Victory
485

BKP: Nezvratné změny Františka Bergoglia – cesta do pekla

video: BKP: Nezvratné změny Františka Bergoglia – cesta do pekla | BKP: Nezvratné změny Františka Bergoglia – cesta do pekla BKP: Nezvratné změny Františka Bergoglia – cesta do pekla – VIDEO Byzantine Catholic Patriarchate Nezvratne zmeny Nezvratne zmeny Nezvratne zmeny

Pseudopapež Bergoglio se vyjádřil, že neodejde dříve, dokud neučiní nezvratné změny.

Esenciální otázka zní: Je Bergoglio řádným papežem, kterého jsou katolíci povinni ve svém svědomí poslouchat? Není! Realitou je, že je heretik, který boří základy víry, a proto ho žádný katolík nesmí poslouchat! Pokud ho poslouchá, dopouští se zrady Krista a Jeho učení!

Každý katolík musí vědět, že na Bergogliovi dle Gal 1,8-9 spočívá několikanásobná Boží anathema – prokletí – za hlásání falešného evangelia a je ipso facto vyloučen z katolické církve. To, že dále okupuje nejvyšší úřad, je proto, že biskupové a kněží nejsou schopni nazvat pravdu pravdou, herezi herezí a vyvodit z toho adekvátní závěr. Tím mají účast na jeho zločinu. Ve svaté liturgii dokonce denně hlasitě vyjadřují jednotu s tímto kacířem a nejsou schopni ani tak malé změny, aby se po konsekraci modlili potichu, jak je tomu v latinské liturgii. Tím by se vyhlašování jednoty s neplatným papežem vyhnuli.

Co znamenají Bergogliovy nezvratné změny?
Bergoglio ruší první a největší přikázání Desatera. Desetitisíce mučedníků, než by hodily jedno kadidlové zrnko modlám a zradily Krista, raději podstoupily nejkrutější mučení a smrt. Bergoglio na rozdíl od nich veřejně intronizuje démona Pačamamu, a tím legalizuje pohanské modlářství a satanismus, tedy úctu k démonům, jako nové učení církve. Ptáme se: Je to jeho soukromá záležitost, anebo je to čin ex cathedra, týkající se víry a mravů? Veřejné modlářství v žádném případě není soukromá záležitost toho, kdo vystupuje jako papež. Tímto skutkem Bergoglio dokázal, že je kacířem, a tedy neplatným papežem. Proto i všechno, co koná, je neplatné. Pokud je některý katolík tak slepý a proti Písmu a církevní Tradici tvrdí, že Bergoglio je právoplatným papežem, popírá tím dogma o papežské neomylnosti.

Po tom, co Bergoglio zneužil papežskou autoritu a dopustil se veřejného modlářství, všichni katolíci, kteří ho uznávají za papeže, musí jeho veřejnou apostazi pokládat za učení církve. To znamená, že z hříchů proti prvnímu přikázání už nesmí konat pokání, ale musí přijmout cestu antipokání, tedy modlářství schvalovat. Toto odstranění pokání činí Bergogliovy změny nezvratnými.

Kdo z hříchů modlářství a sodomie koná pokání, veřejně se tím bouří proti současnému takzvanému papeži. Za to ale bude bergogliánskou sektou trestán. Kněz či biskup za to bude dokonce zbaven úřadu. To je nonsens! Je to důkazem, že bergogliánská sekta okupující nejvyšší úřady v církvi, není Kristovou církví, ale je antikristovou pseudocírkví – synagogou satana (Zj 3). Posláním Kristovy církve je hlásat pokání. Ježíš řekl: „Hlásejte pokání na odpuštění hříchů!“ (srov. Lk 24,47)

Dnes už celý Vatikán ovládá antikristův duch spolu se zednáři. Dříve působil skrytě, ale dnes už veřejně. Bergoglio se přímo ve Vatikánu setkává se zednáři. Oni ho pokládají za svého duchovního vůdce. Plně přijal jejich program a aktivně ho realizuje. Pod sankcemi vnucuje nebezpečnou mRNA vakcinaci, prosazuje Agendu 2030, propagační konference transhumanismu ve Vatikánu, klimatická fóra a tak dále...

Bergogliovo prosazování homosexuality, a dokonce legalizace sňatků těchto deviantů, šokuje i lidi, kteří jsou mimo církev! Ptáme se každého katolického biskupa, každého kněze, každého věřícího: Je sodomie velmi těžkým hříchem, anebo je ve shodě s Písmem a s Tradicí církve? Odpověď je jasná: Sodomie je v naprostém protikladu Písmu a Tradici. Její schvalování církví je, jako dávat dohromady prudký jed s čistou vodou, světlo s tmou a Krista s Beliálem.

Pokud je legalizována tato amorálnost, před kterou Boží slovo varuje nejen časným ohněm (2Pt 2,6), ale i věčným ohněm (Juda 7), pak jsou tím zrušeny všechny morální zákony. Biskupové a kněží v Německu už začínají v chrámech takzvaně žehnat sňatky sodomitů. Bergoglio to svým záměrným mlčením schvaluje. Podobně i II. vatikánský koncil s Janem XXIII. a Pavlem VI. mlčením schválil dávno odsouzené hereze modernismu, později zamaskované za tzv. historicko-kritickou metodu. Hned po koncilu proto zamořily všechny teologické školy a celou církev.

Legalizací sodomie bergogliánská církev diametrálně změnila své poslání a přestala být církví. Sodomitům řekla, že jejich zvrácenost je chtěná Bohem. Proto prý už nemusí, ale ani nemohou dělat pokání. Nezbývá, než sodomity už jen doprovázet na cestě do pekla. Analogicky Bergoglio tento princip rušení hříchů i pokání aplikuje na všechny hříchy. Tím odstranil i nutnost Spasitele! Nikdo v Bergogliově sektě už proto nemá možnost spasit svou nesmrtelnou duši!

Svatý Pius X. svou encyklikou Pascendi z roku 1907 kategoricky odsoudil modernismus uvnitř církve. Tehdy nastala duchovní obroda. Rozšířila se úcta k Božskému srdci, zavedly se první pátky atd.

Naproti tomu modernista Angelo Roncalli, Jan XXIII., na II. vatikánském koncilu dal vládu liberálním teologům. Na heretické dokumenty a falešného ducha koncilu dnes navázaly heretické dekrety Synody o Amazonii a čarodějnický akt s Pačamamou ve vatikánských zahradách. Tento démon, kterému byly přinášeny i lidské oběti, byl intronizován v chrámu sv. Petra. Kdo z biskupů Bergogliovy nezvratné změny akceptuje, čeká ho úděl apoštola Jidáše.

Bergoglio dělá nezvratné změny ve všech oblastech. Takzvaným dynamickým přístupem změnil dogmata i Boží přikázání. Legalizováním sodomie změnil morálku. Udělal nezvratné personální změny jmenováním biskupů a kardinálů, kteří jsou homosexuálové, heretici a modláři. Nechal experimentální vakcínou naočkovat celý Vatikán, tedy podrobil ho satanskému antikřtu. To je rovněž nezvratitelná změna.

Někteří kněží a biskupové přesto říkají: Vždy v historii byly krize, ale je třeba zachovat věrnost Svatému otci a vidíte, církev je tady dodnes.

Na to odpovídáme: Církev Kristova tady bude, i když v katakombách. Dnes ale okupuje církevní strukturu antikristova sekta pod vedením kacíře Bergoglia.

Byl v minulosti nějaký papež heretik podobně jako je jím Bergoglio? Ano, byl to v 7. století Honorius I. Posmrtně byl vyloučen z církve jako kacíř. Avšak jeho hereze monoteletismu byly s porovnáním s herezemi Bergolia jako píchnutí komára proti kousnutí smrtelně jedovaté zmije. Po něm ale přišli zase už pravověrní papežové, protože struktura církve byla pravověrná. Dnes ale, kdy už Vatikán ovládají zednáři, tedy NWO, je vybudována nová církevní struktura s jiným duchem, než Kristovým (srov. Ř 8,9). Celý tento systém zabezpečuje, že po Bergogliovi nemůže už být apostatickou strukturou zvolen pravověrný papež. Je proto nutná jediná věc – oddělit se od této bergogliánské struktury, a to nejenom vnitřně, ale i zevnějškově. Nemá smysl čekat, že v budoucnu se tato struktura obrodí. Bergoglianismus je jako Titanik, který se potápí. Jediná záchrana je zavčas nasednout na záchranné čluny a Titanik opustit. On není církví Kristovou, ale hlubinnou církví – deep church.

Pokud vy, současní biskupové, utratíte šanci, neuděláte historický krok a nepovedete lidi do záchranných člunů, budete mít na svědomí všechny ty, kteří se s bergogliánským Titanikem potopí v ohnivém jezeře. Musíte učinit pravdivé pokání! Situaci vám už velmi ulehčil odvážný Kristův svědek, který vytvořil alternativu. Je jím bývalý nuncius USA, Carlo Maria Viganò. Přidejte se k němu aspoň vy, biskupové, kteří jste na emerituře. Vás už nemůže Bergoglio nijak trestat. Aspoň pro svou vlastní spásu a dobrý příklad udělejte tento krok. Oddělením se od heretika nevystoupíte z Kristovy církve, naopak, uděláte tím gesto věrnosti Kristu a Jeho Tajemnému Tělu, Jeho krvácející církvi.

Jaké jsou před vámi varianty?

První varianta je potápět se s Bergogliem a s jeho synodální cestou, a přitom si do posledního dechu namlouvat, že je všechno v pořádku. V zednářském dokumentu Permanentní instrukce Alta Vendita se už dříve katolíkům vysmívali, že si budou myslet, že jdou pod praporem Petrových klíčů, ale půjdou pod jejich, zednářským, praporem.

Druhá varianta je co nejdříve se oddělit od Bergoglia a jeho nezvratné cesty do záhuby a připojit se ke Сarlo Maria Viganovi. Veřejně ho podporují i biskup Williamson a arcibiskup Lenga. Polský arcibiskup vyzval věřící, aby se připravili na katakomby. Radil jim, aby si našli pravověrného kněze, který jim bude sloužit svatou liturgii po domech, protože chrámy jsou okupovány bergogliánským systémem sloužícím antikristu.

Vážení biskupové, je třeba si jako východisko zvolit druhou variantu, protože nezvratné změny vedou do věčného zavržení.

Boží Syn se stal člověkem a svou smrtí nám otevřel věčné nebe. Avšak nikdo z těch, kteří přijímají Bergogliovy nezvratné změny, a tím odmítají pokání, spasen nebude.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

9. 6. 2022

Odebírat aktuální informace od BKP sendpulse.com/eaea047917/