Clicks363
Stylita
6

Boží slovo na den 19.6. A.D.2020

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.
Mt 11,25-30
Kallistratos
Tajemství je tajemství.a basta. Jako krásná truhlička dítěte a nebo Archa úmluvy :) Jiné tajemství mají děti, jiné dospělí a jiné Bůh :) Ale nic současně nebrání tomu, aby paprsky tajemství směly sestupovat do našich srdcí, duší, myslí... a my z toho mohli žít.... A ty podezíravá Theosojko ponech na hlavě a přijímej krásu a ne vždy za vším hnůj.... 😉
Theodorá-Máriá
Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek.

Vidíš? toto už nemůže být ikona, je to asi ezoterika-
či jak se nazývá to co chce tajemství zhmotnit.
Stylita
Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíše dokument tv Lux
Ježíšovo srdce v dějinách
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/BSP.htm

1. čtení:
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Jsi lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu; tebe si vyvolil Hospodin, tvůj Bůh, abys mu byl zvláštním lidem mezi všemi národy na povrchu země. Hospodin si ve vás zalíbil, vyvolil si vás ne proto, že byste byli četnější než všechny národy; vždyť jste mezi všemi národy …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/BSP.htm

1. čtení:
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Jsi lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu; tebe si vyvolil Hospodin, tvůj Bůh, abys mu byl zvláštním lidem mezi všemi národy na povrchu země. Hospodin si ve vás zalíbil, vyvolil si vás ne proto, že byste byli četnější než všechny národy; vždyť jste mezi všemi národy nejmenší! Jen z lásky k vám, a proto, že Hospodin zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás mocnou rukou a vykoupil z domu otroctví, z ruky faraona, egyptského krále. Pochop tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je pravý Bůh, věrný Bůh, který zachovává smlouvu a lásku až do tisícího pokolení k těm, kdo ho milují, kdo dbají na jeho příkazy, ale trestá právě toho, kdo jej nenávidí, tím, že ho zahubí; nebude odkládat, ale potrestá právě toho, kdo jej nenávidí. Proto zachovávejte příkazy, zákony a ustanovení, které vám já dnes přikazuji, a plňte je!“
Dt 7,6-11

Žalm:
Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí.

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.

Hospodin koná spravedlivé skutky,
zjednává právo všem utlačeným.
Oznámil své plány Mojžíšovi,
izraelským synům své skutky.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nejedná s námi podle našich hříchů
ani podle našich vin nám neodplácí.
Zl 103(102)

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.
1Jan 4,7-16

Evangelium:
Mt 11,25-30

Církevní kalendář
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Sacratissimi Cordis Iesu, Sollemnitas
19. června, slavnost
Kněz Jan Eudes a řeholnice Markéta M. Alacoque se v 17. století jako první zasazovali o ustanovení liturgické úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Markétu k tomu vyzval sám Ježíš, který jí při mystickém zjevení ukázal své probodené zářící Srdce ovinuté trním a přizdobené křížem.
více: www.catholica.cz

sv. Jan (Nepomuk) Neumann
Ioannes Nepomucenus Neumann
19. června, památka
Postavení: biskup CSsR
Úmrtí: 1860
Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvěcen a působil s velikou horlivostí a obětavostí. Jeho první místo bylo blízko Niagarských vodopádů. V r. 1840 vstoupil do kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a r. 1852 byl jmenován biskupem ve Filadelfii. Budoval kostely, katolické školy i kněžské semináře. Pracoval do vyčerpání všech svých sil. Raněn mrtvicí skonal při cestě městskou ulicí.
více:www.catholica.cz
Theodorá-Máriá
Proto zachovávejte příkazy, zákony a ustanovení, které vám já dnes přikazuji, a plňte je!“
Pro křesťany platí dnes už jen Desatero příkázání v původním znění-
psané prstem Božím na kamených deskách.....