Clicks658
Stylita
8

Boží slovo na den 28.6. A.D.2020

Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“
Mt 10,37-42
Theodorá-Máriá
...nepřijde o svou odměnu.“

To zní nadějně viď Stylito?
Když se budeš chovat vstřícně k těm
kdo přínášejí Radostnou zvěst o
nutnosti pokání jako cesty k štˇast
smrti ,nepříjdeš o svou odměnu. 😇
Theodorá-Máriá
A při samotné smrti budou potom
nutné jen dvě pravdy: Uchovat VÍRU
a vzývat Krve Beránka Božího. 😇
Theodorá-Máriá
oprava: Krev
Stylita
Theodoro, ty máš pro každého radu. Taky ti tedy poradím: Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. (List Jakubův 1,5) A hned prosit i o šalamounův dar, dar rozlišování.
Theodorá-Máriá
Dobře, ty si pamatuj moji "radu"a konej
a já beru tvoji radu, s vážnou tváří.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/13_00.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Kdykoli tam procházel, zašel se tam najíst. A ona řekla svému muži: „Vím, že je to svatý muž Boží, který k nám vždy přichází. Upravíme mu v poschodí malou světničku a dáme mu tam lůžko, stůl, …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/13_00.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Kdykoli tam procházel, zašel se tam najíst. A ona řekla svému muži: „Vím, že je to svatý muž Boží, který k nám vždy přichází. Upravíme mu v poschodí malou světničku a dáme mu tam lůžko, stůl, sedadlo a svícen, a kdykoli k nám přijde, může se tam uchýlit.“ Když tam zase (jednou Elizeus) přišel, vstoupil do světničky a odpočinul si tam. Řekl (svému služebníku) Gechazimu: „Co by se dalo pro ni udělat?“ On odpověděl: „Nemá přece syna a její muž je už starý.“ Elizeus mu řekl: „Zavolej ji!“ Zavolal ji a ona zůstala stát u vchodu. On pravil: „Za rok v tento čas budeš mít v náručí syna.“
2Kral 4,8-11.14-16a

Žalm:
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech,
po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.
Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“
Na nebi jsi upevnil svou věrnost.

Šťastný je lid, který dovede oslavovat,
chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.
Ve tvém jménu jásají ustavičně
a honosí se tvou spravedlností.

Neboť ty jsi leskem jejich moci
a tvou přízní roste naše síla.
Vždyť náš vladař náleží Hospodinu,
náš král Svatému Izraele.
Zl 89(88)

2. čten:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Když umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.
Rim 6,3-4.8-11

Evangelium:
Mt 10,37-42

Církevní kalendář:
sv. Irenej (Lubomír)
Iren, ep. Lugdunen
28. června, památka
Postavení: biskup a mučedník
Úmrtí: asi 202
Patron: lyonské diecéze
Původem byl Řek. V mládí přijal výuku od sv. Polykarpa a pak přesídlil na západ do Lyonu, kde se stal kaplanem maloasijských emigrantů. Po návratu z cesty do Říma se stal biskupem a napravoval škody, způsobené pronásledováním. Hájil křesťanskou víru proti gnostikům, psal spisy proti herezi. Mezi tím napomínal papeže pro příliš přísný postoj vůči těm, kteří byli odlišného názoru. Patřil mezi nejznámější spisovatele prvních křesťanských století a za dalšího pronásledování byl sťat mečem
více: catholica.cz/index.php
Zedad
.....kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.
Theodorá-Máriá
Šťastný je lid, který dovede oslavovat,
chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.
Ve tvém jménu jásají ustavičně

a honosí se tvou spravedlnost
í
.

Nádherné....