Błędy i dwuznaczności ks. Szymona Bańki (FSSPX) odnośnie aborcji, cz. II

Błędy i dwuznaczności ks. Szymona Bańki (FSSPX) odnośnie aborcji, cz. II
10 listopada 2019 22:33
W pierwszej części tego artykułu omówiłem błędy i dwuznaczności, których w jednym z programów na kanale „Media Narodowe” dopuścili się ks. Szymon Bańka i redaktor Michał Murgrabia. Chodziło konkretnie o sugestię, jakoby istniał jeden wyjątek od kategorycznego zakazu zabijania nienarodzonych dzieci i że tym wyjątkiem miałyby być sytuacja ratowania życia matki. W tej części przyjrzę się zaś twierdzeniu ks. Bańki o tym, jakoby popieranie aborcji zasługiwało co prawda na miano grzechu i błędu, jednak raczej nie stanowiłoby herezji. W wywiadzie, jaki ks. Szymon Bańka udzielił redaktorowi Murgrabiemu, słyszymy wszak co następuje:

Michał Murgrabia
: Czy akceptacja aborcji jest grzechem czy herezją?
Ks. Szymon Bańka: Hm, pytanie jest dosyć trudne. To znaczy, akceptacja aborcji jest przede wszystkim błędem, błędem dotyczącym moralności. To w pierwszej linii. Błędem, który może mieć bardzo poważne konsekwencje. Człowiek, który ma błędne przekonanie o tym co jest dopuszczalne, a co nie, bardzo łatwo wpada w grzechy, bardzo łatwo naraża swoje życie wieczne na zagrożenie, na utratę łaski i wieczne potępienie. Jeśli pytamy o to, czy to jest grzech, czy to jest herezja? Negowanie takiej prawdy moralnej – jeśli ta osoba już wie, że Kościół tak naucza i że Kościół tu naucza bardzo mocno, znaczy się z wielkim autorytetem – to wtedy, jako wierny katolik ma obowiązek się poddać. Także na pewno mielibyśmy tutaj do czynienia z grzechem, jeśli uporczywie sprzeciwia się nauce Kościoła w tak newralgicznym punkcie, gdzie Kościół mówi, że coś jest grzechem ciężkim, a coś nie jest. Także, taka świadoma i dobrowolna negacja pomimo ostrzeżenia ze strony Kościoła: uwaga, tutaj koniecznie trzeba, tego, w ten sposób patrzeć na tą sprawę, na pewno będzie grzechem, na pewno będzie grzechem ciężkim. No, nie jest, wydaje mi się, że nie jest to herezja, dlatego, że nie jest to zanegowanie bezpośrednio jakiegoś dogmatu wiary. Jest to kwestia moralna, nie dotycząca bezpośrednio jakiejś prawdy wiary. (Na podstawie: ks. Szymon Bańka | Odpowiedzi na pytania widzów , minuty 8. 19 – 9. 59).

Co jest, a co nie jest herezją?
Jak można skomentować powyższe słowa? Cóż, zacznijmy od tego, iż należy odróżnić samo czynienie aborcji od jej popierania w sensie intelektualnym. Oczywiście, jeśli ktoś tylko czyni tzw. aborcję i nawet sam jej nie żałuje, ale nie twierdzi przy tym, że takowy grzech jest dobry, dozwolony moralnie albo usprawiedliwiony, to oczywiście żadnej herezji czy błędu doktrynalnego się w ten sposób nie dopuszcza. Rzecz jasna popełnia w ten sposób coś, co jest bardzo obrzydliwe Panu Bogu i jeśli nie będzie za ową zbrodnię szczerze żałować, to jeśli umrze w tym stanie i – zakładając, że ów grzech był czyniony w pełni dobrowolny i świadomy sposób – niechybnie pójdzie na wieczną mękę wraz z szatanem, diabłami oraz innymi potępionymi. W przypadku potępionych katolików ta męka w piekle będzie prawdopodobnie znacznie cięższa niż kary piekielne wymierzane niekatolikom i niechrześcijanom, gdyż grzechy ciężkie popełniane przez katolików mają jeszcze większy ciężar niż takowe czynione przez niekatolików oraz niechrześcijan. A to dlatego, że katolicy mieli większy dostęp do skarbnicy Bożych łask niż niechrześcijanie. Katolicy, którzy czynili aborcję, nie żałując za nią, lecz nie zaprzeczając w swych umysłach, iż jest ona czymś bardzo złym, nie dopuścili się jednak herezji i jeśli będą wiecznie potępieni, to nie będą tam cierpieć w piekle jako heretycy.

Powyższe podejście do zabijania nienarodzonych dzieci różni się jednak od sytuacji, w której ktoś nie tylko to czyni, ale też utrzymuje – wbrew powszechnemu i odwiecznemu nauczaniu Kościoła – że coś takiego może być dobre, usprawiedliwione lub moralnie dozwolone. Wówczas to, istotnie należy zastanowić się, czy mamy do czynienia nie tylko z utrzymywaniem przez takie osoby czegoś, co zwie się „błędem doktrynalnym”, ale również, czy nie jest to po prostu herezją? Popieranie na płaszczyźnie intelektualnej grzechu aborcji już na pierwszy rzut oka wydaje się spełniać większą część z tego, co przynależy do definicji „herezji”. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2089 cytując kanon 751 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mówiąc o różnych rodzajach grzechów przeciw wierze i jedności Kościoła, stwierdza:
Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej (…)” [2].

Sobór Watykański I deklaruje zaś, iż:
wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko, co zawiera się w słowie Bożym spisanym lub przekazanym, i jest do wierzenia przedkładane przez Kościół – albo uroczystym orzeczeniem, albo zwyczajnym i powszechnym nauczaniem – jako objawione przez Boga (Patrz: „Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej”, Rozdział III, p. 34) .

Herezją jest zatem uporczywe kwestionowanie tych prawd, które:

– zostały przez Boga objawione w Piśmie świętym lub ustnym podaniu przekazanym przez apostołów.

– są podawane przez Kościół jako objawione przez Boga albo przez uroczyste orzeczenie (czyli definicję dogmatyczną) albo przez zwyczajne i powszechne nauczanie (czyli jednomyślne nauczanie wszystkich biskupów w łączności z Papieżem).
Prawda o moralnym zakazie aborcji wydaje się spełniać te kryteria, gdyż:
Po pierwsze: została przez Boga objawiona co prawda nie bezpośrednio w Piśmie świętym, ale w ustnym podaniu przekazanym apostołom. Dowodzi tego fakt, iż potępiania tej haniebnej praktyki są obecne już w najstarszych pismach chrześcijańskiej starożytności, np. w „Didache”.
Po drugie: prawda, z której bezpośrednio wynika potępienie aborcji, a mianowicie zakaz zabijania niewinnych osób ludzkich została wyraźnie objawiona przez Boga na kartach Pisma świętego (patrz: Prz 6, 16-19; Wj 23, 7; Mdr 12, 3-6).

Po trzecie: Magisterium Kościoła od wieków nauczało potępiania aborcji, a papież Jan Paweł II w wyraźny sposób rozeznał tę doktryną jako należącą do zwyczajnego i powszechnego – a więc nieomylnego – Magisterium Kościoła:
” Dlatego mocą władzy, którą Chrystus udzielił Piotrowi i jego Następcom, w komunii z Biskupami — którzy wielokrotnie potępili przerywanie ciąży, zaś w ramach wspomnianej wcześniej konsultacji wyrazili jednomyślnie — choć byli rozproszeni po świecie — aprobatę dla tej doktryny — oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. Doktryna ta, oparta na prawie naturalnym i na słowie Bożym spisanym, jest przekazana przez Tradycję Kościoła i nauczana przez Magisterium zwyczajne i powszechne” (Jan Paweł II, „Evangelium vitae”, n. 62).

Ujmując więc rzecz w skrócie: prawda o zakazie aborcji została objawiona przez Boga i była przekazywana przez Magisterium Kościoła w jego stałym, powszechnym oraz zwyczajnym nauczaniu. Czyż więc kwestionowanie tej prawdy nie przypomina herezji? Powie jednak może ktoś, że herezją jest tylko negowanie bądź dobrowolne powątpiewanie w te z Bożych prawd, które tyczą się porządku wiary, a nie moralności. Cóż, na pierwszy rzut oka ów zarzut może wydawać się zasadnym, ale czy po głębszej analizie rzeczywiście wygląda on na słuszny? Czyż bowiem nie można powiedzieć, że wierzyć należy nie tylko w prawdy typu Boskość Pana Jezusa, wieczyste dziewictwo Matki Bożej, ustanowienie sakramentu chrztu, ale również można rzec, iż wierzyć można w to, jak należy moralnie, zgodnie z wolą Boga postępować? Nie sądzę, żeby pomiędzy oboma płaszczyznami prawd istniała jakaś wielka różnica – wszak wszystkie one zostały nam objawione przez Boga.

Herezje przeciw moralności
Co więcej zaś, można podać przykłady konkretnych wypowiedzi Magisterium Kościoła, w których pewne błędne wypowiedzi odnoszące się do postępowania na płaszczyźnie moralnej zostały zakwalifikowane jako właśnie „heretyckie”.
I tak np. Sobór w Konstancji potępił następujący pogląd:
„Każdy tyran może i powinien, w sposób dozwolony i słusznie, zostać zgładzony przez jakiegokolwiek swego wasala czy poddanego, także przy użyciu zasadzki, fałszywego pochlebstwa czy udawania miłości, bez względu na złożoną mu przysięgę albo zawarte z nim przymierze, bez czekania na wyrok czy polecenie jakiegokolwiek sądu” (Patrz: Sesja XVII, V, 2).

Ojcowie tego soboru uzasadnili napiętnowanie owego poglądu, w taki oto sposób:
Pragnąc przeciwstawić się temu błędowi i usunąć go z korzeniami, święty synod, po dojrzałym namyśle ogłasza, orzeka i ustala, że doktryna tego rodzaju jest błędna w wierze i z punktu widzenia obyczajów, odrzucają i potępia jako heretycką, gorszącą, wywołującą niepokój i otwierającą drogę dla fałszu, oszustwa, kłamstwa, zdrady i wiarołomstwa. Ponadto ogłasza, orzeka i określa, że ci, którzy z uporem podtrzymują tę najbardziej zgubną doktrynę, są heretykami i jako tacy powinni być karani według prawnych sankcji kanonicznych.” (Patrz: Sesja XVII, V, 3, podkreślenia moje – MS).
Z kolei Sobór w Vienne tak wypowiedział się na temat tych, którzy broniliby uprawiania lichwy:
(…) Jeśli ktoś popadłby w taki błąd, że śmiałby z uporem twierdzić, iż uprawianie lichwy nie jest grzechem, postanawiamy, że powinien być ukarany jako heretyk, przy czym zobowiązujemy stanowczo miejscowych ordynariuszy i inkwizytorów niegodziwości herezji, aby występowali przeciw oskarżonym lub podejrzanym o tego rodzaju błąd tak samo, jak nie wahają się występować przeciw oskarżonym lub podejrzanym o herezję.” (podkreślenie moje – MS).

Kongregacja Nauki Wiary zaś w dokumencie o nazwie „Wyjaśnienie doktrynalne dotyczące końcowej części formuły <wyznania wiary="">” z dnia 29. 06. 1998 roku prawdę nauczania katolickiego głoszącą, iż: „bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest niezwykle poważnym wykroczeniem moralnym” zaliczała do rzędu tych prawd, które:
„(…) powinny być przez wszystkich wierzących przyjęte z wiarą teologalną. Dlatego gdyby ktoś uporczywie podawał je w wątpliwość lub odrzucał, podlegałby cenzurze herezji, zgodnie z odnośnymi kanonami Kodeksów kanonicznych”.
Podsumowanie
Wiele więc wskazuje na to, iż kwestionowanie bądź poddawanie w wątpliwość katolickiego nauczania o zakazie zabijania nienarodzonych dzieci rzeczywiście powinno być kwalifikowane jako herezja. Podobnie zresztą jako herezja powinno być traktowanie kwestionowanie innych prawd nauczania katolickiego w sferze moralnej, a więc np. nieuznawanie wewnętrznego zła kłamstwa, nierządu, homoseksualizmu, itd. Ci zatem, którzy twierdzą, że bezpośrednia aborcja może być w pewnych okolicznościach moralnie dozwolona dopuszczają się co najmniej materialnej herezji.
Mirosław Salwowski
Błędy i dwuznaczności ks. Szymona Bańki (FSSPX) odnośnie aborcji, cz. II
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA, Czy przeprosisz teraz Księdza Bańkę?
PUBLICZNIE!, Bo publicznie Księdza zniesławiłaś powielając ten artykuł!
Wczoraj podawałam link, byś osobiście odsłuchała tych wypowiedzi, ale ty, z nienawiści do Księdza to ignorowałaś i pisałaś jako komentarze cytaty z tego artykułu i jeszcze wstawiłaś 2 część.
Popełniłaś grzech oszczerstwa! Nienawiść też jest grzechem!

ps. Gdyby…More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA, Czy przeprosisz teraz Księdza Bańkę?
PUBLICZNIE!, Bo publicznie Księdza zniesławiłaś powielając ten artykuł!
Wczoraj podawałam link, byś osobiście odsłuchała tych wypowiedzi, ale ty, z nienawiści do Księdza to ignorowałaś i pisałaś jako komentarze cytaty z tego artykułu i jeszcze wstawiłaś 2 część.
Popełniłaś grzech oszczerstwa! Nienawiść też jest grzechem!

ps. Gdybyś była prawdziwą katoliczką, to oprócz przeprosin, skasowałabyś te paszkwile!
------------------------------------------
Przysmalał kocioł garowi. O jakich paszkwilach mówisz? To są wypowiedzi Księdza, które następnie zostały mailowo wytłumaczone. Nic nie będę kasowała a odnośnie maili to tez mam do jednej wypowiedzi duże zastrzeżenie:
,,Nie w przypadku „zagrożenia życia” a w przypadku aktualnego „ataku na życie” na matki można to brać pod uwagę. Teologia moralna dopuszcza traktowanie nawet niewinnej osoby jako „injustus agresor” – jako niesprawiedliwego agresora, gdy jego działanie sprowadza aktualne zagrożenie życia niewinnej osoby (np. osoby tonące które próbują się dostać na już przeładowaną łódź ratunkową i ewidentnie ją zatopią mogą zostać potraktowane jako agresorzy – można z nimi walczyć – nawet sprowadzając na nich śmierć). W tym samym sensie nie dziecko które stwarza zagrożenie dla życia ale takie którego rozwój realnie i aktualnie zabija matkę (ponoć może się to zdarzyć właśnie w przypadku ciąży pozamacicznej) może zostać zabite (choć teolodzy mówią że należy czekać i obserwować sytuację do samego końca – tak żeby mieć pewność że zaistniała taka sytuacja – więc musi się zacząć bezpośrednie niszczenie narządów wewnętrznych matki – wtedy według teologów można podjąć leczenie kobiety nawet jeśli będzie to wymagało zabicia dziecka. Nie zmienia to faktu że aborcja zawsze jest złem – tak jak niewpuszczanie tonących osób na łódź ratunkową (poprzez czynną walkę z nimi).
Przy okazji spróbuję znaleźć źródła.
W Chrystusie

ks. Szymon Bańka
-------------
Czyli ksiądz się przyznaje, że użył w stosunku do poczętego dziecka terminu ,,agresor'', które w ustach kapłana jest bulwersujące!

I ksiądz wypowiada słowa ,, zabicie dziecka''

,,Wtedy według teologów można podjąć leczenie kobiety nawet jeśli będzie to wymagało zabicia dziecka.''
------------
Według jakich teologów? Nas interesuje stanowisko Kościoła i Pismo Święte i nauczanie Papieży, oraz 5 Przykazanie Boże - Nie zabijaj!

A nie wypowiedzi jakichś teologów!

Według mnie Ksiądz się nie wybielił.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
@posoborowy absurd napisał:

,,...Nie pochwali księży z Bractwa, ani ojców, matki, które uczą dzieci od maleńkiego postawy klęczącej. Widok zawsze piękny i wzruszający, gdy dziecko widzi dorosłych klęczący - mamę, tatę, ministrantów to same to dzieciątko co ledwie chodzi klęka i rączki skłąda.''
------------
Co z tego, że uczycie dzieci klękać i składać rączki jak dajecie zły przykład i uczycie …
More
@posoborowy absurd napisał:

,,...Nie pochwali księży z Bractwa, ani ojców, matki, które uczą dzieci od maleńkiego postawy klęczącej. Widok zawsze piękny i wzruszający, gdy dziecko widzi dorosłych klęczący - mamę, tatę, ministrantów to same to dzieciątko co ledwie chodzi klęka i rączki skłąda.''
------------
Co z tego, że uczycie dzieci klękać i składać rączki jak dajecie zły przykład i uczycie ich nienawiści.

Sataniści też klękają przed swoim bogiem i nawet schylają głowę do ziemi. Same klękanie i składanie rączek nic nie da, jeśli się ma serce czarne jak smoła z którego sączy się jad nienawiści, do każdego kto nie należy do bractwa i ośmieli się skrytykować kogokolwiek z ,,przedsoborowców'', nawet gdyby głosił, największe herezje. Tymczasem wy sobie sami uzurpujecie prawo do rzucania najgorszych oszczerstw i pomówień nawet na naszego Świętego Papieża Jana Pawła II.

Tak wygląda pobożność i ,,świętość'' niektórych trydentów.
Oświecony absurdzie jesteś gorsza od faryzeuszów, bo oni nie używali takiego języka i nie pluli takim jadem, jak ty to czynisz.
2 more comments from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Mirosław Salwowski
To nie są żadne manipulacje. To pani manipuluje teraz sugerując, że ks. Bańka zarzucał mi jakąś manipulację. Po prostu z własnej woli i za zgodą ks. Szymona Bańki opublikowałem na swej stronie zapis naszej wymiany maili, w której pewne początkowo niejasne i dwuznaczne wypowiedzi ks. Bańki uległy pewnemu rozjaśnieniu. Tylko tyle i aż tyle.
---------
Quas Primas, kto tu jest…More
Mirosław Salwowski
To nie są żadne manipulacje. To pani manipuluje teraz sugerując, że ks. Bańka zarzucał mi jakąś manipulację. Po prostu z własnej woli i za zgodą ks. Szymona Bańki opublikowałem na swej stronie zapis naszej wymiany maili, w której pewne początkowo niejasne i dwuznaczne wypowiedzi ks. Bańki uległy pewnemu rozjaśnieniu. Tylko tyle i aż tyle.
---------
Quas Primas, kto tu jest manipulantem? To ty powinnaś przeprosić P. Mirosława Salwowskiego i mnie.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Nie w przypadku „zagrożenia życia” a w przypadku aktualnego „ataku na życie” na matki można to brać pod uwagę. Teologia moralna dopuszcza traktowanie nawet niewinnej osoby jako „injustus agresor” – jako niesprawiedliwego agresora, gdy jego działanie sprowadza aktualne zagrożenie życia niewinnej osoby (np. osoby tonące które próbują się dostać na już przeładowaną łódź ratunkową i ewidentnie …More
,,Nie w przypadku „zagrożenia życia” a w przypadku aktualnego „ataku na życie” na matki można to brać pod uwagę. Teologia moralna dopuszcza traktowanie nawet niewinnej osoby jako „injustus agresor” – jako niesprawiedliwego agresora, gdy jego działanie sprowadza aktualne zagrożenie życia niewinnej osoby (np. osoby tonące które próbują się dostać na już przeładowaną łódź ratunkową i ewidentnie ją zatopią mogą zostać potraktowane jako agresorzy – można z nimi walczyć – nawet sprowadzając na nich śmierć). W tym samym sensie nie dziecko które stwarza zagrożenie dla życia ale takie którego rozwój realnie i aktualnie zabija matkę (ponoć może się to zdarzyć właśnie w przypadku ciąży pozamacicznej) może zostać zabite (choć teolodzy mówią że należy czekać i obserwować sytuację do samego końca – tak żeby mieć pewność że zaistniała taka sytuacja – więc musi się zacząć bezpośrednie niszczenie narządów wewnętrznych matki – wtedy według teologów można podjąć leczenie kobiety nawet jeśli będzie to wymagało zabicia dziecka. Nie zmienia to faktu że aborcja zawsze jest złem – tak jak niewpuszczanie tonących osób na łódź ratunkową (poprzez czynną walkę z nimi).
Przy okazji spróbuję znaleźć źródła.
W Chrystusie

ks. Szymon Bańka
-------------
Czyli ksiądz się przyznaje, że użył w stosunku do poczętego dziecka terminu ,,agresor''.
,,Wtedy według teologów można podjąć leczenie kobiety nawet jeśli będzie to wymagało zabicia dziecka.''
------------
Według jakich teologów? Nas interesuje stanowisko Kościoła i Pismo Święte i nauczanie Papieży, oraz 5 Przykazanie Boże - Nie zabijaj!

A nie wypowiedzi jakichś teologów!

---------
Dam świadectwo.

Moja znajoma nie wiedziała, że jej bliska osoba poczęła dziecko i było ono umieszczone poza macicą.

Będąc na Adoracji dostała przynaglenie, aby modlić się o to, by dziecko zostało umieszczone we właściwym miejscu i tak się modliła. Sama była zdziwiona dlaczego tak ma się modlić.

Dowiedziała się o wszystkim później.
Jej modlitwa została wysłuchana dziecko zostało cudownie umieszczone w macicy. Jest dokumentacja. Lekarze są w szoku, nie potrafią tego wyjaśnić. Powiedzieli, że wydarzył się cud. A wcześniej sami proponowali usunięcie jak najszybciej tego dziecka.
Katolicy, w tym Księża i teolodzy zapominają o najważniejszym, czyli o modlitwie. Przecież dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. W XXI wieku cuda również się zdarzają i jest ich nie mało. Tylko trzeba z wiarą prosić o wszystko Boga z dodaniem ,,Bądź Wola Twoja''.

Dziecko urodziło się całe i zdrowe bez, żadnych powikłań.

Bogu niech będą Dzięki!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Nie podważam oczywiście cytowanych przez Pana dokumentów magisterium, jednak podążając za moim profesorem teologii moralnej z Zaitzkofen uważam że właśnie wtedy kiedy rozwój dziecka aktualnie i realnie uszkadza narządy wewnętrzne kobiety może jednak zostać uznane za agresora – jeśli dobrze pamiętam to teolodzy stosowali tu wyjaśnienie że nie można po prostu zabić tego dziecka (na podstawie …More
,,Nie podważam oczywiście cytowanych przez Pana dokumentów magisterium, jednak podążając za moim profesorem teologii moralnej z Zaitzkofen uważam że właśnie wtedy kiedy rozwój dziecka aktualnie i realnie uszkadza narządy wewnętrzne kobiety może jednak zostać uznane za agresora – jeśli dobrze pamiętam to teolodzy stosowali tu wyjaśnienie że nie można po prostu zabić tego dziecka (na podstawie przewidywań), ale jeśli jest konieczne przeprowadzenie operacji usunięcia jakiejś części narządów wewnętrznych za względu na rozwój dziecka (co z konieczności wiąże się ze śmiercią dziecka i w praktyce jest równoznaczne z zabiciem go), który je uszkadza to wtedy jest to dopuszczalne moralnie (w ten sposób omijają oni bardzo jasne zakazy bezpośredniego zabicia istoty niewinnej). Jeśli dobrze pamiętam to zostało nam to przedstawione jako rzecz dosyć powszechnie uznaną przez nowszych teologów moralnych i nie łamiącą zakazu zabijania istoty niewinnej. ''
W Chrystusie
ks. Szymon Bańka
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas
Jestem pewna, że @MEDALIK ŚW. BENEDYKTA nie znalazła sama tego paszkwilu p.Salwowskiego zniesławiającego ks. Bańkę. Podejrzewam, że podsunął jej ten art @PiotrMrotek tym bardziej, że Medalikowa uprzedzała kilka dni temu na forum o tej sprawie. Kto Piotrowi to podsunął, to już jego sumienie. W każdym razie, wszyscy, łącznie z autorem paszkwilu dopuściliście się grzechu …More
Quas Primas
Jestem pewna, że @MEDALIK ŚW. BENEDYKTA nie znalazła sama tego paszkwilu p.Salwowskiego zniesławiającego ks. Bańkę. Podejrzewam, że podsunął jej ten art @PiotrMrotek tym bardziej, że Medalikowa uprzedzała kilka dni temu na forum o tej sprawie. Kto Piotrowi to podsunął, to już jego sumienie. W każdym razie, wszyscy, łącznie z autorem paszkwilu dopuściliście się grzechu ZNIESŁAWIENIA, grzechu OSZCZERSTWA.
ps. Pomimo wskazania (przeze mnie) oryginału wypowiedzi w postaci filmiku z wypowiedzią księdza Bańki, by "Medalikowa" sama posłuchała, to bezczelnie wstawiła II część paszkwilu Salwowskiego.

WIDAĆ, że ataki na Księży z Bractwa, także na Księdza Stehlina i Księdza Szydłowskiego są atakami złego ducha.
---------------------------------
A skąd ta pewność? Właśnie się mylisz. Ja z Piotrem M nie mam żadnego kontaktu nawet jestem przez niego zablokowana.
Artykuł zamieszczony przeze mnie odnalazłam sama i nie uważam go ani za zniesławienie , ani za oszczerstwa. Skoro Ks. Bańka powiedział to i było to zacytowane przez autora to jakie to jest oszczerstwo?
Dalszej korespondencji i meili w tej sprawie nie znałam. Dowiedziałam się dopiero teraz od samego Księdza. Jednak Ks. w tym mailu przyznaje się , że dziecko można nazwać ,,agresorem'', tak był uczony.
,,Nie podważam oczywiście cytowanych przez Pana dokumentów magisterium, jednak podążając za moim profesorem teologii moralnej z Zaitzkofen uważam że właśnie wtedy kiedy rozwój dziecka aktualnie i realnie uszkadza narządy wewnętrzne kobiety może jednak zostać uznane za agresora – jeśli dobrze pamiętam to teolodzy stosowali tu wyjaśnienie że nie można po prostu zabić tego dziecka (na podstawie przewidywań), ale jeśli jest konieczne przeprowadzenie operacji usunięcia jakiejś części narządów wewnętrznych za względu na rozwój dziecka (co z konieczności wiąże się ze śmiercią dziecka i w praktyce jest równoznaczne z zabiciem go), który je uszkadza to wtedy jest to dopuszczalne moralnie (w ten sposób omijają oni bardzo jasne zakazy bezpośredniego zabicia istoty niewinnej). Jeśli dobrze pamiętam to zostało nam to przedstawione jako rzecz dosyć powszechnie uznaną przez nowszych teologów moralnych i nie łamiącą zakazu zabijania istoty niewinnej. ''
W Chrystusie
ks. Szymon Bańka
Mirosław Salwowski vs. Ks Szymon Bańka (wymiana maili w sprawie aborcji)
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Nie mogę napisać komentarza do księdza Bańki. Pięć razy próbowałam i albo się nie chce wysłać, albo się samo kasuje, albo blokuje mi się komputer. Ktoś mi w tym ewidentnie przeszkadza.
Brygada Świętokrzyska NSZ
Przeszkadza ci twój " pan " lucyfer - boi się ,że znajdziesz nawrócenie !
Szymon Bańka
Czy autor tego wpisu nie zauważył czy celowo zataił że z panem Salwowskim rozmawiałem na ten temat i że na jego stronie jest opublikowany zapis tej rozmowy. Myślę że wyjaśnia on dokładnie o jakim przypadku mówiłem: Wzgardzone prawdy, zapomniane wartości | Mirosław Salwowski vs. Ks Szymon Bańka (wymiana maili w sprawie aborcji)
Chcący
Dlaczego ksiądz dorabia do słów księdza Korupki coś, co z nich w sposób konieczny nie wynika. To coś- sugerowanie ŚLEPEGO POSŁUSZEŃSTWA stawia tego księdza w złym świetle i jako takie jest oszczerstwem. Oto opracowanie w którym od strony 62 udowadniam błędność księdza oskarżeń : google.com/file/d/1VTi66M-PR_M4Fnwkb9uDrK4uI-_w8pSO/view
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,31 Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami 32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Ewangelia wg św. Jana 8,31-32
Kryspin Rycerz Niepokalanej
Jesteś satanista
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Brygada Świętokrzyska NSZ, na cytat z Pisma Świętego postawił 😡groźną minę, skierowaną do Samego Pana Jezusa. '. Ja osobiście zostałam nazwana przez niego i przez

Kryspin Rycerz Niepokalanej,oraz
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
satanistą'', a Kościół Święty'' nazywają ,,synagogą szatana''

Takich mamy pobożnych i ,,świętych przedsoborowców''

MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,31 Wtedy …More
Brygada Świętokrzyska NSZ, na cytat z Pisma Świętego postawił 😡groźną minę, skierowaną do Samego Pana Jezusa. '. Ja osobiście zostałam nazwana przez niego i przez

Kryspin Rycerz Niepokalanej,oraz
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
satanistą'', a Kościół Święty'' nazywają ,,synagogą szatana''

Takich mamy pobożnych i ,,świętych przedsoborowców''

MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,31 Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami 32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Ewangelia wg św. Jana 8,31-32

Zgłoś
Zmień komentarz
Usuń komentarz,,31 Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami 32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Ewangelia wg św. Jana 8,31-32
Brygada Świętokrzyska NSZ
Postawiłem zła minkę nie na cytat -tylko na twoją interpretacje i wstawiania w miejsce , gdzie absolutnie nie pasuje !
Quas Primas
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA No i po co wstawiasz te kalumnie, jak p. Salwowski oczernia ks. Bańkę a ty powielasz te oszczerstwa, bo nie umiecie słuchać ze zrozumieniem...
ps. odsłuchałaś wypowiedzi? Jeśli tak i nadal twierdzisz, że ks. Bańka wypowiadał te słowa, to polecam wrócić do podstawówki i nauczyć się słuchania ze zrozumieniem!
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
....bo co podejmować jakiekolwiek dysputy z opętanym satanistą -Elkamem !
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,W tej części przyjrzę się zaś twierdzeniu ks. Bańki o tym, jakoby popieranie aborcji zasługiwało co prawda na miano grzechu i błędu, jednak raczej nie stanowiłoby herezji''
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
.....dotyczy zagrożenia życia matki -trollu !!!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
.....dotyczy zagrożenia życia matki -trollu !!!
-----------------------------------

do kogo ten komentarz?
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
DO CIEBIE SATANISTO !