Clicks227
Stylita
22

Boží slovo na den 3.10. A.D. 2019

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: `Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!' Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: `I ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se Boží království!' Říkám vám: Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému městu.“
Lk 10,1-12
Jak lze toto chápat? "Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte." .... Jen malý odkaz a část textu....

Ježíšův posel dostává velice důležitou kvalifikační podmínku: Musí být člověkem pokoje a šiřitelem pokoje. Kdo je šiřitelem pokoje? Ten, kdo žije ve shodě s Bohem, je v milosti Boží, je spojen s vůlí Boží. Pokojný člověk může takto …More
Jak lze toto chápat? "Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte." .... Jen malý odkaz a část textu....

Ježíšův posel dostává velice důležitou kvalifikační podmínku: Musí být člověkem pokoje a šiřitelem pokoje. Kdo je šiřitelem pokoje? Ten, kdo žije ve shodě s Bohem, je v milosti Boží, je spojen s vůlí Boží. Pokojný člověk může takto být i ve vnějším chování klidný, usměvavý, skromný, nenáročný, a přitom elegantní.
Pokoj se šíří, protože je dobrem. Dobro má v sobě schopnost vyzařování, a proto vzbuzuje touhu v tom, kdo pokoj přijímá, aby ho vyzařoval také dále. Tak se pokoj šíří.
Lidé okolo nás mají právo setkat se v nás s dobrým, příjemným člověkem, na kterého by rádi vzpomínali. To ovšem neznamená, že by od nás neměli slyšet pravdu, poučení a snad i napomenutí. Nutné je, aby se přitom setkali s člověkem, který je chápe. A aby to, co říká, mohli přijmout jako recept na ozdravění svého života.
Jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte: Přiblížilo se k vám Boží království. Jaký sympatický příkaz Pána Ježíše! Učedníci nemají vystupovat jako zamračení kazatelé či nepřístupní „asketové“, nýbrž jako spolustolovníci.

Jsou mezi námi zbožné duše, které katolická výchova („katolická převýchova“ by asi bylo přesnější) poznamenala velmi neblaze.
Jejich vystupování, chůze, ohnutá záda a úsměv připomínající zblízka spíše škleb nejsou ničím jiným než urážkou vmetenou do tváře Kristu, který přece prohlásil: „Ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme“ (Jan 16,22). Někteří kněží, řeholníci i bojovní laici zase ze všeho nejspíš připomínají roboty usmívající se na povel. Každému, koho potkají, darují (nepřirozený) úsměv, protože to je přece jeden z osvědčených „prostředků apoštolátu“. Neznám nic pokrytečtějšího a nechutnějšího než tyto neupřímné zbožné úsměvy. Ne, smích nelze sehrát. Není to žádný dárek, kterým máme za vhodných okolností podarovat lidi kolem sebe. Musíme se naučit smát se doopravdy. Zvlášť pro křesťana je totiž smích velmi vážná věc. Nemáme samozřejmě na mysli smích hlupáků a hříšníků, který Písmo svaté tvrdě odsuzuje: „Blázen se při smíchu hlasitě chechtá“ (Sir 21,20). „Mluvení hlupáků je ošklivé, jejich smích je hříšná nevázanost“ (Sir 27,13). A přirozeně nebudeme obhajovat ani smích, který odsuzuje sám Kristus: „Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat“ (Lk 6,25). Ne, tento smích, pro nějž má Boží slovo jen pohrdání, určitě nebude ten pravý.
Opravdový smích je smích, který pramení v prostém, čistém srdci, v srdci dítěte (a takové by měl mít přece každý křesťan). Upřímně se směje jen člověk, který vidí věci takové, jaké jsou doopravdy, který nic nezveličuje a který nepovažuje sám sebe za pupek světa. Smích hraje v našich životech velmi důležitou a nezastupitelnou roli. Nedovolí nám totiž brát se příliš vážně a zabývat se věcmi, které jsou ve své podstatě jen a jen směšné. Osvobodivý smích je pro nás nutný i jako součást každodenní hygieny. „Ubíjející každodennost“ totiž postupně nanáší na náš život vrstvu prachu a pavučin, která nám brání vidět slunce. Podlost a bezcharakternost lidí, kteří nás obklopují, nás tak ničí, že se proti ní musíme obrnit neprostupným krunýřem. Upřímný smích rozhrnuje pavučiny, vymetá prach, rozrušuje krunýř. Umožňuje nám vidět opět jasné nebe a slunce nad hlavou, vrací nám radost ze života.

ZDROJ: www.vezmiacti.cz/index.php
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/26_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Nehemiášovy.
Všechen lid do jednoho se shromáždil na prostranství před Vodní bránou a vyzvali znalce písma Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže i ženy a všechny, kdo byli schopni rozumět. Bylo to prvního dne sedmého …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/26_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Nehemiášovy.
Všechen lid do jednoho se shromáždil na prostranství před Vodní bránou a vyzvali znalce písma Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže i ženy a všechny, kdo byli schopni rozumět. Bylo to prvního dne sedmého měsíce. Četl z něho na prostranství před Vodní bránou od svítání do poledne před muži a ženami a přede všemi, kdo byli schopni rozumět. Všichni poslouchali knihu Zákona s napětím. Ezdráš, znalec Písma, stál na dřevěném výstupku, který pro ten účel zhotovili. Otevřel knihu před očima všeho lidu – stál totiž výše než všichni lidé – a když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš velebil Hospodina, velikého Boha, a všechen lid odpověděl se zdviženýma rukama: „Amen, amen!“ Vrhli se na kolena a klaněli se Hospodinu až k zemi. Lid stál na místě a levité mu vysvětlovali Zákon. Četlo se v knize Božího zákona, překládali a vykládali ho, a tak pochopili, co se četlo. Místodržitel Nehemiáš a znalec Písma a kněz Ezdráš i levité, kteří poučovali lid, řekli všemu lidu: „Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, vašemu Bohu, nebuďte smutní a neplačte!“ Všechen lid totiž plakal, když slyšeli slova Zákona. (Ezdráš) jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte výslužky těm, kteří si nemohli nic připravit, neboť tento den je zasvěcen našemu Pánu. Nebuďte zarmoucení, neboť radost z Hospodina je vaše síla!“ Také levité uklidňovali všechen lid: „Utište se! Dnešní den je svatý. Nebuďte zarmoucení!“ A všechen lid se rozešel, aby jedli a pili a posílali výslužky; uspořádali velmi radostnou slavnost, protože pochopili slova, která jim byla hlásána.
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12

Žalm:
Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,
Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.

Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.

Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky,
Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.

Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata,
sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.
Zl 19

Evangelium:
Lk 10,1-12

Církevní kalendář:
sv. Maxmilián (+410)
Byl biskupem v Ksar Bagai v Numidii (v dnešním Alžírsku). Od donatistů zastávajících bludné učení byl pronásledován a vytrpěl kruté mučení. Při jednom útoku jej kacíři napadli u oltáře a roztrhali na něm mešní roucho. Byl bit a za noci shozen z věže. Polomrtvého ho později našli kolemjdoucí a s Boží pomocí se zotavil. Boje o pravdy katolické víry se nikdy nevzdal. Na ochranu při její obhajobě požádal také císaře Honoria.
více: catholica.cz