jednomu knězi, kterému se ze svých hříchů vyznal. Kněz mu poradil, aby, až to bude alespoň trochu možné, aby odjeli z města pryč. Kněz také poradil Marii, aby předstírala, že je nemocná.
Jedna jejich známá pak vydala Marii náležitý posudek a doporučila, aby se šla léčit do Smyrny. Nic netušící Aga dovolil Marii, aby tam odešla a také povolil, aby ji doprovázel Marek.
Brzy si však Aga uvědomil tento podvod a poslal zprávu místnímu Pašovi ze Smyrny, aby oba dal chytit a uvěznit. Oběma se však podařilo utéct a roku 1792 nasedli tajně na jednu loď, která plula do Terstu.
Jelikož se jim však na cestě vyskytly překážky, vystoupili nakonec v Benátkách. Tam se znovu oba vyzpovídali, stali se důstojnými pomazání svatým myrem a skrze myropomazání byli znovu přijati do lůna Pravoslavné církve.
Následně přijali svaté Kristovy tajiny.
Poté putovali po různých místech, činili pokání, až se nakonec rozloučili, protože Marek se rozhodl přijmout mučednictví pro Krista, kterého se před tím zřekl.
Marek se vrátil na ostrov Chios a odtud pak do Nového Efezu, kde navštívil svého prvního duchovníka, kterému se svěřil se svým záměrem přijmout mučednictví.
Protože byl však tehdy obnovován chrám v Novém Efezu a protože před nedávnem už přijal mučednictví svatý Jiří (svatý nový mučedník Jiří z Nového Efezu, zvaný Samoský: památka 5./18. dubna), byli Turci ve městě na křesťany velmi rozzlobeni.
Kněz proto Markovi poradil, aby své rozhodnutí na čas odložil. Marek tohoto kněze poslechl a vrátil se na Chios. Tam se modlil ve všech chrámech Bohu, přijímal svaté Kristovy tajiny a později se opět ohlásil u tureckého soudu, kde směle přede všemi vyznal, že už nadále nemůže být muslimem, protože to není víra v pravého Boha, a proto se jí odříká, neboť věří jen v jednoho pravého Boha, kterým je Ježíš Kristus. Ani lichotivé přesvědčování soudců ani jejich sliby, že když vezme svá slova zpět, mu nikdo nic neučiní, nemohly Marka přemluvit a zabránit mu v jeho vyznavačství.
Poté byl svatý vyznavač a budoucí mučedník uvržen do vězení. Ve vězení byl krutě mučen a týrán. On však po celou dobu svého mučednictví děkoval Bohu za vše, zpívaje Mu žalmy a slavosloví.
Když byl znovu předveden na soudu před soudce, ten mu začal vyhrožovat, ale chrabrý vojín Kristův Marek na všechna jeho slova odpovídal, že ani oheň ani meč, ani žádná jiná muka jej nemohou odloučit od lásky Kristovy (Řím 8,38-39).
Tato jeho odvaha a smělost ještě více rozlítili přísedící Turky, kteří znovu napadli na mučedníka, zbili ho a shodili z kamenného schodiště. Poté byl opět vsazen do vězení, kde znovu opěvoval a chválil Boha.
Křesťané na ostrově Chios, kteří se doslechli o jeho odvážném přebývání ve víře, se začali postit a začali se za něj modlit k Bohu, aby ho Pán posilnil a utvrdil ve víře.
Tajně mu posílali do vězení svaté Tajiny, aby mohl přijímat svaté božské Dary.
Následně byl svatý nový mučedník předveden na soud potřetí a tehdy již naposledy. Před soudem znovu a ještě směleji vyznal svoji víru, naději a lásku v Boha a Spasitele Ježíše Krista. Tehdy ho turecký soudce odsoudil ke stětí hlavy. Poprava byla vykonána 5. června roku 1801.
Po jeho mučednickém skonu byl tento nový mučedník opěvován věřícím národem a duchovenstvem v chioských chrámech, a všichni děkovali Bohu, že díky jeho odvaze byla křesťanská víra vyvýšena nad pronásledování od tyranů.
Neboť pro všechny křesťany bylo toto odvážné strádání a mučednický skon svatého nového mučedníka Marka znakem síly a vítězství pravé Kristovy víry.
Po mučednickém strádání pro Krista vykonal svatý Marek mnoho zázraků mezi věřícími, aby byl ještě více oslaven náš Bůh, oslavovaný ve Svaté Trojici, Otec i Syn i Duch Svatý, nyní i vždycky až na věky, věkův. Amen.
__________________

[1] Aga je titulární oslovení nadřízeného v hodnosti, označení kmenové šlechty v Osmanské říši.
Martina Bohumila Lutherová
No ovšem ta cizoložnice dopadla po právu
hůře bude hořet i místo něho.
Nelíbí se mi tací svatí.
Martina Bohumila Lutherová
...Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost,
a to všechno vám bude přidáno...More
...Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost,

a to všechno vám bude přidáno...
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z druhé knihy Kronik.
Když Jojada zemřel, přišla judská knížata ke králi (Joašovi) a poklonila se mu; tehdy je král vyslyšel. Opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a sloužili posvátným kamenům a modlám. Ale pro tuto jejich vinu se vylil na Judu a Jeruzalém Boží hněv. Posílal jim proroky, aby je vrátili Hospodinu, zapřísahali je, ale oni neposlechli.…More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Kronik.
Když Jojada zemřel, přišla judská knížata ke králi (Joašovi) a poklonila se mu; tehdy je král vyslyšel. Opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a sloužili posvátným kamenům a modlám. Ale pro tuto jejich vinu se vylil na Judu a Jeruzalém Boží hněv. Posílal jim proroky, aby je vrátili Hospodinu, zapřísahali je, ale oni neposlechli. Boží duch se zmocnil Zachariáše, syna kněze Jojady, a ten se postavil uprostřed lidu a říkal jim: "Tak praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinova přikázání? Nebudete mít úspěch! Protože jste opustili Hospodina, on opustil vás!" Tu se proti němu spikli a na králův příkaz ho ukamenovali v nádvoří Hospodinova domu. Král Joaš si nevzpomněl na milosrdenství, které mu prokázal (velekněz) Jojada, otec (Zachariášův), a zabil jeho syna (Zachariáše). Když ten umíral, řekl: "Hospodin to vidí a pomstí to!" A vskutku, na konci roku vytáhlo proti (králi Joašovi) aramejské vojsko, vnikli do Judska a do Jeruzaléma a povraždili všechna knížata lidu a všechnu kořist poslali damašskému králi. Ačkoli bylo aramejské vojsko počtem mužů malé, když přišlo, Hospodin vydal do jejich moci vojsko velmi četné, poněvadž opustili Hospodina, Boha svých otců. Tak vykonali trest nad Joašem a opustili ho těžce zraněného. Když odešli, spikli se proti němu jeho služebníci, aby pomstili krev syna kněze Jojady, zabili ho na lůžku a on umřel. Pohřbili ho v Davidově městě, ale nepohřbili ho v královských hrobkách.
2Kron 24,17-25

Žalm:
Navěky mu zachovám svou milost.

Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným,
přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:
Navěky zajistím tvůj rod
a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.

Navěky mu zachovám svou milost,
má smlouva s ním platit nepřestane.
Dám věčné trvání jeho rodu,
jeho trůn bude jako věk nebes.

Jestliže jeho synové opustí můj zákon
a nebudou jednat podle mých příkazů,
jestliže poskvrní má ustanovení
a nezachovají má přikázání:

Potrestám metlou jejich nepravost
a ranami jejich provinění.
Svou milost mu však neodejmu
a svou věrnost neporuším.
Zl 89

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Ježíš Kristus stal se chudým, ačkoli byl bohatý, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Aleluja.
2 Kor 8,9

Evangelium:
Mt 6,24-34
Martina Bohumila Lutherová
"Tak praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinova přikázání? Nebudete mít úspěch!
Protože jste opustili Hospodina, on opustil vás!"
More
"Tak praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinova přikázání? Nebudete mít úspěch!

Protože jste opustili Hospodina, on opustil vás!"