Clicks492
Stylita
30

Katechismus o potratech

Dítě má právo na život již od svého početí. Přímý potrat, to je chtěný jako cíl nebo jako prostředek, je „hanebnost“ těžce odporující mravnímu zákonu. Církev trestá tento zločin proti lidskému životu kanonickým trestem exkomunikace (vyobcování).
Číslo paragrafu: 2322
Lidský život musí být absolutně respektován a chráněn již od okamžiku početí. Již od první chvíle její existence musí být lidské bytosti přiznána práva osoby, mezi nimiž je nezcizitelné právo každé nevinné bytosti na život. „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského lůna, posvětil jsem tě“ (Jer 1,5). „Má podstata ti nezůstala utajena, když jsem byl tvořen v skrytu, spřádán v hlubinách země“ (Ž 139,15).
Číslo paragrafu: 2270
Již v prvním století církev prohlásila, že každý záměrný potrat je mravní zlo. Toto učení se nezměnilo. Zůstává neměnné. Přímý potrat, ať už chtěný jako cíl nebo jako prostředek, závažně odporuje mravnímu zákonu: „nezabiješ zárodek potratem a nenecháš uhynout novorozeně.“ „Bůh, pán nad životem, svěřil totiž lidem vynikající úkol: udržovat život; tento úkol však mají plnit způsobem hodným člověka. Život se má tedy s největší péčí chránit už od samého početí; potrat a usmrcení nemluvněte jsou hanebné zločiny.“
Číslo paragrafu: 2271
Přímá spolupráce při potratu je těžký hřích. Církev trestá tento zločin proti lidskému životu kanonickým trestem exkomunikace (vyobcováním). „Kdo provedl a nechal si provést dokonaný potrat, upadl do exkomunikace nastupující bez rozhodnutí představeného“, takže exkomunikace ho „postihuje již spácháním zločinu“ a za podmínek, které stanoví právo. Církev tím nemíní zužovat pole milosrdenství. Zdůrazňuje závažnost spáchaného zločinu, nenapravitelnou škodu způsobenou nevinně zabité oběti, jejím rodičům a celé společnosti.
Číslo paragrafu: 2272
Nezcizitelné právo každého nevinného lidského jedince na život je konstituivním prvkem občanské společnosti a jejího zákonodárství: „Nezcizitelná práva osoby musí být uznávána a respektována občanskou společností a politickou mocí; tato lidská práva nezávisí na jednotlivcích ani na rodičích, a nejsou ani nějakou koncesí společnosti a státu: patří k lidské přirozenosti a jsou vlastní každé osobě kvůli stvořitelskému činu, z něhož vyvozuje svůj původ. Mezi těmito základními právy je třeba uvést … právo na život a fyzickou neporušitelnost každé lidské bytosti od jejího početí do smrti.“ „Ve chvíli, kdy nějaký pozitivní zákon zbavuje nějakou skupinu lidských bytostí ochrany, kterou jim má občanské zákonodárství poskytnout, popírá stát rovnost všech před zákonem. Když stát nedává svou sílu do služby práv každého občana, a zvláště toho, kdo je slabší, jsou ohrožovány samy základy právního státu … Jako důsledek respektování a ochrany, které jsou poskytovány ještě nenarozenému od chvíle jeho početí, zákon má předvídat přiměřené trestní postihy za každé vědomé porušení práv nenarozeného.“
Paragraf 2273
Protože s embryem (zárodkem) se musí od samého početí zacházet jako s osobou, musí být hájeno ve své integritě (celistvosti), opatrováno, léčeno a pokud možno uzdraveno, tak jako každá jiná lidská bytost. Prenetální diagnostika (rozpoznání nemoci před porodem) je mravně dovolená, „respektuje-li život a integritu zárodku a lidského plodu a je-li zaměřena na jeho ochranu nebo na jeho individuální uzdravení … Těžce však odporuje mravnímu zákonu, počítá-li, v závislosti na nálezu, s možností vyvolat potrat: diagnóza se nikdy nesmí rovnat rozsudku smrti“.
Číslo paragrafu: 2274
„Zákroky na lidském embryu se mají považovat za dovolené pod podmínkou, že respektují život a integritu embrya, nepřinášejí pro ně neúměrná rizika, nýbrž jsou zaměřeny na jeho uzdravení, na zlepšení jeho zdravotního stavu nebo na jeho individuální přežití.“ „Je nemorální získávat lidská embrya určená k použití jako pohotový biologický materiál.“ „Některé pokusy zasahovat do chromozomového nebo genetického vlastnictví nejsou léčebné, ale směřují k produkci lidských bytostí vybraných podle pohlaví nebo jiných předem stanovených vlastností. Tyto manipulace odporují osobní důstojnosti lidské bytosti, její integritě a její jedinečné a neopakovatelné identitě.“
Číslo paragrafu: 2275
ZDROJ: Katechismus kat. církve
katechismus.cz
Stylita
Souvislosti protestu pravoslavného kněze Libora Halíka požadujícího zákaz potratů a životní překvapení pro scenáristu filmu. Dokument získal Cenu diváků na MFDF Jihlava 2007. Režie F. Remunda
ceskatelevize.cz/porady/10123380856-pulec-kralik-a-duch-svaty/
apredsasatoci
JK povedal; Prv ako Abrahám bol, Ja som!
didimos
Marti, ty jsi jedno velké děcko!!! Z toho neomylného samostudia Písma""se jednou práskneš do hlavy...Znám prima paralelu"""Žil byl jeden lidový filmový důstojník, a měl těžký problém...nevěděl, jestli je rolník, dělník, nebo pracující inteligence...Víš jak dopadl...no prásknul se do hlavy!!
Martina Bohumila Lutherová
Máš něco konkrítního MIrosu?
Martina Bohumila Lutherová
Starý Zákon provází Hospodin a Duch Hospodinův-
tak si pravím, kde po příchodu Pána Ježíše na svět,
vzali teologové najednou 3 Božské osoby.
Stylita
Co třeba toto (vzpomeň si Martino na Rublevovu ikonu Trojice svaté)

1I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu.
2Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi
3a řekl: „Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka.
4Dám přinést troc…More
Co třeba toto (vzpomeň si Martino na Rublevovu ikonu Trojice svaté)

1I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu.
2Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi
3a řekl: „Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka.
4Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom.
5Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka.“ Odvětili: „Učiň, jak říkáš.“
6Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: „Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby.“
7Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil.
8Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to . Zatímco jedli, stál u nich pod stromem.
9Pak se ho otázali: „Kde je tvá žena Sára?“ Odpověděl: „Tady ve stanu.“
10I řekl jeden z nich : „Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna.“ Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu.
11Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský.
12Zasmála se v duchu a řekla si: „Když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec.“
13Tu Hospodin Abrahamovi řekl: „Pročpak se Sára směje a říká: ‚Což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?‘
14Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna.“
15Sára však zapírala: „Nesmála jsem se,“ protože se bála. On však řekl: „Ale ano, smála ses.“
Genesis 18,1-15
Stylita
Martina Bohumila Lutherová
No ano to v Písmu Svatém je! Nikde není psané,
že je to Otec, Syn i Svatý Duch.
Moje osobní představa je Hospodin je jediný Bůh,
Duch Svatý - Duch Hospodinův se projevuje nestvo.
řenou Božestvenou energií/ , Kristus Pán je Syn člověka
z Henochovy knihy - sám to o sobě říká - nemám co řešit.
Martina Bohumila Lutherová
Přišel ,aby obnovil lidstvo po pádu Adama,
Stylita
Ten úryvek z Genesis mluví jasnou řečí. Šlo o návštěvu Hospodina.
Martina Bohumila Lutherová
A tak mi ponech moji osobní verzi nebudu se s ní nikde chlubit :-)
Stylita
Zde na glorii je to samá osobní verze Písma, tak hlavně, že se máme rádi. 😎
Martina Bohumila Lutherová
Ještě jen připomenu Samaritánku u Jakubovy studnice.
Jasná řeč, Krista Pána.
Stylita
Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“
Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“

Takto otevřeně s každým nemluvil, muselo to být krásné setkání.
U.S.C.A.E.
ja iba v akom mene kázal Krstiť nepovedal v menách lebo Boh je Jeden a hneď za tým vymenoval Osoby
Stylita
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “
Matouš 28,19-20
Martina Bohumila Lutherová
Ano to je křesťanská záštita,
nic to však nemění na tom,
že je jeden Bůh Hospodin,
který je Duch
- jehož nestvořená
energie/blahodať zasahuje všechno,
a ty kteří tuto energii/blahodať
vědomě příjímají , uschopňuje být
také syny Božími.
U.S.C.A.E.
Boh je Jednota v Trojici a Trojica v Jednote
Martina Bohumila Lutherová
Čím více píšeš, tím více vidím jak se mýlí
ti od ,který čerpáš poučky.
22 Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.
23 Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."
VIDÍŠ TO,??? nevidíš! …More
Čím více píšeš, tím více vidím jak se mýlí
ti od ,který čerpáš poučky.
22 Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.
23 Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."
VIDÍŠ TO,??? nevidíš! Jeden Bůh Duch, to řekl Kristus Ježíš Syn člověka/Syn Boží,
který byl u Boha ještě před stvořením světa, který po nanebevstoupení
sedí po pravici Boží a je s Otcem spojen Jeho Svatým Duchem v plnosti.
TÉMa je vyčerpáno. S Pánem Bohem zůstávejte.
U.S.C.A.E.
1. JÁNOV 5

1Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. 3Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. 4Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, …More
1. JÁNOV 5

1Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. 3Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. 4Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. 5Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? 6On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. 7Lebo traja sú, čo svedčia: 8Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno. 9Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. 10Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. 11A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. 12Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.
U.S.C.A.E.
ak bol u Otca pred stvorením sveta tak je Boh a to bol lebo je s Otcom a Duchom Svätým predvečným a súvečným
Martina Bohumila Lutherová
No vidíš Mikenkoa ani přikázaní ti od kterých čerpáš mudra
nedokázali uchránit, pozměnili i časy vše dle normy ,kterou
udělali až k pačamámě.
Pa
Martina Bohumila Lutherová
Dokonce byl Syn člověka i před stvořením andělů.
U.S.C.A.E.
choďte kdesi s tým ariánstvom áno bol lebo ako Boh aj musel byť predtým ako stvoril aj anjelov
U.S.C.A.E.
Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? 6On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. 7Lebo traja sú, čo svedčia: 8Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno. 9Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom …More
Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? 6On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. 7Lebo traja sú, čo svedčia: 8Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno. 9Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. 10Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. 11A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. 12Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.
---
Trojičnosť Jedného Boha a špeciálne vyzdvihnutie že Viera v Božstvo Syna je nutná na spásu
Martina Bohumila Lutherová
Vidíš zase jdou ti římani sami proti sobě. Něco zakatechizují
a poté učí ústy nejvyšších představených, že vakcina v níž
je také použito něco z potracených dětí, je aktem lásky a
všichni povinně jinak nebude katolický kostelíček......