Clicks185
Stylita
4

Boží slovo na den 18.5. A.D.2020

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. To jsem k vám mluvil, abyste neodpadli. Vyloučí vás ze synagogy, ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si myslet, že tím uctívá Boha. Budou tak jednat, protože nepoznali Otce ani mne. Ale toto jsem vám pověděl, abyste si – až jednou ta chvíle přijde – vzpomněli na to, že já jsem vám to řekl.“
Jan 15,26 16,4a
Dana22
activistmommy.com/un-cautions-aga…

UN Cautions Against Using Words Like “Husband” or “Wife” To “Create A More Equal World”

preklad robený cez translator

Upozornenia OSN proti používaniu slov ako „manžel“ alebo „manželka“ na „vytvorenie rovnocennejšieho sveta“

Napriek tomu, že je uprostred pandémie, OSN stále nachádza čas na presadzovanie svojej agendy založenej na rodovej teórii. Najnovšie …More
activistmommy.com/un-cautions-aga…

UN Cautions Against Using Words Like “Husband” or “Wife” To “Create A More Equal World”

preklad robený cez translator

Upozornenia OSN proti používaniu slov ako „manžel“ alebo „manželka“ na „vytvorenie rovnocennejšieho sveta“

Napriek tomu, že je uprostred pandémie, OSN stále nachádza čas na presadzovanie svojej agendy založenej na rodovej teórii. Najnovšie usmernenie, ktoré globálny riadiaci orgán kladie na svet, je zoznam rodovo neutrálnych alternatívnych fráz, ktoré „pomôžu vytvoriť spravodlivejší svet“.

OSN varovala pred vylučujúcimi výrazmi ako „priateľ“, „priateľka“, „manžel“ a „manželka“ v pondelok v tweetu.

„Čo hovoríš, na tom záleží,“ číta čiastočne. „Ak si nie ste istí rodovým pohlavím alebo máte na mysli nejakú skupinu, pomôžte nám vytvoriť rovnejší svet pomocou rodovo neutrálneho jazyka.“

V tweetu potom sú uvedené slová ako ľudstvo, predseda, kongresman, policajt, prenajímateľ, priateľ / priateľka, pracovná sila, rodné meno, hasič a manžel / manželka, ktoré boli prečiarknuté a nahradené niekoľkými rodovo neutrálnymi alternatívami.

Nie je prekvapením, že tweet bol zaplavený kritikou.

„Prestaňte sa snažiť ovládať jazyk ľudí. Je to strašidelné a zbytočné, “uviedla riaditeľka Leavers of Britain Lucy Harris.

Iný používateľ žartom tvrdil, že takýto zoznam alternatívnych výrazov - napríklad „vlastník“ namiesto „prenajímateľa“ - pravdepodobne nebol zostavený rodeným anglickým hovorcom.

"Stále máme dovolené povedať poklop?" spýtal sa iného používateľa.

Libertariánka červenej hlavy poukázala na zjavný rozpor medzi feministickou agendou OSN a jej rodovo neutrálnou agendou na jednom stručnom obrázku:

Dokonca aj najrôznejší ľavičiari na Twitteri poukázali na očividné pokrytectvo OSN a poznamenáva, že umožňuje členom členských štátov, aby zákony, ktoré homosexualite umožňujú trestať smrťou, mohli zasadať v Rade pre ľudské práva:

A nakoniec, tréner Kavanaugh videl striebornú podšívku, že pandémia koronavírusov musí vyústiť, ak má OSN čas diskutovať o takýchto triviálnych nezmysloch
ľubica
22. 5- 1 den - Deviatnik k Duchu Svätému
Stylita
sv. Teodot, Tekusa , Alexandra, Klaudie, Fava, Eufrázie, Matrona a Julita
Theodotus, Thecusa

18. května, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: asi 303

Teodot, česky Bohdan, se narodil v Ancýře v Galacii, oženil se a otevřel si pohostinství. Žil křesťanským životem a jeho pohostinství často sloužilo k šíření evangelia. Za Diokleciána však vypuklo pronásledování, ale hospoda stála prý pod …More
sv. Teodot, Tekusa , Alexandra, Klaudie, Fava, Eufrázie, Matrona a Julita
Theodotus, Thecusa

18. května, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: asi 303

Teodot, česky Bohdan, se narodil v Ancýře v Galacii, oženil se a otevřel si pohostinství. Žil křesťanským životem a jeho pohostinství často sloužilo k šíření evangelia. Za Diokleciána však vypuklo pronásledování, ale hospoda stála prý pod ochranou zákona. Nepočítalo se s tím, že by mohla sloužit za chrám a Teodot ji dával křesťanům k dispozici. Tak se tam scházeli nadále a navíc, když Theoktenes, který se stal místodržitelem v Ancýře poručil, aby veškeré základní potraviny byly před prodejem obětovány modlám, Teodot jako hostinský začal nakupovat ve velkém, aby neposkvrněné obětováním a za původní cenu poskytoval ostatním křesťanům.
Sestra jeho otce Tekusa shromáždila kolem sebe další panny, celkem jich bylo sedm, které se zasvětily Pánu a chtěly žít hlubším duchovním životem. Místodržiteli se však podařilo tyto panny zajmout a nutil je, aby obětovaly modlám. Ony však byly ochotnější podstoupit smrt, než se takto zpronevěřit. Theoktenes se rozhodl je násilím změnit v prostitutky a úkol svěřil zhýralým vojákům. Některé legendy uvádějí, že neviditelnou mocí jim v tom bylo zabráněno, jiné zase, že je přemluvila Tekusa, aby se toho nedopustili, zdůrazňujíc, že jejich těla jsou zničena stářím, postem a nemocemi a udávala svůj věk 70 let. Theoktenes je pak prohlásil kněžkami bohyní Diany a Minervy, jejichž zpodobeniny měly být každého roku v průvodu dopraveny k jezeru nebo rybníku a obřadně omyty. Sedm křesťanských panen bylo násilím vedeno v průvodu, byly obnaženy jako kněžky a nakonec s kamenem připevněným na krku zemřely v bažinaté vodě mučednickou smrtí.
Teodot pak jejich těla vytáhl a pohřbil. Jeho přítel Polychromius ho však zradil a při vyšetřování udal a oznámil vše, co o něm věděl. Teodota zajali a mučili. Když odmítl obětovat modlám byl natažen na skřipec a krutě pálen a jelikož přitom vzýval Ježíše, zvyráželi mu i zuby. Nakonec byl prý sťat a jeho mrtvé tělo od strážců koupil Fronto, který je na oslici odvezl do Melusu, kde ho s úctou pohřbil.
catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/06_01.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Vypluli jsme z Troady a jeli jsme rovnou na (ostrov) Samotráké, druhý den do Neapole (v Makedonii) a odtamtud pak do Filip. Je to přední město v té makedonské oblasti a římská osada. V tom městě jsme se zdrželi několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, kde jsme mysleli, že je …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/06_01.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Vypluli jsme z Troady a jeli jsme rovnou na (ostrov) Samotráké, druhý den do Neapole (v Makedonii) a odtamtud pak do Filip. Je to přední město v té makedonské oblasti a římská osada. V tom městě jsme se zdrželi několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, kde jsme mysleli, že je modlitebna. Posadili jsme se a mluvili jsme k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás také jedna žena, jmenovala se Lýdie. Byla to obchodnice s nachovými látkami z města Thyatir, ctitelka Boha. Pán jí otevřel srdce, takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem. Když přijala křest ona i její rodina, prosila: „Jestliže mě považujete za věřící v Pána, pojďte bydlet do mého domu.“ A přinutila nás k tomu.
Sk 16,11-15

Žalm:
Hospodin miluje svůj národ.
Nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,
synové Siónu ať jásají nad svým králem.

Ať chválí jeho jméno tancem,
ať mu hrají na buben a na citeru,
neboť Hospodin miluje svůj národ
a pokorné zdobí vítězstvím.

Ať svatí jásají chvalozpěvem,
ať se veselí na svých ložích.
Boží chválu ať mají v hrdlech.
Všem jeho svatým bude to ke cti.
Zl 149

Evangelium:
Jan 15,26-16,4a

Církevní kalendář:
sv. Jan I.
Ioannes Pp I
18. května, nezávazná památka
Postavení: papež
Úmrtí: 526
Pocházel z Toskánska a byl synem Konstanciovým. Stal se arciknězem u sv. Jana v Lateráně a 13. 8. 523 byl zvolen papežem. V Římě obnovil kostel sv. Felixe a Adaukta u ostijské silnice. Postaral se o zavedení křesťanského letopočtu, datování historických událostí podle roku Kristova narození. Počáteční rok vypočítával mnich Dionys Malý a pozdějšími přepočty se zjistilo, že se zřejmě spletl o 4-7 let, že k narození Páně došlo dříve.
Jan I., byl prvním papežem, který cestoval do Cařihradu. K cestě ho přinutil stárnoucí Ostrogotský král Teodorich vládnoucí nad Itálií, který chtěl, aby císař sídlící v Cařihradu zanechal všech akcí proti ariánům a dokonce aby se vrátili ti, kteří se z ariánů stali katolíky. Papež požadavky o ariánech odmítl, k dalším jednáním byl svolný. Král dal papeže posadit do lodi i s některými biskupy, včetně ravenského Eklesia a vznešeného papežova doprovodu z Říma.
V Cařihradě byl papež vítán lidem i duchovenstvem a císař Justin I., přijímaje ho jako Petrova nástupce, před ním klekl. Papež přednesl Teodorichovy požadavky, kromě těch, které se týkaly ariánů. O velikonocích r. 525 sloužil latinsky slavnou mši svatou a korunoval císaře. Papeži byla všude dávána výrazná přednost i před patriarchou. Když se po velikonocích papež vrátil do Itálie, jen vkročil do Ravenny, dal jej král Teodorich uvěznit a různě trýznit, mimo jiné i hlady. Papež asi již byl nemocen z cesty a sužování duševní i fyzické ho přemohlo, takže v dalším roce ve vězení v Ravenně zemřel.
Pohřben byl před ravenskými hradbami. Při jeho pohřbu byl dle Maximiánových letopisů uzdraven jeden posedlý zlým duchem. Po smrti Teodoricha, který se stal nepřítelem Říma a všech katolíků, byly ostatky papeže Jana I. převezeny do svatopetrského chrámu a pohřbeny v jeho portiku. Na hrob byl dán nápis: "Veleknězi Páně, padáš jako oběť Kristova. To je způsob, jakým si papežové vydobývají zaslíbení Božího."
catholica.cz