Stylita
64546

Boží slovo na den 19.1. A.D. 2022

Ježíš opět vstoupil do synagogy. Byl tam člověk s ochrnulou rukou. Dávali na Ježíše pozor, zdali ho uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. On tomu člověku s ochrnulou rukou řekl: "Vstaň, pojď doprostřed!" Pak se farizeů zeptal: "Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle? Život zachránit, anebo zabít?" Ale oni mlčeli. Zarmoucen nad zatvrzelostí jejich srdce, rozhlédl se po nich s hněvem a řekl tomu člověku: "Vztáhni ruku!" Vztáhl ji, a ruka byla zase v pořádku. Farizeové šli hned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by ho zahubili.
Mk 3,1-6
U.S.C.A.E.
Ebionismus

Trvání na tom, že všichni křesťané nebo alespoň všichni židovští křesťané musí být obřezáni a dodržovat Mojžíšův zákon; víra, že Ježíš nebyl Bůh, ale anděl nebo častěji pouhý člověk, často s popřením narození z Panny; odmítání Pavlových listů; tvrzení, že Pavel byl falešný apoštol; a často odmítání všech evangelií kromě Matoušova nebo jeho revidované verze.

Termín "ebionit"

Mnozí …More
Ebionismus

Trvání na tom, že všichni křesťané nebo alespoň všichni židovští křesťané musí být obřezáni a dodržovat Mojžíšův zákon; víra, že Ježíš nebyl Bůh, ale anděl nebo častěji pouhý člověk, často s popřením narození z Panny; odmítání Pavlových listů; tvrzení, že Pavel byl falešný apoštol; a často odmítání všech evangelií kromě Matoušova nebo jeho revidované verze.

Termín "ebionit"

Mnozí církevní otcové odvozují název "ebionité" od údajného zakladatele jménem "Ebion", židovského křesťana, který měl po zničení Jeruzaléma žít v Pelle za Jordánem.

Moderní vědci vidí původ jména v hebrejském slově ebyon, které znamená "chudý". Tento výraz se původně používal pro křesťany, protože pocházeli z nižších sociálních skupin a byli zpravidla chudí (Gal 2,10; Sk 11,28-30; 24,17; Ř 15,25-31; 1K 1,26-29; 16,1-2; 2K 8-9).

Postupem času se výraz "ebionité" (hebrejsky Ebyonim) začal používat pro židovské křesťany a později pro heretické židovské křesťany. Tímto posledním významem se zabýváme.

V rané církvi existovaly tři skupiny židovských heretiků: Jedna z nich, judaisté, tvrdila, že všichni křesťané musí přijmout obřízku a dodržovat Mojžíšův zákon, aby byli spaseni. Mírnější strana, někdy nazývaná nazaréni, tvrdila, že všichni židovští křesťané musí být obřezáni a dodržovat Mojžíšův zákon, i když křesťané z pohanů to nepotřebují. Gnostická židovská skupina, někdy nazývaná elkasité, trvala na dodržování Mojžíšova zákona a přidala k tomu pohanské kosmické spekulace a uctívání andělů.

Vývoj kacířství

Ebionismus vznikl jako široké hnutí, nikoliv s jediným vůdcem. I kdyby byl Ebion z Pelly skutečnou osobou, mnohé názory ebionismu byly v raném židovském křesťanství běžné, zejména důraz na dodržování Mojžíšova zákona.

Ve Skutcích 10 bylo Petrovi zjeveno, že obřadní předpisy židovského zákona již nejsou závazné, zejména ty, které se týkaly rituální čistoty a oddělení Židů a pohanů. Do té doby se křesťané považovali za zvláštní sektu judaismu a předpokládali, že člověk musí být Žid (obřezaný strážce Mojžíšova zákona), aby mohl být křesťanem. Nové zjevení dané Petrovi ukázalo, že tomu tak není, i když nepřesvědčilo všechny židovské křesťany žijící v Jeruzalémě. Ti, kteří nebyli přesvědčeni, se stali heretiky, protože nedrželi krok s autentickým zjevením.

O nějaký čas později odešla skupina prvních ebionitů (judaistů) do syrské Antiochie, kde sídlil Pavel, a učila o nutnosti obřízky pro spasení. To rozpoutalo v rané církvi velkou kontroverzi a vedlo k prvnímu církevnímu koncilu v roce 49 po Kr. To však herezi zcela nezastavilo a v pozdějších letech skupiny ebionitů nadále sužovaly službu apoštola Pavla. Po dvou zničeních Jeruzaléma (70 a 135 n. l.) ebionitismus oslabil, ale vymřel až v pátém století.

S rozvojem církve se ebionité stále více odlišovali od katolického křesťanství. Odmítli většinu Nového zákona a sestavili upravené podoby Matoušova evangelia v hebrejštině nebo aramejštině. Tři z nich byly známy jako evangelium ebionitů, nazarénů a hebrejců.

Gnostická skupina ebionitů, nazývaná také elkasité, měla knihu, kterou obdržela od svého údajného zakladatele Elxaie. Tuto knihu údajně obdržel Elxai v roce 101 a do Říma ji v roce 220 přinesl Syřan Alkibiades. Podle Origena prý kniha spadla z nebe, ačkoli podle Hippolyta ji Elxai měl obdržet od anděla, který byl Synem Božím.

Jeden z rozdílů mezi těmito ebionity a běžnými gnostiky spočíval v tom, že zachovávali jednotu Boha Starého zákona s Bohem Nového. "Běžní" gnostici tvrdili, že Jehova (kterého označovali jako "Demiurga") je oddělený od novozákonního Boha lásky.

Ve druhém století a později se tvrzení, že Ježíš byl pouhý člověk, stalo nejznámějším doktrinálním tvrzením ebionismu. Někteří se domnívají, že to ovlivnilo vývoj islámu a jeho podobného pohledu na Ježíše.

Pravověrná odpověď

Rozhodující krok k vyvrácení judaistů byl učiněn v roce 49 n. l. na jeruzalémském koncilu, kde apoštolové spolu s presbytery církve rozhodli, že není nutné, aby se obrácení pohané nechali obřezat a dodržovali Mojžíšův zákon. Na tomto koncilu vydal Petr základní rozhodnutí (Sk 15,7-11), Pavel a Barnabáš předložili podpůrné důkazy (15,12) a Jakub Spravedlivý navrhl čtyři pastorační kodexy, které měly usnadnit realizaci rozhodnutí (15,13-21). Výsledkem byl okružní list (15,23-29), který platil pro všechny křesťanské obce (16,4). Judaisty to nezastavilo a Pavel byl nucen proti nim bojovat i později, především v listech Galatským a Římanům.

V Novém zákoně se hovoří také o gnostických ebionitech, ačkoli k jejich řešení nebyl svolán žádný koncil. V listu Kolosanům Pavel varoval před každým, kdo by se snažil své čtenáře nutit k dodržování Mojžíšova zákona nebo se oddával gnostickým praktikám, jako je uctívání andělů (Kol 2,16-18). Také kniha Židům s námahou zdůrazňuje nadřazenost Syna nad anděly (Žd 1,1- 14) a mnozí objevili protignostické motivy v Janově evangeliu a listech.

Jiná situace byla u umírněných ebionitů nebo nazarénů. Na rozdíl od judaistů netrvali na tom, aby byli pohané obřezáni, a na rozdíl od gnostiků se nesnažili spojovat křesťanskou víru s pohanskými prvky. Z tohoto důvodu se s nimi váhalo rozhodně vypořádat. Nový zákon svědčí o tom, že tři z hlavních apoštolů - Petr, Jakub a Pavel - se s touto skupinou snažili spíše vycházet než na ni útočit.

V listu Galaťanům 2,11-16 se dozvídáme, že Petr jednou v Antiochii přestal jíst s pohany, aby uklidnil nálady některých Židů, kteří město navštívili. To přimělo Pavla, aby ho veřejně pokáral (podobně jako později svatí občas potřebovali pokárat papeže), protože se choval pokrytecky, když učil, že pohané mohou být spaseni bez Zákona, ale choval se, jako by to stále byli cizinci, kterým je třeba se vyhýbat z důvodu rituální čistoty. Tato epizoda ukazuje, že se nazaretští sice mýlili, že křesťanští Židé nemusí dodržovat Mojžíšův zákon, a i když to Petr věděl, někteří apoštolové měli stále tendenci jim vycházet vstříc.

Spojitost s Jakubem a nazaretskými je zřejmá. V listu Galaťanům 2,12 se dozvídáme, že to byli jistí muži spojení s Jakubem, kteří přišli do Antiochie a přiměli Petra, aby se zdržel jídla s pohany. Ve Sk 15,20 se Jakub obává citlivosti židovských křesťanů, kteří by byli pohoršeni nevázanými pohanskými konvertity. Ve Sk 21,18-26 spolu se svou skupinou podněcuje Pavla k veřejnému uznání Zákona, podobně jako Petr.

Sám Pavel nazarénům při několika příležitostech vychází vstříc. V 1. Korintským 7,18 se zdá, že naznačuje, že je přípustné, aby Žid po konverzi ke křesťanství nadále žil jako Žid. Pavlova obřízka Timoteje ve Sk 16,3 byla jistě přizpůsobením se Židům a možná i židovským křesťanům. Hlavním aktem přizpůsobení v Pavlově kariéře je událost ve Skutcích 21. Jakub a presbyteři v Jeruzalémě přesvědčují Pavla, aby se podrobil židovským očistným rituálům a nechal se obětovat v Chrámu.

Výslovně uvedeným účelem tohoto činu je ukázat Pavlovu podřízenost Zákonu, aby "všichni poznali, že v tom, co jim o tobě [Pavlovi] bylo řečeno, není nic jiného, než že ty sám žiješ v dodržování Zákona". Mnozí se domnívají, že toto uklidnění nazaretských postavilo Pavla do stejné pozice, v jaké byl Petr v Antiochii, a že to byla částečně výčitka, že Bůh dopustil, aby byl Pavel zajat a odveden do zajetí, aby nakonec putoval do Říma k soudu (Sk 21,27-28.31).

Kromě těchto snah o uklidnění nazarénů Nový zákon učí proti nim. Pavel správně pokáral Petra (Gal 2,11). Poukázal na to, že on sám není pod Zákonem a pouze se tváří, jako by byl, aby získal konvertity z řad Židů (1 K 9,20-21). Řekl, že starozákonní obřady nejenže nejsou pro pohany závazné, ale že skutečně pominuly (Kol 2,13-17). Hlásal, že Mojžíšův zákon jako entita pominul (Ř 7,1-6) a že křesťané nejsou pod Mojžíšovým zákonem, ale pod milostí (Ř 6,14- 15).

Po skončení apoštolské éry představoval ebionitismus pro církev i nadále problém a všechny tři sekty ebionitů, judaisté, nazaréni a elkasité, přežily až do doby církevních otců. Mezi ty, kteří proti nim psali, patřili Justin Mučedník, Irenej, Tertulián, Origenes, Hippolyt, Epifanius a Jeroným.

Moderní paralely

Různé aspekty ebionitského učení se odrážejí v teologiích moderních skupin. Některé skupiny mesiánských Židů zastávají v zásadě stejný postoj jako nazaréni, pokud jde o Zákon (tj. Židé by jej měli dodržovat, ale pohané nikoli).

Adventisté sedmého dne zachovávají prvky Mojžíšova zákona a praktikují vegetariánství; tato pravidla vnucují pohanům, čímž se podobají judaistům, až na to, že nevyžadují obřízku.

Gnostičtí ebionité dnes nacházejí paralely v New Agers, kteří mísí pohanské prvky s náboženstvím Jahveho.

Muslimové, stejně jako většina ebionitů, tvrdí, že Ježíš byl pouhý člověk, a svědkové Jehovovi, stejně jako někteří ebionité, tvrdí, že byl andělem v těle.

Sekty, které mají obzvlášť blízko k ebionitismu, jsou Shromáždění nové smlouvy Jahveho v Kingdom City ve státě Missouri a Dům Jahveho v Abilene v Texasu. Jedná se o mesiánské židovské skupiny, které odmítají učení o Trojici a trvají na dodržování částí Mojžíšova zákona. Posledně jmenovaná skupina jde tak daleko, že tvrdí, že Abilene je Bohem vyvolené město a nahrazuje Jeruzalém pro slavení jeho svátků.

Ebionism
Stylita
6./19.1. Bohojavlenije. Keď Hospodin Isus dovŕšil 30 rokov od svojho telesného narodenia, začal svoju učiteľskú a spasiteľskú prácu. Samotný začiatok začiatku okrášlil krstom v Jordáne. Svätý Cyril Jeruzalemský hovorí: „Počiatok sveta je voda, počiatok Evanjelia je Jordán.“ Pri krste Hospodina sa vo vode zjavilo to tajomstvo, ktoré bolo v Starom Zákone iba predpovedané a o ktorom sa v starom …More
6./19.1. Bohojavlenije. Keď Hospodin Isus dovŕšil 30 rokov od svojho telesného narodenia, začal svoju učiteľskú a spasiteľskú prácu. Samotný začiatok začiatku okrášlil krstom v Jordáne. Svätý Cyril Jeruzalemský hovorí: „Počiatok sveta je voda, počiatok Evanjelia je Jordán.“ Pri krste Hospodina sa vo vode zjavilo to tajomstvo, ktoré bolo v Starom Zákone iba predpovedané a o ktorom sa v starom Egypte a Indii len básnilo, t.j. tajomstvo Božej Svätej Trojice. Otec sa zjavil zmyslu hlasu, Duch zmyslu zraku a Syn sa zjavil ešte aj zmyslu hmatu. Otec vyriekol svoje svedectvo o Synovi, Syn bol pokrstený vo vode a Duch Svätý v podobe holuba sa vznášal nad vodou. Ján Krstiteľ svedčil a povedal o Christovi: „Hľa Baránok Boží, Ktorý sníma hriech sveta.“ (Jn 1, 29) Keď ponoril a pokrstil Hospodina v Jordáne, tým sa ukázala Christova misia vo svete i cesta nášho spasenia. Konkrétne: Hospodin na seba zobral hriechy ľudského rodu a pod nimi zomrel (ponorenie) a ožil (výstup z vody); aj my musíme zomrieť ako starí, hriešni ľudia a ožiť ako očistení, obnovení a prerodení. Toto je Spasiteľ a toto je cesta k spaseniu. Sviatok Bohozjavenia (po grécky Theofania) sa nazýva aj Prosviščenije. Lebo udalosť na Jordáne nás osvietila, ukazujúc nám Boha ako Trojicu, jednobytnú a nerozdeliteľnú. To je po prvé. A po druhé: lebo každý z nás sa krstom vo vode osvecuje tým, že sa usynovuje Otcom Svetla, zásluhou Syna a mocou Ducha Svätého.
z Ochridského Prológu
U.S.C.A.E.
Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou

sv. Efrém Syrský, 20.12. 2021

Neviditelný Bůh se stal viditelným, když se stal člověkem. A proto se narodil z těla jako dítě lidské, abychom se my mohli narodit z Ducha jako děti Boží a navěky mohli patřit na jeho tvář zjevenou nám v úsměvu betlémského Dítěte.

Touha mne popouzela, abych poznal svého Boha, láska mě poháněla, zda …More
Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou

sv. Efrém Syrský, 20.12. 2021

Neviditelný Bůh se stal viditelným, když se stal člověkem. A proto se narodil z těla jako dítě lidské, abychom se my mohli narodit z Ducha jako děti Boží a navěky mohli patřit na jeho tvář zjevenou nám v úsměvu betlémského Dítěte.

Touha mne popouzela, abych poznal svého Boha, láska mě poháněla, zda bych nenašel nějakou cestu, po níž bych se k Němu mohl přiblížit. Přišel jsem až na okraj nebes, ale tam mne zadržela andělská vojska, takže jsem nemohl k Tomu, jehož jsem hledal. Nepropustily mne ani Gabrielovy šiky ani Michaelovy legie. Pohlédl jsem vzhůru, a při pohledu na chóry andělů planoucích ohněm mne pojala závrať. Jak bych se mohl odvážit postavit se doprostřed nich a snést pohled na Toho, který přebývá v nepřístupném světle (srov. 1Tim 6,16)? Vracel jsem se tedy zpět, aniž bych dosáhl toho, po čem jsem toužil. Avšak potkal mne anděl, který právě přicházel z betlémských krajin, a pravil mi: „Proč jsi smutný a proč se tvá duše rmoutí? Proč se zbytečně namáháš dostat se tam, kde přebývají ohniví andělé, proniknout k trůnu Toho, k němuž není přístupu, a spatřit Toho, jehož lidské oko nemůže uzřít? Hle, pojď, běž do Betléma, jdi do jeskyně, pospěš k Marii: v jejím náručí uzříš Toho, po kterém toužíš a jehož jsi nemohl uzřít v nebi. Aby se ti dal spatřit, oděl se smrtelným tělem a v náruči Mariině spočívá jako na trůnu, neviditelný v nebi, avšak viditelný zde dole na zemi, aby tě obdařil svou láskou."

[Efrém Syrský: Hymnus o Narození Páně. Český překlad převzat z knihy Konrád M. Kubeš: Maria, I. díl, Praha 1936, s. 33, a upraven redakcí Revue Theofil.]

Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou - sv. Efrém Syrský,
Martina Bohumila Lutherová
Neskutečné, Kristus Ježíš je Lampa hořící.
Materia naplněná Božím Duchem.
Jinak Bůh je Duch s tím nic nenaděláš
jasně to pověděl Kristus Pán samařance.
Pořád to motáte.
U.S.C.A.E.
Boh Syn je stále aj Duch A J niekto to veru motá tým že ignoruje celok výrokov a zápisov alebo ich prekrúca do absurdností to že Boh je Duch ako vyvracia že sa môže stať človekom? však je B O H Jemu N I Č nie je nemožné

nestórius mal jednu z najšialenejších heréz podľa mňa ešte horšiu ako arius lebo nestórius urobil z Krista schizofrenika v jednom Kristovi vlastne hlásal dvoch ktorí by šli …More
Boh Syn je stále aj Duch A J niekto to veru motá tým že ignoruje celok výrokov a zápisov alebo ich prekrúca do absurdností to že Boh je Duch ako vyvracia že sa môže stať človekom? však je B O H Jemu N I Č nie je nemožné

nestórius mal jednu z najšialenejších heréz podľa mňa ešte horšiu ako arius lebo nestórius urobil z Krista schizofrenika v jednom Kristovi vlastne hlásal dvoch ktorí by šli fakticky jeden proti druhému to len na okraj
U.S.C.A.E.
kde v heretických "osvieteniach" stratil Kristus Dušu? už "len" toto
U.S.C.A.E.
Ešte biskupom arius nebol, ale práve sa ho chystali vysvätiť keď skončil ako Judáš. Boh sa vysmievať nedá.
apredsasatoci
Otázka znie, kto je smilnica zo zj. 17.kap., vieš?
Ste tu všetci schizo?
Stylita
opakuji: Považuji nevěstku za symbol světské moci, která vraždí křesťany. Vraždění založené na šílenství světa a jeho pravidel.
U.S.C.A.E.
ja som reagoval na tú časť diskusie ktorá riešila Trojičnosť Jedného Boha na tú kapitolu Zjavenia som sa nezameriaval to je z komentára zrejmé pre mňa je to bezpredmetná téma či je či nie je RKC neviestka keďže v ňu verím ako článok Viery a je Nevesta Baránkova
apredsasatoci
Rkc, bojujúca cirkev je Barankova Nevesta? 😲
Vždy som si myslela, že je Ňou víťazná Cirkev, Cirkev v Nebi. 😇
U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
je to jedna a tá istá Cirkev
apredsasatoci
Stylita To nesedí! Svetska moc je v Písme nazvaná v zj.13.kap. šelma vystupujúca z mora.
U.S.C.A.E.
to sú pohania a tá zo zeme sú židia
apredsasatoci
U.S.C.A.E. Naozaj? Takže všetci kresťania, prelat, pápež...., ktorí sú v rkc budú aj vo Víťaznej cirkvi?!
apredsasatoci
Morská šelma - ovocie Židov: banky, korporácie, falošné náboženstva....
Ženská šelma - Antikrist, vládnuci 3,5 rokov.
U.S.C.A.E.
ja som písal že je to jedna a tá istá nie že v Nebi budú všetci ktorí sú v bojujúcej ono sú tam aj mŕtve údy, pšenica a kúkoľ, dobré a zlé ryby, dva druhy panien čiže duší
apredsasatoci
Čo to potom znamená, tá istá cirkev?
Keby bola tá istá cirkev, na čo potom slúžia (podľa mňa, veľmi dôležité pojmy)
ako bojujúca, trpiaca, víťazná?!
Tieto 3 prídavné mená predsa rozlišujú zo svojej podstaty cirkev.
U.S.C.A.E.
to sú tri stavy a synonymá sú: pozemská časť, očistec a Nebo
apredsasatoci
Takze, čo to potom znamená, tá istá cirkev?
U.S.C.A.E.
Ecclesia je zhromaždenie preto sa tri stavy označujú osobitne ako cirkev ale je to jedno spoločenstvo svätých. Mŕtve údy nemajú úžitok z pomoci z očistca a Neba a ľudia v stave milosti posväcujúcej môžu pomáhať tým v očistci a aj by mali to je služba blížnemu sú to uzavreté stavy ale nie izolované
apredsasatoci
Stylita Kto je neveiestka zo zj. 17.kap.?
Stylita
Zjevení svatého apoštola Jana je dar Boha církvi po všechny časy a bude mluvit i ke všem křesťanům do konce časů. Do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus soudit spolu s 12 apoštoly celé lidstvo. Zjevení ukazuje Církev jako Beránkovu nevěstu, vypráví dojemný příběh, v kterém bude mít Bůh poslední slovo. Kdo je nový Jeruzalem s 12 branami, vždyť je to i církev, kde 12 apoštolů sehrálo tak významnou …More
Zjevení svatého apoštola Jana je dar Boha církvi po všechny časy a bude mluvit i ke všem křesťanům do konce časů. Do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus soudit spolu s 12 apoštoly celé lidstvo. Zjevení ukazuje Církev jako Beránkovu nevěstu, vypráví dojemný příběh, v kterém bude mít Bůh poslední slovo. Kdo je nový Jeruzalem s 12 branami, vždyť je to i církev, kde 12 apoštolů sehrálo tak významnou roli a to nevíme, co apoštolové pro církev dělají i dnes.
Víme, že církev je bojující(zde na Zemi), trpící(v očistci) a vítězná (v nebi).
Jak by mohla být zároveň onou nevěstkou ze Zjevení, která jede na šelmě a je opitá krví křesťanů?
Považuji nevěstku za symbol světské moci, která vraždí křesťany. Vraždění založené na šílenství světa a jeho pravidel. Pro příklad psychopatický narcis Nero a jeho pronásledování mělo v sobě cosi šíleného a ďábelského.
apredsasatoci
Lenže spita smilnica je odetá purpurom a šarlatom..... a v ruke drží zlatý pohár, plný ohavnosti a nečistoty.
Smilni so svetom! Slovo smilstvo sa často používa aj v SZ v súvislosti s neverou voči Bohu!
Smilnicou je rkc, cirkev bojujúca tu na Zemi.
Určite to nie je a nemôže byť Triumfujuca Cirkev v nebi.
Aké proste!
Stylita
Však také pronásledování křesťanů je vždy spojeno s nečistotou a ohavností modloslužby či touhou po bohopoctě.
+++
Symbolika obou barev je ovšem zjevná – známe přece královský purpur a rudá je krev mučedníků.
Apologia: Nevěstka babylónská? (apo-logia.blogspot.com)

Církev je jen jedna,církev bojující, trpící a vítězná je jedno Tělo tajemné.
apredsasatoci
Kontrolná otázka: Všetci kresťania, kňazi, biskupi..... čo sú v rkc, budú aj vo Víťaznej Cirkvi?
Stylita
Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán. Mt 22, 14

Kontrolní otázka zůstane nezodpovězena, není na mne, abych říkal ten a ten bude v pekle a ten v nebi. Všichni cítíme, že jsme hříšníci. Radši se starej o svého nebožtíka, víš snad, jak to s ním myslím. Tohle nikam nevede.
apredsasatoci
Nevede? Na čo mi je potom Biblia, zj., keď nemám snahu/dobrú vôľu o pochopenie?!
Diabol sa zjavil kňazovi a povedal mu: Ďakujeme vám kňazom a biskupom. Bez vás by sme nemali toľko duši v pekle.
Tu nejde o kritiku prelatu. Aj tu platí, že vinná je a vždy bude iba duša sama.
Boh si prelat použil, ako si použil Šalamuna.
Preto BDEJME!
(Neviem akého nebožtíka myslíš.
Viem iba, že je to od veci!)
Stylita
Oplakávat svého nebožtíka, svého starého člověka, plakat nad svými hříchy, kát se a prosit o smilování.
Napiš mi, který konkrétní prelát je v pekle. Pochybuji, že to víš. Nehrajme si tu na Boha.
apredsasatoci
S tým čo píšes suhlasim. Čo to má spoločné so smilnicou zj. 17.kap.?
Chcieť pochopiť Písmo je hrať sa na Boha? 🥱
Nech je akokoľvek, Boh zjavenie vyššie dopustil a dovolil.
Chces poznať meno, rodné číslo, číslo OP zatrateneho? Pýtam sa: Naozaj je potrebné takto sa zhovadovat? 🤕🤒
Stylita
Omlouvám se, bral jsem to trochu za tvoji provokaci. Ovšem odpovědět na to nemohu, já to opravdu nevím, povíme si to u Posledního soudu.
Vím, jak prožil poslední den biskup Arius, budiž nám to výstrahou.
edit: kněz Arius
Stylita
Na kříži Otčenáši.
apredsasatoci
To čo sa deje Kristovej cirkvi za 2000 rokov, to isté sa dialo vyvolenemu národu 5000 rokov.
Farizeji ukrižovali Krista.
Kresťanskí prelati križuju cirkev.
Martina Bohumila Lutherová
Záleží jestli to je Kristova církev......
apredsasatoci
Rkc je určite Kristona cirkev!
Martina Bohumila Lutherová
Tak to je sila, chtěla jsem apredsasatočí odkázat na stánky:
estranky.cz
žel celá pasáž, o hlavních bodech činnosti papežů ZMIZLO :-)))
a zde tento plátek kde jsem to měla také okopírované
je celý vykuchaný i pohanskou Mitrou atd....
nevzdávají se ....pozor ať neskočíte těmi machinace mi jako:
ARIOVA POTUPNÁ SMRT
/posere.e se strachy před Pravdou/
Nemá význam, nec hávat zde něco zcela vykuch…More
Tak to je sila, chtěla jsem apredsasatočí odkázat na stánky:
estranky.cz
žel celá pasáž, o hlavních bodech činnosti papežů ZMIZLO :-)))
a zde tento plátek kde jsem to měla také okopírované
je celý vykuchaný i pohanskou Mitrou atd....
nevzdávají se ....pozor ať neskočíte těmi machinace mi jako:
ARIOVA POTUPNÁ SMRT
/posere.e se strachy před Pravdou/
Nemá význam, nec hávat zde něco zcela vykuchané:
MINULA NADĚJE PAPEŽSTVÍ .....ruším
Martina Bohumila Lutherová
Zarmoucen nad zatvrzelostí jejich srdce,

Může být v zatvrzelém srdci VÍRA v Moc Kristova Ducha?
Samson1
V čem se pletu? Ještě jsem neslyšel, že bys o sobě řekla, že máš nějaký hřích. Jen poučuješ a posuzuješ a přeci Písmo svaté říká, že kdo tvrdí, že hřích nemá, je lhář a není v něm pravdy. Kdo sebe soudí a vyznává hříchy toho krev Krista očišťuje. Kdo sám sebe soudí, není souzen Bohem. Je to vždy o trámu a třísce. Otčenáš to samé. Furt chce soudit a poučovat katolíky. Může být v zatvrzelém srdci …More
V čem se pletu? Ještě jsem neslyšel, že bys o sobě řekla, že máš nějaký hřích. Jen poučuješ a posuzuješ a přeci Písmo svaté říká, že kdo tvrdí, že hřích nemá, je lhář a není v něm pravdy. Kdo sebe soudí a vyznává hříchy toho krev Krista očišťuje. Kdo sám sebe soudí, není souzen Bohem. Je to vždy o trámu a třísce. Otčenáš to samé. Furt chce soudit a poučovat katolíky. Může být v zatvrzelém srdci VÍRA v Moc Kristova Ducha? To je jako kdyby měla Ducha Božího na rozdávání. Jinak Duch Boží působí jak sám, chce a dovede použít i osla. 😇
Martina Bohumila Lutherová
Samsone, věř nebo nevěř ve své životě jsem už
posbírala všechny hříchy i vraždu - také - když jsem
přijala v mysli nevoli kvůli někomu .Př. Když jsem
byla 6-8letá chodívala jsem ze školy kolem kostela.
Pani katechtka nám vyprávěla, že je ve svat. Ježíšek.
A tak když mi nevyhověla v něčem maminka,tak jsem
prosíla- jdouce kolem katolického kostelíčka, :Ježíšku
prosím ať moje maminka jde do očis…
More
Samsone, věř nebo nevěř ve své životě jsem už
posbírala všechny hříchy i vraždu - také - když jsem
přijala v mysli nevoli kvůli někomu .Př. Když jsem
byla 6-8letá chodívala jsem ze školy kolem kostela.
Pani katechtka nám vyprávěla, že je ve svat. Ježíšek.
A tak když mi nevyhověla v něčem maminka,tak jsem
prosíla- jdouce kolem katolického kostelíčka, :Ježíšku
prosím ať moje maminka jde do očistce....

Jenže to už je všechno za námi a stojíme už před
branami věčnosti. Vrať se tam kdes obdržel své
charisma- budou vyžadována jako hřivny.
Jinak pevné zdraví buď fit.
A ještě nezapomeň: Úsmev na rtu dobrou kartu. :-)))
Stylita
Z denní liturgie
2. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Když byl David přiveden k Saulovi, pravil: "Ať neklesá na mysli můj pán kvůli Goliášovi. Tvůj služebník půjde bojovat proti tomu Filišťanu!" Saul mu odporoval: "To možné není, abys šel bojovat proti tomu Filišťanu. Ty jsi chlapec, on však je muž, zběhlý ve válčení od svého mládí." David odpověděl: "…More
Z denní liturgie
2. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Když byl David přiveden k Saulovi, pravil: "Ať neklesá na mysli můj pán kvůli Goliášovi. Tvůj služebník půjde bojovat proti tomu Filišťanu!" Saul mu odporoval: "To možné není, abys šel bojovat proti tomu Filišťanu. Ty jsi chlapec, on však je muž, zběhlý ve válčení od svého mládí." David odpověděl: "Hospodin, který mě vytrhl z drápů lva a medvěda, ten mě vytrhne z rukou tohoto Filišťana." Saul nato Davidovi: "Jdi a Hospodin buď s tebou!" David si vzal do ruky hůl, z potoka si vybral pět těch nejhladších oblázků a vložil je do pastýřské mošny, která mu sloužila za torbu pro válečné potřeby, a potom s prakem v ruce postupoval proti Filišťanovi. Také Filišťan se hnul kupředu a blížil se k Davidovi se zbrojnošem, který před ním nesl štít. Když Filišťan vzhlédl a spatřil Davida, pohrdl jím, že byl chlapec - byl plavovlasý, hezký na pohled. Filišťan řekl Davidovi: "Copak jsem pes, že na mě jdeš s holí?" Filišťan pak Davidovi zlořečil při svých bozích a dodal: "Pojď tedy ke mně! Dám tvé tělo nebeským ptákům a polní zvěři!" David Filišťanovi odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem a s kopím a s oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi potupil. Dnes tě dal Hospodin do mé moci, zabiji tě, useknu ti hlavu a ještě dnes dám tvou mrtvolu i mrtvoly filišťanského tábora nebeským ptákům a divoké zvěři. A tak se celá země doví, že Bůh je v Izraeli. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nedává zvítězit mečem a kopím, neboť Hospodin je pánem boje; proto vás dal do naší moci." Když se Filišťan hnul a blížil k Davidovi, také David si pospíšil a běžel k boji proti Filišťanovi. David sáhl rukou do mošny, vyndal z ní jeden oblázek, vymrštil ho a zasáhl Filišťana do čela. Kámen mu uvázl v čele a on padl tváří na zem. David přiběhl, postavil se nad Filišťana, chopil se jeho meče, vytáhl ho z pochvy, usekl mu jím hlavu a tak ho dobil. David tedy zvítězil nad Filišťanem prakem a kamenem: udeřil Filišťana a zabil ho bez meče. Když Filišťané viděli, že je mrtev jejich největší silák, dali se na útěk.
1Sam 17,32-33.37.40-51

Žalm:
Veleben buď Hospodin, má Skála.

Veleben buď Hospodin, má Skála,
on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.

On je mé milosrdenství, mé útočiště,
má pevnost a můj zachránce,
můj štít a můj útulek,
on mi podmaňuje národy.

Bože, novou píseň ti zazpívám,
na harfě s deseti strunami ti zahraji,
tobě, jenž dáváš králům vítězství,
který jsi vysvobodil Davida, svého služebníka.
Zl 144

Evangelium:
Mk 3,1-6
Martina Bohumila Lutherová
Horské kázání
Když už tedy padl Babylon, ten zrůdný konstrukt římského spolku, když se podařilo oráčům zorat pole, které dlouhá léta leželo ladem, nasejeme dobré zrno. Tím je Boží Slovo v Horském kázání.
Boží Slovo je živé, zrno vzroste a dá užitek.
Stylita
Smutné je, že tomu věříš, pro svou zaslepenost považuješ Babylon (ze Zjevení) za římskokatolickou církev. Ježíš nám slíbil, že brány pekelné ji nepřemůžou. Tajemné tělo Kristovo, jak by tě mohlo zdolat paní Lutherová s otčenáškem?
Nick "Otčenáš" nikoho nevede správně, jak by také mohl, když popírá Trojici svatou.
Martina Bohumila Lutherová
A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nedává zvítězit mečem a kopím, neboť Hospodin je pánem boje; proto vás dal do naší moci."
To všechno tvůrci stolice papežovy znali, přesto od
5stol. nemají jiné touhy jak vítězit mečem. Skončili-
začne nová era už ne římanů ,ale křesťanů:
Horské kázání
Když už tedy padl Babylon, ten zrůdný konstrukt římského spolku, když se podařilo oráčům zorat …More
A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nedává zvítězit mečem a kopím, neboť Hospodin je pánem boje; proto vás dal do naší moci."
To všechno tvůrci stolice papežovy znali, přesto od
5stol. nemají jiné touhy jak vítězit mečem. Skončili-
začne nová era už ne římanů ,ale křesťanů:
Horské kázání
Když už tedy padl Babylon, ten zrůdný konstrukt římského spolku, když se podařilo oráčům zorat pole, které dlouhá léta leželo ladem, nasejeme dobré zrno. Tím je Boží Slovo v Horském kázání.
Boží Slovo je živé, zrno vzroste a dá užitek
. 😇
Martina Bohumila Lutherová
Stylita....Jistěže nepřemůže, ale ne ty co si pomáhají mečem.
A to vatikánská společnost byla je a snad se jim nepodaří
vyprovokovat Natem 3. svět.
Začněme myslet Božím Duchem.- 😇
Stylita
Boží Duch je Duch Pravdy. Kdo popírá vtěleného Božího Syna, to, že se stal Boží Syn člověkem z Panny Marie, to že se Kristus Pán narodil v Betlémě, není již křesťan, nýbrž je podoben slepci, který chce vést slepé.
Martina Bohumila Lutherová
To co píšeš je v pořádku. Ještě musíš doplnit o zásadní věc:
"Až přijde Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy,
který z Otce vychází, ten o mně vydá svědectví
". ...neboť
Bůh je Duch a kdo ho ctí musí ho ctít v Duchu a v Pravdě.
Slovo se vzdalo z Lásky k Adamovým potomkům, svého
místa v lůně Otce a stalo se člověkem .....
Přemítej!
Evangelizace 1. část
Martina Bohumila Lutherová
Možná příjdeš na to jak je to s Boží trojicí.
Augustin pravil, že je to tajemství.:-))
Stylita
Lajkuješ mi, to co popírá "Otčenáš". Ten tu vykládá pohádky o tom, jak se člověk Ježíš stal Božím Synem při křtu, učí , že Ježíš není Bůh. Není možné toto následovat a ty si vybíráš víru jako bonboniéru, tam si věřím po pravoslavnu, že Duch nevychází i ze Syna, u adventistů ztotožníš církev s nevěstkou, u dohnalů sedesvacantismus, u "Otčenáše" popřeš, že je Ježíš Bůh a nakonec obviníš katolíky …More
Lajkuješ mi, to co popírá "Otčenáš". Ten tu vykládá pohádky o tom, jak se člověk Ježíš stal Božím Synem při křtu, učí , že Ježíš není Bůh. Není možné toto následovat a ty si vybíráš víru jako bonboniéru, tam si věřím po pravoslavnu, že Duch nevychází i ze Syna, u adventistů ztotožníš církev s nevěstkou, u dohnalů sedesvacantismus, u "Otčenáše" popřeš, že je Ježíš Bůh a nakonec obviníš katolíky ze všeho možného zla. Ale je to z Ducha Pravdy?
Martina Bohumila Lutherová
Milý Stylito, je čas popojít....Bůh ti žehnej a
provázej tě na každičkém kroku v Boží Pravdě!🙏
p.s nezůstavat stát či se motat na místě nezapomeň
že běsi nespí a číhají:.Učení o padlých andělech na základě Písma svatého a tradice
Martina Bohumila Lutherová
To máš tak jak se pole zaplevelí je obtížné ho dát
zase do plného Světla k užitku. Tak s Pánem Bohem
zůstávej.A nejanči na to je zde mikenko - za chívli
přiletí a bude kopytyrovat magisterium. :-)
Stylita
Ne, v čem se pletu, nenapíšeš. S Bohem zůstávej.
Martina Bohumila Lutherová
🙏
Martina Bohumila Lutherová
Také se chystám ti ještě napsat Stylito.
Na každého z nás během života, působilo
něco jiného-negativního co nás ovlivňovalo.
Třeba vytvořit jednotu v Kristově Duchu.
A že já si vybírám, z každého něco jak píšeš-
možná to tak působí, ale tvořím si svoji mozai
ku, kterou bude v konečné fázi třeba vsadit
pod vládu Kristova Ducha......
Stylita
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.To bylo na počátku u Boha.Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Jaká jednota s popírači Trojice. Není možná. Můžeme si tady psát, ale jednotu tím nevytvoříme. Nechci být v jednotě se lží.
Martina Bohumila Lutherová
Právě , že já taky, proto ti co zkoumali trojici-
věděli houby s octem. Protože Bůh je jenom
jeden a je Duchem Svatým, Syn člověka, Syn
Boží, Slovo Boží, či Světlo světa nazvi si to jak
chce je náš Vykupitel.....a furt dokola už si to
pamatuj a nepruď jak mike.
Stylita
Křtí se ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Otec není Syn ani Duch svatý, Syn není Otec ani Duch svatý, Duch svatý není Otec ani Syn. Bůh je jeden ve Trojici svaté. Křesťani nejsou polyteisti.
Stylita
Opakuji křtí se ve Jménu Otce, i Syna i Ducha svatého.
Citace to vůbec nepopírá, žádný rozpor to není.

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
Matouš 28,19-20
Martina Bohumila Lutherová
Udělej si dnes něco postního je středa.
Já má vodu uvařenou s pohankou a brambore,
bobkový list ,koření černé a nové a trochu soli
plus pár kapek oleje plus pár kapek citronu.
Ohromně dobré. Už to nech ...netrap sebe
ani mne.
Martina Bohumila Lutherová
Rozpory jsou, ale důležitý je rozpjatý, pohřbený,
Zmrtvých vstalý Kristus Pán a Jeho Nanebevstoupení.

+ Horské kázání .....máme co dělat než nám dohoří
pozemská svíce. :-)
Stylita
Pán Ježíš Kristus je Bůh, Boží Syn, Beránek Boží, Mesiáš, Syn člověka, Dobrý Pastýř ochoten za své ovce zemřít, Chléb života, Otec a Ježíš je jedno, ne jeden. Kdo chce na Pána Boha aplikovat matematickou logiku základní školy, neupěje. Potom si myslí, že kdo věří v Otce i Syna , věří v dva bohy, ale není to tak.