04:16
Η Οδηγήτρια ϗ Κοντάκιον τῆς Θεοτόκου - Hodegetria et Cantus Matri Dei NFT: opensea.io/…19145878113431027391457810365503705780930679406593 zazzle.com/Η_Οδηγήτρια_poster-228933137174093215…More
Η Οδηγήτρια ϗ Κοντάκιον τῆς Θεοτόκου - Hodegetria et Cantus Matri Dei NFT: opensea.io/…19145878113431027391457810365503705780930679406593 zazzle.com/Η_Οδηγήτρια_poster-228933137174093215 zazzle.com/ProVaticanus Κοντάκιον τῆς Θεοτόκου Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε. Ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε. Kontakion of the Mother of God To you, the Champion Leader, I, your City, dedicate a feast of victory and thanksgiving, as one rescued out of sufferings, O Mother of God. But as you have invincible might, set me free from every peril, that I may cry out to you: Hail, Bride unwedded. Η Οδηγήτρια είναι εικονογραφικός τύπος της Παναγίας κατά τον οποίο απεικονίζεται η Παναγία όρθια, βρεφοκρατούσα και ελαφρώς στραμένη αριστερά. Η ονομάσία του τύπου αυτού οφείλεται σε σχετική εικόνα της μονής των Οδηγων που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, την οποία έστειλε από τα Ιεροσόλυμα περί το 400 η αυτοκράτειρα Αιλία Ευδοκία στην αδελφή του συζύγου της Πουλχερία. Η εικόνα αυτή κατέστη Ιερό Παλλάδιο και χρησιμοποίηθηκε τόσο σε τελετές, όσο και σε πολεμικές συγκρούσεις, ενώ είχε αποδοθεί στον Λουκά.[ Hodegetria is an iconographic type of the Virgin Mary in which the Virgin Mary is depicted standing, holding a baby and slightly leaning to the left. The name of this type is due to a relative image of the monastery of the Guides located in Constantinople , which was sent from Jerusalem around 400 by the Empress Aelia Evdokia to the sister of her husband Poulcheria . This image became a Sacred Palladium and was used both in ceremonies and in wars, while it was attributed to Luke . Θεοτόκος Οδηγήτρια Λεπτομέρεια από νεανικό έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco), στο οποίο ο Ευαγγελιστής Λουκάς εμφανιζόταν να ζωγραφίζει εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας. Η εικόνα της Θεοτόκου Οδηγήτριας φιλοτεχνήθηκε για το Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη από το ζωγράφο-αγιογράφο Γιώργο Μπογδανόπουλo, σύμφωνα με την τεχνική των βυζαντινών ζωγράφων (που τοποθετείται γύρω στο 1560), δηλαδή με αβγοτέμπερα πάνω σε ξύλο, σε συνδυασμό σε γαιώδη χρώματα και στιλβωμένα φύλλα καθαρού χρυσού. Theotokos Hodegetria Detail from a youthful work by Domenikos Theotokopoulos (El Greco), in which the Evangelist Luke appeared to paint an icon of the Virgin Hodegetria. The icon of the Virgin Hodegetria was created for the Shop of the Benaki Museum by the painter-hagiographer George Bogdanopoulos, according to the technique of the Byzantine painters (placed around 1560), ie with egg tempera on wood, in combination with earthy colors and of pure gold. Ago tibi gratias Deo per instrumenta de Cappella Romana pro bono rei publicae. #Mariupol #Hodegetria #Kontakion ProVaticanus is creating Promere Quod Video. | Patreon