3
4
1
2
Clicks895
kamerunmassea
1
Modlitwy w języku Baka. Signe de la croix aè ‘e-Komba kpoàde, woà, Nyïì-áà tá Láè tá Joàkoè Moèpoèpoè. Amen. Gloire au Peère... formule breève: ‘a ‘o nïì tá ‘e-Komba a ye, Komba kpoàde, woà, Nyïì-áà …More
Modlitwy w języku Baka.

Signe de la croix

aè ‘e-Komba kpoàde, woà, Nyïì-áà tá Láè tá Joàkoè Moèpoèpoè. Amen.

Gloire au Peère...

formule breève:
‘a ‘o nïì tá ‘e-Komba a ye, Komba kpoàde, woà, Nyïì-áà tá Láè tá Joàkoè Moèpoèpo, makaèlaè góàgóè tá àgóè. Amen.

formule lounge:
‘a ‘o nïì tá ‘e-Komba a ye, Komba kpoàde, woà, Nyïì-áà tá Láè tá Joàkoè Moèpoèpo,
Komba káè ‘eà äo, ‘eà ‘óèó äo, ‘eà äa dó náè,
‘a ‘o nïì táà,makaèlaè góàgóè tá àgóè. Amen.

NOTRE PERE

Nyuèa-la káè a ye náè,
mááè pe bo kóèpe woà nyïì ngbengbe a moè,
joàkoè woà jáè kóè tá moè,
woà mááè ‘eèe káè buàmaà-moè äaè ye náè aè pá-toàloà pe naè a ye.
tóè pe a jo na laèkpe káè,
kpikpi yuèwaè a nga aè sïùtïù káè nga aè mááè tá moè náè,
pe na bïì-yáàkáè nga aè kpi tá yuèwaè a bo káènóèó woà aè mááè tá a sïùtïù náè,
mááè pe nga teeè buàmaà-aà a gaèje naè sïùtïù ‘eèe,
bótóè a äo. ‘e kóè koaè. Amen.

JE VOUS SALUE MARIE
Marie, sepeèaè ‘eèe káè Komba ‘eà äaè ye moè tá náè,
Komba ‘eà bitá moè, moè ngbengbe aè wótóè woàsáè naè toàloà káènóèó kóèpá,
tá Laè a moè Yeàsuèsïì bo kóèpá woà aè kajáà.
Joàkoè Marie, nyïùáè-Komba, bobo pe a Komba,
nganga náè waè-máàáè sïùtïì ‘eèe,
bo áà pe a malaèlaè tá tie na kpi-a.
‘e kóè koaè. Amen.

Je crois en Dieu
ma aè ‘e nga Komba, nyáè-bo kóèpá, moà-kpáàkáà, waè-póàóè ye tá toàloè.
ma aè ‘e nga-Yeàsuèsïì Klïùstuè, kpoàde moèsuèmaè na laè a Komba, ngbengbe a ngatïùnïì,
Moàpïìma a Marie ‘eà jaèo me a ngéà tá kpáàkáà aà Moèpoèpoè a Komba, ‘endeè ‘eà ngó ju áà.
‘eà muèo sïùtïì aè tie a Poànsïì Pïìlatïì,
woè äaèndaèmaèo láà aè lo naè peàndaè, ‘aà kpi, waà lu áà, ‘aà gó bitá waè-kpïùkpïìo,
a bïìtïì bataè ‘eà ngó jukoè a koè, ‘aà du a ye doàtoè aè móàkóà kpa-Komba, nyïì-áà, moè-kpáàkáà.
‘aà dó laè bike kina na kónóè we a bo káènóèó woà laènáè kóè aè pá-toàloà káè náè tá bo káènóèó waà kpio náè.
ma aè ‘e nga-Joàkoè Moèpoèpoè a Komba,
ma aè ‘e nga-saàngïìa a bo a Yeàsuèsïìo a njoè-bele kóàpá,
ma aè ‘e nga-doàtoè kpoède a ngatïùnïì tá bo káènóèó woà jóè bitá Komba náè,
ma aè ‘e nga-na bótoè tá bo sïùtïì na mááè ‘eèe a ngoà,
ma aè ‘e nga-na jukoè-waè-kpïùkpïìo bike a koè tá na koo-loà aè toàloà aà ngoà aè na àgó aè joàkoè doàtoè a Komba naè toàkpoèlïì.

LES 10 COMMANDEMENTS
1. ngóè ye Komba kóè ngáà kpoàde. mo oè ye áà aè wótóè ‘eèe kóèpá.
2. moè do ‘e-Komba tá woàpáè a.
3. a laèkpe a Komba ngóè yáè tá moè aè na jakaèlaè táà.
4. ngóè ye nyuèa-moè tá nyuàa-moè.
5. moè mooè bo a.
6. moè geeè wó-bo a, moè geeè kó-bo a.
7. moè jïì ‘eèe a bo a.
8. moè ngomaè woàpáè a.
9. moè tó pe bo we naè woàpáè a.
10. moè kanaè ‘eèe a nóóè bo a.

L’ANNONCE DE L’ANGE A MARIE
Inglisi Gabriel ‘eà dóèo na manaè pe Marie pe kóèmbá ‘eà ju waè-boàoè-bo,
-‘endeè Marie ‘eà ngó ja me tá kpáàkáà aà Moèpoèpoè a Komba.

Marie tá inglïìsïì pe: ma náè ma aè káè kóè tá Komba,
-‘eà mááè tááè ‘eèe káè ‘eà aè ye náè.

Laè a Komba ’eà ngó ja ngoèboè-bo aè bu-Marie,
- ‘endeè ‘aà doèto bitá bo aè pá-toàloà káè.

Joàkoè Nyïùáè-Komba, bobo pe a Komba
- pe ndeè buàmaà-aà ‘e lákáè táà aè na makaè tá joàkoè ‘eèe na njoè-li-Yeàsuèsïì Klïùstuè.

‘a jakaèlaè nïì tá Komba.
Komba, nyuèa-la, ‘óèto yeàyeè a moè aè buàmaà-aà. nga jáèo bitá Inglïìsïì Gabriel joàkoè tima na ju pe a Laè a moè, waè-boàoè-bo.
mááè pe nga nóóè a kpaèje a ngáà aè na tomáà, ngáà káè ‘eà muèo sïùtïù, ‘eà kpïìo aè lo naè peàndaè aè lonjoè-a, ‘endeè ‘eà ngó jukoè a koè náè, joàkoè nganga àsïì, nga kótóè bitá moè aè na sepeàaè doàtoè a ngi táà.
nga aè yi tá moè ‘eèe naà tá ‘e-Yeàsuèsïì Klïùstuè, Laè a moè káè ‘i táà ‘i äaè doèto tá Joàkoè Moèpoèpoè toàkpoàlïìtoàkpoàlïì náè. Amen.

REINE DU CIEL (pour le temps pascal)à
ngbe woàsáè Marie, ngamoè, moè to-njoè-bo káènóèó woà jóè bitá Komba náè, sepeèaè ko seàpeèaè, Alleluia,

aèwa Laè a moè káè moè juèo láà náè, Alleluia,

‘aà jukoèo a koè pe na bïì-yáàkáè ‘eà maènaèo náè, Alleluia,
bobo pe a Komba, Alleluia.

‘a jakaèlaè nïì tá Komba.
Komba, ngbengbe a nga, nga aè sepeèaè na jukoè-Laè a moè a koè aè na du-áà doàtoè moà-kpáàkáà aè sóóè-moè.
mááè pe nganga àsïì, nga sangïìaè laènáè bitá moè, nga tá Moèpïìma a Marie, nyuàa-la, tá waè-yeo kóèpá aè na sepeèaè be a moè káè ‘e mbáè i de náè.
nga aè yi tá moè ‘eèe naà tá ‘e-Yeàsuèsïì Klïùstuè, Laè a moè káè ‘i táà ‘i äaè doèto tá Joàkoè Moèpoèpoè toàkpoàlïìtoàkpoàlïì náè. Amen.
kamerunmassea
Modlitwy w języku Baka