Clicks329

O BOGURODZICO, DZIEWICO - modlitwa Pawła VI

O Bogurodzico, Dziewico, najdostojniejsza Matko Kościoła, Tobie powierzamy cały Kościół. Ty, którą słodko nazywamy „Wspomożycielką Biskupów”, chroń pasterzy Kościoła w ich apostolskim posłannictwie i oręduj za nimi. Opiekuj się wszystkimi kapłanami, zakonnikami i laikatem, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie.
Ty, która przez swego Bożego Syna, w momencie Jego zbawczej śmierci, zostałaś Matką umiłowanego ucznia, wspomnij na powierzony Tobie lud chrześcijański.
Pamiętaj o wszystkich Twoich dzieciach, przyczyń się przed Bogiem za ich prośbami, zachowaj w nich silną wiarę, umocnij nadzieję i rozpal miłość.
Wspomnij na tych, którzy żyją w niebezpieczeństwie i potrzebach. Wyjednaj im, Matko, siłę i moc wytrwania.
Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych i racz nas zjednoczyć. Ty, która zrodziłaś Chrystusa, Pośrednika między Bogiem a ludźmi.
O Świątynio Światłości, bez cienia zmazy. Wstawiaj się za nami do Syna Twego Jednorodzonego, Pośrednika naszego pojednania z Ojcem, by okazał miłosierdzie dla naszych słabości i oddalił od nas wszelką niezgodę, wlewając w dusze nasze radość miłowania.
Twemu Niepokalanemu Sercu, Bogurodzico Dziewico, oddajemy w końcu cały rodzaj ludzki. Prowadź go ku poznaniu jedynego i prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Oddal od niego kary za grzechy. Obdarz nasz cały świat pokojem – w prawdzie, sprawiedliwości i miłości.
masada
in humilitate servire
„Wspomożycielką Biskupów” -
*******************************

Wspomożycielką wiernych !
Anja39
"Najświętsza Dziewico, błogosławiona Matko Kościoła, Ty strzeżesz w nas darów Twojego Syna, Jezusa Chrystusa"
🙏
in humilitate servire
Litania do Maryi Matki Kościoła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

- Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
- Maryjo, Dziewico z Nazaretu, módl się za …More
Litania do Maryi Matki Kościoła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

- Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
- Maryjo, Dziewico z Nazaretu, módl się za nami.
- Umiłowana Córko Ojca, módl się za nami.
- Dziewico wybrana przed wiekami, módl się za nami.
- Matko od wieków przewidziana, módl się za nami.
- Córko Adama, módl się za nami.
- Nowe Stworzenie, módl się za nami.
- Córko Syjonu, módl się za nami.
- Wybrana spośród ubogich Pana, módl się za nami.
- Pokorna służebnico Pańska, módl się za nami.
- Cała święta, ukształtowana przez Ducha Świętego, módl się za nami.
- Świątynio Ducha, módl się za nami.
- Pełna łaski, módl się za nami.
- Dziewico błogosławiona, módl się za nami.
- Dziewico Niepokalana, módl się za nami.
- Matko Emmanuela, módl się za nami.
- Matko Jezusa, módl się za nami.
- Matko Syna Bożego, módl się za nami.
- Matko Chrystusa, módl się za nami.
- Matko Odkupiciela, módl się za nami.
- Matko Pana i Zbawiciela, módl się za nami.
- Ty, która dałaś życie światu, módl się za nami.
- Współpracownico wspaniałomyślna Chrystusa Pana, módl się za nami.
- Ty, która współdziałałaś w dziele Odkupienia, módl się za nami.
- Ty, która współcierpiałaś z Synem umierającym na krzyżu, módl się za nami.
- Nowa Ewo, módl się za nami.
- Matko żyjących, módl się za nami.
- Matko ludzi, módl się za nami.
- Matko wierzących, módl się za nami.
- Ty, która razem z Apostołami błagałaś o dar Ducha Świętego, módl się za nami.
- Uwielbiona w niebie z ciałem i duszą, módl się za nami.
- Wywyższona przez Pana jako Królowa wszechświata, módl się za nami.
- Pierwowzorze Kościoła, módl się za nami.
- Najznakomitsza cząstko Kościoła, módl się za nami.
- Wzorze świętości we wspólnocie wybranych, módl się za nami.
- Matko chrześcijan, módl się za nami.
- Opiekunko, Wspomożycielko, Pośredniczko i Orędowniczko, módl się za nami.
- Znaku pewnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże Ojcze, Przyjacielu ludzi, Obecności niewypowiedziana i nieogarniona, Ty prowadzisz swój lud pośród zmieniających się kolei życia. Dzięki Ci składamy za to, że łaskawie wejrzałeś na naszą ziemię, wybierając przed wiekami Dziewicę, Córę Syjonu, aby się stała Matką Twojego Syna i wszystkich żyjących. Prosimy Cię, niech ten sam Duch, którego przyjścia usilnie przyzywała wraz z Apostołami, oświeca naszą drogę, napełnia nasze serca swoją miłością i dla wszystkich będzie Pocieszycielem i prawdziwym pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
in humilitate servire
O Bogurodzico, Dziewico, najdostojniejsza Matko Kościoła, Tobie powierzamy cały Kościół. Ty, którą słodko nazywamy „Wspomożycielką Biskupów”, chroń pasterzy Kościoła w ich apostolskim posłannictwie i oręduj za nimi.