Clicks102
Peter(skala)

Duše nepokrstených detí a duše, ktoré v Očistci netrpia ohňom

Veľkosť a trvanie trápenia v očistci sú primerané
veíkosti hriechov.

Čím viac paliva, t. j. čím viac hriechov bere niekto so sebou
na druhý svet, tým viac bude tam pálený. (Sv. Bonav.) Čím väčšia
vina, tým viac trápi očisťujúci plameň. (Sv. Aug.) Podlá toho, ako
veriaci viac alebo menej milovali zemské statky, budú zdĺhavejšie
alebo chytrejšie liečení ohňom očistcovým. (Sv. Aug.) Kto sa zo
starel v hriechoch, potrebuje viac času, aby sa prebrodil cez rieku
ohňa. (Sv. Aug.) S takým je tak, ako s veľmi tvrdými jedlami:
tieto musia sa i dlhšie varif. Stá rokov trvajúce omšové základiny
poukazujú na to, že niektoré duše za mnohé veky ludské trpeť
musia; keby tomu tak nebolo, Cirkev neprijímala by takých zákla
dín (fundácií). Katarína Emmerichová povedá vo svojich videniach,
že Spasiteľ v každý výročný deň svojej smrti, teda vo Veľký piatok,
sostupuje do očistca a vysvobodzuje ztadiaľ jednu, alebo druhú
dušu, ktorá kedysi bola svedkom jeho krvavej smrti na Golgate a
do tých čias ešte vždy nebola pripustená k videniu Boha. A čo by
trest u niektorých duší trval snád len jednu hodinu, táto hodina
zdá sa im iste neznesiteľne dlhou. (Sv. Brig.) Údom škapulárskeho
braterstva sľubuje sa zvláštne skrátenie očistcových pokút.

— Viacerí svätí su toho náhladu, že niektoré (ovšem len dokonalé) duše
v očistci vytvorené sú iba z videnia Boha a netrpia nijakých múk.
(Sv. Brig.) S týmito bolo by asi tak, ako s nekrstenými deťmi.


Konečne zdá sa, že pokuty očistcové úzko súvisia so spáchanými
hriechmi. Kto teda n. pr. hrešil nemiernosťou, bude tam trpeť hlad
a smäd. (Sv. Matilda) Sv. Brigita videla duše trápiť sa najviac na
tých údoch, ktorými sa najviac prehrešily. Sv. Margita Kortonská
videla niektorých, čo nemohli sa skôr vysvobodiť, až majetok, ktorý
si na zemi skrivodlive nadobudli, zase bôl prinavrátený. I akýsi
maliar, čo namaľoval nemravný obraz, dla udania jednej svätej
nebol vysvobodený z očistca, zakial obraz ten nebol zničený a
nemohol byť na pohoršenie. (Louvet) Ó, sostupujže za živa
častejšie do očistca, aby si ta po smrti nemusel sostúpiť! (Sv. Aug.)

Ludový katechizmus str.362