Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks917

Eucharistický zázrak maličkej blahoslavenej Imeldy

Tak túžila po sviatostnom Ježišovi, že zostúpil z raja, aby ho prijala. Vo vzniknutej extáze sa Imelda navždy spojila so svojím Ženíchom.

„Povedzte mi, ako je možné prijať Eucharistiu a neumrieť láskou?“ Táto otázka, ktorá vyšla z úst maličkej Imeldy, prezrádzala horúcu túžbu, s akou sa toto dieťa túžilo spojiť s Ježišom v Eucharistii. A pretože ho nemohla prijať, pretože bola príliš malá, sladká svätica sa trápila v slzách po každom odmietnutí, pretože verila zo všetkých síl, že ten maličký Chlieb je živý a pravý Ježiš.

Tento biely kvietok sa tak zapáčil Bohu, že sa s ním chcel nielen zázračne spojiť, ale uchvátil ju v extáze lásky a preniesol ju k sebe do neba.

Narodila sa vo vznešenej Bolonskej rodine a bola prijatá ako požehnanie z neba a ako najmilšia dcéra. Ostatne, už jej narodenie bolo zázračné. Noc a deň sa zbožná kňažná Castor Galuzzi modlila svätý ruženec v presvedčení, že napriek ťažkým skúškam, akým bola podrobená, dostane milosť dieťaťa. A to sa skutočne stalo. Ako ružička vypadnutá z rúk Panny Márie uzrela svetlo sveta maličká Imelda, inak volaná Mária Magdaléna.

Nové stvorenie vyrastalo v prostredí zdravom a pokojnom. Milovaný otec Egan Lambertini, vznešený bolonský šľachtic sa tešil ako muž veľkej dôvere a bol známy pre svoje hlboké človečenstvo. Bol delegovaný mnohými vládnymi úlohami, ktoré ho často zdržiavali mimo mesto. Mamička Castor, matka vrúcnej viery, usilovala, aby čo najskôr naučila svoju dcéru náboženským základom. Imelda s ňou chodievala na nedeľnú svätú omšu, načúvala interpretáciám evanjelia a zotrvávala dlho na matkiných kolenách a recitovala svoje modlitby.

Čoskoro u nej celkom spontánne vzrastala túžba po sviatostnom Ježišovi. Nachádzali ju v rôznych denných hodinách v adorácii pred svätostánkom a často sa vzdialila z rodinných osláv, aby zabehla do zámockej kaplnky. Krása malého oltára o ktorý sa sama starala a zdobila ho kvetinami bol tak silná, že prekryla všetky „príťažlivosti sveta.“

Aj keď vyrastala vychovávaná v kresťanskej viere, bolo v nej niečo viac. Akoby Božou silou ustavične, neprestajne stúpala k Ježišovi. Vo svojich ôsmich rokoch vyslovila svoju túžbu vstúpiť do kláštora. Len tak sa bude môcť úplne oddať svojmu Milovanému. Zvlášť potom túžila po adorácii, aby mohla uctievať Eucharistiu.

V tej dobe nebolo výnimkou, že mladé dievčatá vstupovali do kláštorov. Aj keď s určitou melanchóliou ju rodičia sprevádzali až k prahu kláštora sestier dominikánok na Val di Petra, na návrší u Bologne. Nedá sa opísať, ako bola Imelda nadšená, keď si mohla obliecť biely habit, symbol, že patrí Bohu ako panenská obeť.

Keď už bola v kláštore, vďaka vtedajšej dobe, miestu a spôsobu rehoľného života, sa oheň lásky v Imelde dokonale rozhorel. Každodenná účasť na svätej omši, dlhé pobyty v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou živili v dievčati obrovskú túžbu spojiť sa s Ježišom vo svätom prijímaní. Preto bolo pre ňu veľkým utrpením, keď videla svoje spolusestry, ako pristupujú k prijímaniu, ktorého sa zatiaľ nemohla zúčastniť.

Nespočetnekrát predniesla kňazovi svoju prosbu, ale vždy počula odpoveď, že je ešte príliš malá. V tej dobe bolo prvé sväté prijímanie podávané vo veku 13 – 14 rokov. Jej túžba vyústila do tejto naliehavej prosby:

„Ježišu, ty si sám prikázal, aby maličkí prichádzali k tebe; prečo ma teraz nechávaš tak čakať? Milujem ťa a vieš, že po tebe túžim. Prečo neprídeš? Prečo si sa len ukryl do svätostánku a nevypočuješ ma? Ako dlho, Pane, zostaneš pre mňa skrytý?“

Ale jej vnútorné utrpenie lásky k svätej Hostiu nemalo trvať dlho. 12. mája 1333 došlo totiž k zázraku. Na vigíliu Nanebovstúpenie Pána sa celý kláštor pripravoval horlivo na oslavu tohto sviatku. Tiež Imeldino srdce bolo rozochveté, pretože verilo a dúfalo, že práve pri tejto príležitosti sa spojí s Ježišom. Preto keď jej predstavená znovu nedovolila pristúpiť k prijímaniu, malá sestrička sa dala do usedavého plaču. Kým pozorovala spolusestry, vzývala zo všetkých síl Ducha Svätého a prosila Ježiša, aby rýchlo prišiel do jej duše. A tentoraz jej Snúbenec nemohol odporovať takému prívalu lásky. Keď sa už zavreli dvierka svätostánku a všetky sviece boli zhasnuté, rozžiarilo sa zrazu v chóre žiarivé svetlo a celý priestor sa naplnil ľúbeznou vôňou. Z neba zostúpila premenená Hostia a zastavila sa v priestore nad hlavou blaženej, ktorá so zopätými rukami bola stravovaná túžbou. Vôňa a svetlo boli tak intenzívne, že znovu privolali všetkých späť do kostola.

Keď kňaz zbadal zázrak, obliekol si superpelíciu a štólu, pokľakol a čakal. Hostia sa zniesla na jeho paténu. Teraz už nikto nemohol odoprieť tomuto vrúcnemu srdcu jeho veľkú lásku: sviatostného Ježiša. Corpus Domini nosri Jesu Cristi custodiat animam tuam in vitam aeternam. A s týmito slovami vložil kňaz anjelský Chlieb do Imeldiných úst.

Prítomní prepukli vo veľký jasot, keď videli Imeldu, ako jas Hostie ožaroval jej tvár. Sestry začali spev Magnificat z ranných chvál a slávu Otcovi, ktorý dopustil tento zázrak. Jasot bol veľký, ale Imelda nepočula nič. S rukami prekríženými na hrudi bola zachvátená extázou, celá nehybná. Čas plynul a blažená nereagovala a nejavila známky života. Dôvod sa ukázal za chvíľu. Malá nevesta Kristova, akonáhle prijala Hostiu, odovzdala svojho ducha svojmu Pánovi a odišla do nekonečnej radosti večného sobáša.
V akých zjaveniach sa hovorí o Františkovi?
Nový pápež / Posolstvo Panny Márie : “… veľmi sa prihováram za Cirkev a pápeža.”
hriechyokultizmus.wordpress.com/…/novy-papez-poso…

Panna Mária v Brazílii nás vyzýva k jednote s pápežom Františkom
bohjeziskristuscirkevmatka.wordpress.com/…/panna-maria-v-b…

Panna Mária o 2 pápežoch (pp.František a Benedikt XVI.)

hriechyokultizmus.wordpress.com/…/panna-maria-o-2…
Všetci, ktorí odsudzujú Vikára Mojej Cirkvi, nemôžu byť mojími učeníkmi
pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/…/posolstvo-jezis…
One more comment from Peter(skala)
Ježiš Kristus o pápežovi Františkovi skrze Luz de Márie de Bonilla
tvfilmvideohudba.wordpress.com/…/jezis-kristus-o…
"Všetci, ktorí odsudzujú Vikára Mojej Cirkvi, nemôžu byť mojími učeníkmi"

Ale veď aj ty odsudzuješ Vikára Kristovej Cirkvi za nejaké rúhanie, svätokrádeže, ktoré je písané v petícií, ktorú si tu dával. Sú tam aj obavy zo zatratenia pápeža i tých ktorí ho nasledujú.
Treba rozlišovať medzi kritizovaním a odsudzovaním:

1.Kritika


Božie a cirkevné prikazania nás vyzývaju k tomu, aby sme napomínali svojich blížnych, ked vidíme, že páchajú hriech. Ježiš hovorí aj postupnosť:
1.najprv sukromne
2.potom pred očami svedkov
3.a potom verejne


napr. niekto pácha modloslužbu:

1.najprv osobne alebo listom
2.potom v spoločnosti svedkov
3.verejná kritika


2.odsudz…More
Treba rozlišovať medzi kritizovaním a odsudzovaním:

1.Kritika


Božie a cirkevné prikazania nás vyzývaju k tomu, aby sme napomínali svojich blížnych, ked vidíme, že páchajú hriech. Ježiš hovorí aj postupnosť:
1.najprv sukromne
2.potom pred očami svedkov
3.a potom verejne


napr. niekto pácha modloslužbu:

1.najprv osobne alebo listom
2.potom v spoločnosti svedkov
3.verejná kritika


2.odsudzovanie

Božie a cirkevné prikazania nás vyzývajú k tomu, aby sme napomínali svojich bližnych, ked páchaju hriech, ale neodsudzovali ich za to, pokial nie sme sudcami alebo funkcionari, ktorí majú právo hriešnika potrestať.

V prípade papeža nikto nesmie ho odsudzovať,
pretože Bula pp.Gregora VII. hovorí, že pápeža nemôže nikto súdiť, ani cirkevná a ani svetská moc. Preto pápeža nemožno potrestať zbavením funkcie, iba on sám sa môže ...
Dokonca ani svetská moc nemá právo pápeža súdiť. Ak tak urobí, pácha hriech

Odsudzovať treba hlavne hriech a diablov.
napr.modloslužbu a prejavy diablov, či ich podobizne.
Treba ich spáliť ako káže Písmo Sväté.
Kto ich nezničí, ale dokonca propaguje, toho sám Boh "zničí" - to hovorí Písmo, ale samozrejme, podľa Božích predstav a nie ľudských.
Kráľ Šavol doplatil životom len za to, že si zobral niečo z pohanských vecí.

Potom je ešte jeden spôsob ako sa treba zachovať voči nekajucim hriešnikom, čo aj ked sa v Biblii nepovažuje za odsudzovanie, predsa istým spôsobom vylučuje hriešnika so spoločenstva Cirkvi a napokon aj z komunity, či osobného stýkania sa.

... takému sa ani nepozdravte...
Takže aj tebe sa už konečne otvorili oči a myslíš si že pápež František smeruje do zatratenia a aj tí ktorí ho nasledujú a preto ho treba napomenúť?
....o papežove miesto v nebeskom Kralovstve nemusíme sa obávať, skôr tu ide o pokánie:
to musí robiť každý, pretože darmo človek ide na spoved, ked potom nenapraví svoje hriechy. Bude padať do tých istých hriechov znova a znova.

Ešte horšie je, ked človek pride na spoved a nechce vyznať nejaký svoj hriech, pretože ho nelutuje - neuznáva za hriech.

Pokánie platí aj pre Vatikán a všetkých, čo sa …More
....o papežove miesto v nebeskom Kralovstve nemusíme sa obávať, skôr tu ide o pokánie:
to musí robiť každý, pretože darmo človek ide na spoved, ked potom nenapraví svoje hriechy. Bude padať do tých istých hriechov znova a znova.

Ešte horšie je, ked človek pride na spoved a nechce vyznať nejaký svoj hriech, pretože ho nelutuje - neuznáva za hriech.

Pokánie platí aj pre Vatikán a všetkých, čo sa podielali na modloslužbe.
Pokánie nesluži na odsudenie ale nápravu človeka i spoločnosti.
Takže keď JP2, B16 a František nebudú robiť pokánie za Assisi a pod. tak pôjdu do pekla? Potom tu teda majú pravdu, že JP2 je v pekle?
Paxus
ukáž mi ako robil pápež za toto pokánie:Imagens que não estão no vídeo"abominaçõs Sr.Wotjyla"
Vidím že tu na Glorii sa ľudia nedobre formujú
teraz je reč o bohyni Pachamama.

odporučam skušku správnosti:

predstav si rok 2018. Vieš, že bude Synoda o Amazonii, ale o nejakej bohyni Pachamame si ani nepočul, nie to ešte aby si vedel, že bude vo Vatikane.
... ale nejaký klerik v mediach povie, že v Amazonii si uctievaju bohynu Pachamama.

Čo si asi predstaviš?

nejaku sošku alebo obraz z vyobrazením nejakej zvery alebo poločlov…More
teraz je reč o bohyni Pachamama.

odporučam skušku správnosti:

predstav si rok 2018. Vieš, že bude Synoda o Amazonii, ale o nejakej bohyni Pachamame si ani nepočul, nie to ešte aby si vedel, že bude vo Vatikane.
... ale nejaký klerik v mediach povie, že v Amazonii si uctievaju bohynu Pachamama.

Čo si asi predstaviš?

nejaku sošku alebo obraz z vyobrazením nejakej zvery alebo poločloveka, ktorému domorodci sa klaňajú, lebo nepoznajú Ježiša krista alebo aj poznajú z počutia, ale neprijmaju za jediného Boha a tak miešajú jedno s druhým.

Dobre, povieš si, že to je v Amazonii a čo ja s tým?!

Avšak ten klerik začne hovoriť, že by bolo dobre aj na Slovensku také niečo urobiť, lebo on už kdesi v Taliansku to robil a miestni ludia boli nadšení.

Ako by si reagioval na taku medialnu správu?

Lenže to nie je všetko.
Ten týpek by prišiel do tvojho rodiska resp.kde bývaš a v tvojej farnosti by vytiahol sochu Pachamamy a nie len v kostole by sa jej klanal ale ešte aj procesiu by urobil s katolikmi po tvojom sidlisku, či kde bývaš.

Videl by siu to správach, na ulici, v kostole, kde by si sa pohol, všade by to robili a celý rok, kým vo Vatikane sa neuskutoční synodalna diskusia.

a teraz uprimna odpoved: pridal by si sa ... alebo radšej ostal doma a kritizoval?
Dám otázku, môžu v RKC prijímať Eucharistiu tí, ktorí tu verejne, vedome, dobrovoľne a stále očierňujú cirkev a pápeža?
zaleží na to, čo presne sa tým mylí: očierňujú papeža
Toto je zaujímavé: Obaja nakoniec boli svätorečení, ale v živote sa jeden z nich mýlil v pápežovi. sv.Vincent sa spoliehal na svoje dojmy, kdežto sv.Katarina na fakty zo zjavení Ježiša Krista


Svatý Vincent Ferreský vsadil v době avignonského papežství na nesprávného koně: domníval se, že skutečným papežem je Klement, zatímco svatá Kateřina Sienská stála za Urbanem (který jím opra…More
Toto je zaujímavé: Obaja nakoniec boli svätorečení, ale v živote sa jeden z nich mýlil v pápežovi. sv.Vincent sa spoliehal na svoje dojmy, kdežto sv.Katarina na fakty zo zjavení Ježiša Krista


Svatý Vincent Ferreský vsadil v době avignonského papežství na nesprávného koně: domníval se, že skutečným papežem je Klement, zatímco svatá Kateřina Sienská stála za Urbanem (který jím opravdu byl). Svatí však byli oba.
www.duseahvezdy.cz/…/jestlize-franti…
Prestaňte sa toľko zapodievať mužom, ktorý vás pripravuje o pokoj

Dnes to isté: niektorí sa nazdavaju (ako sv.Vincent) že František nie je pravoplatný papež, ale Ježiš vo svojich zjaveniach hovorí, že ním je a tí, ktorí sa ho pridržiavaju su ako sv.Katarina - nedaju na svoje dojmy, ale na fakty zo zjavení Ježiša Krista
Zajímavá otázka. Upřímně řečeno, pokud celá mše svatá směřuje ke Kristu a učí člověka kultivovat svůj duchovní obzor, učí ho smíření a pokoji a hlásání Božího slova, pak Ti co očerňují vědomě kohokoli s cílem škodit jsou na to špatně a ničí svou duši, hřeší. Prostě se olupují o věčná dobra, asi tak bych to nazval. Prožívají stav nesmíření a odporu. A mohou si tomu říkat jakkoli a dokonce se i …More
Zajímavá otázka. Upřímně řečeno, pokud celá mše svatá směřuje ke Kristu a učí člověka kultivovat svůj duchovní obzor, učí ho smíření a pokoji a hlásání Božího slova, pak Ti co očerňují vědomě kohokoli s cílem škodit jsou na to špatně a ničí svou duši, hřeší. Prostě se olupují o věčná dobra, asi tak bych to nazval. Prožívají stav nesmíření a odporu. A mohou si tomu říkat jakkoli a dokonce se i ospravedlňovat.
Pokud činí cokoli z toho veřejně a ještě jde o papeže a Církev, pak o to horší... A pokud přijímají Eucharistii, pak tam je stav buď svatokrádeže a nebo nehodnosti a nebo lidské slepoty. V každém případě, drobné hříchy, přestoupení Pán Ježíš právě v Eucharistii smývá... Pokud je ale někdo v permanentním vzdoru, pak je sám proti sobě. Ale možná i to přijímání Eucharistie někoho může podržet v Církvi, jistit ho, jinak by se sám úplně ztratil v nějakém spolku pouličních drben a nebo jak řekl kdysi starý pan farář z jistého města, kdyby nebyly v kostele, byly by v hospodě....
--------------------------
In nomine Jesus
pred 2 hodinami
Dám otázku, môžu v RKC prijímať Eucharistiu tí, ktorí tu verejne, vedome, dobrovoľne a stále očierňujú cirkev a pápeža?
In nomine Jesus and 3 more users like this.
In nomine Jesus likes this.
Pavol IV likes this.
fiat33 likes this.
ľubica likes this.
dyk
Nádherné.
dyk and 7 more users like this.
dyk likes this.
sulek likes this.
zaba likes this.
Roberto 55 likes this.
Anton Čulen likes this.
dalila likes this.
Monika G likes this.
Paxus likes this.