W nurcie wierności Tradycji: piękny i nieodzowny język łaciński

Rzymski katolik poważnie traktuje wskazania Kościoła zakorzenione w Tradycji. Rzymski katolik z troską zachowuje zwyczaje Kościoła cieszące się przywilejem dawności.
Kościół jasno wyraża swoją wolę zachowania języka łacińskiego, zwłaszcza w świętej liturgii.
W Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II czytamy:
W obrządkach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego, poza wyjątkami określonymi przez prawo szczegółowe” (SC 36 § 1).
Należy (…) dbać o to, aby wierni umieli wspólnie odmawiać lub śpiewać stałe teksty mszalne, dla nich przeznaczone, także w języku łacińskim” (SC 54).

W kontekście powyższego rodzą się pytania nieodzowne:
Czy te wskazania znajdują realizację w codzienności duszpasterstwa parafialnego i wielkich sanktuariów w Polsce?
Czy te wskazania znajdują realizację w codzienności diecezji i zakonów?
Czy te wskazania znajdują realizację w codzienności katolickich szkół i uniwersytetów?
Czy te wskazania znajdują wyraz w mentalności polskiej inteligencji katolickiej?
Czy te wskazania znajdują realizację w codziennej ramówce (sic!) mass mediów, które mienią się być katolickimi?
Czy te wskazania znajdują realizację w naszej modlitwie?

Kard. Alfons Maria Stickler SDB (1910–2007)→ – salezjanin i hierarcha wielce zasłużony dla obrony katolickiej Tradycji, tradycyjnej Mszy Świętej (tzw. trydenckiej)→ oraz języka łacińskiego, przytacza argumenty za zachowaniem języka, którym Kosciół posługuje się od wieków:
a) język łaciński jest ochroną przeciwko profanacji i niebezpieczeństwu wulgaryzacji liturgii,
b) jest niezwykle precyzyjnym językiem,
c) strzeże jasno wyrażonej doktryny katolickiej,
d) jest manifestacją jedności Kościoła,
e) jest umocnieniem całego Kościoła,
f) jest językiem Misterium.

Rzymski katolik opiera swoje życie na pewnych fundamentach, na Prawdzie niezmiennej, a nie na ulotnych piaskach zmienności. Rzymski katolik jest wierny wkazaniom Kościoła zakorzenionym w Tradycji→. Rzymski katolik z troską zachowuje zwyczaje Kościoła cieszące się przywilejem dawności.
Tradycja nie jest rezerwatem dla snobów i typów nostalgicznych. Tradycja jest nieusuwalnym postulatem katolickości. Tradycja jest niewyczerpanym skarbcem Prawdy i łaski – życzliwie i zapraszająco otwartym…
Rzymski katolik stawia opór destrukcyjnym tendencjom wyrugowania języka łacińskiego z życia Kościoła. Rzymski katolik posługuje się językiem łacińskim, zwłaszcza w liturgii. Tego nas uczy Kościół. Kompetencje zaszczytne i nobilitujące!

Przejdźmy do praktyki. Podstawowe modlitwy w zapisie tekstowym i nagraniu audio okażą się dla wielu katolików podręczną pomocą w zachowaniu skarbów modlitwy Kościoła i drogocennych elementów naszej polskiej wielowiekowej kultury.
.

TEKSTY i NAGRANIA AUDIO - zob.:

sacerdoshyacinthus.wordpress.com