V.R.S.
381.5K

Poznaj swój sobór (3): Lumen gentium

[Kościół jako "sakrament"]
"Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego" (LG1)

"Chrystus (...) ustanowił Ciało swoje, którym jest Kościół, jako powszechny sakrament zbawienia" (LG 48)

[Powszechność odkupienia]
"Syn Boży w naturze człowieczej z Nim zjednoczonej, zwyciężając śmierć przez śmierć i zmartwychwstanie swoje, odkupił człowieka i przemienił w nowe stworzenie" (LG 7)

[Kościół Chrystusowy nietożsamy z Kościołem Katolickim]
"Jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, święty, katolicki i apostolski, (...) ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie (communio), choć i poza jego organizmem znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które jako właściwe dary Kościoła Chrystusowego nakłaniają do jedności katolickiej." (LG 8)

[Kręgi przyporządkowania do "Ludu Bożego" i paradygmat ekumeniczny]
"Co zaś się tyczy tych ludzi, którzy będąc ochrzczeni noszą zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary lub nie zachowują jedności wspólnoty (communio) pod zwierzchnictwem Następcy Piotra, to Kościół wie, że jest z nimi związany z licznych powodów" (LG 15)

"Ci wreszcie, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego (...) Przede wszystkim więc naród, który pierwszy otrzymał przymierze i obietnice i z którego narodził się Chrystus wedle ciała, lud dzięki wybraniu szczególnie umiłowany ze względu na przodków (...) Plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów, oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, adorują razem z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny.
Także od innych, którzy szukają nieznanego Boga po omacku i wśród cielesnych wyobrażeń, Bóg sam również nie jest daleko (...) Ci bowiem, którzy bez własnej winy nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia poznaną starają się pod wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie" (LG 16)

[kolegializm Kościoła]

"Ogół wiernych, mających namaszczenie od Świętego (por. 1 J 2,20 i 27), nie może zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu" (LG 12)

"Pan Jezus modląc się do Ojca i powołując do siebie tych, których sam zechciał powołać, ustanowił dwunastu, aby byli z Nim i aby ich posłać dla głoszenia Królestwa Bożego (por. Mk 3,13-19, Mt 10,1-42), Apostołów tych (por. Łk 6,13) ustanowił jako kolegium, czyli jako stały zespół, na czele którego postawił wybranego spośród nich Piotra" (LG 19)

"Jak z ustanowienia Pańskiego święty Piotr i reszta Apostołów stanowią jedno Kolegium apostolskie, w podobny sposób Biskup Rzymski, następca Piotra, i biskupi, następcy Apostołów, pozostają we wzajemnej łączności. Już starożytna zasada, na mocy której biskupi ustanowieni w całym świecie łączyli się ze sobą nawzajem i z Biskupem Rzymskim węzłem jedności, miłości i pokoju, a także zwołane ich Synody, dla wspólnego rozstrzygania wszelkich ważniejszych spraw decyzją opartą na zdaniu wielu uczestników, wskazują na kolegialny charakter i naturę episkopatu, jasno też potwierdzają tę kolegialność Sobory powszechne odbyte w ciągu wieków (...)
Biskup Rzymski z racji swego urzędu, mianowicie urzędu Zastępcy Chrystusa i Pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany. Stan zaś biskupi, który jest następcą Kolegium Apostolskiego w nauczycielstwie i w rządzeniu pasterskim, co więcej, w którym trwa nieprzerwanie ciało apostolskie, stanowi również razem z głową swoją, Biskupem Rzymskim, a nigdy bez niego, podmiot najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem, władza ta jednak może być wykonywana nie inaczej jak tylko za zgodą Biskupa Rzymskiego. Jednego tylko Piotra wyznaczył Pan na Opokę i Klucznika Kościoła (por. Mt 16,18-19) i jego tylko ustanowił Pasterzem całej swojej trzody (por. J 21,15 nn), wiadomo zaś, że ów dar związywania i rozwiązywania, dany Piotrowi (por. Mt 16,19) udzielony został także Kolegium apostołów pozostającemu w łączności z Głową swoją (Mt 18,18, 28,16-20). Kolegium to jako złożone z wielu jednostek wyraża rozmaitość i powszechność Ludu Bożego, jako zaś zgromadzone pod jedną Głową wyraża jedność trzody Chrystusowej. (…) Najwyższa władza nad całym Kościołem, w jaką wyposażone jest to Kolegium, w sposób uroczysty sprawowana jest na Soborze powszechnym. Niby nie istnieje Sobór powszechny, który by nie był jako taki zatwierdzony lub przynajmniej uznany przez Następcę Piotra, i jest prerogatywą Biskupa Rzymskiego zwoływanie tych Soborów, przewodniczenie im oraz ich zatwierdzanie. Ta sama władza kolegialna może być sprawowana wespół z papieżem przez rozproszonych po świecie biskupów, byle tylko Głowa Kolegium wezwała ich do kolegialnego działania albo przynajmniej zatwierdziła jednakową działalność przebywających w rozproszeniu biskupów lub dobrowolnie ją przyjęła, tak żeby stała się ona prawdziwym aktem kolegialnym. “ (LG 22)

[zaangażowanie ludzi świeckich w czynności sakralne]

"Oprócz tego apostolatu, który jest zadaniem wszystkich w ogóle chrześcijan, ludzie świeccy mogą być także powoływani w różny sposób do bardziej bezpośredniej współpracy z apostolatem hierarchii, na wzór owych mężów i niewiast, co pomagali Pawłowi w głoszeniu Ewangelii wielce się trudząc w Panu (por. Flp 4,3, Rz 16,3 nn). Ponadto zdatni są do tego, aby hierarchia przybierała ich do pomocy w wykonywaniu pewnych zadań kościelnych służących celowi duchownemu." (LG 33)

"Ludzie świeccy, nawet gdy zaprzątają ich doczesne troski, mogą i powinni prowadzić cenną działalność mającą na celu ewangelizację świata. I jeśli niektórzy z nich w miarę możliwości sprawują święte czynności, kiedy brakuje szafarzy świętych lub gdy nie mogą oni sprawować funkcji" (LG 35)

"Święci zaś pasterze uznawać mają i wspierać godność i odpowiedzialność świeckich w Kościele, mają korzystać chętnie z ich roztropnej rady, powierzać im z ufnością zadania w służbie Kościoła i pozostawiać swobodę oraz pole działania, owszem, dodawać im ducha, aby także z własnej inicjatywy przystępowali do pracy" (LG 37)

[paradygmat "Kościoła Pielgrzymującego"]
"Dopóki jednak nie powstaną nowe niebiosa i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka (por. 2 P 3,13), Kościół pielgrzymujący, w swoich sakramentach i instytucjach, które należą do obecnego wieku, posiada postać tego przemijającego świata" (LG 48)

"Eksperci" (periti) soborowi: Karl Rahner i Josef Ratzinger
V.R.S. and one more user link to this post
Posoborowe absurdy
Jaki przystojniak z Ratzingera w garniturze, zamiast biskupiej sutannie. Modernista jak nic
V.R.S.
Józef Ratzinger został biskupem dopiero w 1977 roku. W roku 1962 był "młodym wilkiem" - miał 35 lat i rewolucyjną gorliwość.
Posoborowe absurdy
Tak czy inaczej Ratzinger ksiądz w sutannie, a nie "chlopak do wzięcia" w graniturze
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
O ile nam wiadomo " KOŚCIÓŁ JEST TAM , GDZIE JEST PRAWDZIWA WIARA " św.Hieronim doktor Kościoła ....czyli nie tam , gdzie jest " tron Piotrowy " zajęty przez nie wiadomo kogo a wiemy , że w historii Kościoła było wielu antypapieży .
V.R.S.
Żeby był antypapież najpierw musi istnieć papież kanonicznie wybrany, do którego w opozycji działa antypapież.
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Nieprawda ! w całej historii Kościoła nikt takowego myślenia nie dopuszczał a pomimo to dziś już wszyscy doskonale wiedzą , kto nieprawnie zajmował " Tron " Wikarego Kościoła .
Abp Lefevbre o Papieżu ! ( wersja angielska )
V.R.S.
@KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
"Nieprawda ! w całej historii Kościoła nikt takowego myślenia nie dopuszczał"
---
Nie zna pan historii Kościoła i baśnie opowiada.
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
To samo mogę powiedzieć o panu . Jak pan coś sobie wymyślił to proszę to udowodnić a nie oskarżać kogoś o kłamstwo !
V.R.S.
@Krucjata
Tu ma pan przedsoborową Encyklopedię Katolicką z imprimatur a nie jakąś tam wikipedię:
CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Antipope
"Jak pan coś sobie wymyślił to proszę to udowodnić"
---
To pan sobie wymyślił (że w historii był antypapież przy braku papieża) więc na panu spoczywa ciężar dowodu.
PS Co ciekawe, anglojęzyczna wikipedia, dużo lepsza niż polińska idzie za katolickim rozumieniem tego …More
@Krucjata
Tu ma pan przedsoborową Encyklopedię Katolicką z imprimatur a nie jakąś tam wikipedię:
CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Antipope

"Jak pan coś sobie wymyślił to proszę to udowodnić"
---
To pan sobie wymyślił (że w historii był antypapież przy braku papieża) więc na panu spoczywa ciężar dowodu.

PS Co ciekawe, anglojęzyczna wikipedia, dużo lepsza niż polińska idzie za katolickim rozumieniem tego słowa: Antipope - Wikipedia
PPS W haśle tym ma pan tabelkę przeciw jakiemu papieżowi występował dany antypapież.
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Wikipedia podaje fakty zajmowanego tronu Wikarego Kościoła przez masę fałszywych papieży z imionami i konkretnymi datami . Są to rzeczy NIEPODWAŻALNE !!!
.....ale jak powiedział Chrystus :
Marek 4:12
" Będą patrzeć, lecz nie zobaczą, będą słuchać, lecz nie usłyszą. Niczego nie zrozumieją i nie zwrócą się do Boga, aby przebaczył ich grzechy."
V.R.S.
"Wikipedia podaje fakty zajmowanego tronu Wikarego Kościoła przez masę fałszywych papieży z imionami i konkretnymi datami "
---
Występujących przeciw prawdziwemu papieżowi stąd nazwa "antypapież".
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Podałem listę anty-papieży - to teraz proszę mi podać listę ewentualnych prawdziwych papieży , którzy jednocześnie w tym czasie mieli pontyfikat ( według pańskiego twierdzenia ) .
V.R.S.
@Krucjata
Ma pan listę w powyższym linku z angielskiej wikipedii (tabela w tekście)
Antipope - Wikipedia
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Na liście podanej przez wikipedię wskazane jest dokładnie kto jest papieżem prawdziwym a kto antypapieżem . Prosiłem o listę prawdziwych papieży urzędujących w czasie gdy ( według Pana ) w tym samym czasie urzędowali jednocześnie prawdziwi papieże .
V.R.S.
@KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
"Na liście podanej przez wikipedię wskazane jest dokładnie kto jest papieżem prawdziwym a kto antypapieżem"
"Prosiłem o listę prawdziwych papieży urzędujących w czasie "
--
Na liście podanej przez wikipedię jest antypapież - imię, dane, ostatnia kolumna "in opposition to" czyli w opozycji do jakiego prawdziwego papieża występował. Rzecz jest prosta i do …More
@KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
"Na liście podanej przez wikipedię wskazane jest dokładnie kto jest papieżem prawdziwym a kto antypapieżem"
"Prosiłem o listę prawdziwych papieży urzędujących w czasie "
--
Na liście podanej przez wikipedię jest antypapież - imię, dane, ostatnia kolumna "in opposition to" czyli w opozycji do jakiego prawdziwego papieża występował. Rzecz jest prosta i do ogarnięcia przy odrobinie dobrej woli.
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Oto jeden z ewidentnych przykładów w jaki sposób wprowadzano na Tron Piotrowy antypapieży ( Jak samo jak to uczyniono obecnie na Soborze Watykańskim ii-gim ) ;
Antypapieże wybierani byli najczęściej wskutek sporów teologicznych (np. Hipolita powołano w czasie sporów wokół sabelianizmu) lub politycznych (np. Paschalis obsadził tron papieski dzięki przekupieniu niezwykle wpływowego wówczas …More
Oto jeden z ewidentnych przykładów w jaki sposób wprowadzano na Tron Piotrowy antypapieży ( Jak samo jak to uczyniono obecnie na Soborze Watykańskim ii-gim ) ;
Antypapieże wybierani byli najczęściej wskutek sporów teologicznych (np. Hipolita powołano w czasie sporów wokół sabelianizmu) lub politycznych (np. Paschalis obsadził tron papieski dzięki przekupieniu niezwykle wpływowego wówczas arcybiskupa Rawenny). Gdy zaczęło kształtować się Państwo Kościelne i rosło jego znaczenie polityczne, coraz częściej spory wokół powołania papieża były odbiciem walki o wpływy różnych stronnictw czy rodów. Pomimo wprowadzenia w 1059 roku zasady powoływania papieży przez kolegium kardynalskie, sytuacja nie uległa zmianie[1].
V.R.S.
@KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Wymienieni przez pana występowali przeciw prawdziwym papieżom:
Święty Hipolit wystąpił jako antypapież bo uważał że święty papież Kalikst był zbyt pobłażliwy.
Antypapież Paschalis popierał wcześniej antypapieża Wiktora, potem był elementem polityki cesarza Fryderyka Rudobrodego (Barbarossy) przeciw Aleksandrowi III.
Oczywiście dzisiaj mogłaby być podobna …More
@KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Wymienieni przez pana występowali przeciw prawdziwym papieżom:
Święty Hipolit wystąpił jako antypapież bo uważał że święty papież Kalikst był zbyt pobłażliwy.
Antypapież Paschalis popierał wcześniej antypapieża Wiktora, potem był elementem polityki cesarza Fryderyka Rudobrodego (Barbarossy) przeciw Aleksandrowi III.
Oczywiście dzisiaj mogłaby być podobna sytuacja, gdyby sedewakantyści mieli przysłowiowe "jaja" jak ludzie "średniowiecza" i byli konsekwentni w tym co głoszą. Tymczasem oni udają że Kościół nie musi mieć papieża i jest to stan, z którym nic nie można / nie trzeba zrobić.
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Ta lista wyrywkowo pokazuje tylko takie sytuacje o których pan wspomniał i dotyczy niektórych takich przypadków ( tu.nazwiska antypapieży zaznaczone na niebiesko ) ,ale o pozostałych nie ma żadnej wzmianki o tym , że jednocześnie byli oni w opozycji do prawdziwego papieża . Przykład podaję chociażby z czwartego w kolejności antypapieża Ursyna . Jest to ewidentny dowód na to , że nie zawsze …More
Ta lista wyrywkowo pokazuje tylko takie sytuacje o których pan wspomniał i dotyczy niektórych takich przypadków ( tu.nazwiska antypapieży zaznaczone na niebiesko ) ,ale o pozostałych nie ma żadnej wzmianki o tym , że jednocześnie byli oni w opozycji do prawdziwego papieża . Przykład podaję chociażby z czwartego w kolejności antypapieża Ursyna . Jest to ewidentny dowód na to , że nie zawsze podczas pontyfikatów antypapieże mieli oponentów prawdziwych papieży , Pomijając to nie jest to jedyny argument do tego , aby urzędującym papieżom odmówić posłuszeństwa . Napisano bowiem : " PO OWOCACH ICH POZNACIE ! " oraz " NIE WPRZĘGAJCIE SIĘ W JARZMO Z NIEWIERNYMI ! "

Oto nauka w tej kwestii jednego z posoborowych " papieży " ;

Benedykt XVI: papież nie jest absolutnym władcą Kościoła!
Benedykt XVI: papież nie jest absolutnym władcą Kościoła!
Również link , który wcześniej przesłałem a który przypuszczalnie pan zlekceważył ;
Abp Lefevbre o Papieżu ! ( wersja angielska…
ponad to ;
Trzeba być poddanym papieżowi ? - Ks. Rafał Trytek- TRADYCJA KATOLICKA
Prawdziwe i fałszywe posłuszeństwo – Bibula – pismo niezalezne
Problem pomylonego posłuszeństwa

Sinite illos: caeci sunt, duces caecorum. Caecus autem si caeco ducatum praestet, ambo in fóveam cadent. – „Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną»” (Mt 15, 14).
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
V.R.S napisał ;
Oczywiście dzisiaj mogłaby być podobna sytuacja, gdyby sedewakantyści mieli przysłowiowe "jaja" jak ludzie "średniowiecza" i byli konsekwentni w tym co głoszą. Tymczasem oni udają że Kościół nie musi mieć papieża i jest to stan, z którym nic nie można / nie trzeba zrobić.
======================================
......jest to wierutne kłamstwo wyssane z palców !
Jako wierzący w …More
V.R.S napisał ;
Oczywiście dzisiaj mogłaby być podobna sytuacja, gdyby sedewakantyści mieli przysłowiowe "jaja" jak ludzie "średniowiecza" i byli konsekwentni w tym co głoszą. Tymczasem oni udają że Kościół nie musi mieć papieża i jest to stan, z którym nic nie można / nie trzeba zrobić.
======================================
......jest to wierutne kłamstwo wyssane z palców !
Jako wierzący w nieśmiertelność duszy -wiemy że wszyscy prawdziwi papieże przed soborowi ciągle żyją w naszych sercach i w Kościele Chrystusowym pozostawiając spadek swojej krystalicznie czystej Nauki KK-go , Ewangelii i Tradycji dla przyszłego prawdziwego papieża i wiernych . Dlatego przyjdzie czas , że biskupi , którzy otrząsną się z letargu wpływów masonerii i ich " papieży " dokonają powtórnego ( nieskrepowanego żadnymi wpływami zła ) ponownego wybrania prawdziwego Wikarego Kościoła Świętego .
Odpisuje mi pan wpis za wpisem pomimo ,że podsyłam panu dokumenty do poczytania i zapoznania się z nimi lekceważąc je i pomijając . Zatem dyskusja z panem jest zbyteczna , bo jak powiedział do mnie jeden ze starszych kapłanów -egzorcystów w Polsce : " jak [pan będzie komuś przekazywał wiedzę i prawdę i zobaczy pan ,ze on tego nie przyjmuje -to niech pan takiego zostawi w spokoju bo " ON JUŻ WYBRAŁ " !
V.R.S.
@KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
"biskupi , którzy otrząsną się z letargu wpływów masonerii i ich " papieży " dokonają powtórnego ( nieskrepowanego żadnymi wpływami zła ) ponownego wybrania prawdziwego Wikarego Kościoła Świętego "
---
Biskupi nigdy w dziejach nie wybierali biskupa Rzymu. Wybierali kardynałowie a wcześniej duchowieństwo i lud rzymski.
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Czy kardynałowie nie są również biskupami ? -jeśli nie ma teraz w prawdziwym KK-ckim Tradycji wybranych kardynałów to nie znaczy , że ich nie będzie , albo wyjątkowa sytuacja w jakiej się znajdujemy doprowadzi doi tego , że dokonają tego aktu biskupi -tak jak to już uczynili biskupi kościoła bizantyjsko -katolickiego obierając sobie za nowego papieża abp.Vigano .
Apostata Franciszek - sługą …More
Czy kardynałowie nie są również biskupami ? -jeśli nie ma teraz w prawdziwym KK-ckim Tradycji wybranych kardynałów to nie znaczy , że ich nie będzie , albo wyjątkowa sytuacja w jakiej się znajdujemy doprowadzi doi tego , że dokonają tego aktu biskupi -tak jak to już uczynili biskupi kościoła bizantyjsko -katolickiego obierając sobie za nowego papieża abp.Vigano .
Apostata Franciszek - sługą antychrysta
V.R.S.
@Krucjata
"Czy kardynałowie nie są również biskupami ?"
--
Oczywiście że nie - nawet Kodeks Prawa Kanonicznego JPII zachowuje tu tradycyjny trójpodział tj. kardynał-diakon - kardynał-kapłan (obecnie: prezbiter) - kardynał-biskup [kanon 350]
"biskupi kościoła bizantyjsko -katolickiego"
---
...to mogli sobie pomachać palcem w bucie a nie wybierać papieżaMore
@Krucjata
"Czy kardynałowie nie są również biskupami ?"
--
Oczywiście że nie - nawet Kodeks Prawa Kanonicznego JPII zachowuje tu tradycyjny trójpodział tj. kardynał-diakon - kardynał-kapłan (obecnie: prezbiter) - kardynał-biskup [kanon 350]

"biskupi kościoła bizantyjsko -katolickiego"
---
...to mogli sobie pomachać palcem w bucie a nie wybierać papieża
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Pan nie czyta dokładnie moich wpisów !
czy , aby zostać kardynałem nie trzeba być wcześniej biskupem ?
poza tym wyraźnie napisałem :
"......jeśli nie ma teraz w prawdziwym KK-ckim Tradycji wybranych kardynałów to nie znaczy , że ich nie będzie , albo wyjątkowa sytuacja w jakiej się znajdujemy doprowadzi do tego , że dokonają tego aktu biskupi -tak jak to już uczynili biskupi kościoła bizantyjsko …More
Pan nie czyta dokładnie moich wpisów !
czy , aby zostać kardynałem nie trzeba być wcześniej biskupem ?
poza tym wyraźnie napisałem :
"......jeśli nie ma teraz w prawdziwym KK-ckim Tradycji wybranych kardynałów to nie znaczy , że ich nie będzie , albo wyjątkowa sytuacja w jakiej się znajdujemy doprowadzi do tego , że dokonają tego aktu biskupi -tak jak to już uczynili biskupi kościoła bizantyjsko -katolickiego obierając sobie za nowego papieża abp.Vigano ."