Victory
648

BKP: Františku Bergoglio, čeká tě peklo, pokud zemřeš v nekajícnosti

Vážený lžipapeži,

celý svět a rozhodně i Ty sám víš, že jsi už jednou nohou v pekle. Bůh Tě skrze BKP vyzývá, abys využil poslední šanci k veřejnému pokání ze svých duchovních zločinů vůči Bohu, církvi a lidstvu. Člověk, který se blíží k smrti, je držen v duchovní slepotě a falešném pokoji, aby nekonal spasitelné pokání, kterým by svou duši zachránil před věčným peklem. Je nám líto Tebe a rovněž i duší, které jsi svedl svými herezemi, lstivostí a hlavně zneužitím papežské autority. Z lásky k ukřižovanému Kristu a nesmrtelným duším Ti proto chceme připomenout, co je z Tvé strany nutné:

1) Konat pokání za Amoris laetitia, kde jsi popřel existenci objektivně platných morálních norem, a tím i Božích zákonů a přikázání. Dopustil ses tím těžkého zločinu vzpoury proti Bohu.

2) Konat pokání za veřejné modlářství a intronizaci démona Pačamamy. Popřel jsi první přikázání Dekalogu! Vytýčil jsi cestu návratu k démonskému pohanství a programované satanizaci. Za to Tvou vinou dopadá na církev prokletí a Ty sám ses pačamamským antievangeliem (Gal 1,8-9) vyloučil z církve.

3) Konat pokání za prosazování sodomie, a dokonce legalizace soužití sodomitů. Ty jsi totálně popřel Boží postoj vůči ohavnosti a nejhrubší nemorálnosti. Písmo varuje trestem ohně časného (2Pt 2,6) i věčného (Juda 7). Sodomie souvisí s kradením dětí a jejich krutou tyranií pod termínem „adopce homosexuálními páry“. Za sodomitské antievangelium na Tebe dopadla anathema – vyloučení – exkomunikace dle Gal 1,8-9.

4) Konat pokání za zločinné prosazování experimentální mRNA vakcíny všem, tedy celému světu. Vatikán je odstrašujícím příkladem povinného očkování, které je kromě jiného i satanským antikřtem. Za toto covidové antievangelium na Tebe rovněž dopadla Boží anathema dle Gal 1,8-9.

5) Konat pokání za Tvou jednotu s nejvyššími zednáři a s jejich programem masových zločinů s cílem zotročení a vyhlazení lidstva. Zneužil jsi k tomu autoritu církve a vedeš ji k satanizaci a likvidaci. Za toto masonské antievangelium na Tebe rovněž dopadlo Boží prokletí (Gal 1,8-9).

Toto všechno jsou do nebe volající zločiny. Cestu k nim ale připravil už II. vatikánský koncil a koncilní i pokoncilní papežové. Ti byli povinni se proti tomuto duchu hereze, lži a smrti postavit. Pro jejich mlčení k herezím neomodernismu a synkretismu, a navíc i za jejich propagaci, na ně dopadá Boží trest posmrtné exkomunikace (srov. posmrtná exkomunikace papeže Honoria, rok 680).

Ty jako arcikacíř okupuješ nejvyšší úřad v církvi. Je tragédie, že už se všichni naučili pokládat Tvou apostazi za normu pravověrnosti.

Boží milosrdenství je velké, ale předpokladem je pravdivé pokání. Ježíšovo varování platí i Tobě: „Jestliže nebudeš činit pokání, věčně zahyneš.“ (srov. Lk 13,3)

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

22. 12. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8