Clicks27
vi.news

Hồng Y Dubia Brandmüller: "Những thứ bị cấm trước đây có thể trở nên phù hợp vào ngày nay"

Tại một chủng viện được tổ chức bởi một nhóm người Ý tên là Scuola Ecclesia Mater, Hồng y Walter Brandmüller, 91 tuổi, đã đề xuất thuyết tương đối triệt để như một giải pháp trong việc giải quyết những khó khăn trong việc giải thích các tài liệu của Vatican II (Video).

Brandmüller tạo ra sự nhầm lẫn hoàn toàn bằng cách nói rằng Vatican II đã không định nghĩa lại các vấn đề giáo điều và thậm chí sợ làm như vậy, nhưng Lumen Gentium và Dei Verbum chắc chắn mang "bản chất và sức ràng buộc của một giáo lý xác thực." - "mặc dù ngay cả ở đây, cũng không có gì được định nghĩa một cách chặt chẽ"

Ông khăng khăng về một "liên hệ hữu cơ" giữa Vatican II và giáo quyền tiền lệ, bởi vì đối với ông, việc phá vỡ phụng vụ và việc giảng dạy đức tin là "bất khả thi nếu chỉ vì lý do thần học." Điều này không thay đổi rằng đến ngày nay ngay cả John XXIII cũng không nhận ra Giáo hội của mình nữa. Do đó, việc phủ nhận của Brandmüller về sự phá vỡ chỉ đơn thuần mang tính học thuật.

Ông thừa nhận rằng Nostra aetate (NA) và Dignitatis humanae (DH) là sai, nhưng khi Hiệp hội PiusX nói rằng Vatican II đã sai lầm, thì "ta phải mạnh mẽ phủ nhận điều này." Tại sao? Bởi vì Brandmüller giải thích rằng đó là một điều "hoàn toàn rõ ràng" rằng một văn bản của hội đồng có thể đã đúng vào năm 1965, và sai vào năm 2020 vì hoàn cảnh đã thay đổi. Ông thậm chí còn khẳng định "tính lịch sử của mọi văn bản."

Đây là những lập luận tự mâu thuẫn của chủ nghĩa tương đối triệt để. Vatican II không bao giờ hiểu các văn bản của nó chỉ là những bức ảnh chụp thập niên sáu mươi.

Đối với Brandmüller, tất cả các vấn đề có thể liên quan đến NA và DH cũng như đã được giải quyết bởi Dominus Jesus (2000), một tài liệu, được xuất bản bởi Tu hội giáo lý đức tin, không bao giờ được thi hành và nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng ngay cả khi điều đó không xảy ra: Phải chăng chủ nghĩa tương đối của Brandmüller cũng không được áp dụng cho Dominus Jesus, tất cả những gì ông khăng khăng liệu "đã tính đến tất cả các giáo quyền hậu hội đồng - bao gồm cả Francis?"

Brandmüller mở rộng chủ nghĩa tương đối của mình đến mức ông tuyên bố rằng có những trường hợp trong lĩnh vực đạo đức, "nơi mà ngày nay mọi thứ trước đây bị cấm có thể trở nên phù hợp."

Kẻ thù cuối cùng mà ông ta nhắc đến nhiều lần, là những người "được cho là theo chủ nghĩa truyền thống," những người không thể hiểu được những mâu thuẫn của ông ta.

#newsIbsjksxvtw